Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2004

18. srpen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 7/2004 ze dne 18. srpna 2004

 

Přítomni:

Finanční výbor:

-         Vladimír Dolejš (předseda)

-         Ing. Jiří Holub

-         Ing. Bohumil Kotlán

-         Ing. arch. Jaroslav Kruntorád

-         Rostislav Rakšány

-         Ing. Vratislav Výborný

-         Ing. Anna Krištofová (tajemnice)

Hosté:

-         Ing. František Dohnal (hejtman kraje Vysočina)

-         RNDr. Miloš Vystrčil (1. náměstek hejtmana)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Informace o činnosti Magistrátu města Jihlavy, rozpočet, investice, spolupráce s krajským úřadem;

4.      Výdajová a příjmová část rozpočtu za 1 – 7/2004;

5.      Informace o přípravě rozpočtu na rok 2005;

6.      Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2005;

7.      Aktuální informace na úseku volných finančních prostředků;

8.      Diskuse a různé;

9.      Závěr.

 

1.        Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přednesl program jednání, který byl 6 hlasy schválen Vzhledem k časovým možnostem hejtmana kraje Vysočina se přítomní shodli na zařazení bodu č. 3 Informace o činnosti Magistrátu města Jihlavy, rozpočet, investice, spolupráce s krajským úřadem za bod č. 7 Aktuální informace na úseku volných finančních prostředků. Dále stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru, k jehož zápisu nebyly vzneseny připomínky.

2.        Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

F. Dohnal, na výzvu předsedy finančního výboru, pohovořil o aktuálních problémech v kraji Vysočina:

-         Změny hranic krajů

V této souvislosti informoval o změně hranic krajů mezi krajem Vysočina na Jihomoravským krajem (dne 1. 1. 2005), o problematice celkové organizace, vlastnictví komunikací a pronájmu pozemků a o dopadu na rozpočtové určení daní.

Dále pohovořil o vyloučení 25 obcí, které přecházejí k Jihomoravskému kraji, z Fondu Vysočiny a o příslibu hejtmana Jihomoravského kraje o finanční pomoci směrem k přecházejícím obcím.

-         Finanční podpora Českému svazu včelařů

Pohovořil problematice systémové podpory a kladnému přístupu kraje při pomoci ČSV v boji proti varoáze včel. Nastínil problematiku z pohledu svazu, kraje i státu a upřesnil výtky MZe ČR, které informovalo následně všechny kraje o nesouladu tohoto postupu se Směrnicí Evropské komise. Veřejná podpora pak může narušit konkurenční prostředí, což v rámci jednotného evropského trhu a snaze o stejné podmínky pro všechny není žádoucí.

Dále upřesnil postupy financování ve veřejných subjektech v souladu s touto směrnicí (např. jednotné formuláře apod.)

Dále se rozvinula diskuse k těmto tématům:

-         Situace v zemědělství (B. Kotlán);

-         Konkurenceschopnost ekonomických subjektů.

3.        Výdajová a příjmová část rozpočtu za 1 – 7/2004

Členové výboru s předstihem obdrželi materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-7/2004“. M. Vystrčil tento materiál komentoval, pohovořil o zhodnocení volných finančních prostředků a spolufinancování schválených projektů v rámci programu SROP.

A. Krištofová komentovala dle podkladových materiálů plnění rozpočtu za 1-7/2004. Informovala o předložení tohoto materiálu Radě kraje Vysočina dne 24. srpna 2004. Pohovořila o daňových příjmech a porovnala příjmy a výdaje rozpočtu. Zhodnotila položku vrácených příspěvků (splácení půjček př. statek Třebíč, Nemocnice Třebíč a Nové Město na Moravě).

Usnesení č. 017/07/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace o výdajové a příjmové části rozpočtu a nemá připomínky.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

4.        Informace o přípravě rozpočtu na rok 2005

M. Vystrčil informoval o přípravě rozpočtu na rok 2005, která probíhá v souladu se stanoveným harmonogramem. Dále pohovořil o sumarizaci a upřesňování požadavků správců kapitol a EO (dle harmonogramu 16. 8. – 27. 8.) a o předpokládaném datu obdržení finančních prostředků, které bylo stanoveno na 10. září 2004.

5.        Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2005

Úkol:

Rozeslat členům finančního výboru spolu se zápisem Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2005.

Odpovědnost: koordinátor výboru

 

Usnesení č. 018/07/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o Harmonogramu přípravy rozpočtu na rok 2005 a nemá připomínky.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Rozvinula se diskuse na téma problematiky financování sociálních služeb.

6.        Aktuální informace na úseku volných finančních prostředků

Zpráva o stavu portfolia

Členové výboru obdrželi zprávu o stavu portfolia za I. pololetí 2004 v elektronické podobě.

M. Vystrčil spolu s A. Krištofovou podrobněji komentovali zhodnocování prováděné Komerční bankou a Českou spořitelnou.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji zhodnocování podali přítomní návrh na přesunutí části finančních prostředků ke Komerční bance.

Usnesení č. 019/07/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

souhlasí

s částečným převodem finančních prostředků od České spořitelny ke Komerční bance.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

7.        Informace o činnosti Magistrátu města Jihlavy, rozpočet, investice, spolupráce s krajským úřadem

V. Výborný předložil přítomným informační materiál „Rozpočet našeho města ne rok 2004“ a pohovořil o historii města. Podrobně zodpověděl veškeré kladené dotazy týkající se rozpočtu a investic a pohovořil o oboustranné spolupráci s krajským úřadem.

8.        Diskuse a různé

M. Vystrčil představil přítomným brožuru „Informativní metodika rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů“, kterou vydalo ve spolupráci MF ČR a MPSV ČR v červnu 2004 a doporučil ji k prostudování.

9.        Závěr

V. Dolejš, předseda finančního výboru, poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

Termín zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2004 byl stanoven na 15. září 2004, v 9:00, v zasedací místnosti A 2. 21 KrÚ.

 

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání finančního výboru č. 7/2004 dne 18. srpna 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 25. srpna 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.9.2004 / 8.9.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze