Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 2. zasedání rozpočtové komise

20. září 2001
 

 
 

Zápis z 2. zasedání rozpočtové komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 20. září 2001

 

 

Přítomni:

-         9 členů rozpočtové komise Rady kraje Vysočina – viz. prezenční listina

-         Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru

-         PhDr. Iva Galvasová, Prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.

-         Ing. Alena Vlachová, Mgr. Zdeněk Ludvík – odbor školství, mládeže a sportu

-         Ing. Michal Šulc – tajemník komise

 

 

Omluveni:

-         Mgr. Bohumil Hloušek, Bc. Oldřich Chvátal

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení jednání, představení hostů
  2. Seznámení se s činností finančního výboru
  3. Projednávání aktualizace Programu rozvoje kraje – finanční plán
  4. Problematika daní a daňové výtěžnosti v kraji Vysočina
  5. Čerpání rozpočtu
  6. Přebytek rozpočtu
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

 

1. Zahájení jednání, představení hostů

            Předseda Miloš Vystrčil přivítal všechny přítomné a zároveň představil přítomné hosty. Dále přednesl program 2. zasedání rozpočtové komise i s návrhem nových bodů. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Seznámení se s činností finančního výboru

            Vladimír Dolejš hovořil o činnosti finančního výboru a uvedl, že výbor a rozpočtová komise mají podobnou činnost. Vyjádřil také možnost budoucí spolupráce.

 

 

3. Projednávání aktualizace Programu rozvoje kraje – finanční plán

            V úvodu projednávání tohoto bodu obdrželi všichni členové komise vytištěný PRK, jehož součástí je i finanční plán.

            Předseda vyzval profesora Haláska, aby přítomným více přiblížil konstrukci finančního plánu.

            Profesor Halásek hovořil o zdrojích, které sloužily pro vytvoření finančního plánu PRKu, uvedl, že tento program je naplánován na 6 let dopředu. Dále pohovořil o problémech s jeho aktualizací, kdy uvedl, že je nutné veškeré výdaje kraje rozdělit na běžné a rozvojové a na tomto základě vymezit, kolik financí je kraj schopen vyčlenit ze svých zdrojů a s jakým množstvím finančních prostředků může počítat ze SR, rozpočtů obcí, privátních subjektů a EU.

            V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavili Alena Vlachová a Zdeněk Ludvík, zástupci odboru školství, které předseda přivítal a představil přítomným.

 

            Miloš Vystrčil vznesl dotaz týkající se metodiky k aktualizaci PRKu.

 

            Iva Galvasová upřesnila, že jednotlivé pracovní skupiny, které na aktualizaci pracují by měly své návrhy předkládat rozpočtové komise, která by je měla usměrňovat. Dále uvedla, že je také možné se obrátit na odborníky v této oblasti nebo na původní skupinu, která PRK připravovala.

 

            Předseda vyzval Zdeňka Ludvíka, aby komisi sdělil, jestli už jejich pracovní skupina má nějaké návrhy k aktualizaci PRKu.

 

            Zdeněk Ludvík uvedl, že výrazné změny v plánu nejsou, ale že je nutné se seznámit se změněnými podklady, aby mohlo dojít k upřesnění údajů. Nastínil také konkrétní nejasnosti v oblasti školství a upřesnil jakým způsobem se v tomto programu došlo k některým číselným údajům.

 

            Miloš Vystrčil dále vyjádřil obavu z nereálnosti naplánovaných finančních investic z úrovně kraje.

 

            Profesor Halásek upřesnil, že PRK vycházel z předpokladu vyšších finančních prostředků, které kraj dostane ze SR, ale uvedl také, že finanční prostředky je možné získat např. z rozpočtu obcí nebo soukromé sféry. Na základě všech těchto skutečností by pracovní skupiny měly pracovat na aktualizaci.

 

 

Úkol:

Naplánovat předpokládané limity finančních prostředků z pozice kraje pro jednotlivé části PRKu.

Odpovědnost: tajemník komise

Na základě dohody s výborem regionálního rozvoje provést odhad výše finančních prostředků, kterými by se na realizaci projektů mohl podílet stát, obce, privátní subjekty, zahraniční zdroje.

Odpovědnost: předseda

 

 

Úkol:

Připravit doplňující materiál k PRKu, který by se týkal odhadu výše provozních prostředků kraje.

Odpovědnost: tajemník komise

 

 

4. Problematika daní a daňové výtěžnosti v kraji Vysočina

            Josef Toufar upozornil na zdroje z daní a dotací. Vysvětlil přítomným jak funguje přerozdělování daní. Uvedl také přesné údaje týkající se daňových příjmů v kraji Vasočina.

 

 

5. Čerpání rozpočtu

            Michal Šulc podrobněji vysvětlil materiály, které se čerpání rozpočtu týkaly a vyzval přítomné, aby se vyjádřili.

            V této souvislosti zazněl také dotaz na změnu rozpočtu, konkrétně ohledně školních statků.

            Alena Vlachová i Michal Šulc shodně upozornili na problémy financování škol ze SR.

 

 

6. Přebytek rozpočtu

            Předseda upozornil přítomné na možný přebytek a podotkl, že je nutné tyto prostředky do konce roku 2001 využít, neboť se jedná o neinvestiční účelovou dotaci. Uvedl také, že jednou z možností by bylo použít tyto prostředky na vybavení nového sídla kraje interiérem a zároveň zdůraznil, že za nejlepší řešení považuje nalezení možnosti převedení ušetřených finančních prostředků do příštího kalendářního roku tak, aby zůstaly k dispozici kraji a nepodléhaly finančnímu vypořádání.

 

 

7. Diskuse

            Byla vznesena námitka, že nezbyl čas na podrobnější projednání a přípravu rozpočtu. Dále byl vznesen požadavek na přesné vymezení role rozpočtové komise.

            V této souvislosti předseda navrhl možnost celodenního zasedání rozpočtové komise, případně společně s finančním výborem, kde by bylo možné se rozpočtu dostatečně věnovat. V této souvislosti také přítomné informoval o plánovaných odměnách pro členy pracovních komisí.

            Předseda přislíbil, že členům komise budou poskytnuty tabulky, jejichž obsahem jsou plánované investiční akce v oblasti školství.

 

Úkol:

Navrhnout potřebnou míru investic v kraji Vysočina.

Odpovědnost: Majetkový odbor

Připravit rozpočtovou metodiku a případně první návrh rozpočtu.

Odpovědnost: Ekonomický odbor

 

            Předseda předložil přítomným plán činnosti rozpočtové komise, ke kterému nebyly připomínky.

 

 

8. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným za účast.

 

 

Příloha: Schválený plán činnosti

 

 

 

                                                                                                   RNDr. Miloš Vystrčil, v.r.

                                                                                                   předseda rozpočtové komise

                                                                                                   Rady kraje Vysočina

 

Zapsala dne 20. září 2001: Hana Doležalová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.10.2001 / 2.10.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze