Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2004

15. září 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 8/2004 ze dne 15. září 2004

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        Vladimír Dolejš (předseda);

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Jiří Holub;

·        Ing. Oldřich Rambousek;

·        Bc. Jiří Vondráček;

·        Ing. Vratislav Výborný;

·        Ing. Anna Krištofová (tajemnice).

Hosté:

·        RNDr. Miloš Vystrčil (1. náměstek hejtmana);

·        Ing. Tomáš Vonka (ekonomický odbor KrÚ);

·        Mgr. Jiří Bína (odbor sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Rozpočtové změny od posledního zasedání ZK;

4.      Projednání návrhu rozpočtu na rok 2005 dle jednotlivých kapitol;

5.      Informace o kontrole hospodaření městských a obecních úřadů za rok 2004;

6.      Diskuse a různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přednesl program jednání – Bc. Jiří Vondráček vznesl návrh na doplnění bodu Projednání problematiky podpory Fokusu Vysočina a dalších nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu z rozpočtu kraje v letech 2003 a 2004 – tento návrh byl 6 hlasy schválen. Dále předseda stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru, k jehož zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

RNDr. Miloš Vystrčil v rámci toho bodu pohovořil o:

·        hospodaření nemocnic za I. pololetí 2004 – vážná situace v Nemocnici Jihlava (závazky po lhůtě splatnosti);

·        spolufinancování v rámci čerpání strukturálních fondů EU (v rámci rozpočtu kraje Vysočina zabezpečeno z Fondu strategických rezerv);

·        budoucnost Fondu Vysočiny – bude nadále pokračovat, avšak v souvislosti s volbami do krajů nebyla dosud dořešena otázka naplnění Fondu Vysočiny pro rok 2005, grantové programy budou dále schvalovány, řídicí výbory, které provedou jejich vyhodnocení, však budou jmenovány až novým zastupitelstvem;

·        zhodnocování volných finančních prostředků – vývoj nehodnotí příliš kladně, zejména zhodnocování prováděné Českou spořitelnou, návrh dalšího postupu: část finančních prostředků zhodnocovaných Českou spořitelnou bude převedena ke zhodnocování Komerční bankou;

·        novela zákona o RUD – při sestavování rozpočtu kraje se vychází z aktuálního zákona o RUD, velkým zádrhelem v přijetí novely zákona o RUD je problematika přímých výdajů ve školství.

 

3. Rozpočtové změny od posledního zasedání ZK

Členové finančního výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje za období 13. 8. 2004 – 6. 9. 2004.

PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl dotaz k rozpočtovému opatření č. 173 a č. 179. V souvislosti s rozpočtovým opatřením č. 173 pohovořil RNDr. Miloš Vystrčil o problematice systémové podpory a kladnému přístupu kraje při pomoci ČSV v boji proti varoáze včel. Nastínil problematiku z pohledu svazu, kraje i státu a upřesnil výtky MZe ČR, které informovalo následně všechny kraje o nesouladu tohoto postupu se Směrnicí Evropské komise. Veřejná podpora pak může narušit konkurenční prostředí, což v rámci jednotného evropského trhu a snaze o stejné podmínky pro všechny není žádoucí. Odpověď na dotaz k rozpočtovému opatření č. 179 bude předána PhDr. Zdeňku Dobrému dodatečně.

Rozvinula se diskuse k problematice veřejných zakázek dle platných zákonů EU.

 

4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2005

Členové finančního výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2005 – 2. pracovní verze“.

RNDr. Miloš Vystrčil uvedl, že projednávání návrhu rozpočtu na rok 2005 probíhá dle schváleného harmonogramu. Dne 19. listopadu 2004 se uskuteční seminář ZK k návrhu rozpočtu na rok 2005 – poté jej projedná rada kraje – bude uložen na ekonomickém odboru – nové zastupitelstvo jej bude znovu projedná a schválí. Z tohoto důvodu se předpokládá přijetí rozpočtového provizoria. Pohovořil o struktuře rozpočtu.

Ing. Anna Krištofová uvedla souhrnné údaje o návrhu rozpočtu. Uvedla, že v rozpočtu nejsou zahrnuty příspěvky na provoz SÚS (pouze přehled je k dispozici v příloze), nezahrnuje tvorbu Fondu Vysočiny a Fondu strategických rezerv. Byl zachován systém rezerv, protože se osvědčil.

V souvislosti s příjmy rozpočtu sdělila, že výpočet daňových příjmů vychází z predikce MF na rok 2005 a z platného zákona 243/2000 Sb. (tj. bez novely zákona o RUD), předpokládaný podíl krajů činí 3,1% na sdílených daních. V použitém procentu jsou již započítány změny hranic kraje. V nedaňových příjmech v rozpočtu kraje je počítáno s příjmy z poskytování služeb a výrobků, výší úroků a dividend, odvodech příspěvkových organizací, příjmy z pronájmů, poplatky za odběr podzemní vody. U kapitálových příjmů se jedná o příjmy za prodej nemovitého majetku ve vlastnictví kraje. V souvislosti s přijatými dotacemi osvětlila pojem souhrnný finanční vztah (obsahuje příspěvek na výkon státní správy, příspěvek na dopravní obslužnost, dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z OkÚ, dotace na financování běžného a investičního rozvoje ÚSC. Mezi přijaté dotace náleží dále ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, dotace na žákovské jízdné, ostatní přijaté dotace ze státního rozpočtu (ISPROFOND – návrh rozpočtu SDDI na rok 2005), Dotace ISPROFIN nejsou rozpočtovány. Případné další dotace budou řešeny formou rozpočtových opatření v průběhu roku 2005.

            Stručně okomentovala výdajovou část rozpočtu, zaměřila se především na významné rozdíly oproti roku 2004.

            Rozvinula se diskuse k 

·        výdajová část rozpočtu;

·        požadavky odborů;

·        přerozdělení a kritéria prostředků na provoz SÚS (návrh projednat tuto problematiku na některém z příštích jednání finančního výboru);

·        investiční akce v dopravě;

·        doporučení: odlišnosti v rozpočtu doplnit vysvětlujícím komentářem.

 

5. Vložený bod

Mgr. Jiří Bína popsal stav financování sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v kraji Vysočina. Obecně konstatoval, že tyto organizace pro rok 2004 uplatnily žádost o dotaci z programu vypsaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, přičemž požadovaná výše téměř u všech projektů zaměřených na služby zdravotně postiženým a seniorům dosahovala 50 % rozpočtu projektu. Nad rámec tohoto požadavku ve svých rozpočtech předpokládali poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ve výši rozdílu mezi celkovými náklady rozpočtovanými v projektu a příjmy z ostatních zdrojů. Požadavky na rozpočet kraje tak byli u jednotlivých poskytovatelů služeb rozdílné pohybovali až do 50 % rozpočtu projektu a jejich uspokojení kraj nikdy nepřislíbil. Celkový součet těchto požadavků u všech projektů činil přibližně 18 000 tis. Kč.

Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí však ve skutečnosti byla podstatně nižší a místo 50 % rozpočtu jednotlivých projektů se pohybovala kolem 30 %. Kraj Vysočina v návaznosti na vzniklou situaci poskytl dotaci doplacení rozdílu mezi požadavkem organizace na dotaci ministerstva a skutečnou dotací ministerstva. Důvodem tohoto postupu byla skutečnost, že částka vymezená v rozpočtu kraje na podporu sociálních služeb ve výši 44 038 tis. Kč neumožňovala pokrýt plné potřeby nestátních neziskových organizací. Jejich uspokojení by vyžadovalo navýšení rozpočtu o více než 18 000 tis. Kč. V rozpočtech projektů nestátních neziskových organizací tak zůstali nepokryté částky, které ve svých rozpočtech nárokovali od kraje.

Na dotaz Bc. Jiřího Vondráčka, zda by v případě Fokusu Vysočina neměly být dotace povýšeny ještě o částku poskytnutou na podporu jeho projektů v roce 2003 Mgr. Jiří Bína sdělil, že obdobná podpora jako Fokusu Vysočina byla v roce 2003 poskytnuta několika desítkám projektů a toto opatření je možné diskutovat až na základě rozboru situace všech takto podpořených projektů.

 

Usnesení č. 020/08/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Mgr. Jiřího Bíny o podpoře Fokusu Vysočina a dalších nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby ze státního rozpočtu z rozpočtu kraje v letech 2003 a 2004,

doporučuje

vyhotovit rozbor stávajícího a minulého stavu a výhledu do budoucna. Tento rozbor bude obsahovat i stanovisko odboru sociálních věcí a zdravotnictví a bude předložen na příštím jednání finančního výboru.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

6. Informace o kontrole hospodaření městských a obecních úřadů za rok 2004

Ing. Anna Krištofová uvedla, že tuto agendu vykonává odbor kontroly. Kontrolní skupiny provádí přezkum hospodaření obcí. Zmínila se o struktuře a osnově přezkoumání hospodaření. Okomentovala nejčastější nálezy.

 

7. Diskuse a různé

 

Usnesení č. 021/08/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

·        aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

·        rozpočtové změny od posledního zasedání ZK;

·        informace o kontrole hospodaření městských a obecních úřadů za rok 2004.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Usnesení č. 022/08/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

druhou pracovní verzi rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005, po prostudování materiálů budou případné připomínky vzneseny na jednání finančního výboru č. 9/2004 dne 13. 10. 2004.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

8. Závěr

Vladimír Dolejš poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2004 byl stanoven na středu 13. října 2004 v 9:00.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání finančního výboru č. 8/2004 dne 15. září 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 17. září 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.11.2004 / 2.11.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze