Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 4. zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

27. srpen 2001
 

 
 

Zápis z 4. zasedání

výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zastupitelstva kraje Vysočina

konaného dne 27. srpna 2001

 

 

Přítomno:

-         6 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje - viz presenční listina

-         Mgr. Zdeněk Ludvík (odbor školství, mládeže a tělovýchovy KrÚ )

-         Ing. Holub (ČSTV)

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání

2.      Restrukturalizace ČSTV v souvislosti s kraji

3.      Kontrola plnění usnesení

4.      Aktuální informace na úseku školství

5.      Aktualizace Programu rozvoje kraje (PRK)

6.      Vytvoření pracovní skupiny k aktualizaci Programu rozvoje kraje (PRK)

7.      Různé

8.      Závěr

 

 

1. Zahájení jednání

Předseda výboru Mgr. Milan Šmíd přivítal přítomné a představil hosty.

            Členové výboru vzali na vědomí zápis z 3. zasedání a schválili program 4. zasedání. Předseda přednesl návrh programu jednání. Tento byl členy výboru bez připomínek přijat.

 

 

2. Restrukturalizace ČSTV v souvislosti s kraji

            Předseda předal slovo Ing. Holubovi, managerovi ČSTV. Ten v úvodu popsal charakter sdružení, fungování a činnost ČSTV a jejich aktivity v souvislosti s aktualizací PRKu. Pohovořil o současném toku finančních prostředků pro sdružení, o finančních zdrojích, způsobu rozdělování financí, otázce investic, výhledu pro rok 2002 a 2003.

            Ing. Holub zodpověděl členům výboru dotazy ohledně možnosti přechodu tělovýchovných zařízení pod správu státu, vztahu ČSTV a Sokola, zda-li budou sporty a sportovní soutěže respektovat nové krajské uspořádání. V diskusi vyvstaly také dotazy ke vztahu krajské tělovýchovy ke kraji a problematice vrcholového sportu v kraji.

 

Usnesení 007/04/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

zprávu Ing. Holuba o restrukturalizaci ČSTV v souvislosti s kraji.

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo 0.

3. Kontrola plnění usnesení

Předseda Mgr. Milan Šmíd přistoupil ke kontrole plnění usnesení výboru     

 

Usnesení 003/02/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost doporučuje radě kraje, aby navrhla řešení majetkoprávního vztahu ke vznikající vysoké veřejné škole Jihlava ve spolupráci s městem Jihlava a předložila jej k projednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Termín: 31. 8. 2001

 Mgr. Štěrbová vede průběžná  jednání s Ing. Petrem Kolářem, vedoucí majetkového odboru KrÚ.

Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Aleny Štěrbové bylo toto usnesení odloženo na příští zasedání.

 

Usnesení 004/02/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost schvaluje seznam škol Jihlavského kraje, které vyučují příslušné obory vzdělávání v rámci Programu podpory studijních a učebních oborů, u kterých postupně došlo k nevyrovnanosti potřeb trhu práce a zájmu žáků o studium těchto oborů.

Splněno neprodleně.

Mgr. Zdeněk Ludvík informoval členy komise o dalším průběhu jednaní k této problematice.

 

Usnesení 005/02/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost schvaluje konstrukci zřizovacích listin předloženou Mgr. Zdeňkem Ludvíkem, vedoucím odboru školství, mládeže a sportu KrÚ.

Splněno neprodleně.

Mgr. Zdeněk Ludvík připojil doprovodný komentář ke změnám a úpravám, které byly provedeny na zřizovacích listinách.

 

Usnesení 006/03/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

zprávu Ing. Jiřího Křivana o Vysoké škole Jana Ámose Komenského, o.p.s., v Třebíči.

Pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo 0.

Splněno neprodleně.

 

 

4. Aktuální informace na úseku školství

K tomuto bodu pohovořil Mgr. Zdeněk Ludvík, vedoucí odboru školství. Informoval o průběhu přebírání škol a školských zařízení okresů Třebíč a Havlíčkův Brod k 1. 7. 2001 a o závěrečných přípravách pro převzetí v okresech Pelhřimov a Žďár nad Sázavou.

Dále zmínil nárůst počtu pracovníků na odboru školství, mládeže a sportu KrÚ. Podal informace o přípravě dalších odpisových plánů a zřizovacích listin pro školy a školská zařízení nově přijatá pod správu kraje.

 

 

5. Aktualizace Programu rozvoje kraje (PRK)

            Předseda vyzval Mgr. Josefa Kunce, zástupce firmy GaREP Brno, aby pohovořil o problematice vztahující se k tomuto bodu jednání. Mgr. Josef Kunc vysvětlil přítomným podstatu, smysl a průběh aktualizace PRKu. Dále nastínil činnost a význam pracovních skupin zřízených v souvislosti s aktualizací PRKu a výsledky, které jsou od ní očekávány. Zodpověděl členům komise všechny dotazy.

 

 

6. Vytvoření pracovní skupiny k aktualizaci Programu rozvoje kraje (PRK)

            Předseda komise v souvislosti s předcházejícím bodem jednání otevřel diskusi o složení pracovní skupiny k aktualizaci PRKu.

 

Usnesení 008/04/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

zřizuje

pracovní skupinu k aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina složenou ze členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, zástupce krajských struktur úřadů práce a hospodářských komor.

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo 0.

 

            Předseda výboru svolal 1. zasedání pracovní skupiny (viz usnesení 008/04/01/VVVZ) na 10. září 2001 ve 14:00 v zasedací místnosti Komerční banky Jihlava, Palackého53.

 

 

7. Různé

Z řad členů výboru byl vznesen dotaz ohledně zřízení průkazek pro členy výboru a komisí.

 

 

8. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín dalšího zasedání výboru bude upřesněn na 1. setkání pracovní skupiny k aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Milan Šmíd, v.r.

    předseda výboru

         pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

   Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 31. srpna 2001: Kateřina Nedvědová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.10.2001 / 3.10.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze