Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2004

29. září 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2004 konaného dne 29. 9. 2004 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 41 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 29. 9. 2004;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2004

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 40 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: L. Péťa, J. Bambasová, I. Rohovský. Na zasedání zastupitelstva kraje se nedostavil M. Zrůst.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: T. Hermann a V. Výborný.

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

F. Dohnal předložil návrh na zařazení bodu 77) Dotace na pilotní projekty P 1 a P 2 Státní informační politiky ve vzdělávání do programu jednání.

M. Vystrčil předložil návrh na zařazení bodu 78)Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2004 a požádal o stažení bodu 44 Návrh na přeřazení místní komunikace Panenská Rozsíčka - Sedlejov do silniční sítě.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2004
 2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
 3. Zpráva o činnosti rady kraje
 4. Informace o činnosti krajského úřadu
 5. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 6. Zákonodárná iniciativa
 7. Projednání smlouvy mezi krajem Vysočina a obcí Kaliště a Statutární město Jihlava o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů
 8. Žádost obce Maleč o poskytnutí finanční výpomoci
 9. Podpora reprezentace kraje Vysočina na celostátních a mezinárodních soutěžích
 10. Dotace městu Žďár nad Sázavou – kompenzace provozních nákladů, schválení darovacích smluv
 11. Převod nemovitého majetku do správy Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, vyjmutí nemovitého majetku ze správy a nové vymezení majetku ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště stavebního, Třebíč, Kubišova 1214/9
 12. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč
 13. Nové vymezení majetku ve zřizovacích listinách
 14. Převod movitého a nemovitého majetku na Vysokou školu polytechnickou Jihlava
 15. Dofinancování evropského projektu
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje o finanční prostředky za prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Herálec
 17. Žádost obce Bobrová o poskytnutí finanční výpomoci
 18. Návrh rozpočtového opatření – změna zdrojů financování běžného a investičního rozvoje zdravotnictví na rok 2004
 19. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
 20. Darování pozemků a částí silnic II. a III. třídy vyřazených ze silniční sítě městu Havlíčkův Brod
 21. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 22. Výkup pozemků v k. ú. Smilov u Štoků
 23. Majetkoprávní vypořádání silnic v k. ú. Horní Paseka
 24. Výkupy pozemků v k. ú. a obci Hojovice
 25. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Jinošov
 26. Výkup pozemků v k. ú. a obci Myslibořice
 27. Výkup pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bochovice
 29. Prodej pozemku v k. ú. a obci Doubravník
 30. Výkup pozemků v k. ú. a obci Velká Losenice
 31. Výkup pozemku v k. ú. a obci Měřín
 32. Darování pozemku obci Rožná
 33. Převod pozemků v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k. ú. Nové Město na Moravě a obci Nové Město na Moravě
 34. Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou
 35. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Rozsochy
 36. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/353 Nové Veselí – Bohdalov
 37. Darování nemovitostí městu Telč
 38. Darování vodovodního přivaděče
 39. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 40. Předání majetku do správy příspěvkovým organizacím Školní statek Bystřice nad Pernštejnem, Speciální školy Třebíč
 41. Prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 42. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava mezi Vysočinou a Statutárním městem Jihlava
 43. Podíl města Ledeč nad Sázavou na financování stavby II/130 rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou, 2. stavba
 1. Poskytnutí dotace kraje na podporu nově zahájeného projektu v sociálních službách
 2. Návrh na změnu Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004
 3. Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, sloučení Zdravotnické záchranné služby Třebíč a Zdravotnické záchranné služby Havlíčkův Brod se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina
 4. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace
 5. Žádost obce Hojovice o finanční příspěvek na projektovou dokumentaci
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření  – přijaté finanční prostředky od firmy EKO-KOM a. s. na řešení a plnění cílů pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v kraji Vysočina“
 7. PLÁN ROZVOJE VODOVODU A KANALIZACÍ KRAJE VYSOČINA
 8. Program obnovy venkova 2004 – žádosti obcí o převod dotace
 9. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 8
 10. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 – rozdělení rezervy
 11. Volba člena Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod
 12. Spolufinancování u individuálních projektů v podopatření 4.2.2 SROP
 13. Grantová schémata kraje pro opatření 1.1 SROP
 14. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
 15. Projekt kraje do opatření 3.3 SROP
 16. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP
 17. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP
 18. Návrh na poskytnutí dotace
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků z kapitoly Doprava do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje
 20. Žádost obce Vyskytná o zajištění zimní údržby místní komunikace
 21. Žádost obce Strážek o poskytnutí finanční pomoci
 22. Delegování zástupců kraje do RHSD
 23. FOND VYSOČINY – Grantový program ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY 2004 II
 24. FOND VYSOČINY – Grantový program Metropolitní sítě III
 25. FOND VYSOČINY – Grantový program Vzdělávání seniorů v oblasti ICT
 26. FOND VYSOČINY - Grantový program Krajina Vysočiny 2004
 27. FOND VYSOČINY - Grantový program Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004
 28. FOND VYSOČINY – Grantový program Protidrogová prevence a léčba 2004 – 2005
 29. Žádost obce Nová Říše
 30. Rozdělení státní účelové dotace obcím na jednotky SDH obcí za rok 2004
 31. Žádost Obce Opatov o finanční příspěvek na zakoupení nové přenosné motorové stříkačky PMS 16/8
 32. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
 33. Dotace na pilotní projekty P 1 a P 2 Státní informační politiky ve vzdělávání
 34. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2004
 35. Rozprava

Upravený návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

2. Složení slibu nových členů zastupitelstva

F. Dohnal požádal Jaroslava Huláka, aby složil slib člena zastupitelstva. Po složení slibu Jaroslava Huláka hejtman konstatoval, že Zastupitelstvo kraje Vysočina má opět 45 členů.

 

3. Zpráva o činnosti rady kraje

F. Dohnal seznámil přítomné s předloženými zápisy ze zasedání rady kraje. Dále informoval zastupitele o:

-          rezignaci A. Štěrbové na člena zastupitelstva kraje a současně na člena rady kraje. Rada kraje má proto v současné době pouze 8 členů;

-          průběhu jednání s ministerstvem financí a ministerstvem zdravotnictví ohledně uvolnění financí na oddlužení nemocnic.

M. Bišof vznesl dotaz ohledně rekonstrukce silnice Dvorce – Třešť – Telč, kde došlo k rozšíření veřejné zakázky o vícepráce. Zajímal se, o jaké vícepráce jde a jakým způsobem budou financovány. Dále se zajímal o prodloužení termínu na dokončení mostu v Třešti a dvou objektů v Kostelci - jak bylo smluvně ošetřeno případné neplnění termínu stavby a zda bude kraj požadovat na dodavateli stavby nějaké penále.

Další námitku vznesl k usnesení rady kraje ohledně záměru založení obchodní společnosti Školního statku v Humpolci, zejména k ukládací části tohoto usnesení, kde by, dle jeho názoru, mělo ukládání deklarovat zastupitelstvo.

Dále požádal o aktuální informace ke stavu zdravotního plánu kraje Vysočina.

Poslední dotaz věnoval otázce možného zneužívání pracovníků krajského úřadu k rozesílání stranických materiálů a otázce zneužívání finančních prostředků kraje na tyto účely.

P. Pospíchal na dotaz M. Bišofa uvedl, že nároky na vícepráce v případě silnice Dvorce – Třešť – Telč se objevily proto, že se postupuje podle staré projektové dokumentace, neboť se stavba několik let odkládala a po odsouhlasení technickým dozorem investora jsme vícepráce v hodnotě 9 000 tis. Kč uznali. Částku bude hradit kraj, protože celá stavba je garantována SFDI. Most v Třešti byl z technologických důvodů odložen na jaro roku 2005 s tím, že ostatní části stavby by měly být dokončeny v říjnu letošního roku.

F. Dohnal sdělil, že rada kraje byla seznámena se záměrem transformace ŠS Humpolec na obchodní společnost, informace předložené radě kraje však nebyly úplné, proto rada kraje uložila OŠMS detailně vypracovat postup kroků, vč. dopadů, které by uvedená transformace mohla mít, a poté bude tato záležitost předložena zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.

Vzhledem k nespokojenosti M. Bišofa s odpovědí P. Pospíchala F. Dohnal sdělil, že v této záležitosti zašle krajský úřad M. Bišofovi písemné materiály.

K podezření na zneužívání pracovníků krajského úřadu a finančních prostředků kraje k rozesílání stranických materiálů M. Vystrčil uvedl, že se svou asistentkou probírá a upřesňuje každé ráno svůj program na celý den a v zájmu informovanosti občanů je pak elektronickou poštou rozeslána základní stručná informace novinářům. Dodal, že pokud se v rámci jeho pracovního programu, který je oznamován mediím, objeví informace o účasti na stranické akci, považuje podobné nařčení za neoprávněné.

M. Matějková k dotazu M. Bišofa uvedla, že analýza zdravotního plánu existuje v pracovní podobě a stále se dopracovává. Z červnového semináře se ukázalo, že některé předložené údaje nebyly úplné a je potřeba je upřesnit, proto se předpokládalo, že tento rok bude zdravotní plán dopracován. Stále však není v podobě, která by mohla být předložena zastupitelstvu kraje ke schválení.

Dále dodala, že o privatizaci nemocnic se neuvažuje a rada kraje ji ani nepokládá za lék, který by nemocnicím pomohl.

Z. Dobrý poznamenal, že nejlepším řešením by bylo, pokud není možné ze subjektivní důvodů naplnit stanovený termín usnesení, požádat zastupitelstvo kraje o jeho prodloužení k dopracování zdravotního plánu.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 281/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovědnost:

termín:

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-03

 

4. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, informovala zastupitelstvo kraje o personální změně na odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu a představila Ing. Ladislava Staňka, který byl radou kraje jmenován do funkce vedoucího uvedeného odboru s účinností od 1. 8. 2004.

Dále informovala zastupitele o:

·         aplikaci modelu na podporu řízení kvality ve veřejné správě (CAF) na krajském úřadě

·         jednáních mezi svazem měst a obcí a Asociací krajů ohledně novely zákona o obcích a zákona o krajích, týkajících se dozorových kompetencí k samostatné působnosti obcí

·         problematice schvalování obecně závazných vyhlášek, které obce schvalují v samostatné působnosti a jiných opatření a usnesení orgánů obce v samostatné působnosti

·         kladném ohodnocení projektu v rámci SROP podopatření 3.3 Projekt krajského rozvojového partnerství

·         akreditaci programu vzdělávání v rámci euronovely živnostenského zákona (nabídka vzdělávání všem obcím zdarma v prostorách kraje).

Na jednání zastupitelstva kraje se dostavil J. Novotný. Z. Dobrý požádal o zaslání písemného podkladu k projektu CAF.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 282/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-04, ZK-05-2004-04pr1, ZK-05-2004-04pr2, ZK-05-2004-04pr3

 

5. Rezignace člena zastupitelstva kraje

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o odstoupení A. Štěrbové z funkce člena zastupitelstva kraje. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 283/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

2. září 2004, jako den, od kterého se poskytuje odměna Jaroslavu Hulákovi, novému členovi zastupitelstva kraje.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-05

 

6. Zákonodárná iniciativa

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem, týkajícím se ochrany veřejného pořádku.

D. Oulehla, S. Mastný, J. Kruntorád a J. Novotný podpořili svým názorem předložený návrh.

M. Vystrčil rovněž podpořil předložený návrh, upozornil však na skutečnosti v předkládaném materiálu, které by mohly vyvolat opačný efekt při posuzování dané problematiky ze strany obce.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 284/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zákonodárnou iniciativu dle materiálu ZK-05-2004-06, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 1, zdržel se 5.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-06, ZK-05-2004-06pr1, ZK-05-2004-06pr2, ZK-05-2004-06pr3

 

7. Projednání smlouvy mezi krajem Vysočina a obcí Kaliště a Statutární město Jihlava o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem smlouvy o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů mezi krajem a obcí a předložil přítomným smlouvy (přílohy 1 a 2 tohoto materiálu), které byly na základě rozhodnutí ministra vnitra dopracovány. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 285/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

smlouvu mezi krajem Vysočina a obcemi Kaliště a Statutární město Jihlava o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů dle materiálů ZK-05-2004-07, př. 1 a ZK-05-2004-07, př. 2 a

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana předložit schválenou smlouvu k podpisu oprávněným zástupcům obou smluvních stran.

odpovědnost: A. Beranová

termín: 15. 10. 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-07

 

8. Žádost obce Maleč o poskytnutí finanční výpomoci

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Maleč o poskytnutí blíže neurčené finanční výpomoci. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 286/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Maleč o poskytnutí finanční výpomoci dle materiálu ZK-05-2004-08, př. 1 a

ukládá

krajskému úřadu vyrozumět žadatele o zamítnutí žádosti.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín:7. 10. 2004

Návrh byl schválen 30 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-08, ZK-05-2004-08pr1

 

9. Podpora reprezentace kraje Vysočina na celostátních a mezinárodních soutěžích

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrhy na přidělení příspěvků na podporu reprezentace kraje na celostátních a mezinárodních soutěžích. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 287/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   přidělení účelové dotace městu Větrný Jeníkov určené pro ZŠ Větrný Jeníkov 171, ve výši 2 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům ústředního kola soutěže „Projekt občan“;

·   přidělení účelové dotace městu Světlá nad Sázavou určené pro ZUŠ Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, ve výši 4,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům ústředního kola Soutěže literárně-dramatických oborů ZUŠ;

·   přidělení účelové dotace obci Nové Veselí určené pro ZŠ Nové Veselí, Na Městečku 1, ve výši 6,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům národního finále házené mladších žáků „ELETEC CUP 2004“.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-09

 

10. Dotace městu Žďár nad Sázavou – kompenzace provozních nákladů, schválení darovacích smluv

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a krajem Vysočina. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 288/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   poskytnutí dotace městu Žďár nad Sázavou ve výši 197 tis. Kč na financování provozu Základní školy, Žďár nad Sázavou, Komenského 6, v souvislosti s integrací žáků Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8;

·   darovací smlouvy mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou dle materiálů ZK-05-2004-10, př. 1 a př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-10, ZK-05-2004-10pr1, ZK-05-2004-10pr2

 

11. Převod nemovitého majetku do správy Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, vyjmutí nemovitého majetku ze správy a nové vymezení majetku ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště stavebního, Třebíč, Kubišova 1214/9

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrhy dodatků uvedených příspěvkových organizací v souvislosti s převodem nemovitého majetku. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 289/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2004-11, př. 1;

·          dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště stavební, Třebíč, Kubišova 1214/9, dle materiálu ZK-05-2004-11, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 11. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-11, ZK-05-2004-11pr1, ZK-05-2004-11pr2

 

12. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině výše uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 290/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč dle materiálu ZK-05-2004-12, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-12, ZK-05-2004-12pr1

 

13. Nové vymezení majetku ve zřizovacích listinách

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 291/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235, dle materiálu ZK-05-2004-13, př. 1;

·         dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie a Integrovaná střední škola obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851, dle materiálu ZK-05-2004-13, př. 2;

·         dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště lesnické, dopravní a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295, dle materiálu ZK-05-2004-13, př. 3;

·         dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu ZK-05-2004-13, př. 4;

·         dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomická a Střední zdravotnická škola, Třebíč, Žižkova 505, dle materiálu ZK-05-2004-13, př. 5;

·         dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště opravárenské a Odborné učiliště, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, dle materiálu ZK-05-2004-13, př. 6;

·         dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Pelhřimov, Friedova 1469, dle materiálu ZK-05-2004-13, př. 7;

·         dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské a technické a Učiliště, Humpolec, Školní 764, dle materiálu ZK-05-2004-13, př. 8.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-13, ZK-05-2004-13pr1, ZK-05-2004-13pr2, ZK-05-2004-13pr3, ZK-05-2004-13pr4, ZK-05-2004-13pr5, ZK-05-2004-13pr6, ZK-05-2004-13pr7, ZK-05-2004-13pr8

 

14. Převod movitého a nemovitého majetku na Vysokou školu polytechnickou Jihlava

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem darovací smlouvy mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 292/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování budovy občanské vybavenosti č. p. 1556 na pozemku par. č. 3214, budovy technické vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku par. č. 3219/2, pozemku par. č. 3214 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7508 m2, pozemku par. č. 3216 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 176 m2, pozemku par. č. 3219/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 682 m2, pozemku par. č. 3219/2 – zastavěná plocha nádvoří o výměře 160 m2 a pozemku par. č. 3221 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 94 m2, vše v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava se sídlem v Jihlavě s předkupním právem ve prospěch kraje Vysočina po dobu 20 let za nabídkovou kupní cenu 1.000 Kč navýšenou o částku vyjadřující zůstatkovou hodnotu technického zhodnocení provedeného po dobu existence předkupního práva obdarovaným, případně jeho právním nástupcem, a za předpokladu smluvní úpravy bezúplatného užívání darovaného movitého i nemovitého majetku do doby ukončení činnosti Vyšší odborné školy v Jihlavě;

·   vyjmutí movitého majetku ze správy Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16, v následujícím členění:

1.       Hmotný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 7 893 957,30 Kč, oprávky v hodnotě 7 097 336,40 Kč a zůstatkové ceně 796 620,90 Kč;

2.       Nehmotný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 267 401,70 Kč, oprávky v hodnotě 254 296,70 Kč a zůstatkové ceně 13 105,00 Kč;

3.       Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 15 683 941,74 Kč;

4.       Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 784 222,40 Kč;

5.       Ostatní majetek - veškeré věci, které dnem 1. 4. 2001 přešly na kraj Vysočina a které byly k 31. 3. 2001 zahrnuty v inventárních seznamech organizace vedených dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a které zároveň nejsou movitými věcmi, uvedenými pod body 1, 2, 3 a 4 a zároveň jsou zahrnuty v inventárních seznamech organizace k 31. 8. 2004;

·   darování movitého majetku z vlastnictví kraje Vysočina vyjmutého ze správy Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16, do vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava se sídlem v Jihlavě ke dni 1. 10. 2004 dle materiálu ZK-05-2004-14, př. 1;

·   Dodatek č. 1 a 2 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16 dle materiálu ZK-05-2004-14, př. 2 a 3.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-14, ZK-05-2004-14pr1, ZK-05-2004-14pr2, ZK-05-2004-14pr3

 

77. Dotace na pilotní projekty P 1 a P 2 Státní informační politiky ve vzdělávání

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí účelové dotace obcím na realizaci pilotních projektů Státní informační politiky ve vzdělávání. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 293/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

účelovou dotaci obcím pro jimi zřizované školy na pilotní projekty P 1 a P 2 Státní informační politiky ve vzdělávání ve výši 765 768,- Kč dle materiálu ZK-05-2004-77, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-77, ZK-05-2004-77pr1

 

78. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2004

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o čerpání rozpočtu kraje za uplynulé období. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 294/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2004 dle materiálu ZK-05-2004-78, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-78, ZK-05-2004-78pr1

 

15. Dofinancování evropského projektu

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost Pomocné školy pro žáky s více vadami Jihlava o příspěvek na dofinancování projektu Culture across Europe. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 295/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení finančního příspěvku z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, městu Jihlava pro Pomocnou školu pro žáky s více vadami Jihlava, Březinova 31, ve výši 30 tis. Kč.

odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-15, ZK-05-2004-15pr1

 

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje o finanční prostředky za prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Herálec

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na povýšení rozpočtu kraje o finanční prostředky za prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Herálec. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 296/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         povýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6172, pol. 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí o finanční prostředky získané prodejem nemovitostí v k. ú. a obci Herálec ve výši 20 000 tis. Kč;

·         povýšení výdajové části rozpočtu, nespecifikované rezervy, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 20 000 tis. Kč.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: září 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-16

 

17. Žádost obce Bobrová o poskytnutí finanční výpomoci

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Bobrová o poskytnutí blíže neurčené finanční výpomoci. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 297/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Bobrová o poskytnutí finanční výpomoci dle materiálu ZK-05-2004-17, př. l a

ukládá

krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 31 hlasy, proti 0, zdrželo se 10.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-17, ZK-05-2004-17pr1

 

18. Návrh rozpočtového opatření – změna zdrojů financování běžného a investičního rozvoje zdravotnictví na rok 2004

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 298/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   změnu zdrojů financování běžného a investičního rozvoje u kapitoly Zdravotnictví na rok 2004 dle materiálu ZK-05-2004-18, př. 1;

·   změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční dotace“ na rok 2004 u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-18, př. 1;

·   v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 převod částky 38 425 tis. Kč do rezervy (položka 6901 – Rezerva kapitálových výdajů) k zajištění financování akce „Rekonstrukce stravovacího pavilonu Nemocnice Třebíč“ v roce 2005;

ukládá

radě kraje zapracovat do návrhu rozpočtu kraje na rok 2005 financování akce „Rekonstrukce stravovacího pavilonu Nemocnice Třebíč“ v objemu 38 425 tis. Kč.

odpovědnost: rada kraje

termín: do 31. 12. 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-18, ZK-05-2004-18pr1, ZK-05-2004-18pr2

 

19. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k výše uvedenému návrhu. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 299/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

v souladu s § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytovat peněžitá plnění spojená s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, a to ve výši a za podmínek stanovených Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: průběžně

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-19

 

20. Darování pozemků a částí silnic II. a III. třídy vyřazených ze silniční sítě městu Havlíčkův Brod

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování vyřazených úseků silnic II. a III. třídy městu Havlíčkův Brod. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 300/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování vyřazeného úseku silnice II/344 od uzlového bodu 2321A002 do uzlového bodu 2321A180 a pozemků par. č. 752/1 ostatní plocha, silnice o výměře 1 326 m2, par. č. 2348/16 ostatní plocha, silnice o výměře 6 370 m2, par. č. 2348/17 ostatní plocha, silnice o výměře 1 526 m2, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod;

·         darování vyřazeného úseku silnice III/3441 od uzlového bodu 2321A181 do uzlového bodu 2321A184 a pozemku par. č. 2359/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 355 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod;

·         dodatek č. 46 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-20, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-20, ZK-05-2004-20pr1

 

21. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 301/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemků par. č. 3902 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 85 m2 (dle GPL č. 4786-322/2004) a par. č. 752/95 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod;

·   dodatek č. 3 Zřizovací listiny Střední odborné školy, Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště, Humpolec, dle materiálu ZK-05-2004-21, př. 1;

·   dodatek č. 47 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-21, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-21, ZK-05-2004-21pr1, ZK-05-2004-21pr2

 

22. Výkup pozemků v k. ú. Smilov u Štoků

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem na výkup pozemků v k. ú. Smilov u Štoků. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 302/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemků par. č. 716/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 716/29 – ostatní plocha, silnice o výměře 532 m2, par. č. 716/30 – ostatní plocha, silnice o výměře 432 m2 a par. č. 716/31 – ostatní plocha, silnice o výměře 32 m2, vše v k. ú. Smilov u Štoků a obci Štoky od Růženy Schmeiserové a Marie Pecové do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 70.910,- Kč;

·         dodatek č. 48 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-22, ZK-05-2004-22pr1

 

23. Majetkoprávní vypořádání silnic v k. ú. Horní Paseka

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh majetkoprávního vypořádání silnic v k. ú. Horní Paseka. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 303/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemků v k. ú. a obci Horní Paseka zastavěných silnicí III/12941 za dohodnutou kupní cenu 50,-Kč/m2 dle materiálu ZK-05-2004-23, př. l do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 49 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-23, př. 2;

·         dodatek č. 50 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-23, př. 3;

·         dodatek č. 51 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-23, př. 4;

·         dodatek č. 52 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-23, př. 5;

·         dodatek č. 53 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-23, př. 6;

·         dodatek č. 54 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-23, př. 7;

·         dodatek č. 55 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-23, př. 8;

·         dodatek č. 56 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2004-23, př. 9.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-23, ZK-05-2004-23pr1, ZK-05-2004-23pr2, ZK-05-2004-23pr3, ZK-05-2004-23pr4, ZK-05-2004-23pr5, ZK-05-2004-23pr6, ZK-05-2004-23pr7, ZK-05-2004-23pr8, ZK-05-2004-23pr9

 

24. Výkupy pozemků v k. ú. a obci Hojovice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádosti o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Hojovice, okres Pelhřimov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 304/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemků dle materiálu ZK-05-2004-24, př. 1,v k. ú. a obci Hojovice do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatky č. 49, 50 a 51 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálů ZK-05-2004-24, př. 2, př. 3 a př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-24, ZK-05-2004-24pr1, ZK-05-2004-24pr2, ZK-05-2004-24pr3, ZK-05-2004-24pr4

 

25. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Jinošov

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na darování pozemků v k. ú. a obci Jinošov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 305/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   přijetí daru pozemků par. č. 1085 – ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2, par. č. 1041/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 784 m2 a par. č. 1041/16 – ostatní plocha, silnice o výměře 127 m2 (geometrický plán č. 201-2933/2000) v k. ú. a obci Jinošov od obce Jinošov do vlastnictví kraje Vysočina;

·   dodatek č. 53 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-05-2004-25, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-25, ZK-05-2004-25pr1

 

26. Výkup pozemků v k. ú. a obci Myslibořice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Myslibořice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 306/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemků par. č. 1357/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 371 m2, par. č. 1357/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2, par. č. 1357/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 148 m2, par. č. 1357/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 53 m2 a par. č. 1357/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 69 m2 v k. ú. a obci Myslibořice od Osevy, semenářského statku, s. p. v likvidaci, Jaroměřice nad Rokytnou za kupní cenu 32 450,- Kč;

·   dodatek č. 54 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2004-26, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-26, ZK-05-2004-26pr1

 

27. Výkup pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na výkup pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 307/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemků par. č. 3351/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2 a par. č. 3354/4 – orná půda o výměře 41 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava od Marie Dobrovolné a Josefa Hrušky za cenu 4 450,- Kč;

·   dodatek č. 55 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2004-27, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-27, ZK-05-2004-27pr1

 

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bochovice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost pana Stanislava Šoukala o odkoupení části pozemku v k. ú. a obci Běchovice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 308/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku par. č. 1075 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 300 m2 v k. ú. a obci Bochovice manželům Stanislavu a Jitce Šoukalovým, Bochovice 4, 675 05 Rudíkov za kupní cenu 9.000,- Kč;

·         darování dílů „b“ + „d“ pozemku par. č. 1051/2 o výměře 64 m2 a dílu „c“pozemku par. č. st. 3/2 o výměře 38 m2 v k. ú. a obci Bochovice do vlastnictví obce Bochovice;

·         dodatek č. 56 Zřizovací listiny Správa a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2004-28, př. 1;

·         dodatek č. 57 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2004-28, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-28, ZK-05-2004-28pr1, ZK-05-2004-28pr2

 

29. Prodej pozemku v k. ú. a obci Doubravník

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí p. Pedlíka o odprodej pozemku v k. ú. a obci Doubravník. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 309/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku par. č. st. 574/2 – zastavěná plocha o výměře 2 m2 (geometrický plán č. 450-42/2004) v k. ú. a obci Doubravník Radomíru Pedlíkovi, Rumunská 4041, Kroměříž, za kupní cenu 100,- Kč;

·         dodatek č. 78 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-29, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-29, ZK-05-2004-29pr1

 

30. Výkup pozemků v k. ú. a obci Velká Losenice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. Velká Losenice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 310/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemků par. č. 2966/9 o výměře 770 m2, par. č. 2318/10 o výměře 25 m2, par. č. 2966/22 o výměře 57 m2, par. č. 2966/11 o výměře 198 m2, par. č. 2318/11 o výměře 56 m2, par. č. 2966/10 o výměře 145 m2, par. č. 2966/12 o výměře 72 m2, par. č. 2966/13 o výměře 272 m2, par. č. 2318/13o výměře 15 m2 a par. č. 2318/12 o výměře 11 m2 (geometrický plán č. 70P., 461 V.L.-170/2004) v k. ú. a obci Velká Losenice od Emericha Čejky, Pořežín 19, 592 11 Velká Losenice, za dohodnutou kupní cenu 81.050,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 79 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-30, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-30, ZK-05-2004-30pr1

 

31. Výkup pozemku v k. ú. a obci Měřín

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Měřín. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 311/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemku par. č. 1586/30 – ostatní plocha, silnice o výměře 1042 m2 v k. ú. a obci Měřín od Mariana a Lucie Čížkových za kupní cenu 52.100,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 80 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-31, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-31, ZK-05-2004-31pr1

 

32. Darování pozemku obci Rožná

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Rožná do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 312/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 1536/18 o výměře 846 m2 (geometrický plán č. 312-62/2004) v k. ú. a obci Rožná do vlastnictví obce Rožná;

·         dodatek č. 81 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-32, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-32, ZK-05-2004-32pr1

 

33. Převod pozemků v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k. ú. Nové Město na Moravě a obci Nové Město na Moravě

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k. ú. Nové Město na Moravě do vlastnictví města. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 313/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 250/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě, par. č. 3432/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 610 m2, par. č. 3432/26 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 327 m2, par. č. 3432/28 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 718 m2 vše v k. ú. Nové Město na Moravě, všechny v obci Nové Město na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě;

·         dodatek č. 83 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-33, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-33, ZK-05-2004-33pr1

 

34. Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví města. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 314/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 5042 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 760 m2, par. č. 5316 ostatní plocha silnice o výměře 990 m2 a geometrickým plánem nově odděleného pozemku označeného novým par. č. 5041/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 522 m2, všechny v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;

·         dodatek č. 84 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2004-34, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-34, ZK-05-2004-34pr1

 

35. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Rozsochy

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Rozsochy do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 315/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   přijetí daru pozemků par. č. 807/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 129 m2, par. č. 807/16 – ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 807/19 – ostatní plocha, silnice o výměře 201 m2, par. č. 807/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 81 m2, par. č. 807/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2, par. č. 807/29 – ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2, par. č. 807/35 – ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2 a par. č. 807/70 – ostatní plocha, silnice o výměře 34 m2, vše v k. ú. a obci Rozsochy od obce Rozsochy do vlastnictví kraje Vysočina;

·   dodatek č. 85 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2004-35, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-35, ZK-05-2004-35pr1

 

36. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/353 Nové Veselí – Bohdalov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 316/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

koupi pozemků zastavěných stavbou silnice II/353 Nové Veselí – Bohdalov v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-05-2004-36, př. 1, za dohodnutou cenu 44,20 Kč za m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2005

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-36, ZK-05-2004-36pr1

 

37. Darování nemovitostí městu Telč

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na darování nemovitého majetku do vlastnictví města Telč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 317/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování nemovitého majetku dle materiálu ZK-05-2004-37, př. 1, do vlastnictví města Telč;

·         dodatek č. 8 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy, Telč, Hradecká 235, dle materiálu ZK-05-2004-37, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-37, ZK-05-2004-37pr1, ZK-05-2004-37pr2

 

38. Darování vodovodního přivaděče

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem darování vodovodního přivaděče do vlastnictví Vodovodů a kanalizací, svazku obcí se sídlem v Třebíči. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 318/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování vodovodního přivaděče do vlastnictví Vodovodů a kanalizací, svazku obcí se sídlem v Třebíči dle materiálu ZK-05-2004-38;

·         dodatek č. 1 Zřizovací listiny Školního statku Třebíč dle materiálu ZK-05-2004-38, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-38, ZK-05-2004-38pr1

 

39. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na bezúplatný převod nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 319/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-39, př. 1;

·         dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2, dle materiálu ZK-05-2004-39, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-39, ZK-05-2004-39pr1, ZK-05-2004-39pr2

 

40. Předání majetku do správy příspěvkovým organizacím Školní statek Bystřice nad Pernštejnem, Speciální školy Třebíč

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k návrhu na převod majetku do správy výše uvedených příspěvkových organizací. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 320/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-05-2004-40, př. 1;

·         dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč dle materiálu ZK-05-2004-40, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-40, ZK-05-2004-40pr1, ZK-05-2004-40pr2

 

41. Prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem Diagnostického ústavu sociální péče Černovice na odprodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice ve vlastnictví kraje. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil J. Kruntorád. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 321/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice, včetně součástí, příslušenství a inženýrských sítí, dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 1;

·   změnu výše prodejní ceny nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice pro kupující v usnesení 200/03/2004/ZK ze dne 29. 6. 2004 dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 2;

·   dodatek č. 16 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 3;

·   dodatek č. 17 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 4;

·   dodatek č. 18 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-05-2004-41, př. 5.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-41, ZK-05-2004-41pr1, ZK-05-2004-41pr2, ZK-05-2004-41pr3, ZK-05-2004-41pr4, ZK-05-2004-41pr5

 

42. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava mezi Vysočinou a Statutárním městem Jihlava

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví kraje do vlastnictví Statutárního města Jihlava. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 322/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování nemovitostí dle materiálu ZK-05-2004-42, př. 1, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlava;

·         přijetí daru nemovitostí dle materiálu ZK-05-2004-42, př. 2, s podmínkou zřízení předkupního práva ve prospěch Statutárního města Jihlava po dobu 20 let za cenu 1.000,- Kč od Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 3 Zřizovací listiny Obchodní akademie a Státní jazykové školy Jihlava dle materiálu ZK-05-2004-42, př. 4;

·         dodatek č. 6 Zřizovací listiny Střední zdravotnické školy, Vyšší zdravotnické školy a Speciálních škol Jihlava dle materiálu ZK-05-2004-42, př. 5;

·         dodatek č. 3 Zřizovací listiny Integrované střední školy stavební a Učiliště Jihlava dle materiálu ZK-05-2004-42, př. 6.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2005

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-42, ZK-05-2004-42pr1, ZK-05-2004-42pr2, ZK-05-2004-42pr3, ZK-05-2004-42pr4, ZK-05-2004-42pr5, ZK-05-2004-42pr6

 

43. Podíl města Ledeč nad Sázavou na financování stavby II/130 rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou, 2. stavba

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem Smlouvy mezi krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou ohledně spolufinancování akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou“. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 323/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků na stavbu „II/130 Rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou, 2. stavba“ mezi městem Ledeč nad Sázavou a krajem Vysočina, podle které město Ledeč nad Sázavou sdruží s krajem Vysočina, jako investorem uvedené stavby, finanční prostředky ve výši 3 252 203,50 Kč na uhrazení nákladů na objekty ve vlastnictví města.

odpovědnost: majetkový odbor

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-43, ZK-05-2004-43pr1, ZK-05-2004-43pr2

 

45. Poskytnutí dotace kraje na podporu nově zahájeného projektu v sociálních službách

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace obci Nová Říše na provozování pečovatelské služby. Současně však zastupitele upozornila, že v materiálu, který rada kraje doporučila usnesením 1137/31/2004/RK zastupitelstvu kraje ke schválení, byla pro obec Nová Říše chybně vypočítána částka na celý kalendářní rok ve výši 165 200,- Kč. Vzhledem k tomu, že pečovatelská služba je v obci Nová Říši poskytována od 1. 8. 2004, náleží žadateli poměrná část schválené dotace ve výši 68 833,- Kč. Z tohoto důvodu je zastupitelstvu kraje předkládán materiál, který obsahuje částku v této výši. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 324/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí dotace ve výši 68 833,- Kč obci Nová Říše na provozování pečovatelské služby,

·         v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci ORJ 5000, § 4314 – Pečovatelská služba zvýšení položky 5321 – Neinvestiční dotace obcím o částku 68 833,- Kč s určením pro obec Nová Říše na provozování pečovatelské služby při současném snížení položky 5901 – prostředky určené na pečovatelskou službu o stejnou částku 68 833,- Kč;

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-45, ZK-05-2004-45pr1

 

46. Návrh na změnu Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem dodatku výše uvedených Pravidel. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 325/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dodatek č. 2 Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004 dle materiálu ZK-05-2004-46, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-46, ZK-05-2004-46pr1, ZK-05-2004-46pr2, ZK-05-2004-46pr3

 

47. Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, sloučení Zdravotnické záchranné služby Třebíč a Zdravotnické záchranné služby Havlíčkův Brod se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku zřizovací listiny ZZS kraje Vysočina v souvislosti se sloučením ZZS Třebíč a ZZS Havlíčkův Brod se ZZS kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 326/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje:

·         vydání rozhodnutí o sloučení Zdravotnické záchranné služby Třebíč, příspěvkové organizace, se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu ZK-05-2004-47, př. 1;

·         vydání rozhodnutí o sloučení Zdravotnické záchranné služby Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu ZK-05-2004-47, př. 2;

·         dodatek č. 4 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2004-47, př. 3.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 10. 2004

Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-47, ZK-05-2004-47pr1, ZK-05-2004-47pr2, ZK-05-2004-47pr3

 

48. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 327/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2004-48, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-48, ZK-05-2004-48pr1

 

49. Žádost obce Hojovice o finanční příspěvek na projektovou dokumentaci

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Hojovice o finanční příspěvek na projektovou dokumentacipro výstavbu nového zdroje pitné vody. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 328/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Hojovice o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci pro výstavbu nového zdroje pitné vody pro obec Hojovice.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-49

 

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření  – přijaté finanční prostředky od firmy EKO-KOM a. s. na řešení a plnění cílů pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v kraji Vysočina“

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh výše uvedeného rozpočtového opatření. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 329/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o finanční prostředky od společnosti EKO-KOM, a. s., ve výši 4 000 tis. Kč;

·          zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Životní prostředí), § 3727 – Prevence vzniku odpadů o částku 950 tis. Kč;

·          zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, nespecifikovaná rezerva), § 6409 – Ostatní činnosti j.n. o částku 3 050 tis. Kč.

odpovědnost: odbor ekonomický, odbor životního prostředí

termín: září 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-50

 

51. PLÁN ROZVOJE VODOVODU A KANALIZACÍ KRAJE VYSOČINA

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvili A. Daněk a V. Štěpán.

P. Pospíchal namítl, že by zpracovatel měl věnovat více pozornosti většímu předpokládanému poklesu či nárůstu obyvatel jednotlivých obcí.

B. Kotlán vznesl dotaz ohledně finančního zajištění a upozornil na nutnou provázanost a soulad s VÚSC.

T. Hermann požádal zpracovatele o ujasnění změn v příloze 3.

J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství, zastupitelům sdělil, že odhad finančních potřeb provedlo ministerstvo zemědělství, jedná se o finanční prostředky ze všech dostupných zdrojů – z národních zdrojů, fondů EU i obce. Provázanost s VÚSC existuje. Změna kapitoly nouzové zásobení pitnou vodou (př. 3) nastala tím, že tato kapitola byla rozšířena v rámci připomínek a požadavků, které zazněly v diskuzi odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství s oddělením pro řešení mimořádných situací. Kapitola byla rozšířena o konkrétní zdroje, které by měly sloužit k nouzovému zásobení pitnou vodou. Rozšířená kapitola se stane součástí upravené přílohy 1.

J. Černý podpořil překládaný materiál i nutnost jeho aktualizace.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 330/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

si vyhrazuje

podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina nebo jeho změn;

schvaluje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina ve znění materiálu ZK-05-2004-51, př. 1upr1 a

ukládá

odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství vypracovat návrh plánu aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-51, ZK-05-2004-51pr1, ZK-05-2004-51pr2, ZK-05-2004-51pr3, ZK-05-2004-51pr4

 

52. Program obnovy venkova 2004 – žádosti obcí o převod dotace

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje žádosti obcí Libice nad Doubravou, Lipnice nad Sázavou, Tis a Střítež u Třebíče o převod dotace v rámci POV 2004. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil K. Tvrdý. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 331/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu v přidělení dotací v rámci POV 2004 dle materiálu ZK-05-2004-52, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-52, ZK-05-2004-52pr1

 

53. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 8

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 8. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 332/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 – dotační titul 8 - dle materiálu ZK-05-2004-53, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-53, ZK-05-2004-53pr1

 

54. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 – rozdělení rezervy

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 7. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 333/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 dle materiálu ZK-05-2004-54, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-54, ZK-05-2004-54pr1

 

55. Volba člena Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem a požádala zastupitele o zvolení člena Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod za rezignující Mgr. A. Štěrbovou. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 334/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

ing. Tomáše Hermanna, radního kraje Vysočina, členem Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-55

 

56. Spolufinancování u individuálních projektů v podopatření 4.2.2 SROP

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu na uvolnění finančních prostředků z Fondu strategických rezerv za účelem spolufinancování individuálních projektů v podopatření 4.2.2 SROP. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 335/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uvolnění finančních prostředků z Fondu strategických rezerv maximálně do celkové výše 6 mil. Kč za účelem spolufinancování individuálních projektů předkládaných v rámci Společného regionálního operačního programu v podopatření 4.2.2 - Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu pro programovací období 2004 až 2006, přičemž krajské spolufinancování jednotlivých projektů, které budou Regionální radou Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod doporučeny k uzavření smlouvy o financování ze SROP, bude činit maximálně 10 % z jejich uznatelných nákladů.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-56

 

57. Grantová schémata kraje pro opatření 1.1 SROP

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh Žádosti o grantové schéma v rámci opatření 1.1 SROP. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 336/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-57, př. 1;

·         Pokyny pro žadatele a příjemce podpory dle materiálu ZK-05-2004-57, př. 2 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: ORR

termín: září 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-57, ZK-05-2004-57pr1, ZK-05-2004-57pr2

 

58. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh Žádosti o grantové schéma v rámci opatření 3.2 SROP. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 337/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-58, př. 1;

·         Pokyny pro žadatele a příjemce podpory dle materiálu ZK-05-2004-58, př. 2 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: OŠMS

termín: září 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-58, ZK-05-2004-58pr1, ZK-05-2004-58pr2

 

59. Projekt kraje do opatření 3.3 SROP

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 338/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

závazek kraje Vysočina ke spolufinancování projektu v rámci opatření 3.3 SROP v letech 2004 až 2008 dle materiálu ZK-05-2004-59, př. 2 a

bere na vědomí

předložení Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod dle materiálu ZK-05-2004-59, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: ORR - do 30. 9. 2004 předloží žádost Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-59, ZK-05-2004-59pr1, ZK-05-2004-59pr2

 

60. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh Žádosti o grantové schéma v rámci podopatření 4.1.2 SROP. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 339/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-60, př. 1;

·         Pokyny pro žadatele a příjemce podpory dle materiálu ZK-05-2004-60, př. 2 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: ORR

termín: září 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-60, ZK-05-2004-60pr1, ZK-05-2004-60pr2

 

61. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh Žádosti o grantové schéma v rámci podopatření 4.2.2 SROP. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 340/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-61, př. 1;

·         Pokyny pro žadatele a příjemce podpory dle materiálu ZK-05-2004-61, př. 2 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: ORR

termín: září 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-61, ZK-05-2004-61pr1, ZK-05-2004-61pr2

 

62. Návrh na poskytnutí dotace

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu na poskytnutí dotace za reprezentaci v evropské soutěži Obnova vesnice. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 341/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         v souladu s § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč obci Vilémov za reprezentaci v evropské soutěži Obnova vesnice;

·         změnu v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, snížení přílohy Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce, položka rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n., o částku 100 000,- Kč a povýšení § 3636 Územní rozvoj o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický

termín: 10. 10. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-62

 

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků z kapitoly Doprava do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje

P. Pospíchal informoval zastupitelstvo kraje o výše uvedeném návrhu rozpočtového opatření. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 342/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

snížení rozpočtu kapitoly Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 9 100 tis. Kč a povýšení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nespecifikované, o částku 9 100 tis. Kč.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,odbor ekonomický

termín: září 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-63

 

64. Žádost obce Vyskytná o zajištění zimní údržby místní komunikace

P. Pospíchal seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Vyskytná o zajištění zimní údržby místních komunikací. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 343/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost Obce Vyskytná o zajištění zimní údržby místní komunikace spojující obec Vyskytná s místní částí obce Vyskytná - Branišov.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 15. 10. 2004

Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-64

 

65. Žádost obce Strážek o poskytnutí finanční pomoci

P. Pospíchal seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Strážek o poskytnutí finanční pomoci na dokončení zmíněné investiční stavby v Moraveckých Janovicích“. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 344/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost Obce Strážek o poskytnutí dotace nebo půjčky na řešení dokončení výstavby „Autobusové zastávky s točnou v Moraveckých Janovicích“.

odpovědnost: vedoucíodboru dopravy a silničního hospodářství

termín: do 15. 10. 2004

Návrh byl schválen 31 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-65

 

66. Delegování zástupců kraje do RHSD

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem a tlumočil požadavek jednotlivých politických klubů, aby povinnost jmenovat zástupce pro jednotlivá zasedání RHSD byla uložena radě kraje a definitivní jmenování zástupců byla přenesena na nové zastupitelstvo kraje.

J. Slámečka souhlasil s návrhem na změnu návrhu usnesení s podmínkou, že rada kraje bude brát v úvahu zastoupení zástupců všech politických klubů. Rada kraje požadavek J. Slámečky akceptovala a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 345/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

ukládá

radě kraje jmenovat zástupce pro jednotlivá zasedání Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina.

odpovědnost: hejtman kraje

termín: 7. 10. 2004

Návrh byl schválen 28 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-66

 

67. FOND VYSOČINY – Grantový program ZEMĚDÉLSKÉ PROJEKTY 2004 II

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na zrušení grantového programu na podporu projektů v oblasti zemědělství. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 346/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

grantový program „Zemědělské projekty 2004 II“ na podporu projektů v oblasti zemědělství, který byl schválen usnesením zastupitelstva 153/02/2004/ZK a

schvaluje

zvýšení rozpočtu kapitoly Zastupitelstvo kraje o celkovou částku 2 366 200,- Kč odvodem finančních prostředků z Fondu Vysočiny ve stejné výši.

odpovědnost:odbor ekonomický, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-67, ZK-05-2004-67pr1

 

68. FOND VYSOČINY – Grantový program Metropolitní sítě III

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 347/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Metropolitní sítě III“ dle materiálu ZK-05-2004-68, př. 1 a

jmenuje

Martinu Rojkovou s právem hlasovacím a Václava Jáchima s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Metropolitní sítě III“.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-68, ZK-05-2004-68pr1

 

69. FOND VYSOČINY – Grantový program Vzdělávání seniorů v oblasti ICT

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu rozvoje informační gramotnosti a požádal o následující opravy v příloze 1 uvedeného materiálu:

·         v bodu 5) – oprava „Nařízení Evropské komise č. 69/2000“ na ……. č. 69/2001;

·         v bodu 6) – 4. odrážka – ponechat pouze text „Právnické osoby“.

K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 348/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Vzdělávání seniorů v oblasti ICT“ dle materiálu ZK-05-2004-69, př. 1upr1 a

jmenuje

Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Vzdělávání seniorů v oblasti ICT“.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-69, ZK-05-2004-69pr1

 

70. FOND VYSOČINY - Grantový program Krajina Vysočiny 2004

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 349/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Krajina Vysočiny 2004“ na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí dle materiáluZK-05-2004-70, př. 1 a

jmenuje

Jana Joneše s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Krajina Vysočiny 2004“.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 30. 9. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-70, ZK-05-2004-70pr1

 

71. FOND VYSOČINY - Grantový program Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004“. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 350/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie 2004“ dle materiálu ZK-05-2004-71, př. 1 a

jmenuje

Zdeňka Fixu s právem poradním a Josefa Klečanského s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004“.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: průběžně

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-71, ZK-05-2004-71pr1

 

72. FOND VYSOČINY – Grantový program Protidrogová prevence a léčba 2004 – 2005

P. Maslák seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil J. Novotný.

P. Kesl požádal o objasnění některých odborných termínů v předloženém materiálu. P. Maslák vysvětlil požadované termíny a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 351/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Protidrogová prevence a léčba 2004 - 2005“ dle materiálu ZK-05-2004-72, př. 1 a

jmenuje

Alenu Beranovou s právem hlasovacím a Martina Kalivodu s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Protidrogová prevence a léčba 2004 - 2005“.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: průběžně

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-72, ZK-05-2004-72pr1

 

73. Žádost obce Nová Říše

P. Maslák předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Nová Říše o finanční příspěvek na odstranění povodňových škod. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 352/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   poskytnutí finanční pomoci obci Nová Říše na odstranění povodňových škod ve výši 150 000,- Kč;

·    povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 150 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku a

ukládá

krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní náležitosti.

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise, ekonomický odbor

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-73, ZK-05-2004-73pr1, ZK-05-2004-73pr2

 

74. Rozdělení státní účelové dotace obcím na jednotky SDH obcí za rok 2004

P. Maslák informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na poskytnutí státní účelové dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí za rok 2004. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 353/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením § 27, odst. 1. písmene e) zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH obcí mimo katastrální území obce a odbornou přípravu za rok 2004 v celkové fin. částce 2.655.000,-Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, ORJ 1500, § 5512, dle materiálu ZK-05-2004-74, př. 1.

odpovědnost: Pavel Maslák, ekonomický odbor

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-74, ZK-05-2004-74pr1

 

75. Žádost Obce Opatov o finanční příspěvek na zakoupení nové přenosné motorové stříkačky PMS 16/8

P. Maslák předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Opatov o finanční příspěvek na zakoupení nové přenosné motorové stříkačky PMS 16/8. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 354/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

neschvaluje

žádost Obce Opatov o příspěvek na zakoupení přenosné motorové stříkačky PMS 16/8.

odpovědnost: P. Maslák

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 28 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-75, ZK-05-2004-75pr1

 

76. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina

J. Barák seznámil zastupitelstvo kraje s předloženými kontrolními zápisy. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 355/05/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zápisy o provedení kontroly č. 01-2004, 02-2004, 03-2004, 04-2004 a 05-2004, předložené kontrolním výborem zastupitelstva.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru

termín: 29. 9. 2004

Návrh byl schválen 31 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-05-2004-76, ZK-05-2004-76pr1, ZK-05-2004-76pr2, ZK-05-2004-76pr3, ZK-05-2004-76pr4, ZK-05-2004-76pr5

 

79. Rozprava

D. Oulehla vznesl dotaz ohledně problému oddlužení nemocnic a pochybení ve zpracování účetnictví.

M. Matějková D. Oulehlovi sdělila, že došlo ke dvěma pochybením. Jedno pochybení bylo zaviněno tehdejším vedením nemocnice tím, že nebyly doúčtovány pohledávky především za všeobecnou zdravotní pojišťovnu do hospodaření roku 2002. Účetnictví si nemocnice zpracovávala sama, účetní doklady byly podepsány kmenovými zaměstnanci a ředitelem nemocnice.

S. Mastný požádal o ujasnění některých záležitostí ohledně možnosti odprodeje zapůjčených PC zastupitelům.

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, na dotaz S. Mastného uvedl, že určitá část softwaru je neoddělitelně spjata s PC, převod programové licence vystavené na organizaci je v současné době řešen.

F. Dohnal doplnil slova P. Pavlince v otázce cenového odhadu a uvedl, že navrhovaná cena vycházela ze znaleckého odhadu.

F. Dohnal informoval přítomné zastupitele o požadavku veřejného vystoupení JUDr. R. Stupky, který však není občanem kraje Vysočina a tudíž podle jednacího řádu nemá právo veřejně vystoupit na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina. Pokud však zastupitelé svým hlasování odsouhlasí možnost jeho vystoupení v rozpravě, vystoupí ve věci žádosti o možný pronájem majetku kraje Vysočina - nebytových prostor v nemocnici.

Zastupitelé hlasovali o možnosti vystoupení JUDr. Stupky v rozpravě:

Návrh byl schválen 28 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

JUDr. R. Stupka, zástupce společnosti G - Medica spol. s r. o., informoval přítomné o investičním záměru zřídit osteologické centrum v kraji při některé z nemocnic v rámci kraje Vysočina, důvodem je úspora finančních prostředků ze strany nemocnice, náklady na provoz, pořízení i stavební úpravy hradí investor – společnost, nemocnice není ručitelem v případě nezdaru a veškeré náklady nese investor… Závěrem svého příspěvku JUDr. R. Stupka uvedl, že Nemocnice Pelhřimov má o tento projekt zájem, Nemocnice Jihlava však nikoliv.

F. Dohnal reagoval na příspěvek JUDr. Stupky tím, že v případě zájmu o pronájem nebytových prostor v nemocnici je prvotní dohoda s vedením nemocnice, rada kraje poté schvaluje žádost o podnájem.

V. Novotný doplnil diskuzi o stanovisko zdravotní komise ze zasedání v roce 2002 a 2004.

 

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další zasedání se bude konat v úterý 26. 10. 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Tomáš Hermann                        ……...……………………………………

 

 

Ing. Vratislav Výborný                        …..………………………………….……

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2004.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2004 dne 29. 9. 2004.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 7. 10. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.10.2004 / 21.10.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2013

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze