Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2004

26. řijen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2004 konaného dne 26. 10. 2004 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 26. 10. 2004;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2004

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: M. Zrůst a M. Čížek.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Z. Marková a K. Tvrdý.

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

M. Vystrčil požádal o stažení bodu 27) Darování pozemků v k. ú. a obci Počátky – dalším jednáním ohledně DOL Počátky byl radou kraje pověřen hejtman kraje a není proto potřeba přijímat návrh usnesení zastupitelstvem kraje. Dále požádal o zařazení následujících bodů do programu jednání:

64. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – snížení rozpočtu kapitol

65. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden – září 2004

66. Darování technického zhodnocení městu Žďár nad Sázavou

67. Školní statek Třebíč - prodej

68. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Polná

69. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Rouchovany

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - státní dotace na financování investičního rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek

T. Hermann předložil návrh na zařazení následujících bodů do programu jednání:

71. Fond Vysočiny – Statut účelového Fondu Vysočiny

72. Fond Vysočiny – navýšení alokace FV pro rok 2004

73. Grantový program Rozvoj malých podnikatelů – prodloužení termínu pro vyrozumění žadatelů

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2004
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých od počátku volebního období do 31. 7. 2004
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Převod majetku, práv, a závazků příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Pelhřimov, Pražská 1542 a příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, zřizovaných krajem Vysočina, na příspěvkové organizace zřizované městem Pelhřimov
 5. Školní statek Jihlava, převod majetku
 6. Podpora reprezentace kraje Vysočina na celostátních a mezinárodních soutěžích III
 7. Regionální centrum školských služeb
 8. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6
 9. Změna dotace obcím na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání
 10. Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně
 11. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení
 12. Dotace na pokusné ověřování výuky na 1. a 2. stupni ZŠ
 13. Státní informační politika ve vzdělávání – dotace na realizaci Projektu P I – Informační gramotnost – přerozdělení dotace
 14. Prodej pozemků v k. ú. Dolní Jablonná, obec Přibyslav
 15. Převod pozemků formou směny v k. ú. a obci Horní Paseka
 16. Přijetí daru nemovitosti v k. ú. a obci Jihlava
 17. Přijetí daru pozemků v k. ú. Hořice u Humpolce a obci Hořice
 18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník
 19. Školní statek Třebíč vyjmutí majetku ze správy, Správa a údržba silnic Třebíč svěření majetku do správy
 20. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
 21. Darování pozemku v k. ú. Domanínek a obci Bystřice nad Pernštejnem, převod silnice III/35733, dotace městu Bystřice nad Pernštejnem
 22. Výkup pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemků na území města Svratka
 24. Majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
 25. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole
 26. Přijetí daru silničního majetku v k. ú. Račice u Dlouhého a v k. ú. Dlouhé na Moravě
 27. Darování pozemků v k. ú. a obci Počátky – staženo z programu
 28. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 29. Bezúplatné nabytí nemovitého majetku od ČR – Ředitelství silnic a dálnic
 30. Darování nemovitostí v k. ú. Štěpánov nad Svratkou
 31. Převod pozemku včetně komunikace III/34827 v k. ú. Milíkov do vlastnictví obce Černá
 32. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Radenice
 33. Prodej pozemku v k. ú. a obci Daňkovice
 34. Darování areálu psychiatrické léčebny v Jemnici z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnice
 35. Řešení duplicitního vlastnictví v k. ú. Lipnice nad Sázavou
 36. Výkup a přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
 37. Výkup nemovitostí v k. ú. Mrzkovice
 38. Výkup nemovitosti v k. ú. Dolní Radslavice
 39. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina, odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení výboru regionální rozvoje
 40. Technická asistence programu SROP pro rok 2004
 41. Krajské spolufinancování individuálních projektů v podopatření 4.2.2 SROP
 42. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OPRLZ
 43. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina
 44. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
 45. Program obnovy venkova 2004 – žádosti obcí o převod dotace
 46. Návrh na rozdělení nevyužitých dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004
 47. Aktualizace SWOT analýzy kraje Vysočina
 48. Profil kraje Vysočina
 49. Zdravotní plán kraje Vysočina
 50. Odklad splátek půjčky u Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Jihlava
 51. Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 52. Změny ve vymezení movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Domov důchodců Velké Meziříčí, Ústav sociální péče Křižanov a Domov důchodců Ždírec
 53. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
 54. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků mimořádných havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod
 55. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 56. Žádost obce Petrovice o finanční příspěvek na stavbu areálu pro pořádání soutěží v požárním sportu a nové hasičské zbrojnice v obci
 57. FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny – ROZVOJ VESNICE 2004 - II
 58. FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2005
 59. FOND VYSOČINY - Grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005
 60. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2005
 61. FOND VYSOČINY - Grantový program CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ 2005
 62. FOND VYSOČINY – Grantový program REGIONÁLNÍ KULTURA IV.
 63. Podpora talentované mládeže
 64. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – snížení rozpočtu kapitol
 65. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden – září 2004
 66. Darování technického zhodnocení městu Žďár nad Sázavou
 67. Školní statek Třebíč – prodej
 68. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Polná
 69. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Rouchovany
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - státní dotace na financování investičního rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek
 71. Fond Vysočiny – Statut účelového Fondu Vysočiny
 72. Fond Vysočiny – navýšení alokace FV pro rok 2004
 73. Grantový program Rozvoj malých podnikatelů – prodloužení termínu pro vyrozumění žadatelů
 74. Rozprava

Upravený návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

D. Oulehla vznesl námitku k zápisu ZK 05/2004 a požádal o opravu textu u bodu 6) Zákonodárná iniciativa. Upozornil na to, že předložený návrh nepodpořil a požádal proto o doplnění věty: „D. Oulehla nepodpořil svým názorem předložený návrh“. Ověřovatelé námitku D. Oulehly akceptovali a zastupitelstvo hlasovalo o návrhu opravy zápisu z minulého zasedání zastupitelstva kraje.

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých od počátku volebního období do 31. 7. 2004

F. Dohnal seznámil přítomné s předloženými zápisy ze zasedání rady kraje a předložil zastupitelstvu kraje zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje. Dále informoval zastupitele o:

-          průběhu prodeje Dětské odborné léčebně Počátky

-          způsobu financování sociálních služeb v kraji Vysočina na rok 2005, poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi

Na jednání zastupitelstva kraje se dostavil V. Vacek.

M. Bišof vyjádřil pochybnost nad komplexností předloženého výčtu nesplněných usnesení zastupitelstva kraje – chybí zdůvodnění nesplněného usnesení ohledně zpracování Zdravotního plánu kraje Vysočina.

Dále vznesl dotazy ohledně:

·          navýšení finančních nákladů na rekonstrukci silnice Dvorce – Třešť – Telč, které bylo schváleno radou kraje;

·          prodloužení termínu na dokončení části silnice v Kostelci.

F. Dohnal k poznámce M. Bišofa na neúplnost výčtu nesplněných usnesení ZK uvedl, že otázka prodloužení termínu pro splnění usnesení ohledně zpracování Zdravotního plánu kraje, bude řešena v bodě 49 tohoto zasedání. Za komplexnost výčtu pak nesou odpovědnost jednotliví vedoucí odborů, kteří měli za úkol souhrn nesplněných usnesení předložit.

P. Pospíchal k dalším dotazům M. Bišofa doplnil, že investice kraje na krajské silnice jsou určovány dolní sněmovnou Parlamentu, která každoročně schvaluje rozpočet SFDI. O navýšení investic rozhodla rada kraje, protože se jednalo o navýšení rozpočtu SFDI. K prodloužení termínu na dokončení uvedené silnice dodal, že termín byl stanoven na 31. 10. 2004 s tím, že může být prodloužen v případě, že kraj, jako investor, nebude mít dostatek finančních prostředků.

Ze zasedání se omluvil J. Novotný. Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 356/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje a

schvaluje

·         zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje dle materiálu ZK-06-2004-02, př. 1;

·         navrhovaná řešení dle materiálu ZK-06-2004-02, př. 1.

odpovědnost: rada kraje

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-02, ZK-06-2004-02, př. 1

 

3. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, předložila zastupitelstvu kraje aktuální informace týkající se krajského úřadu. Současně poděkovala všem zastupitelům za dobrou spolupráci a popřála jim mnoho úspěchů v nadcházejících volbách. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 357/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-03, ZK-06-2004-03, př. 1, ZK-06-2004-03, př. 2, ZK-06-2004-03, př. 3

 

4. Převod majetku, práv, a závazků příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Pelhřimov, Pražská 1542 a příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, zřizovaných krajem Vysočina, na příspěvkové organizace zřizované městem Pelhřimov

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 358/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zrušuje

·         příspěvkovou organizaci s názvem Základní umělecká škola, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, ke dni 31. 12. 2004 rozhodnutím dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 1;

·         příspěvkovou organizaci s názvem Dům dětí a mládeže, Pelhřimov, Pražská 1542, ke dni 31. 12. 2004 rozhodnutím dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 2 a

schvaluje

·         smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 3;

·         darování movitého majetku kraje Vysočina městu Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 4;

·         darování nemovitého majetku kraje Vysočina městu Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 5;

·         smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 9;

·         smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 6;

·         darování movitého majetku kraje Vysočina městu Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 7;

·         darování nemovitého majetku kraje Vysočina městu Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 8;

·         smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu ZK-06-2004-04, př. 10.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu a odbor majetkový

termín: do 31. 1. 2005

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-04, ZK-06-2004-04, př. 1, ZK-06-2004-04, př. 2, ZK-06-2004-04, př. 3, ZK-06-2004-04, př. 4, ZK-06-2004-04, př. 5, ZK-06-2004-04, př. 6, ZK-06-2004-04, př. 7, ZK-06-2004-04, př. 8, ZK-06-2004-04, př. 9, ZK-06-2004-04, př. 10

 

5. Školní statek Jihlava, převod majetku

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o převodu majetku Školního statku Jihlava do správy SOŠ a SOU Jihlava.

B. Kotlán se zajímal o vyřešení umístění movitého majetku, svěřeného do správy SOŠ a SOU Jihlava.

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, uvedl, že převedený majetek zůstává v prostorách haly, která byla do správy SOŠ a SOU Jihlava převedena již dříve a výuka bude probíhat právě v těchto prostorách.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 359/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

svěření majetku, rušené příspěvkové organizace Školní statek, Jihlava, Sasov 15, do správy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2, dle materiálu ZK-06-2004-05.

odpovědnost: OŠMS

termín: 31. 12. 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-05

 

6. Podpora reprezentace kraje Vysočina na celostátních a mezinárodních soutěžích III

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 360/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přidělení účelové dotace městu Třebíč určené pro ZŠ Třebíč, kpt. Jaroše 836, ve výši 2,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům soutěže „Mistrovství Moravy Slezska žáků v šachu“;

·         přidělení účelové dotace obci Okříšky určené pro ZŠ Okříšky, Komenského 87, ve výši 15 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům soutěže „Mistrovství ČR v hokejbalu starších žáků“;

·         přidělení účelové dotace městu Havlíčkův Brod určené pro ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2741, ve výši 13,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům Mistrovství Evropy step aerobiku družstev;

·         přidělení účelové dotace městu Havlíčkův Brod určené pro ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, ve výši 10,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům Mistrovství Evropy step aerobiku družstev.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen - listopad 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-06

 

7. Regionální centrum školských služeb

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje záměr ISŠ stavební na zajištění regionálních školských služeb v organizační součásti školy Pedagogické centrum Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 361/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·          záměr Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, na zajištění regionálních školských služeb dle materiálu ZK-06-2004-07, př. 1;

·          informaci o poskytování informací pracovníků PC Jihlava dle materiálu ZK-06-2004-07, př. 3 a

schvaluje

dodatek zřizovací listiny dle materiálu ZK-06-2004-07, př. 2.

odpovědnost: OŠMS

termín: zaslat dodatek škole do 5. 11. 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-07, ZK-06-2004-07, př. 1, ZK-06-2004-07, př. 2, ZK-06-2004-07, př. 3

 

8. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 362/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6, dle materiálu ZK-06-2004-08, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: listopad

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-08, ZK-06-2004-08, př. 1

 

9. Změna dotace obcím na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanou změnou dotace obcím určené na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 363/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu dotace obcím určenou na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované dle materiálu ZK-06-2004-09, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-09, ZK-06-2004-09, př. 1

 

10. Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na schválení účelové dotace pro školy zřizované obcí na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 364/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dotaci obcím určenou na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně pro školy jimi zřizované dle materiálu ZK-06-2004-10, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-10, ZK-06-2004-10, př. 1

 

11. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s navrženými změnami v síti škol, předškolních a školských zařízení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 365/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměry změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označené v materiálu ZK-06-2004-11, př. 2 kódy 1A, D, E, F, G, H, I, 1J, K, L, M, N, O, 1C, 2A, 2B, 2C, D, 2F, 2E, 2G, H, I, J, 3C, 3A, B, D, 4A, 4D, 4B, C, 5A, 5B, 6B, 7A, 7B, C, 8A, 8B, 9A, 9E, 9C, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, B, 12C, D, 13A, B, 15A, B, 15C, 15G, H, 15E, F, 17A, B, 17 G, H, 17J, 17L, 17I, 17K, 18A, 18B, 19A, B, C, E, F, 19P, Q, R, U, V, W, X, 19G, H, 19I, L, S, T, 19 Y, 19M, N, O, 20A, 21A, B, 22A, 22E, F, 22B, C, D, 23A, B, M, 23I, J, 23C, D, E, F, 23K, L, 23G, H, 26E, F, 26A, 26G, J, 26B, C, D, 26H, I, 27C, D, 27F, 28A, B, 28C, 28D, 28E, F, 29H, I, 29D, E, F, G, 30A, B, C, 30D, E, F, G, 32A, B, C, 32H, I, J, K, L, 32D, E, 32F, G, 34A, 34B, C, 34E, F, 34D, 34G, H, 36A, 36B, 36C, D, 36E, F, G, H, I, J, 37B, C, D, E, 38A, B, C, 38 G, H, L, M, N, O, P, Q, 38F, 38J, 38I, K, 38R, 39A, 39B, 41A, 42A a předložení žádostí o změnu na MŠMT a

doporučuje

MŠMT provedení záměrů změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označené v materiálu ZK-06-2004-11, př. 2 kódy 14B, C, D, E, 14A, F, G, H, I, 16A, 16C, 16E, F, 16B, 16D, 24A, 24B, 24C, 25A, 25B, 31B, 31D, E, F, G, 31A, 31C, 35B, C, 40A, B, C, 40D, E, F, 40G, H, I, 43B, C, 43A, D.

odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, Z. Nouzová, odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 11. 2004 odeslat na MŠMT

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-11, ZK-06-2004-11, př. 1, ZK-06-2004-11, př. 2

 

12. Dotace na pokusné ověřování výuky na 1. a 2. stupni ZŠ

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem účelové dotace na pokusné ověřování výuky na 1. a 2. stupni ZŠ. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 366/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

účelovou dotaci městu Havlíčkův Brod pro ZŠ Nuselská 3240, Havlíčkův Brod, na pokusné ověřování výuky na 1. a 2. stupni ZŠ ve výši 126 040,- Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-12

 

13. Státní informační politika ve vzdělávání – dotace na realizaci Projektu P I – Informační gramotnost – přerozdělení dotace

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o navržených změnách účelové dotace SIPVZ. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 367/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu dotace obcím určenou na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované dle materiálu ZK-06-2004-13, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-13, ZK-06-2004-13, př. 1

 

14. Prodej pozemků v k. ú. Dolní Jablonná, obec Přibyslav

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na prodej pozemků v k. ú. Dolní Jablonná, obec Přibyslav do vlastnictví žadatele. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 368/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej nově odměřených pozemků par. č. 566/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 a par. č. 566/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Dolní Jablonná, obec Přibyslav Vojtěchu a Naděždě Zikmundovým, Blanická 3, 120 00 Praha 2, za kupní cenu 1.600,- Kč;

·         dodatek č. 58 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2004-14, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-14, ZK-06-2004-14, př. 1

 

15. Převod pozemků formou směny v k. ú. a obci Horní Paseka

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Horní Paseka. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 369/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemků par. č. 1447/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 233 m2, par. č. 2004/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 546 m2 a par. č. 2004/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 173 m2 v k. ú. a obci Horní Paseka Jaroslavu Prokopovi, bytem Horní Paseka čp. 3 za kupní cenu 47 600,- Kč s tím, že převod pozemků bude uskutečněn směnnou smlouvou za pozemky nabývané krajem Vysočina od Jaroslava Prokopa dle usnesení 303/05/2004/ZK s doplatkem ve výši 145 300,- Kč pro Jaroslava Prokopa;

·         dodatek č. 59 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2004-15, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-15, ZK-06-2004-15, př. 1

 

16. Přijetí daru nemovitosti v k. ú. a obci Jihlava

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti Magistrátu města Jihlavy o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Jihlava. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 370/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přijetí daru pozemku par. č. 5467/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 122 m2 v k. ú. a obci Jihlava od Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 23 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-06-2004-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-16, ZK-06-2004-16, př. 1

 

17. Přijetí daru pozemků v k. ú. Hořice u Humpolce a obci Hořice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na přijetí daru pozemků k. ú. Hořice u Humpolce a obci Hořice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 371/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přijetí daru pozemků par.č . 1138/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 9164 m2, par. č. 1137/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 11108 m2 a par. č. 1137/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 5030 m2 v k. ú. Hořice u Humpolce, obci Hořice od obce Hořice do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 52 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-17, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-17, ZK-06-2004-17, př. 1

 

18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 372/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemků a přijetí daru pozemku od vlastníků a v rozsahu dle materiálu ZK-06-2004-18, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina;

·         Dodatek č. 53 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-18, př. 2;

·         Dodatek č. 54 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-18, př. 3.

·         Dodatek č. 55 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-18, př. 4;

·         Dodatek č. 56 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-06-2004-18, př. 5.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-18, ZK-06-2004-18, př. 1, ZK-06-2004-18, př. 2, ZK-06-2004-18, př. 3, ZK-06-2004-18, př. 4, ZK-06-2004-18, př. 5

 

19. Školní statek Třebíč vyjmutí majetku ze správy, Správa a údržba silnic Třebíč svěření majetku do správy

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na vyjmutí pozemků ze správy příspěvkové organizace Školní statek Třebíč a předání pozemků do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 373/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dodatek č. 2 Zřizovací listiny Školního statku Třebíč dle materiálu ZK-06-2004-19, př. 1;

·         dodatek č. 58 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-06-2004-19, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-19, ZK-06-2004-19, př. 1, ZK-06-2004-19, př. 2

 

20. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem bezúplatného převodu pozemku v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou od města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 374/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přijetí daru pozemku par. č. 3189/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou od města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví kraje Vysočina;

·         Dodatek č. 59 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-06-2004-20, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-20, ZK-06-2004-20, př. 1

 

22. Výkup pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 375/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemků par. č. 3215/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 373 m2, par. č. 3215/19 – ostatní plocha, silnice o výměře 272 m2, par. č. 3215/20 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 a par. č. 3215/24 – ostatní plocha, silnice o výměře 38 m2, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, od spoluvlastníků do vlastnictví kraje Vysočina za celkovou kupní cenu 39.120,- Kč;

·         dodatek č. 87 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2004-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-22, ZK-06-2004-22, př. 1

 

24. Majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí p. Cahy o majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 376/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. 793 o výměře 1 890 m2, par. č. 806 o výměře 4 452 m2, par. č. 811 o výměře 612 m2, par. č. 831 o výměře 1 263 m2, par. č. 836 m2 a par. č. 836 o výměře 385 m2 a par. č. 840 o výměře 1 138 m2 od Jana Cahy, Dalečín čp. 38 za dohodnutou kupní cenu 487 000,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 89 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2004-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-24, ZK-06-2004-24, př. 1

 

25. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 377/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         bezúplatné nabytí pozemku par. č. 1046/3 o výměře 79 m2 v k.ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole, do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 90 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2004-25, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-25, ZK-06-2004-25, př. 1

 

26. Přijetí daru silničního majetku v k. ú. Račice u Dlouhého a v k. ú. Dlouhé na Moravě

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu týkajícího se přijetí daru nemovitosti pozemků v k.ú. Račice u Dlouhého a v k. ú. Dlouhé na Moravě. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 378/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přijetí daru pozemku par. č. 525 o výměře 5597 m2 v k. ú. Račice u Dlouhého, obec Račice a silničního tělesa včetně součástí a příslušenství na tomto pozemku postaveném od obce Račice do vlastnictví kraje Vysočina;

·         přijetí daru pozemku par. č. 1602/1 o výměře 5208 m2 v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé a silničního tělesa na tomto pozemku a na částech pozemků par. č. 31, par. č. 226, par. č. 227, par. č. 244 a par. č. 439 postaveném, včetně všech součástí a příslušenství, od obce Dlouhé do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2004-26, př. 1;

·         dodatek č. 92 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2004-26, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-26, ZK-06-2004-26, př. 1, ZK-06-2004-26, př. 2

 

28. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na bezúplatný převod nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 379/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2004-28, př. 1;

·         dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Bystřice nad Pernštejnem, dle materiálu ZK-06-2004-28, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-28, ZK-06-2004-28, př. 1, ZK-06-2004-28, př. 2

 

29. Bezúplatné nabytí nemovitého majetku od ČR – Ředitelství silnic a dálnic

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 380/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

bezúplatné nabytí stavebních objektů do vlastnictví kraje Vysočina v rámci stavby „Silnice I/38 Jihlava obchvat - JIH“ v rozsahu:

·         SO 102 - Přeložka silnice III/4062

·         SO 105 - Napojení stávající silnice I/38 na MÚK JIH – dl. 134.35

·         SO 109 - Úprava silnice II/602

·         SO 111.2 – Dopravní značení

·         SO 113 - Oprava komunikací po stavbě (objízdné trasy a dopravní trasy)

·         SO 801.2 – Vegetační úpravy svahů silnic II/602 a III/4062 (s výjimkou vegetace v k.ú. Pístov).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: do tří měsíců od výzvy ŘSD Správa Jihlava

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-29

 

30. Darování nemovitostí v k. ú. Štěpánov nad Svratkou

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o navrženém darování nemovitého majetku v k. ú. Štěpánov nad Svratkou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 381/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

darování nemovitostí – stavby „Silnice I/19 – Štěpánov nad Svratkou – hranice kraje“ v rozsahu uvedeném v materiálu ZK-06-2004-30, př. 1, České republice – Ředitelství silnic a dálnic ČR.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-30, ZK-06-2004-30, př. 1

 

32. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Radenice

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Radenice o změnu kategorizace silnice III. třídy na místí komunikace v k. ú. Radenice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 382/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje obci Radnice část silničního tělesa silnice III/03723 v úseku km 0,350 po km 0,750 v k. ú. a obci Radnice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-32

 

33. Prodej pozemku v k. ú. a obci Daňkovice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh prodeje pozemku v k. ú. Daňkovice zastavěného měřícím objektem plynu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 383/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

prodej pozemku st. par. č. 144 v k. ú. a obci Daňkovice o výměře 13 m2 dle geometrického plánu č. 95-96/2004 ze dne 19. 3. 2004 za dohodnutou kupní cenu ve výši 520,- Kč společnosti 1. Žďárská plynařská a vodařská, a. s., Hamry nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-33

 

34. Darování areálu psychiatrické léčebny v Jemnici z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na převod movitých i nemovitých věcí městu Jemnice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 384/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování nemovitostí v k. ú. a obci Jemnice dle materiálu ZK-06-2004-34, př. 1, do vlastnictví města Jemnice;

·         zřízení předkupního práva k darovanému nemovitému majetku dle materiálu ZK-06-2004-34, př. 1, jako práva věcného zapisujícího se do katastru nemovitostí po dobu 10 let;

·         darování movitého majetku dle materiálu ZK-06-2004-34, př. 2, do vlastnictví města Jemnice.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-34, ZK-06-2004-34, př. 1, ZK-06-2004-34, př. 2

 

35. Řešení duplicitního vlastnictví v k. ú. Lipnice nad Sázavou

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s majetkoprávním vypořádáním uvedených nemovitostí v k. ú. Lipnice nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 385/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

s uznáním vlastnického práva obce Lipnice nad Sázavou k budově č. p. 239 stojící na pozemku st. par. č. 283 a k pozemku st. par. č. 283 o výměře 1120 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou formou notářského zápisu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-35

 

36. Výkup a přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na výkup a přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 386/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemků od fyzických osob za cenu 70 Kč/m2 a přijetí daru pozemků z vlastnictví města Kamenice nad Lipou do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2004-36, př. 1;

·         dodatky č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 Zřizovací listiny Střední odborné učiliště zemědělské, Kamenice nad Lipou dle materiálů ZK-06-2004-36, př. 2, př. 3, př. 4, př. 5 a př. 6.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-36, ZK-06-2004-36, př. 1, ZK-06-2004-36, př. 2, ZK-06-2004-36, př. 3, ZK-06-2004-36, př. 4, ZK-06-2004-36, př. 5, ZK-06-2004-36, př. 6

 

37. Výkup nemovitostí v k. ú. Mrzkovice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 387/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

koupi domu č.p. 20 stojícího na pozemku st. par. č. 1/2, pozemku st. par. č. 1/2 o výměře 450 m2, pozemku par. č. 619/11 o výměře 130 m2 a geometrickým plánem odděleného pozemku par. č. 518/3 o výměře 55 m2 v k. ú. Mrzkovice, obec Světlá nad Sázavou od Jiřího a Ludmily Čápových za cenu 550 000,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina po výmazu omezení vlastnického práva dle dohody o omezení převodu nemovitosti RIII 555/1991.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-37

 

38. Výkup nemovitosti v k. ú. Dolní Radslavice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 388/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

koupi domu č. p. 17 stojícího na pozemku st. par. č. 16 v k. ú. Dolní Radslavice, obec Velké Meziříčí, od Věry Pimkové za cenu 110 000,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina po výmazu věcného břemene váznoucího na nemovitosti.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-38

 

68. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Polná

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh vzájemného majetkoprávního vyrovnání s městem Polná. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 389/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přijetí daru pozemků par. č. 2596/5 o výměře 1 275 m2 a par. č. 2596/2 o výměře 2 760 m2 v k. ú. a obci Polná od města Polná do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 24 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-06-2004-68, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-68, ZK-06-2004-68, př. 1

 

21. Darování pozemku v k. ú. Domanínek a obci Bystřice nad Pernštejnem, převod silnice III/35733, dotace městu Bystřice nad Pernštejnem

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti města Bystřice nad Pernštejnem, týkající se převzetí silnice III/35733 do vlastnictví města.

Z. Dobrý vznesl dotaz k rozdílnosti vyjádření zastupitelstva města, p. starosty a majetkového odboru a k rozdílnosti přístupu k podobným žádostem v bodech 23 a 31.

F. Dohnal uvedl, že rozdílný postup řešení je způsoben různými vlastníky pozemků a ve všech případech bylo hledáno nejvýhodnější řešení pro kraj.

B. Kotlán podal, coby člen zastupitelstva a rady města –Bystřice nad Pernštejnem, doplňující informace k situaci v Bystřici nad Pernštejnem.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 390/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 141 ostatní plocha, silnice o výměře 12 362 m2 v k. ú. Domanínek a obci Bystřice nad Pernštejnem městu Bystřice nad Pernštejnem;

·         dodatek č. 86 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2004-21, př. 1;

·         uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě podle které kraj Vysočina daruje a město Bystřice nad Pernštejnem do svého vlastnictví přijme stavbu silnice III/35733, včetně všech součástí a příslušenství, za podmínky poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina městu Bystřice nad Pernštejnem ve výši prokazatelných nákladů vynaložených na opravu silnice III/35733, maximálně však 1 mil. Kč, po převzetí stavby silnice III/35733 do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-21, ZK-06-2004-21, př. 1

 

23. Majetkoprávní vypořádání pozemků na území města Svratka

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Česká Cikánka a obci Svratka. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 391/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 248/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 148 m2 v k. ú. Česká Cikánka a obci Svratka městu Svratka;

·         dodatek č. 88 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2004-23, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-23, ZK-06-2004-23, př. 1

 

31. Převod pozemku včetně komunikace III/34827 v k. ú. Milíkov do vlastnictví obce Černá

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k žádosti obce Černá o bezúplatný převod majetku v k. ú. v k. ú. Milíkov do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 392/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, kterou se kraj Vysočina a obec Černá zavazují uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 542/1 – ostatní plocha v k. ú. Milíkov, obec Černá a stavby silnice III/34827, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-31

 

64. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – snížení rozpočtu kapitol

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 393/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přesun nevyčerpaných prostředků z rozpočtu kapitol do Fondu strategických rezerv v celkové výši 65 190 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2004-64, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-64, ZK-06-2004-64, př. 1

 

65. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2004

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o čerpání rozpočtu kraje v uplynulém období. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 394/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden – září 2004 dle materiálu ZK-06-2004-65, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-65, ZK-06-2004-65, př. 1

 

66. Darování technického zhodnocení městu Žďár nad Sázavou

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 395/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

darování technického zhodnocení objektu Základní školy, Žďár nad Sázavou, Komenského 6, v hodnotě 5 055 785,50 Kč městu Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-66

 

67. Školní statek Třebíč – prodej

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o průběhu prodeje ŠS Třebíč a o doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a vznesl návrh na změnu návrhu usnesení ve smyslu prodeje firmě AGRO 2000, s. r. o., dle varianty č. 1 namísto původně navrhované varianty č. 2.

J. Vondráček vznesl dotaz, kdy dojde, vzhledem k splátkám, k převodu nemovitosti a jak bude řešena případná ztráta výhody splátek při nezaplacení některé z částek.

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, sdělil, že garance splátek bude, v případě schválení varianty č. 1, předmětem dalšího jednání, kde by tato garance byla samozřejmě po kupujícím v podmínkách kupní smlouvy požadována.

J. Jež podpořil schválení varianty č. 1.

M. Šmíd se přiklonil také k variantě č. 1 s tím, že způsob zajištění splátek bude ve smlouvě právně ošetřen.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 396/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej nemovitého a movitého majetku ŠS Třebíč dle materiálu ZK-06-2004-67, př. 4 a dle nabídky podané zájemcem AGRO 2000, s. r. o., U Barborky 1, Třebíč, ve vyhlášeném výběrovém řízení dle varianty č. 1 za celkovou kupní cenu 13.120.000,- Kč a 50 % účetní ceny veškerých zásob;

·         dodatek č. 3 Zřizovací listiny Školního statku Třebíč dle materiálu ZK-06-2004-67, př. 5.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, ředitel ŠS Třebíč

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-67, ZK-06-2004-67, př. 1, ZK-06-2004-67, př. 2, ZK-06-2004-67, př. 3, ZK-06-2004-67, př. 4, ZK-06-2004-67, př. 5

 

69. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Rouchovany

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na prodej nemovitostí v k. ú. a obci Rouchovany. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 397/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej nemovitostí v k. ú. a obci Rouchovany dle materiálu ZK-06-2004-69, př. 1, do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Ministerstva školstvím mládeže a tělovýchovy za dohodnutou kupní cenu 7 767 560,- Kč;

·         dodatek č. 7 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy stavební, Středního odborného učiliště stavebního a Odborného učiliště, Třebíč, Kubišova 1214/9, dle materiálu ZK-06-2004-69, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-69, ZK-06-2004-69, př. 1, ZK-06-2004-69, př. 2

 

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - státní dotace na financování investičního rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 398/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající v uvolnění 4 792 000 Kč z nespecifikovaných rezerv, § 6409 Ostatní činnosti j.n., ze státní dotace na financování běžného rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek částky na akci zařazenou v příloze M4 rozpočtu „III/01831 Ledeč nad Sázavou – odstranění škod po přívalových deštích“, § 2212 Silnice.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-70

 

39. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina, odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení výboru regionální rozvoje

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 399/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle materiálů ZK-06-2004-39, př. 1 a př. 2;

odvolává

předsedy, místopředsedy a členy výboru kontrolního, finančního, regionálního rozvoje a výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost s účinností k 31. 10. 2004;

ruší

výbor regionálního rozvoje s účinností k 31. 10. 2004.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-39, ZK-06-2004-39, př. 1, ZK-06-2004-39, př. 2

 

40. Technická asistence programu SROP pro rok 2004

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu projektu na financování Technické asistence ze SROP pro rok 2004. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 400/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přesun prostředků ve výši 1 435 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený k financování projektu Technická asistence s tím, že po obdržení podpory ze strukturálních fondů budou prostředky vráceny zpět do Fondu strategických rezerv.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-40, ZK-06-2004-40, př. 1, ZK-06-2004-40, př. 2, ZK-06-2004-40, př. 3, ZK-06-2004-40, př. 4

 

41. Krajské spolufinancování individuálních projektů v podopatření 4.2.2 SROP

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje žádost obce Bratřice a města Bystřice nad Pernštejnem, o poskytnutí finančního příspěvku kraje Vysočina na projekt v rámci SROP. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 401/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         závazný příslib ve výši 398 371,- Kč na krajské spolufinancování projektu Turistická ubytovna Bratřice, který byl podán předkladatelem - obcí Bratřice do Společného regionálního operačního programu (SROP) v podopatření 4.2.2 - Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu pod registračním číslem CZ.04.1.05/4.2.00.1/0008 a který Regionální rada Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod doporučila k uzavření smlouvy o financování ze SROP;

·         závazný příslib ve výši 1 734 145,- Kč na krajské spolufinancování projektu Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem, který byl podán do Společného regionálního operačního programu v podopatření 4.2.2 - Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu předkladatelem - městem Bystřice nad Pernštejnem pod registračním číslem CZ.04.1.05/4.2.00.1/0025 a který Regionální rada Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod doporučila k uzavření smlouvy o financování ze SROP.

odpovědnost: Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, které připraví návrh smlouvy o poskytnutí krajského spolufinancování.

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-41, ZK-06-2004-41, př. 1, ZK-06-2004-41, př. 2, ZK-06-2004-41, př. 3

 

42. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OPRLZ

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového schématu v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 402/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

znění textu Operačního manuálu kraje Vysočina pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů dle materiálu ZK-06-2004-42, př. 1 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: OŠMS

termín: OŠMS bude během října vyzváno k předložení žádosti a dokumentace na MPSV

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-42, ZK-06-2004-42, př. 1

 

43. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Zásad. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 403/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-06-2004-43, př. 1;

·         vyčlenění finančních prostředků ve výši 3.000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv a následné navýšení rozpočtu kraje na rok 2005, do kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 3.000 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace ke grantovým schématům.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický

termín: únor 2005

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-43, ZK-06-2004-43, př. 1, ZK-06-2004-43, př. 2

 

44. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. V rámci rozpravy požádala M. Černá o opravu předloženého materiálu a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 404/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-06-2004-44, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-44, ZK-06-2004-44, př. 1, ZK-06-2004-44, př. 2, ZK-06-2004-44, př. 3

 

45. Program obnovy venkova 2004 – žádosti obcí o převod dotace

M. Černá předložila návrh na změnu přidělení dotací v rámci POV 2004. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 405/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu v přidělení dotací v rámci POV 2004 dle materiálu ZK-06-2004-45.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-45

 

46. Návrh na rozdělení nevyužitých dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na rozdělení nevyužitých dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 406/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 dle materiálu ZK-06-2004-46.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-46

 

47. Aktualizace SWOT analýzy kraje Vysočina

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje aktualizaci SWOT analýzy Programu rozvoje kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 407/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

aktualizaci SWOT analýzy kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2004-47, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-47, ZK-06-2004-47, př. 1

 

48. Profil kraje Vysočina

M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k aktualizaci Profilu kraje Vysočina.

J. Černý vznesl dotaz, zda byl tento materiál předložen k připomínkování jednotlivým regionalistům.

M. Černá připomínku J. Černého akceptovala a uvedla, že při další aktualizaci Profilu budou pracovníci odboru regionálního rozvoje s regionalisty v kontaktu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 408/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2004-48, př. 1 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na zasedání zastupitelstva kraje v červnu 2005.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-48, ZK-06-2004-48, př. 1, ZK-06-2004-48, př. 2

 

49. Zdravotní plán kraje Vysočina

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na prodloužení termínu pro dokončení Zdravotního plánu kraje Vysočina.

M. Bišof vznesl námitku, zda byl materiál dostatečně prodiskutován a zda je navrhovaný termín pro dokončení Zdravotního plánu reálný.

M. Matějková sdělila, že na základě připomínek, vznesených na zastupitelstvu kraje a připomínek lékařů, nebylo zpracování Zdravotního plánu dosud uzavřeno. V roce 2004 došlo již k velkému obratu ve smyslu vykazování výkonů lékařů VZP, proto byl hospodářský výsledek nemocnic za rok 2004 zlepšený. Konečné výsledky hospodaření za rok 2004 budou však známy až v roce 2005, proto byl zvolen konec příštího roku jako reálný termín pro dokončení Zdravotního plánu kraje Vysočina.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 409/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

prodloužení termínu pro dokončení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do 31. 12. 2005.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2005

Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-49

 

50. Odklad splátek půjčky u Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Jihlava

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem na odklad splátek půjčky Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Jihlava. Upozornila zastupitele na chybně uvedenou výši poslední splátky Nemocnice Třebíč v předloženém materiálu, v návrhu usnesení je částka uvedena již správně. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 410/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         odklad první splátky půjčky u Nemocnice Jihlava k 31. 1. 2005 a druhé splátky u Nemocnice Havlíčkův Brod k 28. 2. 2005 Kč se současným posunem následných měsíčních splátek půjčky, kdy poslední splátka dluhu bude uhrazena nejpozději do 20. 12. 2005;

·         prominutí poloviny poslední splátky půjčky Nemocnici Třebíč ve výši 625 tis. Kč v případě dodržení splátkového kalendáře dle materiálu ZK-06-2004-50upr1.

odpovědnost: ředitelé nemocnic Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč

termín: 20. 12. 2005

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-50, ZK-06-2004-50, př. 1, ZK-06-2004-50, př. 2

 

51. Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 411/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2004-51, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-51, ZK-06-2004-51, př. 1, ZK-06-2004-51, př. 2

 

52. Změny ve vymezení movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Domov důchodců Velké Meziříčí, Ústav sociální péče Křižanov a Domov důchodců Ždírec

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku zřizovací listiny výše uvedených příspěvkových organizací. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 412/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2004-52, př. 1;

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2004-52, př. 2;

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2004-52, př. 3.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatky příspěvkovým organizacím

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-52, ZK-06-2004-52, př. 1, ZK-06-2004-52, př. 2, ZK-06-2004-52, př. 3

 

53. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina.

M. Bišof vznesl dotaz, zda by tento materiál nemělo schvalovat až příští zastupitelstvo.

J. Vondráček se vyjádřil proti snížení výše poskytované dotace.

F. Dohnal sdělil, že navrhované zásady vychází ze zkušeností z letošního roku, pro větší převis poptávek byla snížena částka podpory proto, aby se dostalo na více žadatelů. Ohledně schvalování zásad současným zastupitelstvem uvedl, že jednotlivý vlastníci památek potřebují mít schválené zásady, podle kterých by se mohli už v příštím roce řídit.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 413/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2004-53, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-53, ZK-06-2004-53, př. 1

 

54. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků mimořádných havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod

I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uvedených Zásad. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 414/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků mimořádných havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-54, ZK-06-2004-54, př. 1

 

55. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce

I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uvedených Zásad. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 415/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-55, ZK-06-2004-55, př. 1

 

56. Žádost obce Petrovice o finanční příspěvek na stavbu areálu pro pořádání soutěží v požárním sportu a nové hasičské zbrojnice v obci

P. Maslák seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Petrovice o finanční pomoc na dostavbu hasičské zbrojnice, účelového a sportovního zařízení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 416/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace obci Petrovice na stavbu areálu pro pořádání soutěží v požárním sportu a nové hasičské zbrojnice v obci ve výši 50 % skutečných investičních nákladů hrazených z rozpočtu obce Petrovice na vybudování výše uvedeného areálu, maximálně však ve výši 1 500 000 Kč splněním po kolaudaci;

·          zvýšení kapitoly Požární ochrana a Integrovaný záchranný systém, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 500 000 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 1 500 000 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Petrovice na stavbu areálu pro pořádání soutěží v požárním sportu a nové hasičské zbrojnice v obci.

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise, sekretariát hejtmana, ekonomický odbor

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-56, ZK-06-2004-56, př. 1, ZK-06-2004-56, př. 2

 

71. Fond Vysočiny – Statut účelového Fondu Vysočiny

T. Hermann seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem Statutu účelového Fondu Vysočiny a požádal o doplnění a úpravu materiálu ZK-06-2004-71, př. 1. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 417/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-06-2004-71, př. 1upr1.

odpovědnost: T. Hermann

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-71, ZK-06-2004-71, př. 1

 

72. Fond Vysočiny – navýšení alokace FV pro rok 2004

T. Hermann podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 418/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

povýšení položky Převody vlastním fondům o 4.000.000,- Kč snížením položky Ostatní činnosti j.n. (nespecifikovaná rezerva) v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na převod prostředků do Fondu Vysočiny, dílčího cíle 2.4 – opatření 2.4.1 „Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a obnovu zařízení pro volný čas a formování občanské společnosti“.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-72, ZK-06-2004-72, př. 1

 

73. Grantový program Rozvoj malých podnikatelů – prodloužení termínu pro vyrozumění žadatelů

T. Hermann předložil zastupitelstvu kraje návrh na prodloužení termínu pro seznámení žadatelů s výsledkem hodnocení předložených žádostí do grantového programu Fondu Vysočiny „Rozvoj malých podnikatelů“. Ze zasedání se omluvil Z. Dobrý. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 419/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

prodloužení termínu pro seznámení žadatelů s výsledkem hodnocení předložených žádostí do grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů“ do 21. 1. 2005.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-73

 

57. FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny – ROZVOJ VESNICE 2004 - II

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 420/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2004 - II“ na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny dle materiálu ZK-06-2004-57, př. 1 a

jmenuje

Dušana Vichra s právem poradním a Luďka Hrůzu s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2004 - II“.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-57, ZK-06-2004-57, př. 1

 

58. FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2005

T. Hermann předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit a požádal o úpravu materiálu ZK-06-2004-58, př. 1, ve smyslu posunutí termínu pro vyrozumění žadatelů ze 14. 1. 2005 na 31. 1. 2005. Ze zasedání se omluvil V. Výborný.

M. Šmíd navrhl posunutí termínů pro podání žádostí do 3. 1. 2005 a vyhodnocení do 15. 2. 2005.

J. Skočdopole podpořil návrh M. Šmída.

Předkladatel návrh M. Šmída akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 421/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit „VOLNÝ ČAS 2005“ dle materiálu ZK-06-2004-58, př. 1upr1 a

jmenuje

Pavlínu Zábranskou (JI) s právem hlasovacím a Jana Burdu (TR) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Volný čas 2005“.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-58, ZK-06-2004-58, př. 1

 

59. FOND VYSOČINY - Grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005

T. Hermann předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit a požádal o úpravu materiálu ZK-06-2004-58, př. 1, ve smyslu posunutí termínů pro podání žádostí do 3. 1. 2005 a vyhodnocení do 15. 2. 2005. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 422/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit s názvem „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005“ dle materiálu ZK-06-2004-59, př. 1upr1 a

jmenuje

Jana Burdu (TR) s právem hlasovacím a Kláru Sotonovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005“.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-59, ZK-06-2004-59, př. 1

 

60. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2005

T. Hermann seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu a požádal o úpravu materiálu ZK-06-2004-58, př. 1, ve smyslu posunutí termínů pro podání žádostí do 3. 1. 2005 a vyhodnocení do 15. 2. 2005. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 423/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu „Sport pro všechny 2004“ dle materiálu ZK-06-2004-60, př. 1upr1 a

jmenuje

Vilibalda Prokopa (JI) s právem hlasovacím a Petra Horkého (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Sport pro všechny 2004“.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-60, ZK-06-2004-60, př. 1

 

61. FOND VYSOČINY - Grantový program CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ 2005

T. Hermann seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků škol. M. Matějková navrhla přidat mezi možné příjemce podpory domy dětí a mládeže. T. Hermann návrh M. Matějkové akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 424/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ 2004-II“ na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků škol dle materiálu ZK-06-2004-61, př. 1upr1 a

jmenuje

M. Pecha s právem hlasovacím a A. Loulu s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ 2004-II“.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 12. listopadu zveřejnit výzvu

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-61, ZK-06-2004-61, př. 1

 

62. FOND VYSOČINY – Grantový program REGIONÁLNÍ KULTURA IV.

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu grantového programu na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 425/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA IV.“ na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění dle materiálu ZK-06-2004-62, př. 1 a

jmenuje

PhDr. Katinu Lisou (TR) s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA IV.“

odpovědnost: obor kultury a památkové péče

termín: 26. 10. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-62, ZK-06-2004-62, př. 1

 

63. Podpora talentované mládeže

J. Skočdopole seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem podpory talentované mládeže v oblasti sportu.

D. Oulehla vznesl dotaz k možnosti řešení podobných podpor grantovým programem.

F. Dohnal uvedl, že se jedná spíše o systémovou podporu než grantovou, proto je tato podpora navrhována uvedeným způsobem.

J. Černý zdůraznil nutnost podpory talentované mládeže nejen v oblasti sportu, ale i v oblasti vzdělávání.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 426/06/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   poskytnutí příspěvku FC Vysočina Jihlava, a. s. ve výši 1,25 miliónu Kč na pokrytí části nákladů na výchovu talentované mládeže kraje Vysočina (střediska přípravka, žáci, dorostenci) v roce 2004;

·   povýšení kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1,25 miliónů Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazení, nespecifikovaná rezerva o tuto částku;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu provést na konci roku 2004 kontrolu správného využití poskytnutého příspěvku.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2004-63, ZK-06-2004-63, př. 1, ZK-06-2004-63, př. 2, ZK-06-2004-63, př. 3

 

74. Rozprava

M. Černá požádala o doplnění a úpravu materiálu ZK-06-2004-44, př. 1, již schváleného bodu 44. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Jedná se o úpravu Čl. 10 odst. 4 – slova: Tyto Zásady nabývají platnosti dnem schválení zastupitelstvem a účinnosti dnem xxxxx je třeba nahradit slovy: Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem kraje. V souvislosti s touto úpravou bylo nutno upravit již schválené usnesení 404/06/2004/ZK ve smyslu schválení Zásad dle materiálu ZK-06-2004-44, př. 1upr1.

Zastupitelé hlasovali o změně usnesení č. 404/06/2004/ZK.

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

M. Havlíček poděkoval přítomným zastupitelům za podporu převodu areálu psychiatrické léčebny v Jemnici na město Jemnice a odborům OSVZ a OM za zpracování předloženého materiálu.

V. Novotný, M. Šmíd, D. Oulehla, V. Kodet, J. Slámečka a J. Skočdopole poděkovali svým kolegům za spolupráci v uplynulém volebním období.

F. Dohnal poděkoval všem zastupitelům a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2004.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Zdeňka Marková                        ……...……………………………………

 

RSDr. Karel Tvrdý                        …..………………………………….……

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2004.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2004 dne 26. 10. 2004.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 29. 10. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.11.2004 / 4.11.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2009

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze