Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 28/2004

17. srpen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2004, které se konalo dne 17. 8. 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2004

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 17. 8. 2004.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal. K navrženému programu jednání byly radě kraje předloženy návrhy na zařazení bodů do programu jednání:

38 Pokuta uložená kraji Vysočina Českou inspekcí životního prostředí

39 Školní statek Třebíč prodej

40 Návrh na poskytnutí věcného daru

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2004

2.       Veřejná zakázka „Aktualizace krajského programu snižování emisí“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

3.       Přijetí daru nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava

4.       Stavba dálnice D1 – zkapacitnění mimoúrovňových křižovatek Hořice v km 75,5 a Koberovice v km 81,5

5.       Stavba chodníku v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov

6.       Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

7.       Výkup pozemků v k. ú. Smilov u Štoků

8.       Darování nemovitostí městu Telč

9.       Vyhlášení veřejné soutěže o návrh na urbanistickoarchitektonickou studii Krajské knihovny Vysočiny

10.   Zadání projektových dokumentací, návrh na rozpočtové opatření

11.   Návrh na odepsání pohledávky ošetřovného

12.   Návrh na jmenování ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72

13.   Změna schváleného rozpočtu – Školní statek Třebíč

14.   Stanovení mzdy zástupce ředitele Školního statku Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

15.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor – Žďár nad Sázavou

16.   Jmenování Škodní a likvidační skupiny

17.   Posouzení podnětu k zákonodárné iniciativě

18.   Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

19.   Návrh na schválení změny finančních plánů Správ a údržeb silnic kraje Vysočina

20.   Stanovení platu ředitelům Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina

21.   Návrh na změnu Přílohy Rozpočtu, přílohy D2: Opravy silnic a mostů z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS v roce 2004, souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

22.   Návrh na provedení rozpočtového opatření – povýšení finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004

23.   Schválení smlouvy o dílo na vypracování expertního posudku pro posouzení projektu podaného do Společného regionálního operačního programu

24.   Informace o vypracování projektu technické pomoci pro Program Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko pro období 2004 – 2006

25.   Postup do vyššího platového stupně

26.   Rozpočtové opatření – spolufinancování úhrady pronájmu prostor v souvislosti s pořádáním koncertu vážné hudby v rámci IX. ročníku MHF Concentus Moraviae

27.   Poskytnutí jednorázového finančního daru účastníkům „1. poznávací cesty po Vysočině“

28.   Výpůjčka spojovacích prostředků pro Zdravotní služby města Humpolec

29.   Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální věci na rok 2004

30.   Dětská odborná léčebna Počátky - záměr prodeje

31.   Prezentace kraje Vysočina v Bulharsku

32.   Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - IX

33.   Navýšení počtu zaměstnanců

34.   Použití symbolů kraje

35.   Návrh na poskytnutí věcného daru

36.   Návrh na poskytnutí věcného daru

37.   Veřejná zakázka na zhotovitele stavby „III/11226 Blažnov, rekonstrukce mostu ev. č. 11226-4“

38.   Pokuta uložená kraji Vysočina Českou inspekcí životního prostředí

39.   Školní statek Třebíč prodej

40.   Návrh na poskytnutí věcného daru

41.   Rozprava členů rady

Upravený program jednání byl schválen 9 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2004 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Veřejná zakázka „Aktualizace krajského programu snižování emisí“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Rohovský, P. Hájek, vedoucí odboru životního prostředí, seznámili radu kraje s navrženou změnou rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešly M. Černá, A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1000/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2004, povýšení kapitoly Životní prostředí, § 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší o částku 490 tis. Kč na úhradu zpracování Aktualizace programu snižování emisí snížením položky Strategické a koncepční materiály, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor životního prostředí, ekonomický odbor

termín: 17. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-02

 

3. Přijetí daru nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost Magistrátu města Jihlavy o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1001/28/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přijetí daru pozemku par. č. 5467/3 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 122 m2 v k. ú. a obci Jihlava v k. ú. a obci Jihlava od Statutárního města Jihlavy do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-03

 

4. Stavba dálnice D1 – zkapacitnění mimoúrovňových křižovatek Hořice v km 75,5 a Koberovice v km 81,5

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem na vyslovení souhlasného stanoviska k uvedeným akcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1002/28/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s vydání kladného stanoviska s trvalým a dočasným záborem pozemkových parcel dle materiálu RK-28-2004-04 k vydání územního rozhodnutí na stavby „Dálnice D1 – zkapacitnění MÚK Hořice v km 75,5“ a „Dálnice D1 – zkapacitnění MÚK Koberovice v km 81,5“ a zřízením věcného břemene pro budoucí přeložku dálkového kabelu a

ukládá

odboru majetkovému zajistit předložení návrhů na budoucí majetkoprávní úkony ke schválení na jednání zastupitelstva kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: před vydáním stavebního povolení

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-04

 

5. Stavba chodníku v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov a schválení zveřejnění záměru darovat část pozemku obci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1003/28/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku na části pozemku par. č. 2307/1 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Uhřínov část pozemku par. č. 2307/1 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov zastavěnou chodníkem a další část tohoto pozemku za zbudovaným chodníkem dle GP předloženého obcí Uhřínov a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 2307/1 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov a další části tohoto pozemku za zbudovaným chodníkem do vlastnictví obce Uhřínov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-05

 

6. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. V průběhu jednání přišla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1004/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-28-2004-06, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-06, RK-28-2004-06pr1

 

7. Výkup pozemků v k. ú. Smilov u Štoků

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost níže uvedených vlastníků o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Smilov u Štoků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1005/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s Růženou Schmeiserovou a Marií Pecovou o výkupu pozemků par. č. 716/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 716/29 – ostatní plocha, silnice o výměře 532 m2, par. č. 716/30 – ostatní plocha, silnice o výměře 432 m2 a par. č. 716/31 – ostatní plocha, silnice o výměře 32 m2,vše v k. ú. Smilov u Štoků a obci Štoky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-07

 

8. Darování nemovitostí městu Telč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem majetkoprávního vypořádání nemovitostí užívaných Školním statkem Telč a schválení zveřejnění záměru darovat nemovitý majetek městu. V průběhu jednání přišla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1006/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat městu Telč nemovitý majetek dle materiálu RK-28-2004-08, př. 1 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování nemovitého majetku dle materiálu RK-28-2004-08, př. 1, městu Telč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-08, RK-28-2004-08pr1

 

9. Vyhlášení veřejné soutěže o návrh na urbanistickoarchitektonickou studii Krajské knihovny Vysočiny

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k výše uvedenému návrhu. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladatelem shodli tento materiál odložit a po jeho dopracování jej znovu předložit na příštím zasedání rady kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-09

 

10. Zadání projektových dokumentací, návrh na rozpočtové opatření

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1007/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zadání projektových dokumentací na akce dle materiálu RK-28-2004-10upr1;

·         změnu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, snížení rezervy účelové dotace poskytnuté kraji na financování běžného a investičního rozvoje o částku 1 900 tis. Kč a povýšení položky Investice v dopravě (příloha M4 schváleného rozpočtu) o tuto částku na úhradu projektových dokumentací na nové akce a jejich zařazení do přílohy M4.

odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor

termín: 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-10

 

38. Pokuta uložená kraji Vysočina Českou inspekcí životního prostředí

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem o odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1008/28/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí o uložení pokuty vydané Českou inspekcí životního prostředí, oblastním inspektorátem Havlíčkův Brod pod čj. 6/OP/5671/04/Ks ze dne 5. 8. 2004.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-38

 

39. Školní statek Třebíč prodej

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o uvedeném návrhu. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1009/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

doplnění závazného obsahu nabídky odprodeje veškerého majetku (nemovitého i movitého), postoupení pohledávek z obchodních vztahů, převzetí pracovně právních závazků zaměstnanců Školního statku Třebíč, Račerovická 920, užívání pronajatých pozemků dle materiálu RK-28-2004-39, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-39, RK-28-2004-39pr1

 

37. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby „III/11226 Blažnov, rekonstrukce mostu ev. č. 11226-4“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje vznesla požadavek, aby v záznamech byly uváděny údaje o kritérií hodnocení. Předkladatel požadavek rady kraje akceptoval. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1010/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

záznam o posouzení a hodnocení nabídek dle materiálu RK-28-2004-37, př. 1;

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na výběr zhotovitele stavby „III/11226 Blažnov, rekonstrukce mostu ev. č. 11226-4“ je nabídka podaná uchazečem SWIETELSKY, stavební s. r. o., České Budějovice, Pražská čp. 495, PSČ 370 04 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-37

 

11. Návrh na odepsání pohledávky ošetřovného

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k návrhu na odepsání pohledávky ošetřovného. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1011/28/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s č. II, bodu 2 e) Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, v platném znění, s návrhem na odepsání pohledávky ve výši 38 406,- Kč, kterou vymáhá Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře po Aleně Kvěchové, bytem .

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-11

 

12. Návrh na jmenování ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování ředitele Odborného učiliště a Praktické školy Černovice. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1012/28/2004/RK

Rada kraje

jmenuje

Ing. Karla Matějů do funkce ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské nám. 72, s účinností od 1. 9. 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-12

 

13. Změna schváleného rozpočtu – Školní statek Třebíč

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrženou změnou rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1013/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·   navýšení rozpočtu kapitoly Školství, § 3147 – Školní hospodářství o částku 62 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené;

·   zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Školní statek Třebíč, Račerovická 920, o 62 tis. Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-13

 

14. Stanovení mzdy zástupce ředitele Školního statku Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na stanovení mzdy zástupci ředitele Školního statku Bystřice nad Pernštejnem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1014/28/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s § 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, mzdu Ing. Dalibora Janouška, statutárního zástupce Školního statku Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, s účinností od 1. 7. 2004 dle materiálu RK-28-2004-14, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-14, RK-28-2004-14pr1

 

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor – Žďár nad Sázavou

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor – Žďár nad Sázavou. Projednávání se zúčastnil D. Marek, pracovník oddělení právních činností odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1015/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor dle materiálu RK-28-2004-15, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 1. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-15, RK-28-2004-15pr1

 

16. Jmenování Škodní a likvidační skupiny

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil D. Marek, pracovník oddělení právních činností odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. V průběhu jednání přišli V. Kodet, M. Černá. Závěrem diskuse rada kraje předložený návrh odložila a doporučila překladateli materiál dopracovat a znovu jej předložit k projednání. Předkladatel s doporučením rady kraje souhlasil.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-16, RK-28-2004-16pr1

 

17. Posouzení podnětu k zákonodárné iniciativě

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, seznámila radu kraje s uvedeným návrhem. Projednávání se zúčastnil D. Marek, pracovník oddělení právních činností odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty I.

Usnesení 1016/28/2004/RK

Rada kraje

předkládá

zastupitelstvu kraje k posouzení podnět k zákonodárné iniciativě a

doporučuje

podnět k zákonodárné iniciativě dle materiálu RK-28-2004-17, př. 1, zastupitelstvu kraje schválit.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-17, RK-28-2004-17pr1, RK-28-2004-17pr2, RK-28-2004-17pr3

 

18. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uvedených veřejných zakázek. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství.Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1017/28/2004/RK

Rada kraje

deleguje

·         Vladimíra Dolejše a Mgr. Hanu Motlovou jako zástupce zřizovatele a Václava Vacka a Miluši Bakešovou jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce krytu vozovky silnice II/345 Vilémov - Borek“ v roce 2004 pro SÚS Havlíčkův Brod;

·         Václava Vacka a Ing. Josefa Černíka jako zástupce zřizovatele a Vladimíra Dolejše a Mgr. Hanu Motlovou jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce krytu vozovky silnice II/150 Vilémovice - Pavlíkov“ v roce 2004 pro SÚS Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 17. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-18

 

19. Návrh na schválení změny finančních plánů Správ a údržeb silnic kraje Vysočina

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, informovali radu kraje o změnách finančních plánů uvedených SÚS. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1018/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změny finančních plánů jednotlivých SÚS kraje Vysočina dle materiálů:

-          RK-28-2004-19upr1, př. 1upr1, pro SÚS Havlíčkův Brod;

-          RK-28-2004-19upr1, př. 2upr1, pro SÚS Jihlava;

-          RK-28-2004-19upr1, př. 3upr1, pro SÚS Pelhřimov;

-          RK-28-2004-19upr1, př. 4upr1, pro SÚS Třebíč;

-          RK-28-2004-19upr1, př. 5upr1, pro SÚS Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitelé SÚS

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-19, RK-28-2004-19pr1, RK-28-2004-19pr2, RK-28-2004-19pr3, RK-28-2004-19pr4, RK-28-2004-19pr5

 

20. Stanovení výše osobního příplatku ředitelům Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací kraje Vysočina v oblasti správ a údržeb silnic. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1019/28/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

výši osobního příplatku ředitelů příspěvkových organizací kraje Vysočina v oblasti správ a údržeb silnic dle materiálu RK-28-2004-20, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 31. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-20, RK-28-2004-20pr1-6

 

21. Návrh na změnu Přílohy Rozpočtu, přílohy D2: Opravy silnic a mostů z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS v roce 2004, souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s návrhem na změnu a zařazení nových akcí v rozpisu neinvestičních dotací. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1020/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změny ve jmenovitém seznamu Přílohy D2 „Opravy silnic a mostů z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS v roce 2004, souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů“ na rok 2004 pro Správu a údržbu silnic Pelhřimov dle materiálu RK-28-2004-21, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Pelhřimov

termín: do 15. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-21

 

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření – povýšení finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o výše uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání přišli I. Rohovský, A. Štěrbová. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1021/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4112 - Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV) a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy) o částku 10 887 tis. Kč vzhledem k posílení státního příspěvku na dopravní obslužnost v autobusové dopravě a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přesun finančních prostředků ve výši 9 100 tis. Kč v rámci kapitoly Doprava, snížením rozpočtu kapitoly doprava § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 9 100 tis. Kč a povýšení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činností jinak nespecifikované o částku 9 100 tis. Kč.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,odbor ekonomický

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-22

 

23. Schválení smlouvy o dílo na vypracování expertního posudku pro posouzení projektu podaného do Společného regionálního operačního programu

R. Handa, vedoucí oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, seznámil radu kraje s předloženým materiálem a doplnil informaci, že pro vytvoření expertních posudků na projekty předkládané do SROP v 1. výzvě budou expertně posouzeny pravděpodobně více než 4 projekty. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1022/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh smlouvy o dílo dle materiálu RK-28-2004-23, př. 1, která bude uzavřena s každým z expertů, kteří budou vypracovávat posudek na projekt předkládaný do SROP.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální Rady Regionu Soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 17. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-23, RK-28-2004-23pr1

 

24. Informace o vypracování projektu technické pomoci pro Program Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko pro období 2004 – 2006

R. Handa, vedoucí oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, podal radě kraje informace k přípravě projektu technické pomoci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1023/28/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o přípravě projektu technické pomoci pro kraj Vysočina pro Program Společenství Iniciativa Společenství Interreg IIIA Česká republika – Rakousko pro období 2004 – 2006.

odpovědnost: odd. Sekretariátu regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 17. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-24, RK-28-2004-24pr1

 

25. Postup do vyššího platového stupně

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na postup do vyššího platového stupně ředitelce příspěvkové organizace na úseku kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1024/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 4 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, postup do vyššího platového stupně s účinností od 1. 9. 2004 dle materiálu RK-28-2004-25, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-25, RK-28-2004-25pr1

 

26. Rozpočtové opatření – spolufinancování úhrady pronájmu prostor v souvislosti s pořádáním koncertu vážné hudby v rámci IX. ročníku MHF Concentus Moraviae

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1025/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         přesun finančních prostředků v rámci kapitoly Kultura, snížení § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře a zvýšení § 3311 – Divadelní činnost, z důvodu spolufinancování úhrady pronájmu za prostory v souvislosti s pořádáním koncertu vážné hudby v rámci IX. ročníku MHF Concentus Moraviae ve výši 18 tis. Kč;

·         změnu závazného ukazatele - příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, o 18 tis. Kč.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-26

 

27. Poskytnutí jednorázového finančního daru účastníkům „1. poznávací cesty po Vysočině“

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na poskytnutí jednorázového finančního daru účastníkům „1. poznávací cesty po Vysočině“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1026/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí jednorázového finančního daru ve výši 5 000 Kč/osoba 5 účastníkům „1. poznávací cesty po Vysočině“, která se uskuteční v termínu 30. 8. - 3. 9. 2004 a

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí jednorázového finančního daru s účastníky „1. poznávací cesty po Vysočině“ ve výši 5 000 Kč/osoba.

odpovědnost: odbor ekonomický, odbor kultury a památkové péče

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-27

 

28. Výpůjčka spojovacích prostředků pro Zdravotní služby města Humpolec

M. Matějková předložila radě kraje návrh smlouvy o výpůjčce spojovacích prostředků pro Zdravotní služby města Humpolec. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1027/28/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce spojovací techniky na dobu neurčitou dle materiálu RK-28-2004-28, mezi Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava, IČO 47366630, jako půjčitelem a Zdravotními službami města Humpolec, příspěvkovou organizací, Hálkova 422, 396 01 Humpolec, IČO 69100250, jako vypůjčitelem, pro vybavení skupiny rychlé lékařské pomoci.

odpovědnost: ZZS kraje Vysočina, příspěvková organizace

termín: 20. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-28

 

29. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální věci na rok 2004

M. Matějková předložila radě kraje návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných za odvětví sociální věci na rok 2004, který zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1028/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu použití investičního fondu u Domova důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, na rok 2004 dle materiálu RK-28-2004-29, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelka Domova důchodců Náměšť nad Oslavou

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-29, RK-28-2004-29pr1

 

32. Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - IX

M. Černá předložila radě kraje návrh projektových záměrů, splňujících kritéria pro vyplacení odměn, který zpracoval odbor regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1029/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

vyplacení odměn za sběr projektových záměrů jednotlivým zpracovatelům projektových záměrů z kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 – Územní rozvoj, dle materiálu RK-28-2004-32, př. 1 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zpracovat jednotlivé platební příkazy.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-32, RK-28-2004-32pr1

 

33. Navýšení počtu zaměstnanců

S. Zikmundová seznámila radu kraje s navrženým navýšením počtu zaměstnanců kraje Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1030/28/2004/RK

Rada kraje

stanoví

v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina k 17. 8. 2004 na 386 zaměstnanců.

odpovědnost: ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: 17. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-33, RK-28-2004-33pr1

 

30. Dětská odborná léčebna Počátky – záměr prodeje

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje záměr projednala a závěrem diskuse se s předkladatelem shodli materiál odložit a po jeho dopracování jej znovu předložit na příštím zasedání rady kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-30, RK-28-2004-30pr1, RK-28-2004-30pr2, RK-28-2004-30pr4, RK-28-2004-30pr5

 

31. Prezentace kraje Vysočina v Bulharsku

M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, informovala radu kraje o prezentaci kraje Vysočina v Bulharsku. V průběhu jednání odešel F. Dohnal. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1031/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uspořádání prezentace kraje Vysočina a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zajistit tuto akci.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-31, RK-28-2004-31pr1, RK-28-2004-31pr2, RK-28-2004-31pr3, RK-28-2004-31pr4

 

34. Použití symbolů kraje

M. Vystrčil zdůvodnil radě kraje navrhovanou změnu v předloženém materiálu, který rada kraje projednala na svém zasedání č. 27/2004 a přijala usnesením 0998/27/2004/RK. Z jednání rady kraje se omluvil V. Kodet. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1032/28/2004/RK

Rada kraje

ruší

druhou část usnesení 0998/27/2004/RK,která začíná slovy „souhlasís užitím“ a končí slovy „volebními stranami“.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 17. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-34, RK-28-2004-34pr1

 

35. Návrh na poskytnutí věcného daru

T. Hermann předložil radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru jednotě Orel Bystřice nad Pernštejnem. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1033/28/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí věcného daru, sady tří pohárů, v hodnotě max. 4 000,- Kč jednotě Orel Bystřice nad Pernštejnem pro vítěze hlavní soutěže Taneční ligy – soutěže v tanečním sportu.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 13. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-35, RK-28-2004-35pr1, RK-28-2004-35pr2

 

36. Návrh na poskytnutí věcného daru

P. Pospíchal předložil radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru Automotoklubu Zálesí Humpolec. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1034/28/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s poskytnutím věcného daru – sady 9 pohárů v maximální pořizovací ceně 6000,- Kč Automotoklubu Zálesí Humpolec jako věcné ceny pro vítěze Mistrovství České republiky v autokrose RACER BUGY 2004.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 25. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-36, RK-28-2004-36pr1

 

40. Návrh na poskytnutí věcného daru

M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru Sboru dobrovolných hasičů Nevcehle. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1035/28/2004/RK

Rada kraje

rozhodla

v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, o poskytnutí věcného daru – sady 3 pohárů v maximální pořizovací ceně 2000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Nevcehle.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 1. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2004-40, RK-28-2004-40pr1, RK-28-2004-40pr2

 

41. Rozprava členů rady

V rámci diskuse rada kraje pojednala informační materiál o problematice námitkových řízení v oblasti financování sociálních služeb zpracovaným odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

P. Pospíchal informoval přítomné o zaslané žádosti ohledně převodu silnic II. a III. třídy z kraje Vysočina na území Jihomoravského kraje v souvislosti se změnou hranic krajů.

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 28/2004 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 8. 2004, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2004 dne 17. 8. 2004.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 18. 8. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.8.2004 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze