Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis z 1. zasedání komise pro životní prostředí

11. září 2001
 

 
 

Zápis z 1. zasedání komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

konaného dne 11. 9. 2001

 

Přítomní: Ing. Tomáš Havlík, Ivo Rohovský, Mgr. Zdeněk Smutný, Beno Trávníček, Ing. Jaroslav Trnka, Ing. Stanislav Vorálek, Ing. Pavel Vosátka, Bc. Michal Zrůst

 

Program:

1.      Přivítání a vzájemné představení členů komise

2.      Seznámení s jednacím řádem komisí Rady kraje Vysočina

3.      Projednání a schválení plánu činnosti komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina ne období 2001 - 2002

4.      Diskuse

5.      Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

6.      Ukončení jednání

 

1. Přivítání a vzájemné představení členů komise

            Jednání zahájil předseda komise pro životní prostředí Bc. Michal Zrůst, všechny přivítal, a poté vyzval členy komise, aby se vzájemně představili. Předseda komise předal slovo Ing. Pavlu Hájkovi (vedoucí odboru životního prostředí), ten krátce představil odbor životního prostředí, jeho strukturu, náplň práce a cíle.

 

2. Seznámení s jednacím řádem komisí Rady kraje Vysočina

            Předseda komise krátce okomentoval jednací řád komisí, který členové komise obdrželi společně s pozvánkou. Poté dal prostor k vyjádření připomínek k jednacímu řádu.

 

            Jednací řád byl schválen všemi přítomnými  bez připomínek

 

3. Projednání a schválení plánu činnosti komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina na období 2001-2002

            Předseda komise podal informaci o připraveném plánu komise na období 2001 – 2002.

a)      Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

- zásobování vodou a čištění odpadních vod

- ochrana krajiny

      Termín: do 31.10 2001

 

b)      Kontaktovat zástupce neziskových organizací pracujících v oblasti životního prostředí, zmapovat akce a docílit spolupráci se subjekty, kteří požadují zřízení CHKO atd.

      Termín: prosinec 2001

 

c)   Zmapování rozhodujících investičních akcí v životním prostředí (koncepce čistíren odpadních vod)

      Termín: prosinec 2001

 

d)   Koordinace práce s ostatními komisemi, zejména s komisí zemědělskou

      Termín: průběžně

 

e)   Plnit aktuálně zadávané úkoly z Rady kraje Vysočina

      Termín: průběžně

 

f)    Úzce spolupracovat s krajským úřadem a ostatními institucemi pracujícími v oblasti životního prostředí v kraji

      Termín: průběžně

 

g)   Dle aktuální situace bude upravován plán činnosti

      Termín: průběžně v období 2002

 

h)   Řešení vztahu turistiky a životního prostředí

      Termín: období 2002

 

i)      Spolupracovat s komisí pro výchovu vzdělání a zaměstnanost v otázkách  enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

      Termín: prosinec 2001 – období 2002

 

      Poté co předseda přednesl návrh na plán komise vyzval přítomné, aby navrhli případné další body programu.

Ing. Joneš podal návrh na zařazení problematiky odpadového hospodářství. (Krajská koncepce hospodaření s odpady)

 

j)    Seznámení se z průběhem zpracování koncepce hospodaření s odpady – první etapa

      Termín: listopad 2001

 

k)   Seznámení se z průběhem zpracování koncepce hospodaření s odpady – druhá a třetí etapa

      Termín: únor 2002

- čtvrtá a pátá etapa

      Termín: září 2002

- šestá etapa

      Termín: prosinec 2002

 

Ing. Vosátka se dotazoval, jak se budou řešit problémy v životním prostředí, které vyvstanou, zda komise bude zaujímat stanovisko.

 

Předseda komise tento dotaz zařadil mezi body programu.

 

l)    Sbírat informace o mimořádných událostech a problémech životního prostředí

      Termín: průběžně

 

Bylo dohodnuto, že plán bude chronologicky seřazen. Žádné jiné připomínky nebyly dále vzneseny a proto byla diskuse ukončena.

 

Komise schválila upravený plán činnosti komise pro životního prostředí na roky 2001 a 2002

 

4. Diskuse

Předseda otevřel prostor pro dotazy a připomínky členů komise.

      Diskutovalo se o významu aktivity komise pro životní prostředí, dále o Programu rozvoje kraje. Ing. Hájek podotkl, že dotazníky k připomínkování PRKU byly všem rozeslány. Zároveň upozornil na termín 30. září (termín, kdy se mají připomínky odevzdat).

      Dále se hovořilo o tom, že v Programu rozvoje kraje jsou opomenuty lesy.

 

      Předseda komise se vrátil k tématu „dotazníky“ a navrhl sejít se nad dotazníky a společně vytvořit koncept. Komise se usnesla, že 19.9. se sejdou ing. Joneš, ing. Hájek, Bc. Michal Zrůst a doc. Hynek a připraví výstup z připomínek a z došlých dotazníků na aktualizaci PRKU. 25. 9 ve 13:00 hodin se nad výstupem sejdou uvedení a připomínkovatelé k projednání připomínek.

 

5. Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

      25.9. v 16:00 bude zasedat komise po životní prostředí rozšířená o externí spolupracovníky z pracovní skupiny PRK – skupina trvale udržitelného rozvoje..

      Komise se dále usnesla, že zasedání komise se bude konat vždy v 16:00 hodin. Den bude určován na jednotlivých zasedáních komise.

 

6. Ukončení jednání

      Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a znovu upřesnil datum dalšího jednání.

 

 

 

                                                            Bc. Michal Zrůst

                                                      předseda komise pro životní prostředí

 

Dne 14. září 2001 zapsala Šárka Polívková

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.9.2001 / 27.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze