Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 32/2004

7. září 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2004, které se konalo dne 14. září 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 30/2004 a č. 31/2004

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 31. 8. 2004.

Zasedání rady kraje zahájil F. Dohnal a omluvil neúčast M. Černé v úvodu jednání. Do programu jednání navrhl zařazení bodu 53) Návrh na rozpočtové opatření a bodu 54) FOND VYSOČINY - Grantový program ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY 2004 II. Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 30/2004 a č. 31/2004
 2. Darování nemovitého majetku ve správě Základní umělecké školy Pelhřimov a Domu dětí a mládeže Pelhřimov
 3. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Rozsochy
 4. Darování vodovodního přivaděče
 5. Prodej pozemku v k. ú. Daňkovice
 6. Návrh na přeřazení místní komunikace Panenská Rozsíčka - Sedlejov do silniční sítě
 7. Předání majetku do správy příspěvkovým organizacím Školní statek Bystřice nad Pernštejnem, Speciální školy Třebíč
 8. Návrh na rozpočtové opatření
 9. Stavba chodníku v k. ú. a obci Podmoklany
 10. Výkup pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 11. Majetkoprávní vypořádání silnic v k. ú. Horní Paseka a Rejčkov
 12. Souhlas se stavbou rozšíření silnice II/360 u vjezdu na čerpací stanici v k. ú. Střítež u Třebíče, smlouva o budoucí darovací smlouvě
 13. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/353 Nové Veselí – Bohdalov
 14. Prodej pozemků v k. ú. Dolní Jablonná, obec Přibyslav
 15. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 16. Výkupy pozemků v k. ú. a obci Hojovice
 17. Prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 18. Podíl města Ledeč nad Sázavou na financování stavby II/130 rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou, 2. stavba
 19. FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2005
 20. FOND VYSOČINY - Grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005
 21. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2005
 22. Dofinancování evropského projektu
 23. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč
 24. Nové vymezení majetku ve zřizovacích listinách
 25. Systémová dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ
 26. Darování movitého majetku kraje Vysoké škole polytechnické Jihlava
 27. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
 28. Poskytování učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované žáky se zdravotním postižením
 29. Regionální centrum školských služeb
 30. Otevření krajských sportovišť veřejnosti
 31. Převod nemovitého majetku do správy Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, vyjmutí nemovitého majetku ze správy a nové vymezení majetku ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště stavebního, Třebíč, Kubišova 1214/9
 32. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace
 33. Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, sloučení Zdravotnické záchranné služby Třebíč a Zdravotnické záchranné služby Havlíčkův Brod se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina
 34. Volba člena Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod
 35. Žádost obce Nová Říše o finanční pomoc po povodni ze dne 19. dubna 2004
 36. FOND VYSOČINY – Grantový program Protidrogová prevence a léčba 2004 - 2005
 37. Žádost obce Petrovice o finanční příspěvek na stavbu areálu pro pořádání soutěží v hasičském sportu a nové hasičské zbrojnice v obci
 38. Rozdělení státní účelové dotace obcím na jednotky SDH obcí za rok 2004
 39. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 40. Zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy přecházejících od 1. 1. 2005 do vlastnictví Jihomoravského kraje
 41. Výběr dodavatele optických vláken pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet formou veřejné zakázky na dodávky
 42. FOND VYSOČINY – Grantový program Vzdělávání seniorů v oblasti ICT
 43. FOND VYSOČINY – Grantový program Metropolitní sítě III
 44. Vstup kraje Vysočina do programu IANIS+
 45. Projekt kraje do opatření 3.3 SROP
 46. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP
 47. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP
 48. Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP
 49. Den regionů v Londýně, setkání s partnery z regionu East of England
 50. Návrh na poskytnutí věcného daru
 51. Projednání smlouvy mezi krajem Vysočina a obcí Kaliště a Statutární město Jihlava o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů
 52. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2004
 53. Návrh na rozpočtové opatření
 54. FOND VYSOČINY - Grantový program ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY 2004 II
 55. Rozprava členů rady

Program jednání byl schválen 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

K zápisům ze zasedání rady kraje č. 30/2004 a č. 31/2004 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Darování nemovitého majetku ve správě Základní umělecké školy Pelhřimov a Domu dětí a mládeže Pelhřimov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh darování nemovitého majetku ve správě ZUŠ Pelhřimov a DDM Pelhřimov městu Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1138/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darování nemovitého majetku dle materiálů RK-32-2004-02, př. 1 a RK-32-2004-02, př. 2, městu Pelhřimov a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování nemovitého majetku dle materiálů RK-32-2004-02, př. 1 a RK-32-2004-02, př. 2, městu Pelhřimov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-02, RK-32-2004-02pr1, RK-32-2004-02pr2

 

3. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Rozsochy

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí obce Rozsochy o vydání souhlasu s rekonstrukcí stávajících chodníků na části pozemků kraje v k. ú. a obci Rozsochy a s žádostí o bezúplatný převod dotčených pozemků do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1139/32/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se zahájením jednání o darování pozemků par. č. 807/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 129 m2, par. č. 807/16 – ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 807/19 – ostatní plocha, silnice o výměře 201 m2, par. č. 807/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 81 m2, par. č. 807/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2, par. č. 807/29 – ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2, par. č. 807/35 – ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2 a par. č. 807/70 – ostatní plocha, silnice o výměře 34 m2, vše v k. ú. a obci Rozsochy z vlastnictví obce Rozsochy do vlastnictví kraje Vysočina a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přijetí daru pozemků par. č. 807/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 129 m2, par. č. 807/16 – ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 807/19 – ostatní plocha, silnice o výměře 201 m2, par. č. 807/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 81 m2, par. č. 807/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2, par. č. 807/29 – ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2, par. č. 807/35 – ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2 a par. č. 807/70 – ostatní plocha, silnice o výměře 34 m2, vše v k. ú. a obci Rozsochy od obce Rozsochy do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-03

 

4. Darování vodovodního přivaděče

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem darování vodovodního přivaděče do vlastnictví Vodovodů a kanalizací, svazku obcí se sídlem v Třebíči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1140/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování vodovodního přivaděče dle materiálu RK-32-2004-04 do vlastnictví Vodovodů a kanalizací, svazku obcí se sídlem v Třebíči.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-04

 

5. Prodej pozemku v k. ú. Daňkovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh prodeje pozemku v k. ú. Daňkovice zastavěného měřícím objektem plynu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1141/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemku st. par. č. 144 v k. ú. a obci Daňkovice o výměře 13 m2 dle geometrického plánu č. 95-96/2004 ze dne 19. 3. 2004 za dohodnutou kupní cenu ve výši 520,- Kč společnosti 1. Žďárská plynařská a vodařská, a. s., Hamry nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-05

 

6. Návrh na přeřazení místní komunikace Panenská Rozsíčka - Sedlejov do silniční sítě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Sedlejov a Panenská Rozsíčka o převod místních komunikací do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1142/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje neschválit záměr bezúplatného nabytí a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek par. č. 2615 v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka a pozemky par. č. 2540/1 a par. č. 2540/3 v k.ú. a obci Sedlejov a silničního tělesa na těchto pozemcích včetně příslušenství z vlastnictví obcí Sedlejov a Panenská Rozsíčka do vlastnictví kraje Vysočina dle § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor dopravy a SH, odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-06

 

7. Předání majetku do správy příspěvkovým organizacím Školní statek Bystřice nad Pernštejnem, Speciální školy Třebíč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1143/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin, podle kterých se do správy

·          příspěvkové organizace Školní statek, Bystřice nad Pernštejnem předává nemovitý majetek dle materiálu RK-32-2004-07, př. 1;

·          příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč předává nemovitý majetek dle materiálu RK-32-2004-07, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-07, RK-32-2004-07pr1, RK-32-2004-07pr2

 

8. Návrh na rozpočtové opatření

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1144/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek snížení položky Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích a zvýšení položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích dle materiálu RK-32-2004-08, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-08, RK-32-2004-08pr1

 

9. Stavba chodníku v k. ú. a obci Podmoklany

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Podmoklany o souhlas se stavbou chodníku na pozemku kraje v k. ú. a obci Podmoklany. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1145/32/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku na pozemku par. č. 355 v k. ú. a obci Podmoklany;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 355 v k. ú. a obci Podmoklany obci Podmoklany a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 355 v k. ú. a obci Podmoklany do vlastnictví obce Podmoklany.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-09

 

10. Výkup pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu na výkup pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1146/32/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se zahájením jednání s Danielem Furlagou, Karlem Furlagou, Leonou Vyklickou a Miroslavou Zamazalovou o výkupu pozemku, dle geometrického plánu č. 589-49/2004, par. č. 1158/8 – orná půda o výměře 204 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava za cenu 60,- Kč/m2 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku, dle geometrického plánu č. 589-49/2004, par. č. 1158/8 – orná půda o výměře 204 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava od Daniela Furlagy, Karla Furlagy, Leony Vyklické a Miroslavy Zamazalové do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-10

 

11. Majetkoprávní vypořádání silnic v k. ú. Horní Paseka a Rejčkov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh majetkoprávního vypořádání silnic v k. ú. Horní Paseka a Rejčkov. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1147/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zveřejnění záměru směnit pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina par. č. 1447/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 233 m2, par. č. 2004/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 546 m2 a geometrickým plánem č. 106-562/1999 nově zaměřený pozemek par. 2004/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 173 m2, vše v k. ú. a obci Horní Paseka;

·          zahájení jednání o výkupu a o bezúplatném převodu s vlastníky pozemků zastavěných silnicí III/12941 dle materiálů RK-32-2004-11, př. 1 a RK-32-2004-11, př. 2 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků zastavěných silnicí III/12941 v prvním úseku od vlastníků, kteří již podali žádost o jejich vykoupení dle materiálu RK-32-2004-11, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-11, RK-32-2004-11pr1, RK-32-2004-11pr2, RK-32-2004-11pr3

 

12. Souhlas se stavbou rozšíření silnice II/360 u vjezdu na čerpací stanici v k. ú. Střítež u Třebíče, smlouva o budoucí darovací smlouvě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o nutnosti rozšíření silnice II/360 v místě plánovaného vjezdu k čerpací stanici v k. ú. Střítež u Třebíče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1148/32/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou rozšíření silnice II/360 na pozemku par. č. 1134/2 v k. ú. Střítež u Třebíče a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, podle které investor daruje a kraj Vysočina převezme do svého vlastnictví stavbu rozšíření silnice II/360 v k. ú. Střítež u Třebíče a pozemky stavbou zastavěné.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-12

 

13. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/353 Nové Veselí – Bohdalov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1149/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků zastavěných stavbou silnice II/353 Nové Veselí – Bohdalov v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou v rozsahu a od vlastníků dle materiálu RK-32-2004-13, př. 1, za dohodnutou cenu 44,20 Kč za m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-13, RK-32-2004-13pr1

 

14. Prodej pozemků v k. ú. Dolní Jablonná, obec Přibyslav

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí p. Zikmunda o odkoupení pozemků v k. ú. Dolní Jablonná, obec Přibyslav. V průběhu jednání odešel F. Dohnal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1150/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat nově odměřené pozemky par. č. 566/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 a par. č. 566/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Dolní Jablonná, obec Přibyslav.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-14

 

15. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a s návrhy smluv o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1151/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-32-2004-15, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-15, RK-32-2004-15pr1

 

16. Výkupy pozemků v k. ú. a obci Hojovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádosti o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Hojovice, okres Pelhřimov. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1152/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků dle materiálu RK-32-2004-16, př. 1, v k. ú. a obci Hojovice do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-16, RK-32-2004-16pr1

 

17. Prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem Diagnostického ústavu sociální péče Černovice na odprodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice ve vlastnictví kraje. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1153/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice, včetně součástí, příslušenství a inženýrských sítí, dle materiálu RK-32-2004-17, př. 1;

·          změnit výši prodejní ceny nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice pro kupující v usnesení 200/03/2004/ZK ze dne 29. 6. 2004 dle materiálu RK-32-2004-17, př. 2upr1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-17, RK-32-2004-17pr1, RK-32-2004-17pr2

 

18. Podíl města Ledeč nad Sázavou na financování stavby II/130 rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou, 2. stavba

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou na uhrazení podílu města Ledeč nad Sázavou. V průběhu jednání přišel F. Dohnal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1154/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků na stavbu „II/130 Rekonstrukce mostu ev.č.130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou, 2. stavba“ mezi městem Ledeč nad Sázavou a krajem Vysočina, podle které město Ledeč nad Sázavou sdruží s krajem Vysočina jako investorem uvedené stavby finanční prostředky ve výši 3 252 203,50 Kč na uhrazení nákladů na objekty ve vlastnictví města.

odpovědnost: majetkový odbor

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-18, RK-32-2004-18pr1

 

53. Návrh na rozpočtové opatření

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na financování akce „Želetava, úprava křižovatek I/38 s III/03832 a I/38 s II/410“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1155/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - povýšení položky Investice v dopravě o 1 320,3 tis. Kč na financování akce „Želetava, úprava křižovatek I/38 s III/03832 a I/38 s II/410“ snížením rezervy státní dotace na financování běžného a investičního rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek o 1 320,3 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-53

 

19. FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2005

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit. Na jednání se dostavila M. Černá a odešla M. Matějková. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1156/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu „VOLNÝ ČAS 2005“ dle materiálu RK-32-2004-19, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-19, RK-32-2004-19pr1

 

20. FOND VYSOČINY - Grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1157/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005“ dle materiálu RK-32-2004-20, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-20, RK-32-2004-20pr1

 

21. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2005

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem grantového programu na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1158/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu „SPORT PRO VŠECHNY 2005“ na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu RK-32-2004-21, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-21, RK-32-2004-21pr1

 

22. Dofinancování evropského projektu

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1159/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přidělení finančního příspěvku z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, městu Jihlava pro Pomocnou školu pro žáky s více vadami Jihlava, Březinova 31, ve výši 30 tis. Kč.

odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-22, RK-32-2004-22pr1

 

30. Otevření krajských sportovišť veřejnosti

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na poskytnutí příspěvků na otevření krajských sportovišť. Současně předložili radě kraje upravené materiály RK-32-2004-30upr1 a RK-32-2004-30, př. 1upr1. V průběhu jednání odešli T. Hermann a I. Rohovský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1160/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

Rada kraje

schvaluje

·         přesun rozpočtových prostředků ve výši 50 000,- Kč z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje do kapitoly Školství (§ 3299 Záležitosti vzdělávání, běžné výdaje) na poskytnutí příspěvků na otevření krajských sportovišť;

·         přidělení finančních prostředků z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2004 – kapitola školství (§ 3299 Záležitosti vzdělávání, běžné výdaje) Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště stavební, Třebíč, Kubišova 1214/9 v celkové výši 50 000,- Kč;

·         změnu závazného ukazatele na provoz příspěvkové organizaci zřizované krajem Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště stavební, Třebíč, Kubišova 1214/9., o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 50 000,- Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-30, RK-32-2004-30pr1

 

23. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Speciální školy Třebíč o rozšíření doplňkové činnosti o provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1161/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč dle materiálu RK-32-2004‑23, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-23, RK-32-2004-23pr1

 

24. Nové vymezení majetku ve zřizovacích listinách

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, předložili radě kraje návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Po krátké diskuzi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1162/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235, dle materiálu RK‑32‑2004‑24, př. 1;

·          dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie a Integrovaná střední škola obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851, dle materiálu RK‑32‑2004‑24, př. 2;

·          dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště lesnické, dopravní a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295, dle materiálu RK‑32‑2004‑24, př. 3;

·          dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu RK‑32‑2004‑24, př. 4;

·          dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomická a Střední zdravotnická škola, Třebíč, Žižkova 505, dle materiálu RK‑32‑2004‑24, př. 5;

·          dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště opravárenské a Odborné učiliště, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, dle materiálu RK‑32‑2004‑24, př. 6;

·          dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Pelhřimov, Friedova 1469, dle materiálu RK‑32‑2004‑24, př. 7;

·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské a technické a Učiliště, Humpolec, Školní 764, dle materiálu RK‑32‑2004‑24, př. 8.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-24, RK-32-2004-24pr1, RK-32-2004-24pr2, RK-32-2004-24pr3, RK-32-2004-24pr4, RK-32-2004-24pr5, RK-32-2004-24pr6, RK-32-2004-24pr7, RK-32-2004-24pr8

 

25. Systémová dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem systémové dotace z prostředků kraje pro města, která jsou zřizovateli základních uměleckých škol. V průběhu jednání přišel T. Hermann. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje doporučila předkladatelům odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. Předkladatelé doporučení rady kraje akceptovali.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-25

 

26. Darování movitého majetku kraje Vysoké škole polytechnické Jihlava

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o užívání darovaného nemovitého i movitého majetku mezi Vysokou školou polytechnickou Jihlava a Vyšší odbornou školou, Jihlava, do doby ukončení činnosti VOŠ v Jihlavě. V průběhu jednání odešli M. Matějková a P. Pospíchal. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1163/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         vyjmutí movitého majetku ze správy Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16, v následujícím členění:

1.       Hmotný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 7 893 957,30 Kč, oprávky v hodnotě 7 097 336,40 Kč a zůstatkové ceně 796 620,90 Kč;

2.       Nehmotný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 267 401,70 Kč, oprávky v hodnotě 254 296,70 Kč a zůstatkové ceně 13 105,00 Kč;

3.       Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 15 683 941,74 Kč;

4.       Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 784 222,40 Kč;

5.       Ostatní majetek - veškeré věci, které dnem 1. 4. 2001 přešly na kraj Vysočina a které byly k 31. 3. 2001 zahrnuty v inventárních seznamech organizace vedených dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a které zároveň nejsou movitými věcmi, uvedenými pod body 1, 2, 3 a 4 a zároveň jsou zahrnuty v inventárních seznamech organizace k 31. 8. 2004;

·          Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16, dle materiálu RK-32-2004-26, př. 1upr1;

·          darování movitého majetku z vlastnictví kraje Vysočina vyjmutého ze správy Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16, do vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava se sídlem v Jihlavě ke dni 1. 10. 2004 dle materiálu RK-32-2004-26, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-26

 

27. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, předložili radě kraje návrh Žádosti o grantové schéma v rámci opatření 3.2 SROP. V průběhu jednání přišli M. Matějková a P. Pospíchal, odešla M. Černá. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1164/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         znění textu Žádosti o grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-32-2004-27, př. 1;

·         Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na kofinancování grantového schématu dle materiálů RK-32-2004-27, př. 7 a RK-32-2004-27, př. 8;

·         návrh vzoru smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce dle materiálu RK-32-2004-27, př. 6upr1;

pověřuje

OŠMS k předložení Žádosti o grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření 3.2 SROP (materiál RK-32-2004-27, př. 1) na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod a

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit:

-          Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-32-2004-27, př. 2;

-          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/1.2/2004 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálů RK-32-2004-27, př. 4 a RK-32-2004-27, př. 5;

·          zmocnit radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: OŠMS

termín: OŠMS do 21. září předloží doplněnou žádost a dokumentaci sekretariátu regionální rady

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-27

 

28. Poskytování učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované žáky se zdravotním postižením

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem systémové podpory z rozpočtu kraje, určené k vytvoření a rozšiřování souborů učebních a kompenzačních pomůcek ve vlastnictví kraje a ve správě příspěvkových organizací kraje, při nichž je zřízeno SPC pro zapůjčování individuálně integrovaným dětem a žákům. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje doporučila předkladatelům odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. Předkladatelé doporučení rady kraje akceptovali.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-28

 

29. Regionální centrum školských služeb

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla M. Černá a odešel F. Dohnal. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1165/32/2004/RK

Rada kraje

ukládá

OŠMS připravit návrh na fungování regionálního centra školských služeb v souladu s variantami B1.3 a B2.1 dle materiálu RK-32-2004-29.

odpovědnost: OŠMS

termín: do 5. 10. předložit radě kraje návrh

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-29

 

31. Převod nemovitého majetku do správy Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, vyjmutí nemovitého majetku ze správy a nové vymezení majetku ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště stavebního, Třebíč, Kubišova 1214/9

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrhy dodatků uvedených příspěvkových organizací v souvislosti s převodem nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1166/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2004-31, př. 1;

·          dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště stavební, Třebíč, Kubišova 1214/9, dle materiálu RK-32-2004-31, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-31, RK-32-2004-31pr1, RK-32-2004-31pr2

 

32. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh dodatku zřizovací listiny DD Třebíč. V průběhu jednání odešli M. Černá a T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1167/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2004-32, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-32, RK-32-2004-32pr1

 

33. Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, sloučení Zdravotnické záchranné služby Třebíč a Zdravotnické záchranné služby Havlíčkův Brod se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh dodatku zřizovací listiny ZZS kraje Vysočina v souvislosti se sloučením ZZS Třebíč a ZZS Havlíčkův Brod se ZZS kraje Vysočina. V průběhu jednání přišla M. Černá. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1168/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit vydání:

-          rozhodnutí o sloučení Zdravotnické záchranné služby Třebíč, příspěvkové organizace, se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-32-2004-33, př. 1;

-          rozhodnutí o sloučení Zdravotnické záchranné služby Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-32-2004-33, př. 2 a

·          schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2004-33, př. 3.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-33, RK-32-2004-33pr1, RK-32-2004-33pr2, RK-32-2004-33pr3

 

34. Volba člena Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

Rada kraje byla seznámena s předloženým materiálem a zvolila člena Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod za rezignující Mgr. A. Štěrbovou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1169/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rezignaci Mgr. Aleny Štěrbové, bytem , na funkci členky Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod a zvolit členem Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod Ing. Tomáše Hermanna, bytem .

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 14. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-34

 

35. Žádost obce Nová Říše o finanční pomoc po povodni ze dne 19. dubna 2004

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje a A. Beranová, pracovnice oddělení pro řešení mimořádných situací, předložili radě kraje žádost obce Nová Říše o finanční příspěvek na odstranění povodňových škod. V průběhu jednání přišel T. Hermann. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1170/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·         schválit finanční příspěvek obci Nová Říše na odstranění povodňových škod ve výši 150 000,- Kč;

·         schválit povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 150 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: P. Maslák, ekonomický odbor

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-35, RK-32-2004-35pr1, RK-32-2004-35pr2

 

36. FOND VYSOČINY – Grantový program Protidrogová prevence a léčba 2004 - 2005

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje a A. Beranová, pracovnice oddělení pro řešení mimořádných situací, seznámili radu kraje s návrhem grantového programu na podporu specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1171/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu „Protidrogová prevence a léčba 2004 - 2005“ dle materiálu RK-32-2004-36, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-36, RK-32-2004-36pr1

 

37. Žádost obce Petrovice o finanční příspěvek na stavbu areálu pro pořádání soutěží v hasičském sportu a nové hasičské zbrojnice v obci

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje a A. Beranová, pracovnice oddělení pro řešení mimořádných situací, informovali radu kraje o žádosti obce Petroviče o finanční příspěvek na stavbu areálu pro pořádání soutěží v hasičském sportu a nové hasičské zbrojnice v obci. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje doporučila předkladatelům odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. P. Maslák doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-37, RK-32-2004-37pr1, RK-32-2004-37pr2, RK-32-2004-37pr3, RK-32-2004-37pr4

 

38. Rozdělení státní účelové dotace obcím na jednotky SDH obcí za rok 2004

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje a A. Beranová, pracovnice oddělení pro řešení mimořádných situací, předložili radě kraje návrh na poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH obcí mimo katastrální území obce a odbornou přípravu za rok 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1172/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje v souladu s ustanovením § 27, odst. 1. písmene e) zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH obcí mimo katastrální území obce a odbornou přípravu za rok 2004 v celkové fin. částce 2.655.000,-Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, ORJ 1500, § 5512 dle materiálu RK-32-2004-38, př. 1.

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise, ekonomický odbor

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-38, RK-32-2004-38pr1

 

39. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1173/32/2004/RK

Rada kraje

deleguje

Stanislava Mastného a Ing. Josefa Černíka jako zástupce zřizovatele a Ing. Marii Černou a Ing. Petra Kováře jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na „Zimní údržbu a ošetření části silniční sítě II. a III. třídy inertním materiálem, včetně prohrnování pro zajištění sjízdnosti silnic v zimním období r. 2004/2005“.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 15. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-39

 

40. Zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy přecházejících od 1. 1. 2005 do vlastnictví Jihomoravského kraje

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1174/32/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí,

že Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, bude zajišťovat zimní údržbu od 1. 11. 2004 do 31. 3. 2005 pouze na území kraje Vysočina a

ukládá

·         náměstkovi hejtmana RNDr. Petru Pospíchalovi informovat Jihomoravský kraj o způsobu zajištění zimní údržby;

·         odboru majetkovému zajistit označení hranic kraje Vysočina s Jihomoravským krajem do 31. 10. 2004.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou

termín: odbor dopravy a silničního hospodářství 15. 9. 2004, odbor majetkový 31. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-40, RK-32-2004-40pr1, RK-32-2004-40pr2

 

41. Výběr dodavatele optických vláken pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet formou veřejné zakázky na dodávky

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a M. Rojková, pracovnice koncepčního oddělení, předložili radě kraje návrh výše uvedené veřejné zakázky ke schválení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1175/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zadání veřejné zakázky na dodavatele optických vláken pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet formou nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a

ukládá

odboru majetkovému a informatiky, zajistit realizaci veřejné zakázky „Nákup optických vláken pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet“ na základě schváleného zadání v navržených termínech dle materiálu RK-32-2004-41, př. 1.

odpovědnost: odbor informatiky a majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-41, RK-32-2004-41pr1, RK-32-2004-41pr2

 

42. FOND VYSOČINY – Grantový program Vzdělávání seniorů v oblasti ICT

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a M. Rojková, pracovnice koncepčního oddělení, seznámili radu kraje s návrhem grantového programu na podporu rozvoje informační gramotnosti. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1176/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje Vysočina vyhlásit grantový program „Vzdělávání seniorů v oblasti ICT“ dle materiálu RK-32-2004-42, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 14. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-42, RK-32-2004-42pr1

 

43. FOND VYSOČINY – Grantový program Metropolitní sítě III

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a M. Rojková, pracovnice koncepčního oddělení, seznámili radu kraje s návrhem grantového programu na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1177/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Metropolitní sítě III“ dle materiálu RK-32-2004-43, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 14. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-43, RK-32-2004-43pr1

 

44. Vstup kraje Vysočina do programu IANIS+

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a M. Rojková, pracovnice koncepčního oddělení, předložili radě kraje návrh na vstup kraje Vysočina no programu IANIS+. V průběhu jednání odešli M. Vystrčil a M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1178/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

vstup kraje Vysočina do programu IANIS+ a pověřuje hejtmana Františka Dohnala podepsáním Letter of Commitment dle materiálu RK-32-2004-44, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 17. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-44, RK-32-2004-44pr1, RK-32-2004-44pr2, RK-32-2004-44pr3

 

45. Projekt kraje do opatření 3.3 SROP

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a R. Běhanová, pracovnice oddělení cestovního ruchu, předložili radě kraje návrh Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1179/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         znění textu Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP dle materiálu RK-32-2004-45, př. 1;

·         vzor Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina dle materiálu RK-32-2004-45, př. 5;

pověřuje

odbor regionálního rozvoje k předložení Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod;

ukládá

ekonomickému odboru zřídit zvláštní účet za účelem financování projektu v rámci opatření 3.3 SROP, vydat prohlášení o bezdlužnosti a připravit Doklad o právní subjektivitě kraje Vysočina a

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·         schválit závazek kraje Vysočina ke spolufinancování projektu v rámci opatření 3.3 SROP v letech 2004 až 2008 dle materiálu RK-32-2004-45, př. 2;

·         vzít na vědomí předložení Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor

termín: ORR - do 30. 9. 2004 předloží žádost Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, OE - do 27. 9. 2004 předloží ORR smlouvu o zřízení zvláštního účtu a potvrzení o bezdlužnosti a doklad o právní subjektivitě

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-45

 

46. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a R. Běhanová, pracovnice oddělení cestovního ruchu, předložili radě kraje návrh Žádosti o grantové schéma v rámci podopatření 4.2.2 SROP. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1180/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         znění textu Žádosti o grantové schéma „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu RK-32-2004-46, př. 1;

·         návrh vzoru smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce dle materiálu RK-32-2004-46, př. 4upr1;

pověřuje

odbor regionálního rozvoje k předložení Žádosti o GS v rámci podopatření 4.2.2 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod a

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·         schválit:

-          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/4.2.2./1/2004 grantového schématu „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu RK-32-2004-46, př. 2;

-          Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu RK-32-2004-46, př. 3;

·         zmocnit radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: ORR

termín: ORR v průběhu měsíce září 2004 předloží Žádost Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-46

 

47. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a R. Běhanová, pracovnice oddělení cestovního ruchu, předložili radě kraje návrh Žádosti o grantové schéma v rámci podopatření 4.1.2 SROP. V průběhu jednání přišel F. Dohnal. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1181/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         znění textu Žádosti o grantové schéma „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu RK-32-2004-47, př. 1;

·         návrh vzoru smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce dle materiálu RK-32-2004-47, př. 4upr1;

pověřuje

odbor regionálního rozvoje k předložení Žádosti o GS v rámci podopatření 4.1.2 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod a

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·         schválit:

-          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/4.1.2./1/2004 grantového schématu „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu RK-32-2004-47, př. 2;

-          Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu RK-32-2004-47, př. 3;

·         zmocnit radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: ORR

termín: ORR v průběhu měsíce září 2004 předloží Žádost Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-47

 

48. Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a R. Běhanová, pracovnice oddělení cestovního ruchu, předložili radě kraje návrh Žádosti o grantové schéma v rámci opatření 1.1 SROP. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1182/32/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         znění textu Žádosti o grantové schéma na Podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu RK-32-2004-48, př. 1;

·         změněné znění textu Žádosti o grantové schéma na Podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu RK-32-2004-48, př. 2;

·         znění textu Výzvy k předkládání akcí V/MSP/SROP/1.1./.1.2/2004 pro grantové schéma na Podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu RK-32-2004-48, př. 5;

·         znění textu Výzvy k předkládání akcí V/DP/SROP/1.1./1.2./2004 pro grantové schéma na Podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu RK-32-2004-48, př. 6;

·         návrh vzoru smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce dle materiálu RK-32-2004-48, př. 7upr1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje

·         schválit:

-          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory P/SROP/1.1./1.2./2004 pro výzvu č. V/MSP/SROP/1.1./1.2/2004 grantového schématu na Podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu a pro výzvu č. V/DP/SROP/1.1./1.2./2004 grantového schématu na Podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu RK-32-2004-48, př. 3;

-          Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina S/SROP/1.1./1.2./2004 upravující postup při realizaci grantového schématu na Podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu na Podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu RK-32-2004-48, př. 4;

·         zmocnit radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů a

pověřuje

odbor regionálního rozvoje k předložení Žádostí o GS v rámci opatření 1.1. SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod.

odpovědnost: ORR

termín: ORR v průběhu měsíce září 2004 předloží Žádosti Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-48

 

49. Den regionů v Londýně, setkání s partnery z regionu East of England

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podal radě kraje doplňující informace ke Dni regionů v Londýně. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1183/32/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informace o Dni regionů v Londýně dle materiálu RK-32-2004-49.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 21. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-49, RK-32-2004-49pr1

 

50. Návrh na poskytnutí věcného daru

M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru Českému svazu chovatelů, základní organizaci, Bohdalov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1184/32/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s poskytnutím věcného daru – sady pohárů v maximální pořizovací ceně 2000,- Kč, Českému svazu chovatelů, základní organizaci Bohdalov, jako věcné ceny v chovatelské soutěži „Šampión Vysočiny“.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 30. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-50, RK-32-2004-50pr1, RK-32-2004-50pr2

 

51. Projednání smlouvy mezi krajem Vysočina a obcí Kaliště a Statutární město Jihlava o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu a předložil radě kraje vzor smlouvy o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů mezi krajem a obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1185/32/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

vzor smlouvy o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů mezi krajem a obcí dle materiálu RK-32-2004-51, př. 1;

doporučuje

po předložení dodatečného materiálu zastupitelstvu kraje schválit smlouvu mezi krajem Vysočina a obcemi Kaliště a Statutárním městem Jihlava o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů a

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana předložit schválené smlouvy k podpisu oprávněným zástupcům obou smluvních stran.

odpovědnost: A. Beranová

termín: 31. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-51, RK-32-2004-51pr1

 

52. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2004

Rada kraje projednala informativní materiál k zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2004. Schválené materiály ze zasedání rad kraje č. 25/2004 – 32/2004 budou zařazeny do programu jednání zastupitelstva kraje č. 5/2004, které se bude konat dne 29. 9. 2004. V průběhu jednání přišla M. Černá.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2004
 2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
 3. Zpráva o činnosti rady kraje
 4. Informace o činnosti krajského úřadu
 5. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 6. Zákonodárná iniciativa
 7. Projednání smlouvy mezi krajem Vysočina a obcí Kaliště a Statutární město Jihlava o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů (1185/32/2004/RK)
 8. Žádost obce Maleč o poskytnutí finanční výpomoci
 9. Podpora reprezentace kraje Vysočina na celostátních a mezinárodních soutěžích
 10. Dotace městu Žďár nad Sázavou – kompenzace provozních nákladů, schválení darovacích smluv
 11. Převod nemovitého majetku do správy Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, vyjmutí nemovitého majetku ze správy a nové vymezení majetku ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště stavebního, Třebíč, Kubišova 1214/9
 12. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč
 13. Nové vymezení majetku ve zřizovacích listinách
 14. Převod movitého a nemovitého majetku na Vysokou školu polytechnickou Jihlava
 15. Dofinancování evropského projektu
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje o finanční prostředky za prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Herálec
 17. Žádost obce Bobrová o poskytnutí finanční výpomoci
 18. Návrh rozpočtového opatření – změna zdrojů financování běžného a investičního rozvoje zdravotnictví na rok 2004
 19. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
 20. Darování pozemků a částí silnic II. a III. třídy vyřazených ze silniční sítě městu Havlíčkův Brod
 21. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 22. Výkup pozemků v k. ú. Smilov u Štoků
 23. Majetkoprávní vypořádání silnic v k. ú. Horní Paseka
 24. Výkupy pozemků v k. ú. a obci Hojovice
 25. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Jinošov
 26. Výkup pozemků v k. ú. a obci Myslibořice
 27. Výkup pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bochovice
 29. Prodej pozemku v k. ú. a obci Doubravník
 30. Výkup pozemků v k. ú. a obci Velká Losenice
 31. Výkup pozemku v k. ú. a obci Měřín
 32. Darování pozemku obci Rožná
 33. Převod pozemků v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k. ú. Nové Město na Moravě a obci Nové Město na Moravě
 34. Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou
 35. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Rozsochy
 36. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/353 Nové Veselí – Bohdalov
 37. Darování nemovitostí městu Telč
 38. Darování vodovodního přivaděče
 39. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 40. Předání majetku do správy příspěvkovým organizacím Školní statek Bystřice nad Pernštejnem, Speciální školy Třebíč
 41. Prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 42. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava mezi Vysočinou a Statutárním městem Jihlava
 43. Podíl města Ledeč nad Sázavou na financování stavby II/130 rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou, 2. stavba
 44. Návrh na přeřazení místní komunikace Panenská Rozsíčka - Sedlejov do silniční sítě
 45. Poskytnutí dotace kraje na podporu nově zahájeného projektu v sociálních službách
 46. Návrh na změnu Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004
 47. Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, sloučení Zdravotnické záchranné služby Třebíč a Zdravotnické záchranné služby Havlíčkův Brod se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina
 48. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace
 49. Žádost obce Hojovice o finanční příspěvek na projektovou dokumentaci
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření  – přijaté finanční prostředky od firmy EKO-KOM a. s. na řešení a plnění cílů pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v kraji Vysočina“
 51. PLÁN ROZVOJE VODOVODU A KANALIZACÍ KRAJE VYSOČINA
 52. Program obnovy venkova 2004 – žádosti obcí o převod dotace
 53. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 8
 54. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 – rozdělení rezervy
 55. Volba člena Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod
 56. Spolufinancování u individuálních projektů v podopatření 4.2.2 SROP
 57. Grantová schémata kraje pro opatření 1.1 SROP
 58. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
 59. Projekt kraje do opatření 3.3 SROP
 60. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP
 61. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP
 62. Návrh na poskytnutí dotace
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků z kapitoly Doprava do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje
 64. Žádost obce Vyskytná o zajištění zimní údržby místní komunikace
 65. Žádost obce Strážek o poskytnutí finanční pomoci
 66. Delegování zástupců kraje do RHSD
 67. FOND VYSOČINY – Grantový program ZEMĚDÉLSKÉ PROJEKTY 2004 II
 68. FOND VYSOČINY – Grantový program Metropolitní sítě III
 69. FOND VYSOČINY – Grantový program Vzdělávání seniorů v oblasti ICT
 70. FOND VYSOČINY - Grantový program Krajina Vysočiny 2004
 71. FOND VYSOČINY - Grantový program Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004
 72. FOND VYSOČINY – Grantový program Protidrogová prevence a léčba 2004 – 2005
 73. Žádost obce Nová Říše
 74. Rozdělení státní účelové dotace obcím na jednotky SDH obcí za rok 2004
 75. Žádost Obce Opatov o finanční příspěvek na zakoupení nové přenosné motorové stříkačky PMS 16/8
 76. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
 77. Rozprava

 

54. FOND VYSOČINY - Grantový program ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY 2004 II

I. Rohovský, P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu a J. Merunková, pracovnice oddělení zemědělství, předložili radě kraje návrh na zrušení grantového programu na podporu projektů v oblasti zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1186/32/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje

·          zrušit grantový program „Zemědělské projekty 2004 II“ na podporu projektů v oblasti zemědělství, který byl schválen usnesením zastupitelstva 153/02/2004/ZK;

·          schválit zvýšení rozpočtu kapitoly Zastupitelstvo kraje o celkovou částku 2 366 200,- Kč odvodem finančních prostředků z Fondu Vysočiny ve stejné výši.

odpovědnost:odbor ekonomický, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2004-54, RK-32-2004-54pr1

 

53. Rozprava členů rady

V rámci rozpravy rada kraje diskutovala k plánované stavbě vysokorychlostní tratě vedoucí přes Vysočinu a o následcích havárie cisterny na dálnici D1 v uplynulém týdnu.

 

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 32/2004 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 9. 2004, v 8.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2004 dne 14. 9. 2004.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 20. 9. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.10.2004 / 27.1.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze