Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2004

11. října 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2004

konaného dne 11. října 2004

 

Přítomni:

Členové výboru regionálního rozvoje:

-         Ing. Marie Černá (předsedkyně)

-         Ing. Jaromír Černý

-         Mgr. Milan Havlíček

-         Ing. Tomáš Hermann

-         Jan Martinec

-         Ing. Jan Nekula

-         Zdeněk Novák

-         Ladislav Péťa

-         RNDr. Miloš Vystrčil

Hosté:

-         Mgr. Václav Novák (odbor regionálního rozvoje KrÚ)

-         Luděk Hrůza ( odbor regionálního rozvoje KrÚ)

 

Navržený program jednání:

1.        Zahájení

2.        Zásady Programu obnovy venkova

3.        Podpora vzniku projektů do grantových schémat

4.        Grantový program „Rozvoj vesnice“

5.        Výsledky hodnocení projektů do 1. výzvy SROP – informace

6.        SWOT analýza

7.        Různé

8.        Diskuse , závěr.

 

1.        Zahájení

Předsedkyně uvítala členy a hosty výboru a zahájila zasedání. Přednesla program jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

2.        Zásady Programu obnovy venkova

M. Černá uvedla, že zastupitelstvo kraje Vysočina ze dne 17.2.2004 schválilo přidělení  dotací obcím a mikroregionům v rámci POV v roce 2004 přiměřeně dle Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci POV. Dále připomněla, že pro žádosti přijímané na rok 2005 bylo dohodnuto, že budou sestaveny Zásady nové, jejichž znění bude moci být již plně v souladu s dotační politikou kraje Vysočina. M. Černá také upozornila, že odbor regionálního rozvoje nyní předkládá Radě kraje Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci POV Vysočiny. Tyto zásady byly projednány na zasedání Hodnotícího výboru POV Vysočiny. Popsala, že podle těchto Zásad bude prováděn výběr žádostí a následně i poskytování dotací obcím a mikroregionům v roce 2005 a dalších letech.

M. Černá dále seznámila přítomné se změnami ve srovnání s původními „ministerskými„ Zásadami. V novém materiálu byla snaha podmínky pro podávání žádostí, co nejvíce zjednodušit a zprůhlednit. Původních 8 dotačních titulů bylo nahrazeno dvěmi oblastmi a to oblast podpory A /vznikla sloučením dotačních titulů 1 – 4 / možností výběru všech typů akcí, zahrnutých v těchto dotačních titulech,a oblast podpory B /vznikla sloučením dotačních titulů 6 – 7/. Dotační tituly 5 a 8 nebyly do předkládaných Zásad zapracovány.Další významnou změnou je možnost předkládání pouze jednoho projektu v oblasti podpory A

Poté byla otevřena diskuse.

Usnesení /014/05/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje schválit

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle předloženého materiálu

 

3.        Podpora vzniku projektů do grantových schémat

M. Černá pohovořila o vyhlášení výzev k předkládání akcí do pěti grantových schémat Společného regionálního operačního programu. Upozornila, že termín vyhlášení se předpokládá na přelomu listopad/prosinec 2004. Dodala, že je v zájmu kraje, aby grantová schémata, jakožto nástroje finanční pomoci k čerpání strukturálních fondů a jejího dalšího přerozdělování konečným uživatelům, byla efektivně využívána a aby byli žadatelé z kraje Vysočina motivováni k předkládání svých žádostí.

Poté byla otevřena diskuse.

Usnesení /015/05/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje schválit

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina.

 

4.        Grantový program „Rozvoj vesnice“

M. Černá stručně představila tento Grantový program a informovala o tom, že odbor regionálního rozvoje zpracoval návrh na opětovné vyhlášení Grantového programu na obnovu a rozvoj místních částí měst a obcí Vysočiny ve smyslu Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny. Tentokrát byl program zaměřen na opravy a rekonstrukce místních komunikací /podprogram A/, obnovu a výstavbu veřejných osvětlení a místních rozhlasů /podprogram B/. Dále upozornila, že vzhledem k převisu u podprogramu A je zacílení u tohoto podprogramu stejné jako u minulého  GP a to směrem k opravám a rekonstrukcím místních komunikací. U podprogramu B nedošlo v minulém kole k vyčerpání alokované částky, byla zaměřena oblast podpory na úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, proto je tentokrát zvolena oblast  obnovy a výstavby veřejných osvětlení a místních rozhlasů.

Poté byla otevřena diskuse.

 

Usnesení /016/05/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje schválit

grantový program „Rozvoj vesnice 2004 – II“ Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

5.        Výsledky hodnocení  projektů do 1. výzvy SROP – informace

M. Černá předala všem přítomným stručnou informaci o závěrech z jednání Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod ze dne 6.10., kde proběhlo poprvé rozhodování o projektech, podaných do 1. kola výzvy Společného regionálního operačního programu.V zásadě byly přijaty projekty, které byly ohodnoceny více než 65 body. Nevybrané projekty mají možnost dopracování a předložení do dalších výzev.

 

6.        SWOT analýza

M. Černá připomenula, že na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 25.5.2002 byl schválen Program rozvoje kraje Vysočina, v jehož rámci byla rovněž schválena SWOT analýza kraje Vysočina. Upozornila, že dokument z roku 2002 již v mnoha bodech neodpovídá skutečnosti, a proto přistoupil odbor regionálního rozvoje k aktualizaci SWOT analýzy kraje Vysočina. Dodala, že dokument prošel rozsáhlou diskusí na úrovni všech odborů Krajského úřadu. V. Novák rovněž stručně představil materiál aktualizace Profilu kraje Vysočina, který byl všem přítomným předložen na jednání a který bude také předložen na posledním jednání ZK.

 

Usnesení /017/05/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje schválit

SWOT Analýzu Kraje Vysočina Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

Usnesení /018/05/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

materiál Profil kraje Vysočina

 

7.        Různé

V tomto bodě jednání nebyl vznesen žádný dotaz.

 

8.        Diskuse, závěr

Předsedkyně komise poděkovala všem přítomným za účast a za práci ve Výboru regionálního rozvoje za uplynulé volební období a ukončila jednání.

 

 

Ing. Marie Černá v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 11. října 2004

Zapsala Lucie Tůmová dne 11. října 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.10.2004 / 25.10.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze