Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 13. února 2001

6. zasedání rady
 

 
 

Jihlavský kraj

Krajský úřad sekretariát hejtmana

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 587 33 Jihlava, 066/732 03 99; FAX 066/730 80 81, e-mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

                                                                                 

 

Zápis ze 6. zasedání rady kraje, konaného dne 13.2.2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu

Přítomno 6 členů rady – viz. presenční listina ze dne 13.2.2001

Zasedání rady zahájil první zástupce hejtmana M. Vystrčil a omluvil neúčast hejtmana F. Dohnala, radních M. Černé a M. Matějkové.

K zápisu z minulého jednání nebyly připomínky.

Radní M. Vystrčil přednesl návrh programu jednání. Ředitelka úřadu navrhla vypustit bod 2) Návrh na jmenování  vedoucí ekonomického odboru. Dále byl do programu jednání navržen na doplnění jako bod 5) „Stav výstavby sídla krajského úřadu“. Takto upravený návrh programu byl schválen 6 hlasy.

Schválený program jednání:

1.        Zahájení, připomínky k zápisu

2.        Návrh na schválení nájemních smluv

3.        Zajištění činnosti orgánů Jihlavského kraje

4.        Výběrová řízení - informace, výběrová řízení na místa VO

5.        Stav výstavby sídla krajského úřadu

6.        Různé

Program byl schválen 6 hlasy.

 

2. Návrh na schválení nájemních smluv

Ředitelka úřadu podrobně informovala radu kraje o uzavřených nájemních smlouvách k zajištění činnosti a výkonu působnosti Krajského úřadu Jihlavského kraje, rozpočtu nákladů za nájemné a za poskytované služby s tím spojené.

Dotazy vznesly V. Kodet, A. Štěrbová. P. Pospíchal

V. Kodet

Dotaz na zpětné schválení smluv radou do 1.1.2001.

ředitelka úřadu S. Zikmundová

K dotazu radního V. Kodeta uvedla, že v textu smlouvy je ošetřena platnost od 1.1.2001.

Zodpověděla dotazy radních A. Štěrbové a P. Pospíchala týkající se doby nájmu pronajímatelů SELMA a.s. Jihlava, OkÚ Pelhřimov.

 

Ředitelka úřadu přednesla návrh usnesení.

Usnesení15/06/2001/RK

Rada kraje

schvaluje

1. smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově čp. 15 v Jihlavě, Tolstého ul. s Českou republikou - Okresním úřadem Jihlava, Tolstého 15,

2. smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově čp. 2113 v Jihlavě, Zborovská ul. s Pedagogickým centrem Jihlava, Zborovská 3,

3. smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově č.2 v Pelhřimově, Pražská ul. s Českou republikou – Okresním úřadem Pelhřimov, Pražská 127,

4. smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově čp. 279 v Havlíčkově Brodě, Smetanovo náměstí s Ministerstvem zemědělství ČR, zemědělská agentura Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279,

5. smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově čp. 1 v Třebíči, ul. Svatopluka Čecha  s Ministerstvem zemědělství ČR, územní odbor Třebíč, Svatopluka Čecha 1,

6. smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově čp. 4 v Jihlavě, Fritzova ul. se SELMOU a.s. Jihlava, Friztova 4

v rozsahu předložených písemných návrhů za jednotlivé subjekty.

a ukládá

ředitelce úřadu

zabezpečit předložení výše uvedených písemných smluv k podpisu hejtmanovi.

Odpovídá:      ředitelka úřadu

Termín:          neprodleně

Návrh byl schválen 6 hlasy.

 

3. Zajištění činnosti orgánů Jihlavského kraje

Ředitelka úřadu informovala o disponování finančními prostředky kraje, které je rozděleno podle zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) mezi zastupitelstvo a radu kraje. Rada kraje rozhoduje v těch záležitostech v samostatné působnosti, které si nevyhradilo zastupitelstvo kraje. Ke konkrétním dispozicím s finančními prostředky v malém rozsahu (do výše 500.000,- Kč ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek) a přípravou a uzavíráním závazkových vztahů při hospodaření kraje je vhodné z praktických důvodů zmocnit zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu.

Ředitelka úřadu zašle radě kraje na vědomí přehled plateb výpočetní techniky.

Ředitelka úřadu přednesla návrh usnesení.

Usnesení 16/06/2001/RK

Rada kraje

rozhodla

v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/200 Sb., o krajích uložit krajskému úřadu plnění úkolů související s přípravou a uzavíráním závazkových vztahů při hospodaření s finančními prostředky kraje

a zmocňuje

k disponování s finančními prostředky

n    ředitelku krajského úřadu

způsobem podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Odpovídá:      ředitelka úřadu

Termín:          neprodleně

Návrh byl schválen 6 hlasy.

Záŕoveň rada kraje uložila ředitelce úřadu 1x měsíčně informovat radu kraje o uzavírání jednorázových závazkových vztahů přesahujících částku 300.000,- Kč.

 

4.   Výběrová řízení - informace, výběrová řízení na místa VO

Ředitelka úřadu podala informace k zahájení výběrového řízení na místa vedoucích zaměstnanců krajského úřadu, jejichž cílem bude vybrat vedoucí jmenované bez časového omezení.

Ředitelka úřadu předložila radě kraje informace o firmě Hofírek Consulting, personální kancelář.

Rada kraje schválila odbornou firmu, která bude výběrová řízení zajišťovat

Ředitelka úřadu předložila radě kraje návrh zásad výběrového řízení v bodech 1-7:

1.   řízení zajistí odborná firma

2.   řízení bude provedeno do konce měsíce března

3.   výběrovým řízením bude obsazeno 11 vedoucích pozic krajského úřadu

4.   účast odborných zaměstnanců z ministerstev

5.   účast radních během řízení

6.   výstup výběrového řízení: stanovení vhodnosti a nevhodnosti uchazečů

7. závěr řízení: jmenování radou na návrh ředitelky

P. Pospíchal

předřadit před bod 3) za bod 1)

bod 2) upravit ..... bude ukončeno do konce měsíce dubna

M. Vystrčil

vhodnost konzultace firmy s radními o výběru uchazečů

V. Kodet

vhodnost zpracování  požadavků na uchazeče firmou , která bude výběrové řízení zajišťovat

T. Hermann

průběh výběrového řízení rozčlenit do dvou fází

A. Štěrbová

kdo zajistí návrh odborných zaměstnanců z ministerstev

M. Vystrčil

vhodnost předložení seznamu osob z ústředních orgánů, kteří budou přizváni k výběrovému řízení

ředitelka úřadu S. Zikmundová

připraví návrh odborných zaměstnanců z ústředních orgánů vč. seznamu 

Upravené zásady výběrového řízení byly shrnuty takto:

 

Výběrová řízení proběhnou ve dvou fázích a budou ukončena do konce měsíce dubna. Cílem výběrových řízení je obsadit 11 vedoucích pozic krajského úřadu.

I. fáze

1.   I. fázi výběrového řízení zajistí odborná firma Hofírek Consulting, personální poradenství

2.   Výsledkem první fáze výběrových řízení bude vznik návrhu jedenácti  2 – 5 členných skupin kandidátů na obsazení jedenácti vedoucích pozic krajského úřadu

3.   firma Hofírek Consulting poskytne radě kraje svoji představu o požadavcích na vybírané uchazeče. Rada kraje tuto představu firmy projedná na společném semináři a případně doplní o další návrhy požadavků a předpokladů, jak z obecného hlediska, tak pro jednotlivé pozice. Rovněž tak budou v požadavcích na jednotlivé pozice zohledněny i názory odborných zaměstnanců ústřední státní správy, kteří budou požádáni o spolupráci dle společného návrhu ředitelky úřadu

II. fáze

4        Konečný výběr bude ukončen radou kraje na základě osobních konzultací se členy již vybraných jedenácti skupin uchazečů. Výsledkem bude jmenování vedoucích jednotlivých odborů a sekreteriátů radou na návrh ředitelky úřadu

 

Ředitelka předložila návrh usnesení

Usnesení 17/06/2001/RK

Rada kraje

schvaluje

navržené zásady výběrového řízení

pověřuje

ředitelku úřadu

jeho zajištěním.

Odpovídá:      ředitelka úřadu

Termín:          neprodleně

Návrh byl schválen 6 hlasy.

 

 

5. Stav výstavby sídla krajského úřadu

Z jednání konaného dne 16.2.2001 rada kraje vyslechla zprávu o postupu a zajištění výstavby sídla Jihlavského kraje. Předpokládaný termín, kdy by mohla být budova krajským úřadem užívána, je nejdříve březen 2002.

Po krátké diskusi o vhodné účasti stavebního koordinátora a statutárního zástupce na kontrolních dnech výstavby sídla kraje rada pověřila dalším sledováním postupu výstavby sídla krajského úřadu Ing. Arch. J. Strejčka a zástupce hejtmana RNDr. M. Vystrčila.

 

 

6. Různé

ředitelka úřadu S. Zikmundová

podala informace o databázi žádostí o zaměstnání, která je k dispozici na sekretariátu hejtmana

požádala radní o vyjádření jakým způsobem budou řešeny cestovní příkazy zastupitelů

sdělila některé skutečnosti k materiálu ředitele ekonomického odboru MV týkající se čerpání finančních prostředků na pořízení hmotného investičního majetku.

P. Pospíchal

v souvislosti s předpokládaným termínem jeho dokončení výstavby sídla krajského úřadu, zmínil potřebu zabývat se na některých z dalších rad kraje pronájem prostor a objektů krajského úřadu.

T. Hermann

vhodnost zveřejňovat na úřadech práce v celém kraji požadavky na volná místa

požádal přítomné o názor k programovému prohlášení rady kraje

vznesl dotaz ,jakým způsobem budou  vydávány tiskové zprávy, prohlášení

 

M.Vystrčil

tiskové zprávy, či prohlášení by měla rada vydávat pravidelně

všichni přítomní radní vyslovili souhlasné stanovisko, aby na příští radu T. Hermann předložil k připomínkování programové prohlášení rady kraje.

M. Vystrčil přednesl návrhy usnesení

Usnesení 18/06/2001/RK

Rada kraje

ukládá

ředitelce úřadu

plnit ohlašovací povinnost podle zákona o zaměstnanosti v celém regionu

Odpovídá:      ředitelka úřadu

Termín:          neprodleně

Návrh schválen 6 hlasy.

 

Usnesení 19/06/2001/RK

Rada kraje

ukládá

pravidelně vydávat po každém jednání rady a zastupitelstva tiskové prohlášení, zprávu

Odpovídá:      hejtman, zástupce hejtmana

Termín:          neprodleně

Návrh schválen 6 hlasy.

 

Jednání rady skončilo v 16.30 hodin.

 

 

                                                           Miloš Vystrčil

                                                            zástupce hejtmana Jihlavského kraje

 

 

Zapsala dne 16.2.2001 Jakoubková

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2.01, 8.00 hod. jednání M. Vystrčil, Laub, J. Strejček, Huňáček

20.02.01 9.00 - 11.30hod. porada starostů pověř. měst a obcí

20.2.01 13.00 hod. rada, 13.00-13.30 Huňáček - předání portfolií

27.2.01 9.00-11.30 hod jednání čl. rady, J. Strejček, Huňáček

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.2.2001 / 1.3.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze