Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 31/2004

7. září 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2004, které se konalo dne 7. 9. 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 29/2004 a 30/2004

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 7. 9. 2004.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal. Radě kraje byly předloženy návrhy na níže uvedené úpravy programu jednání:

zařazení bodu 54 Stavba II/406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů;

vyřazení bodu 16 Zřízení soutěžní poroty pro hodnocení návrhů podaných ve veřejné soutěži o návrh na urbanistickoarchitektonickou studii na Krajské knihovny Vysočiny.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 29/2004 a 30/2004
 2. Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou
 3. Převod silnice III/35733, dotace městu Bystřice nad Pernštejnem
 4. Pronájem pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 5. Návrh na rozpočtové opatření
 6. Žádosti o výkupy pozemků v k. ú. Dolní Libochová
 7. Výkup pozemků v k. ú. a obci Myslibořice
 8. Výkup pozemků v k. ú. Smilov u Štoků
 9. Změna výše úhrady za zřízení věcného břemene pro ČESKÝ TELECOM, a. s., stavba „Podheraltice PK“
 10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 11. Nájemní smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 12. Souhlas s odstraněním stavby v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 13. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 14. Majetkoprávní příprava stavby rekonstrukce mostu ev. č. 11226-4 Blažnov
 15. Návrh na rozpočtové opatření
 1. Jmenování komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby: „Přístavba tělocvičny s učebnami pro VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou“
 2. Školní statek Třebíč prodej
 3. Záměr založení obchodní společnosti
 4. Pověření odboru školství, mládeže a sportu zajištěním konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Telč, Štěpnická 111
 5. Pověření odboru školství, mládeže a sportu zajištěním konkurzních řízení na funkce ředitelů, ředitelek středních škol zřizovaných krajem Vysočina
 6. Otevření krajských sportovišť veřejnosti
 7. Dotace městu Žďár nad Sázavou – kompenzace provozních nákladů, schválení darovacích smluv
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců
 9. Zvolení člena Dozorčí rady VZP ČR
 10. Spolufinancování u individuálních projektů v podopatření 4.2.2 SROP
 11. Nabídka odprodeje PC v užívaní zastupitelů
 12. FOND VYSOČINY – Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ – II – žádost o prodloužení platnosti návrhu smlouvy města Bystřice nad Pernštejnem
 13. Žádost Obce Opatov o finanční příspěvek na zakoupení nové přenosné motorové stříkačky PMS 16/8
 14. Žádost obce Budišov o finanční pomoc po povodni ze dne 22. 6. 2004
 15. Žádost obce Kozlov o finanční pomoc po povodni ze dne 10. června 2004
 16. Žádost obce Onšov o finanční pomoc po povodni ze dne 8. června 2004
 17. Žádost obce Číhošť o finanční pomoc po povodni ze dne 10. června 2004
 18. Návrh na čerpání části nespecifikované rezervy kapitoly požární ochrana a IZS
 19. Návrh na rozdělení rezervy 100 000,- Kč
 20. FOND VYSOČINY – Grantový program Protidrogová prevence a léčba 2004
 21. Program obnovy venkova 2004 – žádosti obcí o převod dotace
 22. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 8
 23. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 – rozdělení rezervy
 24. Fond Vysočiny – žádost o prodloužení termínu realizace
 25. Darovací smlouva: movitý majetek ze zámku v Herálci
 26. Pověření zaměstnanců správce daně
 27. PLÁN ROZVOJE VODOVODU A KANALIZACÍ KRAJE VYSOČINA
 28. FOND VYSOČINY - Grantový program „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004“
 29. FOND VYSOČINY - Grantový program „Krajina Vysočiny 2004“
 30. Informace o projektech na území kraje Vysočina, které již čerpají nebo které jsou vhodné k čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti a o činnosti krajské pracovní skupiny
 31. Informace o aplikaci modelu CAF na Krajském úřadě kraje Vysočina
 32. Návrh na poskytnutí věcného daru
 33. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 34. Návrh na změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 35. Návrh odměn a platů ředitelům příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 36. Návrh na změnu mzdového limitu u Domova důchodců Humpolec na rok 2004
 37. Poskytnutí dotace kraje na podporu nově zahajovaných projektů v sociálních službách
 38. Stavba II/406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů
 39. Rozprava členů rady

Upravený program jednání byl schválen 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 29/2004 nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2004 bude ověřen na příštím zasedání rady kraje.

 

2. Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí města Žďár nad Sázavou o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví města. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1094/31/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků par. č. 5042 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 760 m2, par. č. 5316 ostatní plocha silnice o výměře 990 m2 a geometrickým plánem nově odděleného pozemku označeného novým par. č. 5041/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 522 m2, všechny v k. ú. Město Žďár  a obci Žďár nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-02

 

3. Převod silnice III/35733, dotace městu Bystřice nad Pernštejnem

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost města Bystřice nad Pernštejnem týkající se převzetí silnice III/35733 do vlastnictví města. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1095/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat městu Bystřice nad Pernštejnem pozemek par. č. 141 v k. ú. Domanínek a obci Bystřice nad Pernštejnem a stavbu silnice III/35733 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   darování pozemku par. č. 141 v k. ú. Domanínek a obci Bystřice nad Pernštejnem městu Bystřice nad Pernštejnem;

·   uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě podle které kraj Vysočina daruje a město Bystřice nad Pernštejnem do svého vlastnictví přijme stavbu silnice III/35733 včetně všech součástí a příslušenství;

·   poskytnutí dotace městu Bystřice nad Pernštejnem ve výši prokazatelných nákladů vynaložených na opravu silnice III/35733, maximálně však 1 mil. Kč, po převzetí stavby silnice III/35733 do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-03, RK-31-2004-03pr3

 

4. Pronájem pozemku v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí manželů Zerzánkových, bytem Wolkerova 1886/41, Jihlava, o odkoupení části pozemku v k. ú. a obci Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1096/31/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Střední odbornou školou technickou, Středním odborným učilištěm a Učilištěm, Polenská 2, Jihlava a Ivanou a Milanem Zerzánkovými na pronájem části pozemku par. č. 463/2 v k. ú. a obci Jihlava v rozsahu nezbytně nutném pro potřeby nájemce na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-04

 

5. Návrh na rozpočtové opatření

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1097/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

rozpočtovou změnu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, povýšení položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství (§ 3122 a § 3123) o částku 642 tis. Kč na financování výše uvedených akcí snížením rezervy státní dotace na financování běžného a investičního rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek o 642 tis. Kč

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-05

 

6. Žádosti o výkupy pozemků v k. ú. Dolní Libochová

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh návrhu výkupů pozemků a přijetí daru pozemků v k. ú. Dolní Libochová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1098/31/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se zahájením jednání o výkupu a přijetí daru pozemků dle materiálu RK-31-2004-06, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků a přijetí daru pozemků dle materiálu RK-31-2004-06, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-06, RK-31-2004-06pr1

 

7. Výkup pozemků v k. ú. a obci Myslibořice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Myslibořice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1099/31/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků par. č. 1357/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 371 m2, par. č. 1357/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2, par. č. 1357/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 148 m2, par. č. 1357/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 53 m2 a par. č. 1357/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 69 m2 v k. ú. a obci Myslibořice od Osevy, semenářského statku, s. p. v likvidaci, Jaroměřice nad Rokytnou za kupní cenu 32 450,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-07

 

8. Výkup pozemků v k. ú. Smilov u Štoků

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. Smilov u Štoků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1100/31/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků par. č. . 716/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 716/29 – ostatní plocha, silnice o výměře 532 m2, par. č. 716/30 – ostatní plocha, silnice o výměře 432 m2 a par. č. 716/31 – ostatní plocha, silnice o výměře 32 m2, vše v k. ú. Smilov u Štoků a obci Štoky od Růženy Schmeiserové a Marie Pecové, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 70.910,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-08

 

9. Změna výše úhrady za zřízení věcného břemene pro ČESKÝ TELECOM, a. s., stavba „Podheraltice PK“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na změnu výše úhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. a obci Heraldice. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1101/31/2004/RK

Rada kraje

mění

že výši úhrady za zřízení věcného břemene pro oprávněného z věcného břemene ČESKÝ TELECOM, a. s. na pozemcích par. č. 1292 a 1296 v k. ú. a obci Heraltice uvedenou v usnesení 0884/24/2004/RK z 16 020,- Kč na 4 880,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-09

 

10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1102/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-31-2004-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-10, RK-31-2004-10pr1

 

11. Nájemní smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1103/31/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-31-2004-11.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-11

 

12. Souhlas s odstraněním stavby v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s odstraněním stavby v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1104/31/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s odstraněním stavby č.p. 1587 stojící na pozemku st. par. č. 2244 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a následným výmazem této stavby z katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-12

 

13. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na bezúplatný převod nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1105/31/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2004-13, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-13, RK-31-2004-13pr1

 

14. Majetkoprávní příprava stavby rekonstrukce mostu ev. č. 11226-4 Blažnov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem na uzavření nájemních smluv na pozemky výše uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1106/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření nájemních smluv na dočasné zábory pozemků pro stavbu rekonstrukce mostu ev. č. 11226-4 Blažnov podle materiálu RK-31-2004-14, př. 1 za cenu stanovenou Výměrem MF č. 01/2004 ze dne 5. prosince 2003 uveřejněným v Cenovém věstníku částka 13.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-14, RK-31-2004-14pr1

 

15. Návrh na rozpočtové opatření

Na jednání rady kraje se dostavil I. Rohovský. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozpočtového opatření. Závěrem diskuse rada kraje hlasovala o návrhu usnesení.

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek – povýšení položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kultuře (§ 3315 Činnost muzeí a galerií, kapitálové výdaje) o částku 450 tis. Kč na financování akce „Oblastní galerie Vysočiny Jihlava – rekonstrukce sociálního zařízení a úprava parteru“ snížením rezervy ze státní dotace na financování běžného a investičního rozvoje kraje na kapitole Nemovitý majetek o částku 450 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Usnesení nebylo přijato 0 hlasy, proti 6, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-15

 

17. Jmenování komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby: „Přístavba tělocvičny s učebnami pro VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje jmenovala zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1107/31/2004/RK

Rada kraje

jmenuje

hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněného materiálu RK-31-2004-17, př. 1.

odpovědnost:odbor majetkový

termín: 7. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-17

 

18. Školní statek Třebíč prodej

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, P. Dvořák, pracovník oddělení majetkoprávního odboru majetkového, M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem nového výběrového řízení na prodej Školního statek Třebíč. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1108/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

způsob výběru zájemce o koupi majetku, převzetí pracovně právních závazků zaměstnanců a užívání pronajatých pozemků ŠS Třebíč dle materiálů RK-31-2004-18, př. 1upr1, př. 2upr1 výběrovým řízením „na určení pořadí“ ve smyslu Čl. VII. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový,odbor školství, mládeže a sportu, ředitel ŠS Třebíč

termín: 7. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-18, RK-31-2004-18pr1

 

54. Stavba II/406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podrobně informoval radu kraje o navrženém technickém řešení dokončení výše uvedené stavby. V průběhu jednání odešel F. Dohnal. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1109/31/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o průběhu stavby II/406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů;

souhlasí

s rozšířením veřejné zakázky o vícepráce a s uzavřením dodatku smlouvy v rozsahu:

·         vícepráce v předpokládané výši 7,609 mil. Kč (bez DPH);

·         prodloužení termínu dokončení mostu 406-004 v Třešti u Berunky astavby objektů 102 a 103 v obci Kostelec do 30. 6. 2005;

·         provedení změny vodorovného dopravního značení v rozsahu 2 přechody pro chodce v provedení pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací v Třešti.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-54

 

19. Záměr založení obchodní společnosti

Na jednání rady kraje se dostavili M. Černá, P. Pospíchal. M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s uvedeným záměrem. Projednávání se zúčastnili Ing. Jan Mácha, ředitel ŠS Humpolec, Ing. Jiří Klubal, ekonom ŠS Humpolec. V průběhu jednání přišel F. Dohnal. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1110/31/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

záměr založit školní statek Humpolec jako obchodní společnost a

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu vypracovat návrh transformace školního statku na obchodní společnost.

odpovědnost: OŠMS

termín: r. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-19, RK-31-2004-19pr1

 

20. Pověření odboru školství, mládeže a sportu zajištěním konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Telč, Štěpnická 111

M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele(ky) Dětského domova, Telč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1111/31/2004/RK

Rada kraje

pověřuje

odbor školství, mládeže a sportu zajištěním vyhlášení a průběhu konkurzního řízení na místo ředitele (ředitelky) Dětského domova, Telč, Štěpnická 111.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: září – listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-20

 

21. Pověření odboru školství, mládeže a sportu zajištěním konkurzních řízení na funkce ředitelů, ředitelek středních škol zřizovaných krajem Vysočina

M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkce ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1112/31/2004/RK

Rada kraje

pověřuje

odbor školství, mládeže a sportu zajištěním vyhlášení a průběhu konkurzních řízení na místa ředitelů/ředitelek dle materiálů RK-31-2004-21, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu.

termín: září-listopad 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-21, RK-31-2004-21pr1

 

22. Otevření krajských sportovišť veřejnosti

M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na poskytnutí příspěvku na otevření krajského sportoviště. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Na základě připomínek, které z diskuse vyplynuly, M. Pech požádal radu kraje o odložení uvedeného materiálu. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-22, RK-31-2004-22pr1, RK-31-2004-22pr2

 

23. Dotace městu Žďár nad Sázavou – kompenzace provozních nákladů, schválení darovacích smluv

M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovanou rozpočtovou změnou v rámci kapitoly Školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1113/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Speciální školy pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8, o částku 197 tis. Kč a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   poskytnutí dotace městu Žďár nad Sázavou ve výši 197 tis. Kč na financování provozu Základní školy, Žďár nad Sázavou, Komenského 6, v souvislosti s integrací žáků Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8;

·   darovací smlouvy mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou dle materiálů RK-31-2004-23 př. 1 a př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-23, RK-31-2004-23pr1, RK-31-2004-23pr2

 

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1114/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy, ORJ 1900) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí určenou na financování činnosti krajského koordinátora v částce 96 tis. Kč.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitelky a živnostenského úřadu, odbor ekonomický

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-24

 

29. Žádost obce Opatov o finanční příspěvek na zakoupení nové přenosné motorové stříkačky PMS 16/8

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, předložil radě kraje žádost obce Opatov o finanční příspěvek na zakoupení nové přenosné motorové stříkačky PMS 16/8. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1115/31/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Opatov o příspěvek na zakoupení přenosné motorové stříkačky PMS 16/8.

odpovědnost: P. Maslák

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-29, RK-31-2004-29pr1

 

30. Žádost obce Budišov o finanční pomoc po povodni ze dne 22. 6. 2004

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, podal radě kraje informace k předložené žádosti obce Budišov o finanční pomoc po povodni. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladatelem shodli materiály 30 – 33 odložit s tím, že po doložení prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění povodňových škod budou znovu předloženy k projednání.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-30, RK-31-2004-30pr1, RK-31-2004-30pr2

 

31. Žádost obce Kozlov o finanční pomoc po povodni ze dne 10. června 2004

Viz bod 30.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-31, RK-31-2004-31pr1, RK-31-2004-31pr2

 

32. Žádost obce Onšov o finanční pomoc po povodni ze dne 8. června 2004

Viz bod 30.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-32, RK-31-2004-32pr1, RK-31-2004-32pr2, RK-31-2004-32pr3

 

33. Žádost obce Číhošť o finanční pomoc po povodni ze dne 10. června 2004

Viz bod 30.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-33, RK-31-2004-33pr1, RK-31-2004-33pr2, RK-31-2004-33pr3, RK-31-2004-33pr4, RK-31-2004-33pr5

 

34. Návrh na čerpání části nespecifikované rezervy kapitoly požární ochrana a IZS

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, předložil radě kraje návrh na poskytnutí finančního příspěvku Záchranné brigádě kynologů kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1116/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

poskytnutí příspěvku ve výši 50 000,- Kč Svazu záchranných brigád kynologů ČR – Záchranné brigádě kynologů kraje Vysočina, se sídlem Želiv 218, PSČ 394 44, IČO 709 31 712, č. ú. 174 754 996/0300, na provozní výdaje spojené s činností brigády a zajištění Výběrového závodu ČR na mistrovství světa.

odpovědnost: P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 7. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-34, RK-31-2004-34pr1

 

35. Návrh na rozdělení rezervy 100 000,- Kč

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, seznámil radu kraje s uvedeným návrhem. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1117/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s ustanovení § 59, odst. 2, písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, rozdělení rezervy ve výši 100 000,- ze schválených „Zásad poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2004“ poskytnutím příspěvku:

·   na rozvoj akceschopnosti jednotek obcí a zabezpečení přepravy a presentaci jednotek SDH obcí na výstavě historické techniky v Litoměřicích níže uvedeným sborům dobrovolných hasičů:

SDH          Kamenice nad Lipou                                         5.000,-Kč

    Černovice                                              5.000,-Kč

    Lidmaň                                      5.000,-Kč

    Žďár nad Sázavou-zámek                         5.000,-Kč

    Rouchovany                                          5.000,-Kč

    Přibyslav-zámek                          5.000,-Kč

Heraltice                   10.000,-Kč

    Škrdlovice                                              5.000,-Kč

    Radňoves                                              5.000,-Kč

Celkem :                                                        50.000,-Kč;

·       příspěvek Krajskému sdružení hasičů ČMS kraje Vysočina, IČO 8653216 na prověření akceschopnosti členů jednotek SDH obcí kraje Vysočina na mistrovství republiky v požárním sportu v rámci roku 2004 ve výši 50.000,-Kč, který bude použit na částečné krytí nákladů souvisejících s účastí na mistrovství republiky v požárním sportu v rámci roku 2004 a reprezentací kraje Vysočina.

odpovědnost: P. Maslák

termín: 7. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-35, RK-31-2004-35pr1

 

36. FOND VYSOČINY – Grantový program Protidrogová prevence a léčba 2004

Ze zasedání rady kraje se omluvil F. Dohnal. P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, A. Beranová, manažer prevence kriminality oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, informovali radu kraje o návrhu grantového programu na podporu specifické prevence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje materiál odložila a doporučila předkladateli materiál dopracovat a předložit jej znovu na příštím jednání k projednání. Předkladatel s doporučením rady kraje souhlasil.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-36, RK-31-2004-36pr1

 

25. Zvolení člena Dozorčí rady VZP ČR

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje dopracovaný materiál týkající se zajištění volby jednoho člena dozorčí rady s účinností od 1. 2. 2005. Vzhledem ke stanovenému termínu VZP ČR se rada kraje shodla materiál odložit a doporučila předkladateli předložit návrh nově zvolenému zastupitelstvu kraje k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-25, RK-31-2004-25pr1

 

26. Spolufinancování u individuálních projektů v podopatření 4.2.2 SROP

Ze zasedání rady kraje se omluvil V. Kodet. R. Handa, vedoucí oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, informoval radu kraje o návrhu na uvolnění finančních prostředků z Fondu strategických rezerv za účelem spolufinancování individuálních projektů v podopatření 4.2.2 SROP. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1118/31/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uvolnění finančních prostředků z Fondu strategických rezerv maximálně do celkové výše 6 mil. Kč za účelem spolufinancování individuálních projektů předkládaných v rámci Společného regionálního operačního programu v podopatření 4.2.2 - Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu pro programovací období 2004 až 2006, přičemž krajské spolufinancování jednotlivých projektů, které budou Regionální radou Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod doporučeny k uzavření smlouvy o financování ze SROP, bude činit maximálně 10% z jejich uznatelných nákladů.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 7. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-26

 

27. Nabídka odprodeje PC v užívaní zastupitelů

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh kupní smlouvy na prodej počítačové sestavy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1119/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh vzorové kupní smlouvy dle materiálu RK-31-2004-27, př. 3.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-27, RK-31-2004-27pr1, RK-31-2004-27pr2, RK-31-2004-27pr3, RK-31-2004-27pr4

 

28. FOND VYSOČINY – Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ – II – žádost o prodloužení platnosti návrhu smlouvy města Bystřice nad Pernštejnem

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory z grantového programu Metropolitní sítě II. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1120/31/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

žádost města Bystřice nad Pernštejnem o prodloužení doby platnosti návrhu smlouvy o poskytnutí podpory z grantového programu Metropolitní sítě II a

schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-31-2004-28, př. 3.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 7. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-28, RK-31-2004-28pr1, RK-31-2004-28pr2, RK-31-2004-28pr3

 

37. Program obnovy venkova 2004 – žádosti obcí o převod dotace

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje žádosti obcí Lipnice nad Doubravou, Lipnice nad Sázavou, Tis a Střítež u Třebíče o převod dotace. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1121/31/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu v přidělení dotací v rámci POV 2004 dle materiálu RK-31-2004-37, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-37, RK-31-2004-37pr1

 

38. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 8

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 8. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1122/31/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 – dotační titul 8 - dle materiálu RK-31-2004-38, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-38, RK-31-2004-38pr1

 

39. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 – rozdělení rezervy

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 7. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1123/31/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 dle materiálu RK-31-2004-39, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-39, RK-31-2004-39pr1

 

40. Fond Vysočiny – žádost o prodloužení termínu realizace

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s žádostí obce Daňkovice o prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1124/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 015/46/03 dle materiálu RK-31-2004-40, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 7. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-40, RK-31-2004-40pr1, RK-31-2004-40pr2

 

41. Darovací smlouva: movitý majetek ze zámku v Herálci

K předloženému návrhu, který zpracoval odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, nebyly vzneseny žádné připomínky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1125/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

poskytnutí věcného daru podle materiálu RK-31-2004-41, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: do 30. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-41, RK-31-2004-41pr1

 

42. Pověření zaměstnanců správce daně

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, podala radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1126/31/2004/RK

Rada kraje

pověřuje

·   podle materiálu RK-31-2004-42, př. 1 zaměstnance kraje Vysočina zařazeného do Krajského úřadu kraje Vysočina na pozici vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu k veškerým úkonům správce daně podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou:

-          úkonů, které jsou zákonem o krajích vyhrazeny radě kraje;

-          úkonů, které jsou zákonem o krajích vyhrazeny zastupitelstvu kraje;

-          úkonů, podle § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu působnosti svěřené Organizačním řádem ostatním vedoucím odborů;

·   podle materiálu RK-31-2004-42, př. 2 vedoucí odborů Krajského úřadu kraje Vysočina k úkonům správce daně podle § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu působnosti svěřené jim Organizačním řádem.

odpovědnost: Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, vedoucí odborů Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-42, RK-31-2004-42pr1, RK-31-2004-42pr2

 

43. PLÁN ROZVOJE VODOVODU A KANALIZACÍ KRAJE VYSOČINA

I. Rohovský seznámil radu kraje s návrhem Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, I. Olšanová, pracovnice oddělení vodního hospodářství. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 2.

Usnesení 1127/31/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   vyhradit si dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, nebo jeho změn;

·   schválit Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina ve znění materiálu RK-31-2004-43, př. 1;

ukládá

odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství vypracovat návrh plánu aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-43, RK-31-2004-43pr1, RK-31-2004-43pr2, RK-31-2004-43pr3

 

46. Informace o projektech na území kraje Vysočina, které již čerpají nebo které jsou vhodné k čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti a o činnosti  krajské pracovní skupiny

Ze zasedání rady kraje se omluvil M. Vystrčil P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, I. Olšanová, pracovnice oddělení vodního hospodářství, předložila radě kraje informace o uvedených projektech. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1128/31/2004/RK

Rada kraje

bera na vědomí

informace o projednaných a doporučených projektech v oblasti vodního hospodářství na území kraje Vysočina vhodných k čerpání prostředků z programů Evropské unie a činnost pracovní skupinykraje Vysočina týkající se iniciace těchto projektů v oblasti odvádění a čištění městských komunálních vod a v oblasti zajištění kvality pitné vody v kraji Vysočina a

ukládá

informovat o činnosti pracovní skupiny Radu kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-46, RK-31-2004-46pr1

 

44. FOND VYSOČINY - Grantový program „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004“

I. Rohovský předložil radě kraje návrh grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004“. Projednávání se zúčastnili E. Navrátilová, Z. Fixa, pracovníci oddělení technické ochrany životního prostředí, a předložili radě kraje upravené znění výzvy grantového programu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1129/31/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „energetické využívání obnovitelných zdrojů energie 2004“ dle materiálu RK-31-2004-44, př. 1upr2.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-44, RK-31-2004-44pr1

 

45. FOND VYSOČINY - Grantový program „Krajina Vysočiny 2004“

I. Rohovský, E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí. Na zasedání rady kraje se dostavil V. Kodet. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1130/31/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Krajina Vysočiny 2004“ na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí dle materiálu RK-31-2004-45, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-45, RK-31-2004-45pr1

 

47. Informace o aplikaci modelu CAF na Krajském úřadě kraje Vysočina

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, M. Březina, zástupce ředitele krajského úřadu, seznámili radu kraje s navrženým záměrem účasti v projektu MV ČR formou aplikace modelu CAF. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1131/31/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o aplikaci modelu CAF na Krajském úřadě kraje Vysočina v rámci projektu vypsaného MV ČR.

odpovědnost: zástupce ředitele

termín: 7. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-47

 

48. Návrh na poskytnutí věcného daru

M. Černá předložila radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru Okresní organizaci Českého svazu chovatelů Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1132/31/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s poskytnutím věcného daru – sady pohárů v maximální pořizovací ceně 3000,- Kč, Okresní organizaci Českého svazu chovatelů Třebíč, která je organizátorem krajské výstavy drobného zvířectva „O pohár Vysočiny“.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 20. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-48, RK-31-2004-48pr1, RK-31-2004-48pr2

 

49. Rezignace člena zastupitelstva kraje

M. Černá předložila radě kraje návrh na rezignaci A. Štěrbové a J. Kalčíka z funkce člena zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1133/31/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

·   odstoupení Mgr. Aleny Štěrbové z funkce člena zastupitelstva kraje ke dni 31. 8. 2004;

·   odstoupení Ing. Josefa Kalčíka, z funkce člena zastupitelstva kraje ke dni 1. 9. 2004;

·   nastoupení náhradníka, Jaroslava Huláka, který dnem 2. 9. 2004 získává mandát člena zastupitelstva kraje a

doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit 2. 9. 2004, jako den, od kterého se poskytuje měsíční odměna Jaroslavu Hulákovi, novému členovi zastupitelstva kraje.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-49

 

50. Návrh na změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem na změnu investičního plánu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1134/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·   položkovou změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2004-50, př. 1;

·   změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Nemocnice Nové Město na Moravě z 20.525 tis. Kč na 22.464 tis. Kč;

·   změnu závazného ukazatele „Investiční dotace“ Nemocnice Nové Město na Moravě z 29.929 tis. Kč na 27.990 tis. Kč;

·   v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví § 3522 – Ostatní nemocnice zvýšení rozpočtu položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, UZ 00051 o částku 1.939 tis. Kč při současném snížení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím UZ 00051 o stejnou částku 1.939 tis. Kč dle materiálu RK-31-2004-50, př. 1 a

ukládá

řediteli Nemocnice Nové Město na Moravě zapracovat uvedenou změnu do finančního plánu pro rok 2004.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-50, RK-31-2004-50pr1, RK-31-2004-50pr2

 

51. Návrh odměn a platů ředitelům příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje návrh odměn a platů ředitelům příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1135/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

výši platů s účinností od 1. září 2004 a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb podle materiálu RK-31-2004-51, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-51, RK-31-2004-51pr1

 

52. Návrh na změnu mzdového limitu u Domova důchodců Humpolec na rok 2004

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s navrženou změnou mzdového limitu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1136/31/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu závazného ukazatele mzdový limit  u Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, na rok 2004 na částku 13 492 tis. Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Domova důchodců Humpolec

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-52

 

53. Poskytnutí dotace kraje na podporu nově zahajovaných projektů v sociálních službách

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje návrh na poskytnutí dotace obci Nová Říše na provozování pečovatelské služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1137/31/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

·         zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace ve výši 165 200,- Kč obci Nová Říše na provozování pečovatelské služby,

·         v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci ORJ 5000, § 4314 – Pečovatelská služba zvýšení položky 5321 – Neinvestiční dotace obcím o částku 165 200,- Kč s určením pro obec Nová Říše na provozování pečovatelské služby při současném snížení položky 5901 – prostředky určené na pečovatelskou službu o stejnou částku 165 200,- Kč;

schvaluje

·         poskytnutí dotace ve výši 110 000,- Kč občanskému sdružení Spektrum Vysočina na provoz nonstop telefonní linky AIDS-POMOCI;

·         v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci ORJ 5000 zvýšení rozpočtu § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením o 110 000,- Kč s určením pro občanské Sdružení Spektrum Vysočina na provoz nonstop telefonní linky AIDS-POMOCI při současném snížení rozpočtu § 4314 – Pečovatelská služba, položky 5901 – prostředky určené na pečovatelskou službu o stejnou částku 110 000,- Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2004-53, RK-31-2004-53pr1, RK-31-2004-53pr2

 

55. Rozprava členů rady

M. Černá informovala přítomné o záležitosti týkající se záměru přesunu Gama kamery z Nemocnice Třebíč do Nemocnice Jihlava. a tlumočila nesouhlasná stanoviska k tomuto kroku jak ze strany města Třebíče, tak i odborné i laické veřejnosti.

 

 

 

M. Černá ukončila zasedání rady kraje č. 31/2004 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 9. 2004, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2004 dne 7. 9. 2004.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 9. 9. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.9.2004 / 14.9.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze