Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2004

6. září 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2004

ze dne 6. září 2004

 

Přítomni:

Členové sportovní komise:

-         Karel Crha

-         Ing. Jiří Kozel

-         Stanislav Mastný

-         Bc. Pavel Pípal

-         Ing. Petr Stoček

-         Ladislav Šnelly

-         Ing. Vilibald Prokop (tajemník)

Hosté:

-         Ing. Jan Karas, místostarosta města Třebíč

-         Petr Šebek, předseda TJ JE Dukovany

-         Viktor Jeřábek, TJ JE Dukovany

 

Program jednání:

1.        Zahájení jednání a schválení programu;

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání;

3.        Informace tajemníka o vyhodnocení grantových programů;

4.        Návrh Radě kraje Vysočina na vyhlášení Sportovce roku 2004;

5.        Prohlídka sportovního zařízení;

6.        Diskuse a různé;

7.        Závěr.

 

 

1.        Zahájení jednání a schválení programu;

S. Mastný přivítal přítomné členy a hosty a zahájil jednání. V úvodu jednání představili P. Šebek a V. Jeřábek sportovní areál DJ JE Dukovany v Třebíči. Po představení sportovního areálu S. Mastný krátce pohovořil o podpoře sportovních aktivit v městě Třebíč a předal slovo J. Karasovi, který tuto problematiku rozebral podrobněji.

Tajemník komise přednesl návrh programu jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání

Tajemník komise v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

3.        Informace tajemníka o grantových programech

Tajemník seznámil členy s chystanými grantovými programy pro rok 2005:

 

„Sport pro všechny 2005“ – GP zaměřený na dlouhodobou pravidelnou celoroční aktivitu v oblasti sportu.

Sportovní komise byla podrobně seznámena s Výzvou k předkládání projektů a po drobných úpravách navrhla GP k vyhlášení.

 

Usnesení 009/07/2004/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

grantový program Sport pro všechny 2005 a

doporučuje

ho Radě kraje ke schválení dle předloženého návrhu.

Usnesení přijato 6 hlasy.

 

Úkol:

Předložit Výzvu k předkládání projektů ke grantovému programu „Sport pro všechny 2005“ na nejbližší jednání Radě kraje Vysočina ke schválení.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: do 14. 9. 2004

 

„Jednorázové akce 2005“ – GP zaměřený na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit pořádaných v kraji Vysočina.

Sportovní komise byla podrobně seznámena s Výzvou k předkládání projektů a po drobných úpravách navrhla GP k vyhlášení.

 

Usnesení 010/07/2004/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

grantový program Jednorázové akce 2005 a

doporučuje

ho Radě kraje ke schválení dle předloženého návrhu.

Usnesení přijato 6 hlasy.

 

Úkol:

Předložit Výzvu k předkládání projektů ke grantovému programu „Jednorázové akce 2005“ na nejbližší jednání Radě kraje Vysočina ke schválení.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: do 14. 9. 2004

 

Dále tajemník informoval o GP „Volný čas 2005“, který je určen rovněž na dlouhodobou celoroční činnost, není však určen pro organizace působící v oblasti sportu a zmínil přípravu GP „Sportoviště 2005“ – grantový program zaměřený na výstavbu a údržbu sportovních zařízení, který by měl být vyhlášen na počátku roku 2005.

 

 

4.        Návrh Radě kraje Vysočina na vyhlášení Sportovce roku 2004

Sportovní komise prodiskutovala možnosti vyhlášení ankety Sportovec 2004. Na základě zkušeností z minulého ročníku konstatovala, že loňský model byl poměrně úspěšný a stačí pouze drobné změny oproti anketě Sportovec Vysočiny 2003.

S. Mastný nabídnul možnost pořádání galavečeru v Třebíči v novém divadle (reprezentativní prostory, kapacita 520 diváků, nebude však dokončeno osvětlení reflektory). Členové komise dále upozornili na důležitost mediální kampaně této ankety, aby se mohli zapojit všichni sportovci, včetně netradičních sportů, které zatím nejsou v této anketě příliš prezentovány.

Členové sportovní komise se dohodli, že na příští jednání pozvou Ing. J. Svatošovou z oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, aby si mohli udělat konkrétnější představu o přípravě a průběhu galavečeru a dohodli se, že na základě těchto informací stanoví podmínky pro vyhlášení ankety.

 

5.        Prohlídka sportovního zařízení v Třebíči

V. Jeřábek představil členům sportovní komise sportovní areál TJ JE Dukovany – velkou tělocvičnu, malou tělocvičnu, zázemí pro sportovce, ubytovnu s fitcentrem a atletický areál a odpověděl členům komise na otázky týkající se provozu areálu.

 

6.        Diskuse a různé

V bodě diskuse a různé nebyly vzneseny žádné náměty.

 

7.        Závěr

Tajemník komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího jednání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2004 byl stanoven na 20. září 2004, hodina a místo jednání budou upřesněny na pozvánce.

 

 

Stanislav Mastný v. r.

člen Sportovní komise Rady kraje Vysočina, pověřený jejím vedením

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 6. 9. 2004.

Zapsal Vilibald Prokop dne 7. 9. 2004. Zápis pořízen na základě záznamu.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.9.2004 / 14.9.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze