Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2004

13. října 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 9/2004 ze dne 13. října 2004

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        Vladimír Dolejš (předseda);

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Jiří Holub;

·        Ing. Bohumil Kotlán;

·        Ing. Jaroslav Kruntorád;

·        Bc. Jiří Vondráček;

·        Ing. Vratislav Výborný;

·        Ing. Anna Krištofová (tajemnice).

Hosté:

·        RNDr. Miloš Vystrčil (1. náměstek hejtmana).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.        Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Projednání rozpočtu na rok 2005;

4.      Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2005;

5.      Zhodnocení činnosti finančního výboru za uplynulé období;

6.      Oběd;

7.      Diskuse a různé;

8.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přednesl program jednání – ten byl 7 hlasy schválen. Dále předseda stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru, k jehož zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

RNDr. Miloš Vystrčil v rámci toho bodu pohovořil o:

·        revize čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu – zpráva bude předložena na jednání zastupitelstva kraje dne 26. října 2004, přebytečné finanční prostředky budou umístěny do Fondu strategických rezerv.

PhDr. Zdeněk Dobrý navrhl, aby tato zpráva byla předložena již na semináři zastupitelstva kraje dne 19. října 2004. RNDr. Miloš Vystrčil souhlasil.

            Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 7. 9. 2004 – 30. 9. 2004“. Ing. Anna Krištofová tento materiál stručně komentovala.

 

3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2005

Členové finančního výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2005 – 2. pracovní verze (verze 2.11, verze upravená po radě)“.

RNDr. Miloš Vystrčil uvedl, že projednávání návrhu rozpočtu na rok 2005 probíhá dle schváleného harmonogramu. Dne 19. listopadu 2004 se uskuteční seminář ZK k návrhu rozpočtu na rok 2005 – upravený návrh rozpočtu rada kraje projedná na svém zasedání dne 2. 11. 2004 – poté bude uložen na ekonomickém odboru – nové zastupitelstvo jej znovu projedná a schválí.

Ing. Anna Krištofová popsala obsah návrhu rozpočtu. Pohovořila o příjmové stránce, daňových příjmech a účelových dotacích. Uvedla, že ve výdajové části rozpočtu byla zachována stejná struktura a systém rezerv jako v roce 2004. Podrobněji pohovořila o změnách, které byly provedeny v této verzi návrhu rozpočtu oproti verzi předchozí.

RNDr. Miloš Vystrčil informoval, že byly zapracovány i připomínky finančního výboru týkající kapitoly zdravotnictví a sociálního fondu.

Ing. Anna Krištofová zmínila nedostatečné čerpání investic nemocnicemi (zatím jen na 30%). Rozvinula se diskuse o důvodech této situace.

V následující rozsáhlé diskusi se hovořilo o:

·        dotazy k  jednotlivým položkám rozpočtu;

·        investice do školství;

·        sociální fond;

·        rozpočet SÚS;

·        oblast dopravy – důvod změny investic na havlíčkobrodsku.

 

Usnesení č. 023/09/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

projednal

návrh rozpočtu na rok 2005 a

doporučuje

přesun finančních prostředků v oblasti investic v dopravě– posílení částky na rekonstrukci ulice Ledečská (Havlíčkův Brod) o 7 000 000,- Kč a ponížení částky na rekonstrukci ulice Komenského (Světlá nad Sázavou) o 7 000 000,- Kč.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2005

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Rozpočtové provizorium a jeho pravidla v roce 2005“.

Ing. Anna Krištofová informovala, že výše zmíněný materiál byl předložen na zasedání rady kraje. Rada jej neschválila, doporučila, aby rozpočet na rok 2005 byl schválen do konce roku 2004.

            Ing. Anna Krištofová přiblížila přítomným pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2005:

·        rozpočtové provizorium se sestavuje za předpokladu platnosti stávajícího zákona o rozpočtovém určení daní (3,1%);

·        výše příjmů bude dána dle jejich skutečného plnění;

·        objem celkových výdajů rozpočtu za kalendářní měsíc nesmí překročit 1/12 rozpočtu;

·        v době platnosti rozpočtového provizoria nebude zahajováno financování nových investičních akcí. Mohou být financovány pouze investiční akce, technická zhodnocení a velké opravy rozpracované v předchozím období, jejichž pokračování je plánováno v roce 2005;

·        v rozpočtovém provizoriu se abstrahuje od financování v souvislosti s fondy EU;

·        hospodaření s fondy kraje Vysočina se řídí příslušnými statuty a nemá vazbu na tato pravidla rozpočtového provizoria.

Členové výboru v následující diskusi podpořili rozhodnutí rady týkající se nepřijetí rozpočtového provizoria na rok 2005 a snahu, aby rozpočet na rok 2005 byl schválen do konce roku 2004.

 

5. Zhodnocení činnosti finančního výboru za uplynulé období

Vladimír Dolejš poděkoval členům výboru za konstruktivní a efektivní práci ve Finančním výboru Zastupitelstva kraje Vysočina v uplynulém volebním období a přínos jejich práce pro kraj Vysočina. Poděkoval rovněž Miloši Vystrčilovi, 1. náměstkovi hejtmana, který byl stálým hostem na jednáních finančního výboru, a Ing. Anně Krištofové, tajemnici výboru.

V následující diskusi hodnotili přítomní činnost a přínos finančního výboru v uplynulém volebním období, jeho spolupráci se zastupitelstvem a ekonomickým odborem. Členové výboru vyzdvihli význam a přínos výjezdních zasedání finančního výboru.

 

6. Oběd

 

7. Diskuse a různé

            Členové komise obdrželi podkladové materiály od Mgr. Jiřího Bíny, které byly zpracovány na základě usnesení finančního výboru č. 020/08/2004/FV:

·        Rozbor financování NNO v letech 2003 – 2004;

·        Přehled projektů NNO v kraji Vysočina podpořených MPSV v roce 2003 a výše dotací pro tyto projekty v roce 2004.

Bc. Jiří Vondráček na základě prostudování materiálu a porovnání číselných údajů trval na své připomínce k chybnosti nastaveného systému financování, která byla vznesena při projednávání této problematiky na zasedání finančního výboru č. 7/2004. Dále uvedl, že stejná chyba při přidělování dotací se stala nejen v případě Fokusu Vysočina

            Rozvinula se diskuse k této problematice a v této souvislosti bylo přijato usnesení.

 

Usnesení č. 024/09/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

projednal

podkladové materiály zpracované Mgr. Jiřím Bínou k problematice financování NNO v letech 2003 a 2004 a

doporučuje

projednání připomínky Bc. Jiřího Vondráčka k chybě v nastaveném systému financování na nejbližším jednání rady kraje.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

8. Závěr

Vladimír Dolejš poděkoval všem přítomným za účast a ukončil závěrečné jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina v tomto volebním období.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání finančního výboru č. 9/2004 dne 13. října 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 18. října 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.11.2004 / 4.11.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze