Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2004

6. září 2004
 

 
 

Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2004

konaného dne 6. září 2004

 

 

Přítomno:

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

·        Ing. Miroslav Bišof;

·        Ota Benc;

·        Antonín Daněk;

·        PaedDr. Ladislav Jirků;

·        Mgr. Petr Kesl (místopředseda);

·        Mgr. Milan Šmíd (předseda);

·        Ing. Václav Štěpán.

 

Hosté:

·        Mgr. Zdeněk Ludvík;

·        RNDr. Kamil Ubr.

 

 

Schválený program jednání:

1.      Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Organizační zajištění školního roku 2004/2005

3.      Uplatnění absolventů na trhu práce

4.      Různé

5.      Závěr

 

 

1. Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Předseda dále přednesl program jednání, který byl schválen. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

Alena Štěrbová rezignovala na funkci zastupitele kraje Vysočina, stejně tak na funkci člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina z důvodu neslučitelnosti funkcí dle § 5 zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. K 1. září 2004 byla jmenována do funkce náměstkyně ministryně pro evropskou integraci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Praze.

 

2. Organizační zajištění školního roku 2004/2005

Zdeněk Ludvík informoval členy výboru o průběhu organizačního zajištění školního roku 2004/2005.

Vyskytly se finanční problémy u některých obecních škol, kde ředitelé nahlásili ve statistických výkazech vyšší počet žáků, než je povolena kapacita v rámci sítě škol a školských zařízení. Po těchto školách bude kraj vymáhat vrácení finanční dotace, kterou čerpaly v rozporu se zákonem 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství..

 

Organizačně se podařilo vše zajistit, nevyskytly se žádné další vážné problémy. Školní rok byl na všech školách zahájen a školy fungují.

Dne 16. září 2004 bude na krajském úřadě porada s obcemi s rozšířenou působností ohledně financování škol. V průběhu října jsou naplánovány porady s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, porada bude organizována po jednotlivých okresech. Ředitelé škol budou informování o dalších záležitostech týkající se organizace školství a financování na kalendářní rok 2005.

 

ZUŠ, DDM, speciální školy

Byl vznesen dotaz na aktuální stav v převodu zřizovatelských kompetencí k ZUŠ, DDM a speciálním školám. Základních uměleckých škol bylo převedeno na města 6, v kompetenci kraje je ještě 8 škol. Domů dětí a mládeže je stále krajských 10, pouze DDM Velké Meziříčí byl převeden na město. Speciálních škol v kompetenci kraje je 20, do kompetence města byla převedena pouze speciální škola ve Velké Bíteši.

Kamil Ubr informoval o současných jednáních o převodu zřizovatelských kompetencí s městy Pelhřimovem (ZUŠ, DDM) a Humpolcem (DDM). V této fázi se nepředpokládá, že by jednání byla do konce kalendářního roku ukončena.

 

Školní statky

Zdeněk Ludvík doplnil informace týkající se školních statků a jejich rušení. Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo ukončení činnosti školních statků v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Třebíči k 31. 12. 2004.

Činnosti Školního statku v Telči byla ukončena k 31. 3. 2004 a byl bezúplatně převeden na město Telč.

Činnost Školního statku Humpolec je zachována. Nyní se jedná o jeho transformaci z příspěvkové organizace na obchodní společnost z důvodu možnosti čerpání dotací na zemědělskou činnost.

Školní statek v Bystřici nad Pernštejnem pokračuje ve své činnosti dál, ale je také v jednání. O statek projevilo zájem město Bystřice nad Pernštejnem.

Největší problémy jsou nyní se Školním statkem v Třebíči. Kraj se ho snaží zatím bezúspěšně prodat.

 

Zdeněk Ludvík závěrem informoval, že krajský úřad zveřejnil přehled veškerých prázdnin na tento školní rok 2004/2005 v kraji Vysočina.

 

Usnesení 032/08/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o organizačním zajištění školního roku 2004/2005.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

3. Uplatnění absolventů na trhu práce

K tomuto bodu byl pozván Ing. Jiří Hrdlička, ředitel Úřadu práce Jihlava. Z pracovních důvodů se bohužel nemohl zúčastnit. Proto bude pozván na příští říjnové jednání.

 

Kamil Ubr připravil podkladové materiály k této problematice:

-   přehledná tabulka informující o počtu absolventů škol v evidenci úřadů práce podle jednotlivých okresů kraje Vysočina – procento absolventů, kteří zůstávají v evidenci po šesti měsících (nejlepší výsledky Pelhřimov, nejhorší Třebíč);

-   přehled absolventů škol v porovnání v rámci krajů – zdroj MPSV;

-   celková míra nezaměstnanosti - procentické srovnání ve všech krajích;

-   graf – vývoj počtu nezaměstnaných v ČR od roku 2001 do roku 2004;

-   tabulka srovnání nezaměstnanosti a volných míst evidovaných na úřadech práce – desetinásobný rozdíl mezi nabídkou a poptávkou;

-   přehled věkových skupin a výše vzdělání nezaměstnaných.

 

Z projednávání této problematiky vyplynuly některé dotazy na pana ředitele Hrdličku:

- Proč je v kraji Vysočina nejvyšší nezaměstnanost absolventů a mladistvých v celé republice?

- Proč je největší nezaměstnanost v letních měsících?

 

Pan předseda se omluvil z dalšího jednání a předal vedení jednání panu místopředsedovi Keslovi.

 

Kamil Ubr doplnil informace, že se předpokládá rozsáhlé zpracování analýzy v rámci evropských fondů přímo v Opatření 3.3 SROP. V této věci již předběžně jednal odbor školství, mládeže a sportu našeho krajského úřadu s odborem regionálního rozvoje, s Úřadem práce v Jihlavě a Hospodářskou komorou Jihlava.

 

4. Různé

Ladislav Jirků podal aktuální informace o Vysoké škole polytechnické Jihlava. Zákon o vzniku vysoké školy byl schválen 24. 6. 2004, od 30. 7. 2004 byl pan Jirků pověřen ministryní školství jednat za nově vzniklou vysokou školu do doby, než bude zvolen akademický senát.

Nyní se řeší administrativní záležitosti a probíhají jednání o finanční stránce, aby mohla být v únoru roku 2006 zahájena výuka. Předběžný počet studentů je 250, z toho asi dvě třetiny budou současní studenti VOŠ, kteří přeruší studium na VOŠ a přihlásí se do přijímacího řízení na vysokou školu.

Místopředseda pogratuloval panu řediteli ke jmenování a popřál mu mnoho sil do další práce.

 

Zdeněk Ludvík doplnil informace o Západomoravské vysoké škole v Třebíči. V tomto roce byly podány 3 přihlášky, pan rektor Kruliš na svoji funkci rezignoval.

 

Odešli Antonín Daněk a Václav Štěpán.

 

Petr Kesl pozval členy výboru na celodenní konferenci Vzdělávání vedoucích pracovníků, která se uskuteční 4. 11. 2004 v Telči pod záštitou hejtmana kraje Vysočina.

 

Kamil Ubr pohovořil o Pedagogickém centru v Jihlavě. Nyní je na jednání rady kraje připravován materiál týkající se prostorového řešení. Jedna z variant je umístit pedagogické centrum v prostorách ISŠ stavební Jihlava, buď jako samostatný subjekt nebo jako součást školy.

Náplň činnosti nového pedagogického centra by měla být mnohem širší než tomu bylo u původního. Nemělo by jít pouze o lektorskou činnost v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, ale spíše o organizování kurzů, měly by zde být širší služby pro oblast škol a vzdělávání.

 

Dále byla projednávána otázka programu evaluace vzdělávání, které připravuje MŠMT. Ředitelé škol jsou pro, ale pouze v tom případě, že výsledky budou využívány pouze k vnitřní potřebě školy a nebude sloužit k vzájemnému porovnávání škol – nebudou veřejné. Tento problém ještě stále není dořešen.

 

Odešel Ladislav Jirků.

 

Petr Kesl a Zdeněk Ludvík se zúčastní diskusního setkání k novele zákona o rozpočtovém určení daní 7. 9. 2004 v Poslanecké sněmovně pořádaného Ing. Michaelou Šojdrovou, místopředsedkyní výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

 

5. Závěr

Místopředseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání výboru č. 9/2004 byl stanoven na pondělí 4. října 2004 ve 13:30 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost 2.21).

 

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Mgr. Petr Kesl v. r.

místopředseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru zastupitelstva kraje dne 6. 9. 2004.

Zapsala Markéta Nováková dne 13. 9. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.9.2004 / 21.9.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze