Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Finanční prostředky ze zvláštního účtu vod Kraje Vysočina k odstranění následků mimořádných havárií na území kraje s dopadem na jakost povrchových nebo podzemních vod

 

 
 

Poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu Kraje Vysočina k odstraně

následků mimořádných havárií na území Kraje Vysočina s dopadem na jakost

povrchových nebo podzemních vod

Dne 26. 10. 2004 schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje

Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu Kraje Vysočina

k odstranění následků mimořádných havárií na území Kraje Vysočina s dopadem na jakost

povrchových nebo podzemních vod (viz níže uvedený odkaz – soubor ke stažení), které

upravují v souladu s rozpočtem Kraje Vysočina poskytování finančních prostředků

k odstranění následků mimořádných havárií na území Kraje Vysočina s dopadem na jakost

povrchových nebo podzemních vod. Mimořádnou havárií se pro účely Zásad rozumí havárie

ve smyslu § 40 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzn. mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné

závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, za předpokladu, že havárie

vznikla v důsledku neočekávané a nepředvídatelné náhlé události, kdy hrozí nebezpečí

z prodlení, přičemž původce havárie není znám nebo není dosažitelný a náhrada nákladů

vynaložených na odstranění následků není vymahatelná. Žádost o poskytnutí finančních

prostředků předkládá příslušná obec s rozšířenou působností (žadatel), v jejímž správním

obvodu k havárii došlo a jejíž vodoprávní úřad zabezpečil nebo uložil provedení opatření k

nápravě, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a

zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti

uvedené v zásadách.

Kontaktní osoby:

Ing. Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, tel.: 564 602 363,

email: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Mgr. Jaroslav Mikyna, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, tel.: 564 602

267, email: mikyna.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Radek Zvolánek
Vytvořeno / změněno: 29.10.2004 / 20.1.2009
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Mapa webu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze