Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2004

20. září 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2004

ze dne 20. září 2004

 

Přítomni:

Členové sportovní komise:

-         Karel Crha

-         Ing. Jiří Kozel

-         Stanislav Mastný

-         Bc. Pavel Pípal

-         Jindřich Skočdopole (předseda)

-         Ing. Petr Stoček

-         Mgr. Milan Šmíd

-         Ladislav Šnelly

-         Mgr. Miroslav Švihálek

-         Ing. Vilibald Prokop (tajemník)

Hosté:

-         RNDr. Miloš Vystrčil, první náměstek hejtmana

 

Program jednání:

1.        Zahájení jednání a schválení programu;

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání;

3.        Stanovisko Sportovní komise Rady kraje Vysočina k příspěvku FC Vysočina (RNDr. Miloš Vystrčil);

4.        Návrh sportovní komise Radě kraje Vysočina na vyhlášení Sportovce Vysočiny za rok 2004;

5.        Příprava závěrečného zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina na říjen 2004;

6.        Diskuse a různé;

7.        Závěr.

 

1.        Zahájení jednání a schválení programu

J. Skočdopole, předseda komise, přivítal přítomné členy a zahájil jednání. Přednesl návrh programu jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání

Předseda komise v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Tajemník komise informoval o předložení výzvy k předkládání projektů ke grantovému programu „Sport pro všechny 2005“ Radě kraje Vysočina ke schválení a upozornil na dvě změny ve specifických kriteriích (poměr spoluúčasti, úprava termínů – přijímání žádostí do 3. 12. 2004). Dalším grantovým programem, který byl předložen Radě kraje Vysočina ke schválení je grantový program „Jednorázové akce 2005“.

J. Skočdopole citoval elektronickou připomínku Z. Tůmy z hlediska kombinovaného financování žádostí, která vyvolala diskusi na toto téma. M. Vystrčil komentoval připomínku a za předpokladu vzájemné dohody všech sportovních organizací v kraji pohovořil o představě financování sportu i jiným způsobem než prostřednictvím Fondu Vysočiny.

 

3.        Stanovisko Sportovní komise Rady kraje Vysočina k příspěvku FC Vysočina

M. Vystrčil informoval o žádosti FC Vysočina Jihlava, zastoupené Z. Tulisem. V rámci FC Vysočina se diskutuje o podpoře talentovaných žáků. Na uskutečněných dvou jednání v kraji Vysočina se diskutovalo o způsobu podpory rozvoji fotbalu na Vysočině. Jednání s M. Vystrčilem probíhalo formou diskuse o finanční podpoře, kterou poskytuje FC Vysočina nadaným přestupujícím žákům (př. cestovné). M. Vystrčil pohovořil o vhodnosti pomoci FC Vysočina z části krýt tyto náklady z rozpočtu kraje Vysočina a vyzval přítomné ke stanovisku k této problematice. Upozornil, že zájmem kraje je vytvoření krajských středisek v jednotlivých odvětví sportu.

Diskuse:

-         jak bude kraj reagovat na nárůst žádostí z různých oddílů v kraji (Vystrčil: musí mít souhlasné stanovisko ostatních oddílů);

-         obava z velkého nárůstu žádostí o příspěvek;

-         v případě diskutované žádosti předložen projekt s krajským významem.

S. Mastný podpořil návrh pouze za předpokladu, kdy menší fotbalové kluby na Vysočině budou dostávat zpětně finanční prostředky za vychované hráče a podpořil systémovost řešení.

J. Skočdopole komentoval žádost jako první krok k systémovému řešení a jako reakci na připomínku S. Mastného oponoval, že tuto problematiku lze ošetřit jedině smlouvami mezi jednotlivými oddíly.

P. Stoček se vyjádřil k této problematice a nepodpořil žádost Z. Tulise.

J. Kozel vyzdvihl význam projektu a doporučil ho podpořit.

M. Šmíd pohovořil o možnosti adaptovat tuto žádost pro všechna sportovní odvětví a tím vytvořit systémové podmínky.

 

Závěrečné stanovisko Sportovní komise Rady kraje Vysočina:

Přítomní členové komise podpořili nastartování systémové věci v oblasti sportu.

 

Usnesení 011/08//2004/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina ke podpořit žádost o příspěvek FC Vysočina.

Usnesení přijato 7 hlasy, 2 se zdrželi hlasování.

 

Po vzájemné dohodě, bude J. Skočdopole spolupředkladatelem tohoto materiálu do Radu kraje Vysočina s M. Vystrčilem.

 

4.        Návrh sportovní komise Radě kraje Vysočina na vyhlášení Sportovce Vysočiny za rok 2004

Diskuse:

-         hodnocení minulého ročníku;

-         kritická připomínka k délce programu, organizační návrh: vyhlásit 3 vítězné sportovce a přizvat je na podium najednou, což je otázka jednání s agenturou;

-         volba moderátora, který rozumí sportovní problematice, přispívá k vysoké úrovni.

 

Usnesení 012/08//2004/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina vyhlásit anketu Sportovce kraje Vysočina za rok 2004,

doporučuje

při vyhlašování jednotlivých kategorií zvát na podium 3 vítězné sportovce najednou (viz diskuse).

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

V. Prokop tlumočil žádost J. Svatošové prosadit do ankety i méně tradiční sporty (jezdectví atd.). Rozvinula se diskuse, co lze považovat za tradiční a méně tradiční sporty a podle jakých kritérií toto hodnotit.

 

S. Mastný pohovořil o možnosti pořádání galavečeru v Třebíči. Tato nabídka bude projednána OSH.

 

5.        Příprava závěrečného zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina na říjen 2004

J. Skočdopole pohovořil o přípravě závěrečného zasedání komise, jejíž hlavní náplní bude hodnocení činnosti komise za volební období.

Termín byl stanoven na pondělí 25. října 2004 ve 13:00 (konkrétní místo bude upřesněno na pozvánce).

 

6.        Diskuse a různé

J. Skočdopole tlumočil pozvánku Václava Paulíka z Havlíčkova Brodu na soutěž v šachu „OPEN Vysočina“.

 

7.        Závěr

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího jednání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2004 byl stanoven na 25. října 2004 ve 13:00, místo jednání bude upřesněno na pozvánce.

 

 

Jindřich Skočdopole v. r.

Předseda Sportovní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 20. září 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 24. září 2004. Zápis pořízen na základě záznamu.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.10.2004 / 4.10.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze