Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 30/2004

31. srpen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2004, které se konalo dne 31. srpna 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2004

Přítomno 6 členů rady – viz prezenční listina ze dne 31. 8. 2004.

Zasedání rady kraje zahájil M. Vystrčil a omluvil neúčast F. Dohnala, M. Černé a P. Pospíchala. Do programu jednání navrhl zařazení bodu 38) Uzavření smlouvy o výpůjčce na nemovitý majetek v k. ú. a obci Jihlava a bodu 39) FOND VYSOČINY – Grantový program ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY 2004 II. Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2004
 2. Darování pozemků a částí silnic II. a III. třídy městu Havlíčkův Brod
 3. Prodej pozemku v k. ú. a obci Doubravník
 4. Souhlas se stavbou chodníku a zveřejnění záměru darovat část pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků na území města Svratka
 6. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole
 7. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 8. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Radenice
 9. Darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
 10. Zakázka kraje Vysočina na zhotovitele stavby „Bodová závada silnice II/388 - Zvole“
 11. Návrh na rozpočtové opatření
 12. Nájemní smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 13. Výkupy pozemků v k. ú. a obci Hojovice
 14. Žádost obce Bobrová o poskytnutí finanční výpomoci
 15. Návrh rozpočtového opatření – změna zdrojů financování běžného a investičního rozvoje zdravotnictví na rok 2004
 16. Žádost obce Maleč o poskytnutí finanční výpomoci
 17. Podpora reprezentace kraje Vysočina na celostátních a mezinárodních soutěžích (po II. uzávěrce žádostí)
 18. Postup do vyššího platového stupně
 19. Stanovení výše příplatku za vedení ředitelce Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8
 20. Stanovení platu ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72
 21. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004
 22. Jmenování Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2005 vyhlášené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 23. Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - X
 24. Prodloužení termínu pro předložení Analýzy nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijaté finanční prostředky od firmy EKO-KOM a. s. na řešení a plnění cílů pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v kraji Vysočina“
 26. Darovací smlouva: movitý majetek ze zámku v Herálci
 27. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2004 u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
 28. Zpráva o hospodaření zdravotnických zařízení zřízených krajem Vysočina za 1. pololetí 2004
 29. Vyhodnocení akce „Krizové řízení Nemocnice Třebíč“
 30. Přesunutí prostředků kraje v rámci rozpočtu
 31. Návrh na zpracování projektu do grantového programu Evropské komise – Enlargement 2004
 32. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
 33. Zvolení člena Dozorčí rady VZP ČR
 34. FOND VYSOČINY - Grantový program „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004“
 35. FOND VYSOČINY - Grantový program „Krajina Vysočiny 2004“
 36. Návrh na poskytnutí finanční dotace
 37. Návrh výpůjčky dataprojektoru
 38. Uzavření smlouvy o výpůjčce na nemovitý majetek v k. ú. a obci Jihlava
 39. FOND VYSOČINY – Grantový program ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY 2004 II
 40. Rozprava členů rady

Program jednání byl schválen 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2004 bude ověřen na příštím zasedání rady kraje.

 

2. Darování pozemků a částí silnic II. a III. třídy městu Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na darování vyřazených úseků silnic II. a III. třídy městu Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1061/30/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování městu Havlíčkův Brod:

·         vyřazeného úseku silnice II/344 od uzlového bodu 2321A002 do uzlového bodu 2321A180 a pozemků par. č. 752/1 ostatní plocha, silnice o výměře 1 326 m2, par. č. 2348/16 ostatní plocha, silnice o výměře 6 370 m2 a par. č. 2348/17 ostatní plocha, silnice o výměře 2 784 m2, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod;

·         vyřazeného úseku silnice III/3441 od uzlového bodu 2321A181 do uzlového bodu 2321A184 a pozemku par. č. 2359/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 355 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-02

 

3. Prodej pozemku v k. ú. a obci Doubravník

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí p. Pedlíka o odprodej pozemku v k. ú. a obci Doubravník. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1062/30/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej geometrickým plánem č. 450-42/2004 ze dne 26. 5. 2004 nově odměřeného pozemku par. č. 574/2 – zastavěná plocha o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Doubravník Radomíru Pedlíkovi, Rumunská 4041, 767 01 Kroměříž za kupní cenu 100,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-03

 

4. Souhlas se stavbou chodníku a zveřejnění záměru darovat část pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti obce Nové Veselí o vydání souhlasu se stavbou chodníku na pozemku kraje v k. ú. a obci Nové Veselí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1063/30/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku na části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ evidence nemovitostí par. č. 1553/1 v k. ú. a obci Nové Veselí a s uložením kabelu NN pro veřejné osvětlení do tohoto pozemku za podmínek stanovených Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ evidence nemovitostí par. č. 1553/1 v k. ú. a obci Nové Veselí zastavěnou stavbou chodníku obci Nové Veselí a

doporučuje

zastupitelstvu kraje Vysočina schválit darování části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ evidence nemovitostí par. č. 1553/1 v k. ú. a obci Nové Veselí zastavěnou stavbou chodníku obci Nové Veselí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-04

 

5. Majetkoprávní vypořádání pozemků na území města Svratka

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Česká Cikánka a obci Svratka. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1064/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zveřejnění záměru darovat městu Svratka pozemek par. č. 248/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 148 m2 v k. ú. Česká Cikánka a obci Svratka;

·         zahájení jednání s městem Svratka o darování pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1148 o výměře 8 314 m2 v k. ú. a obci Svratka do vlastnictví kraje Vysočina;

·         zahájení jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky o darování pozemků par. č. 105/1 ostatní plocha, silnice o výměře 9 981 m2 v k. ú. Moravská Cikánka a obci Svratka a par. č. 246 ostatní plocha, silnice o výměře 838 m2 v k. ú. Česká Cikánka a obci Svratka a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         darování pozemku par. č. pozemek par. č. 248/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 148 m2 v k. ú. Česká Cikánka a obci Svratka městu Svratka;

·         přijetí daru pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. 1148 o výměře 8 314 m2 v k. ú. Svratka od města Svratky do vlastnictví kraje Vysočina;

·         přijetí daru pozemků par. č. 105/1 ostatní plocha, silnice o výměře 9 981 m2 v k. ú. Moravská Cikánka a obci Svratka a par. č. 246 ostatní plocha, silnice o výměře 838 m2 v k. ú. Česká Cikánka a obci Svratka od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-05

 

6. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1065/30/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit bezúplatné nabytí pozemku par. č. 1046/3 o výměře 79 m2 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: I. pololetí 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-06

 

7. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a s návrhy smluv o zřízení věcného břemene. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1066/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-30-2004-07, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-07, RK-30-2004-07pr1

 

8. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Radenice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí obce Radenice o změnu kategorizace silnice III. třídy na místí komunikace v k. ú. Radenice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1067/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Radenice část silničního tělesa silnice III/03723 v úseku km 0,350 po km 0,750 v k. ú. a obci Radnice a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje obci Radenice část silničního tělesa silnice III/03723 v úseku km 0,350 po km 0,750 v k. ú. a obci Radnice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-08

 

9. Darování pozemků v k. ú. a obci Počátky

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost města Počátky o bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Počátky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1068/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat městu Počátky pozemky par. č. 4519/7 – ostatní plocha o výměře 458 m2 a par. č. 4135/109 – vodní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. a obci Počátky a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků par. č. 4519/7 – ostatní plocha o výměře 458 m2 a par. č. 4135/109 – vodní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. a obci Počátky do vlastnictví města Počátky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-09

 

10. Zakázka kraje Vysočina na zhotovitele stavby „Bodová závada silnice II/388 - Zvole“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a o rozhodnutí hejtmana kraje o zadání této veřejné zakázky vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1069/30/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavby „Bodová závada silnice II/388 - Zvole“ uchazeči firmě COLAS CZ, a. s. se sídlem Praha 9, Kolbenova 259, 198 21.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-10

 

11. Návrh na rozpočtové opatření

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření v souvislosti s financováním níže uvedených akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1070/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek:

·         povýšení položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství (§ 3122 OA Jihlava, běžné výdaje) o 500 tis. Kč na financování akce „OA Jihlava – oprava kanalizační přípojky“ snížením rezervy státní dotace na financování běžného a investičního rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek o 500 tis. Kč;

·         povýšení a změnu položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství (§ 3121 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, běžné výdaje) o 530 tis. Kč na financování odstranění havárie zatékání střešním pláštěm do budovy Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, snížením rozpočtových výdajů na akci „SPŠ Pelhřimov - Oprava vstupů“ (§ 3122) o 330 tis. Kč a snížením rezervy ze státní dotace na financování běžného a investičního rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek o 200 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-11

 

12. Nájemní smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření nájemních smluv na užívání nemovitého majetku uzavíraných příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1071/30/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-30-2004-12.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-12

 

13. Výkupy pozemků v k. ú. a obci Hojovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti Jana a Jaroslavy Svobodových o výkup pozemku v k. ú. a obci Hojovice, okres Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1072/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s Janem a Jaroslavou Svobodovými o výkupu pozemku par. č. 836/33 v k. ú. a obci Hojovice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-13

 

38. Uzavření smlouvy o výpůjčce na nemovitý majetek v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1073/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce s ČR – Ministerstvem obrany ČR, zastoupenou Vojenskou ubytovací a stavební správou České Budějovice jako půjčitelem a krajem Vysočina jako vypůjčitelem, jejímž předmětem budou nemovitosti: pozemek par. č. 3944 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 506 m2, pozemek par. č. 3945 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 190 m2 a budova bydlení č. p. 1875 postavená na tomto pozemku, pozemek par. č. 3946/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1300 m2, pozemek par. č. 3946/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2 a budova garáže bez č. p./č. e. postavená na tomto pozemku a pozemek par. č. 3947 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2 a budova bydlení č. p. 1876 postavená na tomto pozemku, včetně veškerého příslušenství, vše v k. ú. a obci Jihlava v souladu s materiálem RK-30-2004-38 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit pojištění vypůjčeného nemovitého majetku v rámci systému pojištění majetku kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-38

 

39. FOND VYSOČINY – Grantový program ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY 2004 II

I. Rohovský, P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství a J. Merunková, pracovnice oddělení zemědělství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1074/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření Dohody o ukončení smlouvy se žadateli, kteří vyslovili předběžný souhlas a

ukládá

odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství dále jednat s 10 žadateli, kteří podle předběžných informací k Dohodě o ukončení smlouvy nepřistoupili a o výsledcích jednání informovat radu kraje.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-39, RK-30-2004-39pr1, RK-30-2004-39pr2

 

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijaté finanční prostředky od firmy EKO-KOM a. s. na řešení a plnění cílů pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v kraji Vysočina“

Z. Fixa, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1075/30/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o finanční prostředky od společnosti EKO-KOM, a. s., ve výši 4 000 tis. Kč;

·         zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Životní prostředí), § 3727 – Prevence vzniku odpadů o částku 950 tis. Kč;

·         zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, nespecifikovaná rezerva), § 6409 – Ostatní činnosti j.n. o částku 3 050 tis. Kč.

odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor ekonomický

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-25

 

34. FOND VYSOČINY - Grantový program „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004“

I. Rohovský, Z. Fixa, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu přípravy projektových dokumentací v oblasti obnovitelných zdrojů energie a na podporu realizací solárních systémů na veřejných budovách. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje doporučila předkladatelům odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. Předkladatelé doporučení rady kraje akceptovali.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-34, RK-30-2004-34pr1

 

35. FOND VYSOČINY - Grantový program „Krajina Vysočiny 2004“

I. Rohovský a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu projektů k zadržení vody v krajině a k péči o přírodní prostředí. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje doporučila předkladatelům odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. Předkladatelé doporučení rady kraje akceptovali.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-35, RK-30-2004-35pr1

 

14. Žádost obce Bobrová o poskytnutí finanční výpomoci

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje žádost obce Bobrová o poskytnutí finanční výpomoci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1076/30/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Bobrová o poskytnutí finanční výpomoci dle materiálu RK-30-2004-14, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-14, RK-30-2004-14pr1

 

15. Návrh rozpočtového opatření – změna zdrojů financování běžného a investičního rozvoje zdravotnictví na rok 2004

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1077/30/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·         schválit změnu zdrojů financování běžného a investičního rozvoje u kapitoly Zdravotnictví na rok 2004 dle materiálu RK-30-2004-15, př. 1;

·         schválit změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční dotace“ na rok 2004 u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2004-15, př. 1;

·         schválit v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 převod částky 38 425 tis. Kč do rezervy (položka 6901 – Rezerva kapitálových výdajů) k zajištění financování akce „Rekonstrukce stravovacího pavilonu Nemocnice Třebíč“ v roce 2005;

·         uložit radě kraje zapracovat do návrhu rozpočtu kraje na rok 2005 financování akce „Rekonstrukce stravovacího pavilonu Nemocnice Třebíč“ v objemu 38 425 tis. Kč.

odpovědnost: odbory sociální věci a zdravotnictví a ekonomický

termín: do 15. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-15, RK-30-2004-15pr1, RK-30-2004-15pr2

 

16. Žádost obce Maleč o poskytnutí finanční výpomoci

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Zábranská, pracovnice oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje žádost obce Maleč o poskytnutí finanční výpomoci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1078/30/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Maleč o poskytnutí finanční výpomoci dle materiálu RK-30-2004-16, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-16, RK-30-2004-16pr1

 

17. Podpora reprezentace kraje Vysočina na celostátních a mezinárodních soutěžích (po II. uzávěrce žádostí)

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Zábranská, pracovnice oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrhy na přidělení příspěvků na podporu reprezentace kraje na celostátních a mezinárodních soutěžích. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1079/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         přidělení finančních prostředků ve výši 60 tis. Kč z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2004 - kapitola Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, žadatelům o podporu účasti na celostátních a mezinárodních soutěžích dle materiálu RK-30-2004-17, př. 1;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 60 tis. Kč dle tabulky 1 materiálu RK-30-2004-17, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         přidělení účelové dotace městu Větrný Jeníkov určené pro ZŠ Větrný Jeníkov 171 ve výši 2 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům ústředního kola soutěže „Projekt občan“ dle tabulky 2 materiálu RK-30-2004-17, př. 3;

·         přidělení účelové dotace městu Světlá nad Sázavou určené pro ZUŠ Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, ve výši 4,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům ústředního kola Soutěže literárně-dramatických oborů ZUŠ dle tabulky 2 materiálu RK-30-2004-17, př. 3;

·         přidělení účelové dotace obci Nové Veselí určené pro ZŠ Nové Veselí, Na Městečku 1, ve výši 6,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům národního finále házené mladších žáků „ELETEC CUP 2004“ dle tabulky 2 materiálu RK-30-2004-17, př. 3;

neschvaluje

přidělení finančních prostředků z rozpočtu kraje Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-30-2004-17, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-17, RK-30-2004-17pr1, RK-30-2004-17pr2, RK-30-2004-17pr3

 

18. Postup do vyššího platového stupně

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Zábranská, pracovnice oddělení mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1080/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 4 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, postup do vyššího platového stupně s účinností od 1. 9. 2004 dle materiálu RK-30-2004-18, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-18, RK-30-2004-18pr1

 

19. Stanovení výše příplatku za vedení ředitelce Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Zábranská, pracovnice oddělení mládeže a sportu, požádali radu kraje o stanovení výše příplatku za vedení ředitelce Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou.Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1081/30/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s § 8 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a na základě Pravidel ke stanovení příplatku za vedení, k poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům organizací na úseku školství, které zřizuje kraj Vysočina, výši příplatku za vedení ředitelce Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad Sázavou, Komenského 8, s účinností od 1. 9. 2004 dle materiálu RK-30-2004-19, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-19, RK-30-2004-19pr1

 

20. Stanovení platu ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Zábranská, pracovnice oddělení mládeže a sportu, požádali radu kraje o stanovení platu ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1082/30/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb., plat Ing. Karla Matějů, ředitele Odborného učiliště a Praktické školy Černovice, Mariánské nám. 72, dle materiálu RK-30-2004-20, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-20, RK-30-2004-20pr1

 

21. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Zábranská, pracovnice oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1083/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, § 3150 – Vyšší odborné školy o částku 1 360 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené;

·         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Vyšší odbornou školu, Tolstého 16, Jihlava, o částku 1 360 tis. Kč za účelem přípravy veřejné vysoké školy dle textu materiálu RK-30-2004-21.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-21, RK-30-2004-21pr1

 

22. Jmenování Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2005 vyhlášené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, požádal radu kraje o jmenování Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2005 vyhlášené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. A. Štěrbová upozornila na existenci Programu MŠMT na podporu neziskových organizací pracujících s mládeží zahrnující i tuto problematiku a doporučila předkladateli užší spolupráci s oddělením mládeže a sportu. P. Maslák konstatoval, že v tomto směru je oddělením pro řešení mimořádných situací zajištěna kontrola, aby nedocházelo k duplicitě podobných programů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1084/30/2004/RK

Rada kraje

jmenuje

Komisi pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2005 vyhlášené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dle doplněného materiálu RK-30-2004-22, př. 1 a

ukládá

této komisi provést 1. kolo hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2005 vyhlášené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: do 15. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-22, RK-30-2004-22pr1

 

23. Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - X

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Holý, pracovník oddělení regionálního rozvoje, podali radě kraje pravidelnou informaci ohledně průběžného vyúčtování sběru projektových záměrů. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1085/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

vyplacení odměn za sběr projektových záměrů jednotlivým zpracovatelům projektových záměrů z kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 – Územní rozvoj, dle materiálu RK-30-2004-23, př. 1 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zpracovat jednotlivé platební příkazy.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-23, RK-30-2004-23pr1

 

24. Prodloužení termínu pro předložení Analýzy nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Holý, pracovník oddělení regionálního rozvoje, informovali radu kraje o stavu vypracování „Analýzy nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1086/30/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu odboru regionálního rozvoje o stavu vypracování „Analýzy nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina“ a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zajistit dopracování „Analýzy nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina“ a její předložení do konce měsíce října 2004.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-24

 

36. Návrh na poskytnutí finanční dotace

M. Matějková seznámila radu kraje s žádostí Společenstva cukrářů ČR o poskytnutí finanční dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1087/30/2004/RK

Rada kraje

rozhodla

v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, o poskytnutí finanční dotace ve výši 5 tis. Kč Společenstvu cukrářů ČR se sídlem Příkop 4, Brno a

schvaluje

snížení rezervy v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, ORJ 1800, paragraf 6409 Ostatní činnosti j. n., o částku 5 tis. Kč a povýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, ORJ 1800, paragraf 3636 Územní rozvoj o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický

termín: 20. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-36, RK-30-2004-36pr1, RK-30-2004-36pr2

 

37. Návrh výpůjčky dataprojektoru

J. Svatošová, pracovnice oddělení vnějších vztahů, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu smlouvy o výpůjčce dataprojektoru HITACHI CP-X980 městu Brtnici. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1088/30/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dataprojektoru HITACHI CP-X980 městu Brtnici dle materiálu RK-30-2004-37, př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 20. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-37, RK-30-2004-37pr1, RK-30-2004-37pr2

 

33. Zvolení člena Dozorčí rady VZP ČR

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, požádal radu kraje o jmenování člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. M. Kalivoda doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-33, RK-30-2004-33pr1

 

32. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1089/30/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytovat peněžitá plnění spojená s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, a to ve výši a za podmínek stanovených Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-32

 

26. Darovací smlouva: movitý majetek ze zámku v Herálci

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje návrh darovací smlouvy, kterou se bezúplatně převádí majetek ze zámku v Herálci na Vyšší odbornou školu v Jihlavě. Z jednání se omluvil I. Rohovský. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje doporučila E. Šarapatkové odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. E. Šarapatková doporučení rady kraje akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-26, RK-30-2004-26pr1

 

Informace o přípravách na volby do zastupitelstva kraje

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje vzala tento informativní materiál na vědomí.

 

31. Návrh na zpracování projektu do grantového programu Evropské komise – Enlargement 2004

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informoval radu kraje o výše uvedeném grantovém programu Evropské komise a seznámil radu kraje s návrhem na zpracování projektové dokumentace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1090/30/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o grantovém programu Evropské komise – Enlargement 2004 a

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana pokračovat v přípravách projektové dokumentace ve spolupráci s Agenturou pro evropské projekty & management EPMA.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 30. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-31, RK-30-2004-31pr1, RK-30-2004-31pr2

 

30. Přesunutí prostředků kraje v rámci rozpočtu

R. Handa, vedoucí oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, předložil radě kraje ke schválení návrh přesunu finančních prostředků kraje v rámci rozpočtu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1091/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

přesun finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z kapitoly Regionální rozvoj, ORJ 9000, § 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb do rozpočtu oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, ORJ 9100, § 3636 - Územní rozvoj.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, ekonomický odbor

termín: 31. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-30

 

27. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2004 u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, seznámily radu kraje s předloženým návrhem na úpravu investičního plánu Ústavu sociální péče Lidmaň na rok 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1092/30/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu použití investičního fondu u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, na rok 2004 dle materiálu RK-30-2004-27, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-27, RK-30-2004-27pr1

 

28. Zpráva o hospodaření zdravotnických zařízení zřízených krajem Vysočina za 1. pololetí 2004

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, předložily radě kraje zprávu o hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1093/30/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2004 dle materiálů RK-30-2004-28, př. 1, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-28, RK-30-2004-28pr1, RK-30-2004-28pr2

 

29. Vyhodnocení akce „Krizové řízení Nemocnice Třebíč“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje doporučila V. Švarcové odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. V. Švarcová doporučení rady kraje akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-30-2004-29

 

40. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 30/2004 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 9. 2004, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

Miloš Vystrčil

první náměstek hejtmana kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2004 dne 31. 8. 2004.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 31. 8. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.9.2004 / 13.9.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze