Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2004

20. září 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2004

konané dne 20. září 2004

 

Přítomni:

Členové komise:

-         Ing. Tomáš Holenda

-         PhDr. Josef Chalupa (předseda)

-         Pavel Kalabus

-         Jaroslav Makovec

-         PhDr. Žofie Řádková

-         Vladimír Stejskal

-         Vlasta Vrbová

Hosté:

-         Katina Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče

-         Jaroslava Panáčková, odbor kultury a památkové péče

 

 

Program jednání:

1.      Zahájení;

2.      Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků pro pořadatele krajských a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění;

3.      Vyhlášení grantového programu Regionální kultura IV;

4.      Zhodnocení letních kulturních aktivit;

5.      Změna Pravidel pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina;

6.      Různé, závěr.

 

 

1.      Zahájení

Předseda přivítal přítomné a zahájil jednání. Omluvil tajemníka komise, který byl zastoupen K. Lisou. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Přednesl program jednání, který byl 6 hlasy schválen.

 

2.      Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků pro pořadatele krajských a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění

K. Lisá předložila přítomným zpracovaný návrh a pohovořila o této problematice. Upřesnila požadavek Rady kraje Vysočina, který se týkal především systémovosti poskytování finančních příspěvků pro pořadatele krajských a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění. V návrhu jsou částky stanoveny nově takto: Pořadateli krajské postupové přehlídky může být poskytnut finanční příspěvek do výše 20.000,- Kč, pořadateli národní postupové přehlídky do výše 60.000,- Kč.

K tomuto tématu se rozvinula diskuse a přítomni se shodli na dopracování vznesených připomínek do pravidel a předložení upraveného znění pravidel na jednání rady kraje.

 

Usnesení 005/04/2004/KK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje Radě kraje Vysočina

schválit

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků pro pořadatele krajských a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

3.      Vyhlášení grantového programu Regionální kultura IV

K. Lisá předložila přítomným návrh výzvy k předkládání projektů ke GP „Regionální kultura IV.“ a stručně pohovořila o významu tohoto grantového programu, který je určen na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění. Celkový objem finančních prostředků je 2.000.000,- Kč, vyhlášení grantového programu  se předpokládá na  zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 26.10.2004

V diskusi byly vzneseny některé připomínky členů komise, které budou zapracovány do aktualizované výzvy programu.

 

Usnesení 006/04/2004/KK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

navrhuje Radě kraje Vysočina

doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina vyhlásit grantový program Regionální kultura IV.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4.      Změna Pravidel pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina

J. Panáčková informovala o návrhu změny Pravidel pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina. Upřesnila a komentovala některé články pravidel, které odbor kultury a památkové péče navrhuje pro rok 2005 upravit. Členové kulturní komise se v souvislosti s touto problematikou kladně vyjádřili k pozitivnímu přístupu kraje Vysočina a k finančním dotacím v oblasti kulturních památek.

 

Usnesení 007/04/2004/KK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

navrhuje Radě kraje Vysočina

doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit nové znění Pravidel pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

5.      Zhodnocení letních kulturních aktivit

K. Lisá pohovořila o:

-         grantových programech vyhlášených a realizovaných v letošním roce;

-         úspěšných a podpořených projektech z Fondu Vysočiny na úseku kultury;

-         problematice krajem zřizovaných organizací a úspěšných akcích letošní sezóny;

-         otevření nových expozic v organizacích zřizovaných krajem Vysočina;

-         celonárodních akcích v krajských muzeích – Veletrh muzeí České republiky, celostátní konference k problematice obnovy historických krovů a střech;

-         semináři Culture 2004 pro zástupce kulturních institucí a místních samospráv v červnu 2004;

-         připravované architektonické soutěži na výstavbu nové budovy Krajské knihovny Vysočiny v areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě;

-         připravovaném pilotním projektu poznávacích cest ve spolupráci se Spolkovou zemí Dolní Rakousko v říjnu 2004;

-         navázání spolupráce historických sídel v kraji Vysočina se Sdružením historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska.

Stanovisko Kulturní komise Rady kraje Vysočina:

Přítomní členové kulturní komise doporučili odboru kultury a památkové péče přípravu záměru grantového programu na podporu zpracování studií a projektů pro zlepšení a zkvalitnění využití objektů kulturních památek v souladu s programovým doplňkem Programu rozvoje kraje.

 

6.      Různé, závěr

K. Lisá na závěr informovala o:

-         Koncepci péče o tradiční lidovou kulturu v ČR a zřízení Regionálního pracoviště při Muzeu Vysočiny Třebíč;

-         návrhu odboru kultury a památkové péče na vybudování archeologického pracoviště při Muzeu Vysočiny Jihlava v roce 2005;

-         změnách ve výkonu státní památkové péče v souvislosti se změnou hranic krajů od 1. 1. 2005 /NKP – hrad Pernštejn atd/;

-         možnosti účasti zástupců odboru kultury a památkové péče v komisích regenerace městských památkových rezervací a zón v kraji;

-         nově vydané a užitečné metodické publikaci pro kronikáře, kterou lze zajistit v útvaru NIPOS Praha

 

Ž. Řádková informovala členy kulturní komise o problematice památkové péče v Novém Městě na Moravě. V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči je výkonný orgán státní památkové péče povinen si vyžádat odborné stanovisko od Národního památkového ústavu – územního pracoviště v Brně. Tato stanoviska jsou však vydávána se značným zpožděním, proto není možné ze strany výkonného orgánu státní památkové péče termín vydávání závazných stanovisek dodržovat. O konkrétní situaci v Novém Městě na Moravě byla informována Mgr. Jana Plotová, vedoucí oddělení památkové péče.

 

Předseda komise poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího jednání byl stanoven na říjen 2004. Přesný termín, místo a čas bude upřesněn na pozvánce.

 

 

 

PhDr. Josef Chalupa v. r.

předseda Kulturní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 20. září 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 23. září 2004. Zápis pořízen na základě záznamu.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.9.2004 / 27.9.2004

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze