Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 3/2004

16. září 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 3/2004

ze dne 16. září 2004

 

 

Přítomni:

Členové komise:

·        Leopold Bambula;

·        Mgr. Bohumil Hloušek;

·        Ing. Josef Přibyl;

·        Ing. Jiří Šenkýř (místopředseda komise);

·        Ing. Josef Toufar;

·        RNDr. Miloš Vystrčil (předseda komise);

·        Ing. Martina Chvátalová (tajemnice komise).

Hosté

·        Dolejš Vladimír (předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina);

·        Ing. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Výdajová a příjmová část rozpočtu kraje za 1-7/2004;

4.      Projednávání návrhu rozpočtu na rok 2005 – pracovní verze;

5.      Různé, diskuse;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

RNDr. Miloš Vystrčil, předseda komise, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání, který byl bez připomínek přijat. K minulému zápisu ze zasedání rozpočtové komise nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

RNDr. Miloš Vystrčil v rámci toho bodu pohovořil o:

-         hospodaření nemocnic za I. pololetí 2004 – vážná situace v Nemocnici Jihlava (závazky po lhůtě splatnosti);

-         spolufinancování v rámci čerpání strukturálních fondů EU (v rámci rozpočtu kraje Vysočina zabezpečeno z Fondu strategických rezerv);

-         budoucnost Fondu Vysočiny – bude nadále pokračovat, avšak v souvislosti s volbami do krajů nebyla dosud dořešena otázka naplnění Fondu Vysočiny pro rok 2005, grantové programy budou dále schvalovány, řídicí výbory, které provedou jejich vyhodnocení, však budou jmenovány až novým zastupitelstvem;

-         zhodnocování volných finančních prostředků – vývoj nehodnotí příliš kladně, zejména zhodnocování prováděné Českou spořitelnou, návrh dalšího postupu: část finančních prostředků zhodnocovaných Českou spořitelnou bude převedena ke zhodnocování Komerční bankou;

-         novela zákona o RUD – při sestavování rozpočtu kraje se vychází z aktuálního zákona o RUD, velkým zádrhelem v přijetí novely zákona o RUD je problematika přímých výdajů ve školství;

-         problematika systémové podpory a kladnému přístupu kraje při pomoci ČSV v boji proti varoáze včel. Nastínil problematiku z pohledu svazu, kraje i státu a upřesnil výtky MZe ČR, které informovalo následně všechny kraje o nesouladu tohoto postupu se Směrnicí Evropské komise. Veřejná podpora pak může narušit konkurenční prostředí, což v rámci jednotného evropského trhu a snaze o stejné podmínky pro všechny není žádoucí;

-         byl vyhlášen grantový program Zemědělské projekty – kraj byl ministerstvem informován, že nelze tuto podporu poskytnout – nejbližší jednání ZK se bude zabývat zrušením tohoto programu.

Ing. Josef Toufar polemizoval o problematice promíjení penále FÚ a MF ČR před a po vstupu do EU.

 

3. Výdajová a příjmová část rozpočtu kraje za 1-7/2004

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-7/2004“. Ing. Anna Krištofová tento materiál okomentovala. Pohovořila o plnění příjmů, zmínila se o vývoji daňových příjmů. Informovala o čerpání jednotlivých kapitol výdajové části rozpočtu – upozornila na nečerpání některých kapitol. Uvedla, že na začátku října proběhne revize jednotlivých kapitol rozpočtu – v případě nečerpání dojde k pokrácení rozpočtu kapitoly.

 

4. Projednávání návrhu rozpočtu na rok 2005 – pracovní verze

Členové rozpočtové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2005 – 2. pracovní verze“.

RNDr. Miloš Vystrčil uvedl, že projednávání návrhu rozpočtu na rok 2005 probíhá dle schváleného harmonogramu. Dne 19. listopadu 2004 se uskuteční seminář ZK k návrhu rozpočtu na rok 2005 – poté jej projedná rada kraje – bude uložen na ekonomickém odboru – nové zastupitelstvo jej znovu projedná a schválí. Z tohoto důvodu se předpokládá přijetí rozpočtového provizoria. Pohovořil o struktuře rozpočtu.

Ing. Anna Krištofová uvedla souhrnné údaje o návrhu rozpočtu. Uvedla, že v rozpočtu nejsou zahrnuty příspěvky na provoz SÚS (pouze přehled je k dispozici v příloze), nezahrnuje tvorbu Fondu Vysočiny a Fondu strategických rezerv. Byl zachován systém rezerv, protože se osvědčil.

V souvislosti s příjmy rozpočtu sdělila, že výpočet daňových příjmů vychází z predikce MF na rok 2005 a z platného zákona 243/2000 Sb. (tj. bez novely zákona o RUD), předpokládaný podíl krajů činí 3,1% na sdílených daních. V použitém procentu jsou již započítány změny hranic kraje. V nedaňových příjmech v rozpočtu kraje je počítáno s příjmy z poskytování služeb a výrobků, výší úroků a dividend, odvodech příspěvkových organizací, příjmy z pronájmů, poplatky za odběr podzemní vody. U kapitálových příjmů se jedná o příjmy za prodej nemovitého majetku ve vlastnictví kraje. V souvislosti s přijatými dotacemi osvětlila pojem souhrnný finanční vztah (obsahuje příspěvek na výkon státní správy, příspěvek na dopravní obslužnost, dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z OkÚ, dotace na financování běžného a investičního rozvoje ÚSC). Mezi přijaté dotace náleží dále ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, dotace na žákovské jízdné, ostatní přijaté dotace ze státního rozpočtu (ISPROFOND – návrh rozpočtu SDDI na rok 2005). Dotace ISPROFIN nejsou rozpočtovány. Případné další dotace budou řešeny formou rozpočtových opatření v průběhu roku 2005.

            Stručně okomentovala výdajovou část rozpočtu, zaměřila se především na významné rozdíly oproti roku 2004.

RNDr. Miloš Vystrčil otevřel diskusi na požadavky v těchto oblastech:

-         oblast zemědělství – drobné vodohospodářské akce;

-         oblast školství – olympiáda dětí a mládeže, výpočetní technika;

-         investice v kultuře;

-         oblast sociálních věcí a zdravotnictví – vzdělávání managementu;

-         dotace pro malé obce (dotace POV, dotace na pořízení územního plánu, dotace na zabezpečovací zařízení).

V následující rozsáhlé diskusi vyjádřili členové rozpočtové komise kritické stanovisko k tomu, aby byly v rámci rozpočtu poskytnuty finanční prostředky na vzdělávání managementu zdravotnických a sociálních zařízení kraje. Vyslovili se pro navýšení dotací pro malé obce.

Leopold Bambula vznesl dotaz k problematice převzetí speciální školy, DDM a ZUŠ pod město Pelhřimov. Po prostudování situace bude dotaz RNDr. Milošem Vystrčilem zodpovězen dodatečně.

            Ing. Josef Toufar podal aktuální informace o pokladním plnění státního rozpočtu       1-8/2004 se zaměřením na daňové příjmy státního rozpočtu.

            Vladimír Dolejš stručně zhodnotil tvorbu rozpočtu kraje za volební období 2000 – 2005.

 

Usnesení č. 003/03/2004/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

projednala

návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 a nemá k tomu dokumentu zásadní připomínky.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

5. Diskuse, různé

Úkol:

Informovat s předstihem členy rozpočtové komise o termínu jednání komise č. 4/2004 – toto zasedání bude v tomto volebním období poslední.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: společně se zasláním zápisu

 

6. Závěr

            Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 14. října 2004 v 15:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost č. 2.21).

 

 

RNDr. Miloš Vystrčil v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise dne 16. září 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 17. září 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.9.2004 / 23.9.2004

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies