Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 27/2004

3. srpen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2004, které se konalo dne 3. srpna 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 25/2004 a 26/2004

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 3. 8. 2004.

Zasedání rady kraje zahájil F. Dohnal a omluvil neúčast M. Vystrčila v úvodu jednání. Do programu jednání navrhl zařazení bodu 55) Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Rada kraje vznesený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 25/2004, 26/2004
 2. Stavba chodníku v k. ú. a obci Jihlava
 3. Souhlas se stavbou chodníku a zveřejnění záměru darovat část pozemku v k. ú. Velká Bíteš
 4. Souhlas se stavbou komunikačního napojení na silnici II/388 v obci Bobrová
 5. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 6. Žádost o bezúplatný převod pozemku v k. ú. Polná
 7. Provizorní úprava křižovatky ulic Havířská a Průmyslová Havlíčkův Brod
 8. Darování pozemků, zastavěných v minulosti chodníkem v k. ú. a obci Jihlávka
 9. Veřejná zakázka na stavbu: „II/360-obchvat obce Oslavičky, okres Třebíč“ – výběr zhotovitele stavby
 10. Souhlas se stavbou chodníku a zveřejnění záměru darovat část pozemku v k. ú. Telč
 11. Prodej pozemku pro stavbu chodníku v k. ú. Nová Ves u Chotěboře a obci Nová Ves
 12. Úprava rozpočtu Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření – financování IT
 14. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2004
 15. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – Projekty podpory zdraví
 16. Postup do vyššího platového stupně
 17. Dofinancování evropských projektů v roce 2004
 18. Pověření k jednání o majetku PC Jihlava
 19. Zpráva o stavu portfolia kraje ke konci pololetí
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje o finanční prostředky za prodej nemovitého majetku v k.ú. a obci Herálec
 21. Povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za 1. pololetí 2004
 22. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 017/44/03
 23. Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - VIII
 24. Den českých regionů
 25. Převod areálu psychiatrické léčebny v Jemnici z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Jemnice
 26. Stanovení platu řediteli Domova důchodců Třebíč – Kubešova, příspěvkové organizace
 27. Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
 28. Vyřazení majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 29. Vyřazení majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
 30. Výpůjčka počítačového vybavení pro Zdravotní služby města Humpolec
 31. Vyřazení majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 32. Poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 33. Zavedení systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000
 34. Protialkoholní záchytná stanice pro kraj Vysočina
 35. Stanovení platu řediteli Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 36. Zvýšení platu řediteli Zdravotnické záchranné služby Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 37. Delegování zástupců zřizovatele do komise pro výběrové řízení
 38. Převod majetku mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou a ZZS kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
 39. Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví na rok 2004 - Projekty podpory zdraví
 40. Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace – prominutí pohledávky
 41. Návrh odměn a platů ředitelům příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 42. Výsledky 1. fáze výběru projektů pro opatření 2.3 Společného regionálního operačního programu
 43. Změna rozpočtu v kapitole Regionální rozvoj na rok 2004
 44. Nominace nezávislých expertů do národní databáze expertů v rámci Společného regionálního operačního programu
 45. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2004
 46. Návrh na změnu plánu čerpání investičního fondu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 47. Rozpočtové opatření – spolufinancování úhrady pronájmu prostor v souvislosti s pořádáním koncertu vážné hudby v rámci IX. ročníku MHF Concentus Moraviae
 48. Návrh na schválení předprojektové a projektové přípravy k realizaci výstavby Krajské knihovny Vysočiny jako novostavby v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod
 49. Návrh na schválení nařízení rady kraje č. 01/2004 k vydání požárního poplachového plánu kraje
 50. Návrh na schválení nařízení rady kraje č. 02/2004 k stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
 51. Návrh na poskytnutí věcného daru
 52. Návrh na poskytnutí věcného daru
 53. Návrh na poskytnutí věcného daru
 54. Žádost o použití znaku kraje
 55. Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
 56. Rozprava členů rady

Program jednání byl schválen 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

K zápisům ze zasedání rady kraje č. 25/2004 a 26/2004 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Stavba chodníku v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost města Jihlavy o vyjádření souhlasu se stavbou chodníku na části pozemku kraje v k. ú. a obci Jihlava. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0950/27/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku na pozemku par. č. 6005 v k. ú. a obci Jihlava;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Jihlava zastavěnou část pozemku par. č. 6005 v k. ú. a obci Jihlava a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 6005 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví obce Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-02

 

3. Souhlas se stavbou chodníku a zveřejnění záměru darovat část pozemku v k. ú. Velká Bíteš

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí obce Velká Bíteš o vydání souhlasu se stavbou chodníku na části pozemku kraje v k. ú. a obci Velká Bíteš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0951/27/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku na části pozemku par. č. 3011/2 v k. ú. a obci Velká Bíteš;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat část pozemku par. č.3011/2 – ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Velká Bíteš zastavěnou stavbou chodníku městu Velká Bíteš a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření darovací smlouvy na část pozemku par. č. 3011/2 v k. ú. a obci Velká Bíteš zastavěnou chodníkem s městem Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: do konce r. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-03

 

4. Souhlas se stavbou komunikačního napojení na silnici II/388 v obci Bobrová

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost firmy AGROKOP HB, s. r. o., o souhlas s rekonstrukcí sjezdu a napojení na silnici pro areál firmy v k. ú. Dolní Borová a obci Borová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0952/27/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou „Rekonstrukce sjezdu ze silnice II/388“ na pozemku par. č. 1362 v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-04

 

5. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a s návrhy smluv o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0953/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-27-2004-05, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-05, RK-27-2004-05pr1

 

6. Žádost o bezúplatný převod pozemku v k. ú. Polná

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0954/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

doplnění žádosti o bezúplatný převod pozemku par. č. 2596/5 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví města Polná do vlastnictví kraje Vysočina o další pozemek par. č. 2596/2 o výměře 2 760 m2 v k. ú. a obci Polná.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-06

 

7. Provizorní úprava křižovatky ulic Havířská a Průmyslová Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh stavby „Provizorní úprava oblouku větve křižovatky ulic Havířská a Průmyslová, Havlíčkův Brod“ na pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0955/27/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou „Provizorní úprava oblouku větve křižovatky ulic Havířská a Průmyslová, Havlíčkův Brod“ na pozemku par. č. 2395/15 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod na náklady města Havlíčkův Brod s tím, že při realizaci stavby kruhové křižovatky na tomto pozemku bude provizorní stavba bez náhrady odstraněna.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-07

 

8. Darování pozemků, zastavěných v minulosti chodníkem v k. ú. a obci Jihlávka

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh darování pozemků, zastavěných v minulosti chodníkem v k. ú. a obci Jihlávka. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0956/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Jihlávka zastavěnou část pozemků par. č. 1597/2, 1597/3, 1597/4, 1597/5 a 1597/6 v k. ú. a obci Jihlávka a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování chodníkem zastavěných pozemků par. č. 1597/2, 1597/3, 1597/4, 1597/5 a 1597/6 v k. ú. a obci Jihlávka do vlastnictví obce Jihlávka.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-08

 

10. Souhlas se stavbou chodníku a zveřejnění záměru darovat část pozemku v k. ú. Telč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost města Telč o vydání souhlasu se stavbou „Dostavba chodníku v ul. Dačická“ a o projednání budoucího bezúplatného převodu částí pozemku v k. ú. a obci Telč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0957/27/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku na části pozemku par. č. 7424/1 v k. ú. a obci Telč;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat část pozemku par. č. 7424/1– ostatní plocha, silnice zastavěnou stavbou chodníku městu Telč a

doporučuje

zastupitelstvu kraje Vysočina schválit uzavření darovací smlouvy na část pozemku par. č. 7424/1 v k. ú. a obci Telč zastavěnou chodníkem s městem Telč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: do konce r. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-10

 

11. Prodej pozemku pro stavbu chodníku v k. ú. Nová Ves u Chotěboře a obci Nová Ves

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí p. Korečka o vyjádření ke stavbě chodníků na pozemku kraje v k. ú. Nová Ves u Chotěboř a obci Nová Ves. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0958/27/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s odprodejem části pozemku par. č. 2063 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře, potřebného pro výstavbu chodníků před domy č. p. 125 a 130 v této obci dle geometrického plánu a odborného cenového posudku, vyhotovených na náklady pana Zdeňka Korečka, bytem jako žadatele.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: rok 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-11

 

12. Úprava rozpočtu Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na úpravu rozpočtu DDM Žďár nad Sázavou. V průběhu jednání odešli F. Dohnal a I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0959/27/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

odvod z provozu příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou ve výši 1 300 tis. Kč;

schvaluje

·         zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací o 1 300 tis. Kč;

·         zvýšení výdajové části rozpočtu (kapitola Školství, § 3421) o investiční dotaci ve výši 1 300 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou;

·         změnu závazných ukazatelů odvodu z provozu o 1 300 tis. Kč a investiční dotace o 1 300 tis. Kč u Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-12

 

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření – financování IT

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření za účelem poskytnutí dotace školám na pořízení výpočetní techniky. V průběhu jednání přišli F. Dohnal a I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0960/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         navýšení rozpočtu kapitoly Školství celkem o částku 1 629 tis. Kč (§ 3122 Střední odborné školy o částku 1 164 tis. Kč, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 465 tis. Kč) a toto navýšení krýt snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) za účelem poskytnutí dotace školám na pořízení výpočetní techniky;

·         povýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz u Obchodní akademie a Státní jazykové školy o částku 482 tis. Kč, u Střední odborného učiliště zemědělského Velké Meziříčí o částku 224 tis. Kč, u Integrované střední školy stavební a Učiliště Jihlava o částku 465 tis. Kč a u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou o částku 220 tis. Kč dle materiálu RK-27-2004-13;

·         povýšení závazného ukazatele investiční dotace u Obchodní akademie a Státní jazykové školy o částku 42 tis. Kč, u Středního odborného učiliště zemědělského Velké Meziříčí o částku 166 tis. Kč a u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou o částku 30 tis. Kč dle materiálu RK-27-2004-13 a

souhlasí

·         s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu u Středního odborného učiliště zemědělského Velké Meziříčí ve výši 80 tis. Kč za účelem oprav nemovitého majetku souvisejících s pořízením výpočetní techniky;

·         s úpravou použití investičního fondu u Obchodní akademie Jihlava (síť pro výpočetní techniku) na rok 2004 dle materiálu RK-27-2004-13.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor informatiky, ředitelé škol Obchodní akademie a Státní jazykové školy Jihlava, Středního odborného učiliště zemědělského Velké Meziříčí, Integrované střední školy stavební a Učiliště Jihlava a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-13

 

14. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2004

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem na úpravu použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0961/27/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

·         s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2004 v rozsahu materiálu RK-27-2004-14, př. 1;

·         s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu dle materiálu RK-27-2004-14, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-14, RK-27-2004-14pr1

 

15. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – Projekty podpory zdraví

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na zajištění projektů podpory zdraví. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0962/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3122 Střední odborné školy) o účelovou dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR v částce 147 tis. Kč na zajištění projektů podpory zdraví;

·         zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Vyšší odborné školy, Vyšší zdravotnické školy, Střední odborné školy zemědělské a ekonomické a Střední zdravotnické školy Třebíč o částku 80 tis. Kč na zajištění projektů podpory zdraví;

·         zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední zdravotnické školy, Vyšší zdravotnické školy a Speciálních škol Jihlava o částku 67 tis. Kč na zajištění projektů podpory zdraví.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-15

 

16. Postup do vyššího platového stupně

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0963/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 4 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, postup do vyššího platového stupně dle materiálu RK-27-2004-16, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-16, RK-27-2004-16pr1

 

17. Dofinancování evropských projektů v roce 2004

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s přehledem žadatelů navržených k poskytnutí příspěvku na dofinancování evropských projektů. V průběhu jednání přišel V. Kodet a odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0964/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         přidělení finančních prostředků z kapitoly Školství, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, příspěvek na provoz na dofinancování evropských projektů v roce 2004, příspěvkovým organizacím Gymnáziu dr. A. Hrdličky Humpolec ve výši 240 494 Kč, Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Jihlava ve výši 25 962 Kč a Domu dětí a mládeže ve Žďáře nad Sázavou ve výši 60 000 Kč;

·         přidělení finančních prostředků na dofinancování evropských projektů rok 2004 Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“ Jihlava ve výši 54 800 Kč, Občanskému sdružení při SPŠ textilní Jihlava ve výši 66 250 Kč a Občanskému sdružení Hodina H ve výši 77 500 Kč;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem o poskytnuté finanční prostředky na dofinancování evropských projektů v roce 2004 Gymnáziu dr. A. Hrdličky Jihlava ve výši 240 494 Kč Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Jihlava ve výši 25 962 Kč a Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou ve výši 60 000 Kč a

ukládá

ředitelům Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec, Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Jihlava a Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou upravit závazné ukazatele příspěvku na provoz.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-17, RK-27-2004-17pr1, RK-27-2004-17pr2

 

18. Pověření k jednání o majetku PC Jihlava

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0965/27/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

sdělení Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dle materiálu RK-27-2004-18, př. 3;

schvaluje

návrh řešení dlemateriálu RK-27-2004-18 a

pověřuje

Alenu Štěrbovou dalším jednáním s MŠMT o majetku a podmínkách smlouvy o převzetí činnosti Pedagogického centra Jihlava.

odpovědnost: Alena Štěrbová, OŠMS

termín: neprodleně informovat MŠMT

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-18, RK-27-2004-18pr1, RK-27-2004-18pr2, RK-27-2004-18pr3

 

19. Zpráva o stavu portfolia kraje ke konci pololetí

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a T. Vonka, pracovník oddělení rozpočtu a financování, informovali radu kraje o stavu portfolia kraje za uplynulé období. V průběhu jednání přišla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0966/27/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o stavu portfolia kraje ke konci pololetí.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 3. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-19, RK-27-2004-19pr1, RK-27-2004-19pr1a, RK-27-2004-19pr1b, RK-27-2004-19pr1c

 

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje o finanční prostředky za prodej nemovitého majetku v k.ú. a obci Herálec

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a T. Vonka, pracovník oddělení rozpočtu a financování, předložili radě kraje návrh na povýšení rozpočtu kraje o finanční prostředky za prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Herálec. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0967/27/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·         schválit povýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6172, pol. 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí o finanční prostředky získané prodejem nemovitostí v k.ú. a obci Herálec ve výši 20 000 tis. Kč;

·         schválit povýšení výdajové části rozpočtu, nespecifikované rezervy, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 20 000 tis. Kč.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-20

 

21. Povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za 1. pololetí 2004

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0968/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

povýšení příjmové a výdajové části (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje na rok 2004 o účelovou dotaci z MF ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za 1. pololetí 2004 v celkové částce 742 162,50Kč a její poukázání poškozeným dle materiálu RK-27-2004-21, př. 1.

odpovědnost: odbor životního prostředí a ekonomický odbor

termín: průběžně – rok 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-21, RK-27-2004-21pr1

 

22. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 017/44/03

Rada kraje byla seznámena s Dodatkem ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Z jednání se omluvil P. Pospíchal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0969/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 017/44/03) dle materiálu RK-27-2004-22, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 3. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-22, RK-27-2004-22pr1

 

23. Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - VIII

Radě kraje bylo předloženo další průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0970/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

vyplacení odměn za sběr projektových záměrů jednotlivým zpracovatelům projektových záměrů z kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 – Územní rozvoj dle materiálu RK-27-2004-23, př. 1 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zpracovat jednotlivé platební příkazy.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-23, RK-27-2004-23pr1

 

24. Den českých regionů

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a L. Seidl, pracovník oddělení vnějších vztahů, seznámili radu kraje s návrhem účasti kraje na Dni českých regionů a s návrhem programu uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0971/27/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informace o Dni českých regionů v Londýně a

ukládá

pokračovat v přípravných pracích, zajišťujících tuto akci.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: srpen - září 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-24, RK-27-2004-24pr1, RK-27-2004-24pr2

 

25. Převod areálu psychiatrické léčebny v Jemnici z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Jemnice

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu bezúplatného převodu. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0972/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat městu Jemnice níže uvedené nemovitosti v k. ú. a obci Jemnice:

Budovy

 

druh pozemku

par. č.

výměra

budova OZS č.p. 625

zast. plocha a nádvoří

1582

 

budova č.p. 744

zast. plocha a nádvoří

1584

 

budova bez č.p./č.e.

zast. plocha a nádvoří

1567/6

 

budova bez č.p./č.č.

zast. plocha a nádvoří

1583/2

 

Pozemky

Rybník

vodní plocha

1566

2423

 

ostatní plocha

1567/1

37489

 

ostatní plocha

1567/2

916

 

ostatní plocha

1567/3

70

 

ostatní plocha

1567/4

40

 

ostatní plocha

1567/5

263

 

zast. plocha a nádv.

1567/6

104

 

ostatní plocha

1567/7

161

 

ostatní plocha

1567/8

260

 

ostatní plocha

1567/9

21

 

ostatní plocha

1567/10

18

 

ostatní plocha

1567/11

216

 

ostatní plocha

1567/12

81

 

zahrada

1581

119

 

zast. plocha a nádv.

1582

832

 

zahrada

1583/1

781

 

zast. plocha a nádv.

1583/2

717

 

zahrada

1583/3

122

 

zast. plocha a nádv.

1584

385

ukládá

řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:

·         zabezpečit provedení inventarizace movitých věcí užívaných psychiatrickým oddělením Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace v Jemnici k 31. 12. 2004 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;

·         zajistit řešení personálních otázek zaměstnanců psychiatrického oddělení Nemocnice Třebíč v Jemnici.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor majetkový

termín: zveřejnění záměru darování – srpen 2004, ostatní do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-25

 

26. Stanovení platu řediteli Domova důchodců Třebíč – Kubešova, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, požádali radu kraje o stanovení platu řediteli DD Třebíč – Kubešova, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0973/27/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády České republiky č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro paní Boženu Fáberovou, ředitelku Domova důchodců Třebíč – Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2004-26, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-26, RK-27-2004-26pr1

 

27. Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření v kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0974/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Zdravotnictví, § 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů) o účelovou dotaci z MF ČR na likvidaci nepoužitelných léčiv v II. čtvrtletí roku 2004 ve výši 96 095,5 Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-27

 

28. Vyřazení majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku pronajatého Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0975/27/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku pronajatého Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, z majetku kraje, s jeho prodejem za ceny v místě obvyklé, případně s likvidací:

·          Inkubátor typ ALMA 100, inventární číslo 10702, výrobní číslo 281345, rok výroby 1991,

·          Měřič teploty a vlhkosti typ ABK Alicom, inventární číslo 12601, rok výroby 1997,

·          Laparoskop AESCULAP, inventární číslo 11380, výrobní číslo 20133120/1501, rok výroby 1993.

odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-28

 

29. Vyřazení majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0976/27/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, z majetku kraje:

·          RTG pojízdný MOBILE 225X, inventární číslo 476, výrobní číslo 821903, rok výroby 1970,

·          Analyzátor EEG ELVY, inventární číslo 9087, výrobní číslo 07410/94, rok výroby 1994,

·          EMG Elektromyograf 5200A, inventární číslo 8185, výrobní číslo 9107A36246, rok výroby 1991.

odpovědnost: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-29

 

30. Výpůjčka počítačového vybavení pro Zdravotní služby města Humpolec

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem výpůjčky počítačového vybavení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0977/27/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce počítačového vybavení na dobu neurčitou dle materiálu RK-27-2004-30, mezi Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jako půjčitelem a Zdravotními službami města Humpolce, příspěvkovou organizací, jako vypůjčitelem, pro vybavení stanoviště rychlé lékařské pomoci na stanovišti v Humpolci za účelem pořizování dokumentace o výjezdech.

odpovědnost: ZZS kraje Vysočina, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 15. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-30

 

31. Vyřazení majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku pronajatého Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0978/27/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku pronajatého Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, z majetku kraje:

·          Kamera rychlosnímkovací RK8, inventární číslo 3320, rok výroby 1991;

·          Textima (souprava 4 ks žehlících lisů), inventární číslo 2557, rok výroby 1978;

·          Pračka automatická Primus R 16, inventární číslo 3736, rok výroby 1993;

·          Pračka automatická Gewamat WE 165, inventární číslo 3674, rok výroby 1992;

·          Počítač Highscreen AT 16/40, inventární číslo 3413, rok výroby 1990

·          Počítač Highscreen AT 16/60, inventární číslo 3414, rok výroby 1990.

odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-31

 

32. Poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0979/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         poskytnutí investiční dotace ve výši 198 tis. Kč na nákup nového hardwarového a softwarového vybavení k realizaci projektu „Rozesílání výsledků biologických vyšetření pacientů praktickým lékařů a odborným lékařům elektronickou formou“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;

·         navýšení výdajů kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o investiční dotaci v částce 198 tis. Kč a zároveň snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o uvedenou částku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;

·         zvýšení závazného finančního vztahu na položce investiční dotace ve výši 198 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Nové Město na Moravě a

ukládá

řediteli Nemocnice Nové Město na Moravě upravit finanční plán.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-32, RK-27-2004-32pr1, RK-27-2004-32pr2

 

33. Zavedení systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému matriálu. Po krátké diskuzi rada kraje hlasovala o návrhu usnesení.

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na rok 2004, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 100 tis. Kč na odměny pro zainteresované zaměstnance v souvislosti se zavedením systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 na kancelářské potřeby a monitoring pro příspěvkovou organizaci Nemocnici Nové Město na Moravě;

·         snížení rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 tis. Kč;

·         změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě o částku 100 tis. Kč a

ukládá

řediteli Nemocnice Nové Město na Moravě zapracovat uvedenou změnu závazného ukazatele „Příspěvku na provoz“ do finančního plánu pro rok 2004.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě

termín: srpen 2004

Usnesení nebylo přijato: pro 0 hlasů, proti 4, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-33, RK-27-2004-33pr1

 

34. Protialkoholní záchytná stanice pro kraj Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh výše uvedené veřejné zakázky ke schválení a požádali o jmenování hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0980/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 42 zákona 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek kraje Vysočina, zadání veřejné zakázky na provozování protialkoholní záchytné stanice pro území kraje Vysočina formou otevřeného řízení se stanovenými podmínkami a termíny dle materiálů RK-27-2004-34, př. 1 a př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi ve složení dle doplněného materiálu RK-27-2004-34, př. 3 a

ukládá

odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit realizaci veřejné zakázky a splnit všechny povinnosti dle zákona 40/ 2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-34, RK-27-2004-34pr1, RK-27-2004-34pr2, RK-27-2004-34pr3

 

35. Stanovení platu řediteli Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, požádali radu kraje o stanovení platu řediteli ZZS kraje Vysočina. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0981/27/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády České republiky č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro pana MUDr. Jana Sedláka, ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2004-35, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-35, RK-27-2004-35pr1

 

36. Zvýšení platu řediteli Zdravotnické záchranné služby Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0982/27/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády České republiky č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro pana MUDr. Aleše Ošťádala, ředitele Zdravotnické záchranné služby Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2004-36, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-36, RK-27-2004-36pr1

 

37. Delegování zástupců zřizovatele do komise pro výběrové řízení

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, požádali radu kraje o delegování zástupců a jejich náhradníků do komise pro výběrové řízení na obsazení uvedených pracovních pozic u ZZS kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0983/27/2004/RK

Rada kraje

deleguje

·         zástupce kraje Vysočina:

1. Martina Matějková a Miloš Vystrčil jako náhradník,

2. Alena Štěrbová a Pavel Maslák jako náhradník,

·         zástupce Krajského úřadu kraje Vysočina:

3. Soňa Měrtlová a Tomáš Halačka jako náhradník

do komise pro výběrové řízení na obsazení výše uvedených pracovních pozic u ZZS kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ZZS kraje Vysočina,

termín: 3. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-37, RK-27-2004-37pr1

 

38. Převod majetku mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou a ZZS kraje Vysočina, příspěvkovou organizací

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0984/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         převod materiálu uvedeného v materiálu RK-27-2004-38, př. 2, z Nemocnice Pelhřimov, p.o. na Zdravotnickou záchrannou služby kraje Vysočina, p.o. k vytvoření a doplnění zásob zdravotnického materiálu pro přednemocniční neodkladnou péči při vzniku hromadných neštěstí;

·         způsob likvidace ostatního zdravotnického materiálu bývalého skladu Civilní ochrany nabídkou prodeje Českému červenému kříži, ve veřejné nabídce a neprodejný materiál zlikvidovat.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p. o.

termín: 30. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-38, RK-27-2004-38pr1, RK-27-2004-38pr2

 

39. Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví na rok 2004 - Projekty podpory zdraví

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0985/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) na rok 2004 o účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR na realizaci projektu Poradna pro těhotné a kojící ženy pro Nemocnici Havlíčkův Brod v částce 23 tis. Kč;

·         zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2004 u Nemocnice Havlíčkův Brod o částku 23 tis. Kč a

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod promítnout zvýšení příspěvku na provoz o 23 tis. Kč do finančního plánu na rok 2004.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický; ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-39

 

40. Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace – prominutí pohledávky

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0986/27/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s prominutím a odepsáním pohledávky, kterou má Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, dle kupní smlouvy za prodej dřeva ze dne 1. 4. 1996 ve výši 41 546,50 Kč, úrok z prodlení 89 924,50 Kč a náklady soudního řízení 6 570,- Kč – celková výše pohledávky 138 041,- Kč.

odpovědnost: Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-40

 

41. Návrh odměn a platů ředitelům příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh odměn a platů ředitelům příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje doporučila V. Švarcové odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. V. Švarcová doporučení rady kraje akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-41, RK-27-2004-41pr1

 

42. Výsledky 1. fáze výběru projektů pro opatření 2.3 Společného regionálního operačního programu

R. Handa, vedoucí oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, seznámil radu kraje s výsledky 1. fáze výběru projektů pro opatření 2.3 Společného regionálního operačního programu. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0987/27/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o výsledku 1. fáze výběru projektů pro opatření 2.3 Společného regionálního operačního programu.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín:3. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-42

 

43. Změna rozpočtu v kapitole Regionální rozvoj na rok 2004

R. Handa, vedoucí oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření v kapitole Regionální rozvoj na rok 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0988/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje kapitola Regionální rozvoj, § 3636 – Územní rozvoj na činnost Sekretariátu Regionálního rady na rok 2004 ve výši 25 tis. Kč.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, odbor ekonomický

termín: 3. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-43

 

44. Nominace nezávislých expertů do národní databáze expertů v rámci Společného regionálního operačního programu

R. Handa, vedoucí oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, předložil radě kraje seznam navržených expertů pro SROP do národní databáze expertů a požádal o jejich nominaci. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0989/27/2004/RK

Rada kraje

nominuje

za kraj Vysočina následující nezávislé experty pro SROP do národní databáze expertů:

·          oblast podnikání:

Ing. Jakub John, EURONEST s.r.o., ředitel

Ing. Tomáš Palko, International Education and Consultation Centre, projektový manažer

Ing. Jan Hejátko, CSc., Habitat a.s. Náměšť n. Osl., předseda dozorčí rady a ředitel 

Jiří Novotný, IPI v.o.s. Žďár nad Sázavou

·          oblast dopravy:

Ing. Pavel Bláha, DMC Havlíčkův Brod, s.r.o.

Ing. Miroslav Lev, Ředitelství silnic a dálnic, Správa Jihlava

Ing. Karel Špaček, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol.s r.o.

Ing. Bohumil Kotlán, PROfi Jihlava

Ing. Miroslav Štěpánek, Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou

·          oblast informatiky:

Petr Kocián, VZP ČR

Irina Zálišová, BMI, neziskové občanské sdružení, ředitelka

·          oblast lidských zdrojů:

Bc. Alena Řehořová, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Jiří Bína, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

JUDr. Věra Švarcová, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Alena Beranová, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana

Mgr. Lenka Vyhlídalová, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče

Bc. Jan Burda, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství mládeže a sportu

Ing. Petr Holý, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje

Vladislav Nechvátal, MěÚ Třešt, starosta

Jaroslav Doležal, SOU řemesel a služeb a U Moravské Budějovice, ředitel

Ing. Jaroslav Bezchleba, ABS Wyda, ředitel

Ing. Petr Švíka, Jihlava

Mgr. Hana Málková, ÚP Jihlava

·          oblast cestovního ruchu:

Ing. Blanka Musilová, MěÚ Pelhřimov

Ing. Dagmar Zvěřinová, místostarosta města Žďár nad Sázavou

Ing. Zdeňka Škarková, RRAV

Zdenka Nosková, Phoenix Telč

Ing. Petr Bulušek, Confima, ředitel

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II  Jihovýchod

termín: 3. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-44, RK-27-2004-44pr1

 

45. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2004

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2004. V průběhu jednání přišla A. Štěrbová a odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0990/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, ORJ 4000) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 27,3 tis. Kč pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě;

·         změnu závazného ukazatele - příspěvek na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2004 o 27,3 tis. Kč na realizaci výstavního projektu „Jiří Jun – výstava a katalog“.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-45

 

46. Návrh na změnu plánu čerpání investičního fondu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0991/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu plánu čerpání investičního fondu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2004 dle materiálu RK-27-2004-46, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-46, RK-27-2004-46pr1

 

47. Rozpočtové opatření – spolufinancování úhrady pronájmu prostor v souvislosti s pořádáním koncertu vážné hudby v rámci IX. ročníku MHF Concentus Moraviae

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na spolufinancování úhrady pronájmu za prostory. V průběhu jednání přišla M. Černá. Na jednání se dostavil M. Vystrčil. Po krátké diskuzi rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. H. Kubíček doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-47, RK-27-2004-47pr1

 

48. Návrh na schválení předprojektové a projektové přípravy k realizaci výstavby Krajské knihovny Vysočiny jako novostavby v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, L. Vyhlídalová, pracovnice oddělení kultury a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0992/27/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se zahájením předprojektové a projektové přípravy k realizaci výstavby Krajské knihovny Vysočiny jako novostavby v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod a

ukládá

odboru majetkovému ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče předložit podmínky k zadání veřejné zakázky na zpracování urbanisticko – architektonické studie včetně technického a provozního řešení vlastní budovy knihovny dle způsobu č. 2 dle materiálu RK-27-2004-48 Soutěž o návrh + podlimitní veřejná zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor kultury a památkové péče

termín: polovina září 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-48

 

9. Veřejná zakázka na stavbu: „II/360-obchvat obce Oslavičky, okres Třebíč“ – výběr zhotovitele stavby

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k průběhu uvedené veřejné zakázky a předložil materiál RK-27-2004-09upr1, obsahující další variantu návrhu usnesení. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala návrh usnesení nově předloženého materiálu.

Usnesení 0993/27/2004/RK

Rada kraje

rozhodla

že nejvhodnější nabídkou, podanou v obchodní veřejné soutěži na zhotovitele stavby „II/360 obchvat obce Oslavičky, okres Třebíč“, je nabídka podaná uchazečem Sdružení IMOS Brno, a. s. a Stavby mostů a silnic Hodonín, a. s. – obchvat obce Oslavičky, Olomoucká 174, okres Brno-město a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-09

 

49. Návrh na schválení nařízení rady kraje č. 01/2004 k vydání požárního poplachového plánu kraje

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje a zástupci HZS kraje Vysočina, seznámili radu kraje s předloženým návrhem schválení výše uvedeného nařízení rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0994/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

Nařízení kraje Vysočina, kterým se vydává požární poplachový plán kraje dle materiálu RK-27-2004-49, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 3. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-49, RK-27-2004-49pr1, RK-27-2004-49pr1a, RK-27-2004-49pr2

 

50. Návrh na schválení nařízení rady kraje č. 02/2004 k stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje a zástupci HZS kraje Vysočina, předložili radě kraje návrh na schválení nařízení rady kraje k stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0995/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

Nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob dle materiálu RK-27-2004-50, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 3. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-50, RK-27-2004-50pr1

 

51. Návrh na poskytnutí věcného daru

M. Vystrčil seznámil radu kraje s předloženým návrhem na poskytnutí věcného daru Sboru dobrovolných hasičů Nová Říše. Z jednání se omluvila A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0996/27/2004/RK

Rada kraje

rozhodla

v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, o poskytnutí věcného daru – putovního poháru v maximální pořizovací ceně 2000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Nová Říše, kteří jsou organizátory soutěže O putovní pohár kraje Vysočina a SDH Nová Říše.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 20. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-51, RK-27-2004-51pr1, RK-27-2004-51pr2

 

52. Návrh na poskytnutí věcného daru

M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru Sboru dobrovolných hasičů Nevcehle. Po krátké diskuzi rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. M. Vystrčil doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-52, RK-27-2004-52pr1, RK-27-2004-52pr2

 

53. Návrh na poskytnutí věcného daru

I. Rohovský předložil radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru Základní kynologické organizaci Světlá nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0997/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí věcného daru, sady tří pohárů, ve výši max. 2 000,- Kč Základní kynologické organizaci Světlá nad Sázavou pro vítěze Speciální výstavy a Mezinárodního přeboru ve výcviku československých vlčáků.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 25. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-53, RK-27-2004-53pr1

 

54. Žádost o použití znaku kraje

F. Dohnal seznámil radu kraje s žádostí Krajského výkonného výboru České strany sociálně demokratické Vysočina o užití znaku kraje Vysočina na volebních materiálech do Zastupitelstva kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0998/27/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

žádost Krajského výkonného výboru České strany sociálně demokratické Vysočina o užití znaku kraje Vysočina na volebních materiálech do Zastupitelstva kraje Vysočina a

souhlasí

s užitím všech symbolů kraje v předvolební kampani ke krajským volbám v roce 2004 volebními stranami.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 10. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-54

 

55. Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

I. Rohovský seznámil radu kraje s žádostí Technických služeb města Chotěboře o prodloužení termínu smlouvy, uzavřené v rámci grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0999/27/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 52/39/03 dle materiálu RK-27-2004-55, př. 3.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 3. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2004-55, RK-27-2004-55pr1, RK-27-2004-55pr2, RK-27-2004-55pr3, RK-27-2004-55pr4

 

56. Rozprava členů rady

M. Vystrčil přiblížil radě kraje průběh jednání ohledně převodu části nemovitostí tvořících areál Kasáren Otakara Jaroše na kraj. Dále hovořil o dopadech změny zákona o územně správním členění státu.

 

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 27/2004 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 8. 2004, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2004 dne 3. 8. 2004.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 3. 8. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

Zápis bude ověřen na zasedání rady kraje č. 28/2004 dne 17. 8. 2004.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.8.2004 / 27.1.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze