Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2004

27. červenec 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2004 konaného dne 27. 7. 2004 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 38 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 27. 7. 2004;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2004

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 38 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: Z. Marková, T. Hermann, P. Kesl, K. Tvrdý, J. Jež, J. Barák, J. Skočdopole.

Návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání předložili:

M. Vystrčil – bod 30 Bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v k. ú. Myslůvka, obec Černíč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových;

M. Matějková – bod 31 Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace;

M. Černá – bod 32 Návrh na poskytnutí dotace.

Byla určena zapisovatelka M. Jakoubková.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: I. Rohovský, V. Vacek.

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Upravený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2004

2.       Zpráva o činnosti rady kraje

3.       Partnerské smlouvy k projektu ROWANet

4.       Projednání smlouvy mezi krajem Vysočina a obcí Krucemburk o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů

5.       Žádost o poskytnutí finanční půjčky

6.       Návrh na rozpočtové opatření

7.       Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi krajem Vysočina a obcí Bačice

8.       Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava

9.       Darování pozemků v k. ú. Vokov u Rynárce a obci Vokov

10.   Darování pozemků v k. ú. a obci Březské

11.   Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina

12.   Obecně závazná vyhláška kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina

13.   Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina

14.   Žádost obce Dolní Vilímeč o finanční pomoc po povodni ze dne 19. 4. 2004

15.   Žádost obce Ledeč nad Sázavou o finanční pomoc po povodni ze dne 10. 6. 2004; žádost HZS kraje Vysočina o finanční pomoc po povodni ze dne 10. 6. 2004

16.   Vstup kraje Vysočina do asociace Národní síť zdravých měst, obcí a regionů ČR, jako řádného člena

17.   Účast kraje Vysočina v projektu „IQ-TRAIN“

18.   Společný podkladový materiál pro všechna grantová schémata v rámci opatření SROP

19.   Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP

20.   Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP

21.   Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP

22.   Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

23.   Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ

24.   FOND VYSOČINY – Grantový program VÝZKUM-VÝVOJ-INOVACE

25.   FOND VYSOČINY – Grantový program ROZVOJ MALÝCH PODNIKATELŮ

26.   FOND VYSOČINY – Grantový program CERTIFIKACE-OSVĚDČENÍ

27.   FOND VYSOČINY - Grantový program Vítejte u nás III na podporu vzniku turistických balíčků služeb a turistických produktů

28.   FOND VYSOČINY – Grantový program DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU II. na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

29.   FOND VYSOČINY – Grantový program Integrace aplikačního vybavení ISVS

30.   Bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v k. ú. Myslůvka, obec Černíč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

31.   Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace

32.   Návrh na poskytnutí dotace

33.   Rozprava

Upravený návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

2. Zpráva o činnosti rady kraje

F. Dohnal seznámil přítomné s předloženými zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.

Z. Dobrý požádal o zaslání přílohy k materiálu RK-22-2004-24 „Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - VI.“ F. Dohnal sdělil, že požadovaný materiál zašle odbor sekretariátu hejtmana.

B. Kotlán vznesl dotaz jaký bude další postup kraje k obcím, které v souvislosti se schváleným návrhem změny hranic krajů nebudou součástí kraje Vysočina.

F. Dohnal sdělil, že přístup k jednotlivým se nemění až do konce roku, kdy se stávají součástí Jihomoravského kraje.

J. Slámečka v souvislosti s materiálem RK-22-2004-26 „Dohoda o vzájemné spolupráci - Vysočina - hovořil o účasti na přípravném zasedání Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina, která se konala dne 24. 6. 2004. Vzhledem k tomu, že byla na této schůzce malá účast zástupců z kraje, vznesl dotaz, zda se touto záležitostí rada kraje zabývala a požádal radu kraje o předložení návrhu k této záležitosti na příští zasedání zastupitelstva kraje.

Z. Dobrý vyslovil souhlasné stanovisko s požadavkem J. Slámečky.

F. Dohnal sdělil, že rada o této záležitosti nejednala, protože se zatím nikdo z účastníků schůzky s požadavkem o projednání této záležitosti na kraj neobrátil. Přesto rada kraje připraví na příští zasedání zastupitelstva kraje návrh k projednání. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 251/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovědnost:

termín:

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-02

 

3. Partnerské smlouvy k projektu ROWANet

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem smlouvy o spolupráci na projektu ROWANet a požádal o doplnění předloženého materiálu o přílohu č. 8. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 252/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Smlouvy o spolupráci na projektu páteřní optické sítě kraje Vysočina - ROWANet dle materiálů ZK-04-2004-03, př. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 s městy Nové Město na Moravě, Moravské Budějovice, Bystřice nad Pernštejnem, Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 27. 7. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-03, ZK-04-2004-03pr1, ZK-04-2004-03pr2, ZK-04-2004-03pr3, ZK-04-2004-03pr4, ZK-04-2004-03pr5, ZK-04-2004-03pr6, ZK-04-2004-03pr7, ZK-04-2004-03pr8

 

4. Projednání smlouvy mezi krajem Vysočina a obcí Krucemburk o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu smlouvy mezi krajem Vysočina a obcí Krucemburk ohledně uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 253/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

smlouvu mezi krajem Vysočina a obcí Krucemburk o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů dle materiálu ZK-04-2004-04, př. 1 a

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana předložit schválenou smlouvu k podpisu oprávněným zástupcům obou smluvních stran.

odpovědnost: A. Beranová

termín: 31. 7. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-04, ZK-04-2004-04pr1

 

5. Žádost o poskytnutí finanční půjčky

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost Svazku obcí Plynofikace Ledečska o poskytnutí finanční půjčky na dokončení plynofikace obcí svazku.

Z. Dobrý vyslovil svůj názor vyhovět žádosti Svazku obcí. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné protinávrhy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 254/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost Svazku obcí Plynofikace Ledečska se sídlem v Leštině u Světlé o poskytnutí finanční půjčky ve výši 5 mil. Kč na dokončení plynofikace obcí svazku a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 3. 8. 2004

Návrh byl schválen 26 hlasy, proti 8, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-05

 

6. Návrh na rozpočtové opatření

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanými změnami rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 255/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přesun finančních prostředků mezi akcemi položek Technického zhodnocení a vyjmenovaných oprav ve školství, v kulturních organizacích, v sociálních organizacích a ve zdravotnických organizacích Kapitoly Nemovitý majetek dle materiálu ZK-04-2004-06, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-06, ZK-04-2004-06pr1, ZK-04-2004-06pr2

 

7. Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi krajem Vysočina a obcí Bačice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi krajem Vysočina a obcí Bačice. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 256/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na část pozemku par. č. 202/1– ostatní plocha, v k. ú. Udeřice, obec Bačice, zastavěnou chodníkem, podle které kraj Vysočina daruje pozemek zastavěný chodníkem do vlastnictví obce Bačice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-07

 

8. Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 257/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, podle které části pozemku par. č. 5894/2 – ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Jihlava, nesloužící jako silniční pozemek, přejdou do vlastnictví Statutárního města Jihlava a části pozemku par. č. 5894/4 v k. ú. a obci Jihlava zastavěné stavbou okružní křižovatky, včetně stavby silničního tělesa, přejdou do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-08

 

9. Darování pozemků v k. ú. Vokov u Rynárce a obci Vokov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemků v k. ú. Vokov u Rynárce do vlastnictví obce Vokov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 258/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darovaní pozemků par. č. 1111/3 o výměře 76 m2, par. č. 1111/4 o výměře 882 m2, par. č. 1111/5 o výměře 384 m2 a par. č. 1111/6 o výměře 22 m2 v k. ú. Vokov u Rynárce, obec Vokov, zastavěných chodníkem, do vlastnictví obce Vokov;

·         dodatek č. 48 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2004-09, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-09, ZK-04-2004-09pr1

 

10. Darování pozemků v k. ú. a obci Březské

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Březské do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 259/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování dílů „b“ o výměře 48 m pozemku par. č. 1224/5, „i“ o výměře 13 m2 pozemku par. č. 1580/22 a dílu „h“ o výměře 7 m2 pozemku par. č. 55 podle geometrického plánu č. 149-325/2003, vše v k. ú. a obci Březské do vlastnictví obce Březské;

·         dodatek č. 77 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2004-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-10, ZK-04-2004-10pr1

 

30. Bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v k. ú. Myslůvka, obec Černíč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k návrhu smlouvy o bezúplatném převodu výše uvedených pozemků do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 260/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         bezúplatné nabytí pozemků par. č. 540/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 115 m2 a par. č. 542/16 – ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2 v k. ú. Myslůvka, obec Černíč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 22 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-04-2004-30, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-30, ZK-04-2004-30pr1

 

11. Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina

I. Rohovský informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu Plánu.

D. Oulehla vyslovil svůj názor k předloženému materiálu a doporučil, aby se kraj zabýval problematikou úložiště jaderného odpadu.

J. Vondráček vyslovil svůj názor k záležitostem týkajících se odvozového systému.

P. Hájek, vedoucí odboru životního prostředí, k dotazu D. Oulehly uvedl, že jaderný odpad ošetřuje zákon č. 18 – Atomový zákon a je v kompetenci státu jak naložit s jaderným odpadem.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 261/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

si vyhrazuje

dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválení Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, nebo jeho změn a

schvaluje

Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina ve znění materiálu ZK-04-2004-11, př. 1.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: průběžně

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-11, ZK-04-2004-11pr1, ZK-04-2004-11pr2, ZK-04-2004-11pr3

 

12. Obecně závazná vyhláška kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina

I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 262/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

vydává

Obecně závaznou vyhlášku kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, dle materiálu ZK-04-2004-12, př. 2.

odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: září 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-12, ZK-04-2004-12pr1

 

13. Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina

P. Maslák seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 263/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         žádosti obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina dle materiálu ZK-04-2004-13, př. 1, ve výši 412 210,- Kč. Finanční prostředky budou uvolněny v souladu s Pravidly, tj. do jednoho měsíce po dokončení projektu a schválení vyúčtování odborem sekretariátu hejtmana;

·         zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, ORJ 1500, § 5319 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 412 210,- Kč a snížení položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 412 210,- Kč za účelem poskytnutí dotací obcím dle materiálu ZK-04-2004-13, př. 1 a

zamítá

žádosti obcí na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina dle materiálu ZK-04-2004-13, př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor

termín: 31. 12. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-13, ZK-04-2004-13pr1, ZK-04-2004-13pr2

 

14. Žádost obce Dolní Vilímeč o finanční pomoc po povodni ze dne 19. 4. 2004

P. Maslák předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Dolní Vilímeč o finanční výpomoc na odstranění povodňových škod. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 264/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí finanční dotace obci Dolní Vilímeč na odstranění povodňových škod ve výši 100 000,- Kč;

·         povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 100 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku.

odpovědnost: P. Maslák, ekonomický odbor

termín: 27. 7. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-14, ZK-04-2004-14pr1, ZK-04-2004-14pr2

 

15. Žádost obce Ledeč nad Sázavou o finanční pomoc po povodni ze dne 10. 6. 2004; žádost HZS kraje Vysočina o finanční pomoc po povodni ze dne 10. 6. 2004

P. Maslák předložil zastupitelstvu kraje žádosti obce Ledeč nad Sázavou a HZS kraje Vysočina o finanční výpomoc na odstranění povodňových škod. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 265/04/2004/ZK

Zastupitelstvo

schvaluje

·          poskytnutí finanční dotace městu Ledeč nad Sázavou na odstranění povodňových škod ve výši 3 000 000,-Kč;

·          povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 3 000 000,- Kč snížením položky Nespecifikovaná rezerva § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku;

·          poskytnutí finančního příspěvek Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na odstranění povodňových škod ve výši 100 000,- Kč za podmínky, že rozpočet HZS kraje Vysočina na rok 2004 bude ze strany státu navýšen min. o částku 100 000,-Kč;

·          povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 100 000,- Kč snížením položky Nespecifikovaná rezerva § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku.

odpovědnost: P. Maslák

termín: 27. 7. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-15, ZK-04-2004-15pr1, ZK-04-2004-15pr1a, ZK-04-2004-15pr1b, ZK-04-2004-15pr1c, ZK-04-2004-15pr2, ZK-04-2004-15pr2a, ZK-04-2004-15pr2b, ZK-04-2004-15pr3

 

16. Vstup kraje Vysočina do asociace Národní síť zdravých měst, obcí a regionů ČR, jako řádného člena

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s výše uvedeným materiálem a navrhla doplnit druhou část usnesení o text: „…do doby zvolení nového politika projektu“. J. Kruntorád navrhl zvolit M. Černou členkou politického vedení projektu Zdravý kraj Vysočina. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 266/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

nabídku Národní sítě zdravých měst, obcí a regionů ČR k přijetí řádného členství;

schvaluje

·          vstup kraje Vysočina jako řádného člena asociace NSZM ČR;

·          přijetí Deklarace Zdravého kraje Vysočina a

volí

Ing. Marii Černou jako politika projektu Zdravý kraj Vysočina do doby zvolení nového politika projektu.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: do konce roku 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-16, ZK-04-2004-16pr1, ZK-04-2004-16pr2, ZK-04-2004-16pr3, ZK-04-2004-16pr4, ZK-04-2004-16pr5

 

17. Smlouva mezi krajem Vysočina a Dolním Rakouskem o spolupráci na projektu „IQ-TRAIN“

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh smlouvy mezi krajem Vysočina a Dolním Rakouskem.

Z. Dobrý, D. Oulehla vyjádřili svůj názor a negativní postoj ke způsobu zpracování předložené Smlouvy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 267/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Smlouvu mezi krajem Vysočina a Dolním Rakouskem o spolupráci na projektu „IQ-TRAIN“ dle materiálu ZK-04-2004-17, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-17, ZK-04-2004-17pr1, ZK-04-2004-17pr2, ZK-04-2004-17pr3

 

18. Společný podkladový materiál pro všechna grantová schémata v rámci opatření SROP

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s informativním materiálem ke grantovým schématům v rámci opatření SROP. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje vzalo informativní materiál na vědomí.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-18

 

19. Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP

Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil V. Novotný. M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh Žádostí o grantové schémata v rámci opatření 1.1. SROP a požádala o úpravu podkladového materiálu ZK-04-2004-19, vč. příloh 1, 2, 4, 5, 6. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 268/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Příslib spolufinancování grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP z prostředků krajského rozpočtu dle materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 7;

·          Příslib spolufinancování grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP z prostředků krajského rozpočtu dle materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 8 a

bere na vědomí

·          předložení Žádosti o grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 1upr1;

·          předložení Žádosti o grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 2upr1;

·          pracovní verzi Výzvy k předkládání akcí do grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 4upr1;

·          pracovní verzi Výzvy k předkládání akcí do grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 5upr1;

·          pracovní verzi Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 3;

·          pracovní verzi Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvy ke grantovému schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a Výzvy ke grantovému schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2004-19upr1, př. 6upr1 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy v předložených materiálech na základě pokynů řídicího orgánu SROP.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: ORR předloží zastupitelstvu kraje Vysočina dne 21. 9. 2004 konečné znění Výzev ke grantovým schématům v rámci opatření 1.1., Směrnici a Pokyny

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-19

 

20. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh Žádosti o grantové schéma v rámci opatření 4.1.2 SROP. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 269/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Příslib spolufinancování grantového schématu „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.1.2 SROP z prostředků krajského rozpočtu dle materiálu ZK-04-2004-20, př. 6 a

bere na vědomí

·   předložení Žádosti o grantové schéma „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.1.2 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2004-20, př. 1;

·   pracovní verzi Výzvy k předkládání akcí do grantového schématu „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-04-2004-20, př. 3;

·   pracovní verzi Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-04-2004-20, př. 2;

·   pracovní verzi Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/4.1.2./1.1/2004 grantového schématu „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-04-2004-20, př. 4 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy v předložených materiálech na základě pokynů řídicího orgánu SROP.

odpovědnost: ORR

termín: ORR předloží zastupitelstvu kraje dne 21.9.2004 Výzvu, Směrnici a Pokyny

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-20

 

21. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh Žádosti o grantové schéma v rámci opatření 4.2.2 SROP. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 270/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Příslib spolufinancování grantového schématu „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.2.2 SROP z prostředků krajského rozpočtu podle materiálu ZK-04-2004-21, př. 6 a

bere na vědomí

·          předložení Žádosti o grantové schéma „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.2.2 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2004-21, př. 1;

·          pracovní verzi Výzvy k předkládání akcí do grantového schématu „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-04-2004-21, př. 3;

·          pracovní verzi Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.2.2 SROP podle materiálu ZK-04-2004-21, př. 2;

·          pracovní verzi Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/4.2.2/1.1/2004 v rámci grantového schématu „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-04-2004-21, př. 4 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy v předložených materiálech na základě pokynů řídicího orgánu SROP.

odpovědnost: ORR

termín: ORR předloží zastupitelstvu kraje dne 21.9.2004 Výzvu, Směrnici a Pokyny

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-21

 

22. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh Žádosti o grantové schéma v rámci opatření 3.2 SROP. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 271/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Příslib spolufinancování grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP z prostředků krajského rozpočtu v programovacím období 2004 až 2006 dle materiálu ZK-04-2004-22, př. 5 a

bere na vědomí

·   předložení Žádosti o grantové schéma „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006“ v rámci opatření 3.2 SROP (materiál ZK-04-2004-22, př. 1) na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod;

·   pracovní verzi Výzvy k předkládání akcí do grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu ZK-04-2004-22, př. 3;

·   pracovní verzi Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu ZK-04-2004-22, př. 2;

·   pracovní verzi Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/1.1/2004 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu ZK-04-2004-22, př. 4 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy v předložených materiálech na základě pokynů řídicího orgánu SROP.

odpovědnost: OŠMS, OE

termín: OŠMS předloží do 21. září předloží výzvu, směrnici a pokyny zastupitelstvu kraje

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-22

 

23. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového schématu v rámci opatření 3.2 SROP. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 272/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   záměr kraje Vysočina vyhlásit grantové schéma v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání OP RLZ;

·   závazek kraje Vysočina zabezpečit financování grantového schématu v rámci opatření 3.3 OP RLZ v programovacím období 2004 až 2006 z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu;

bere na vědomí

pracovní verzi Návrhu grantového schématu kraje Vysočina pro opatření 3.3 OP RLZ dle materiálu ZK-04-2004-23, př. 1.

odpovědnost: OŠMS

termín: OŠMS do 10. srpna sdělit stanovisko kraje Správě služeb zaměstnanosti MPSV

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-23

 

24. FOND VYSOČINY – Grantový program VÝZKUM-VÝVOJ-INOVACE

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh výše uvedeného grantového programu. K návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 273/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Výzkum-vývoj-inovace“ dle materiálu ZK-04-2004-24, př. 1;

jmenuje

·   řídicí výbor grantového programu „Výzkum-vývoj-inovace“ ve složení:

KSČM – Štěpán Václav (PE), Novotný Ivo (TR)

ČSSD – Zdeněk Chlád (HB)

SNK – Marie Černá (TR), Václav Kočí (HB)

ODS – Novotná Alena (TR), Havel Josef (HB)

4K – Petr Škarabela (TR), Petr Kesl (PE)

·   Ladislava Péťu (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Výzkum-vývoj -inovace“;

·   Martinu Kršňákovou (TR) s právem hlasovacím a Magdalenu Svatoňovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru a grantového programu „Výzkum-vývoj-inovace“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-24, ZK-04-2004-24pr1

 

26. FOND VYSOČINY – Grantový program CERTIFIKACE-OSVĚDČENÍ

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh výše uvedeného grantového programu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 274/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Certifikace - osvědčení“ dle materiálu ZK-04-2004-26, př. 1;

jmenuje

·   řídicí výbor grantového programu „Certifikace - osvědčení“ ve složení:

KSČM – Miklík Jaroslav (ZR), Náhončík František (HB)

ČSSD – Jaroslav Bártl (JI), Josef Myčka (ZR)

SNK – Pavel Gregor (TR), Miloš Odvárka (ZR)

ODS – Jaroslav Ptáček (ZR), Jaroslav Doležal (TR)

4K – Jaromír Černý (ZR)

·   Jaromíra Baráka (TR, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „Certifikace - osvědčení“;

·   Martinu Kršňákovou (TR) s právem hlasovacím a Tomáše Čiháka (HB) s právem poradním jako garanty řídicího výboru a grantového programu „Certifikace - osvědčení“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-26, ZK-04-2004-26pr1

 

27. FOND VYSOČINY - Grantový program Vítejte u nás 2004 na podporu vzniku turistických balíčků služeb a turistických produktů

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh výše uvedeného grantového programu. K návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 275/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Vítejte u nás 2004“ na podporu vzniku turistických balíčků služeb a turistických produktů, dle materiálu ZK-04-2004-27, př. 1;

jmenuje

·   řídicí výbor grantového programu „Vítejte u nás 2004“ ve složení:

KSČM – Slámečka Jan (ZR), Bambasová Jaroslava (PE)

ČSSD – Dagmar Zvěřinová (ZR)

SNK – Zdeňka Marková (ZR), Vladimír Měrka (TR)

ODS – Jana Fischerová (HB), Vratislav Výborný (JI)

4K – Jaroslav Sochor (JI), Marie Ostatnická (HB)

·   Antonína Daňka (PE, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Vítejte u nás 2004“;

·   Ivanu Mahelovou s právem hlasovacím a Jitku Mattyašovskou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Vítejte u nás 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 27. 7. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-27, ZK-04-2004-27pr1

 

28. FOND VYSOČINY – Grantový program DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU II. na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh výše uvedeného grantového programu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 276/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2004“ na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, dle materiálu ZK-04-2004-28, př. 1;

jmenuje

·   řídicí výbor grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2004“ ve složení:

KSČM – Kotlán Bohumil (ZR), Havlíček Milan (TR)

ČSSD – Petr Piňos (TR)

SNK – Zdeněk Jirsa (JI), Lukáš Vlček (PE)

ODS – Müllerová Hana (JI), Šmíd Milan (PE)

4K – Stanislav Kropáček (PE), Jiří Vondráček (HB)

·   Vladimíra Dolejše (HB, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2004“;

·   Renatu Běhanovou s právem hlasovacím a Ivanu Mahelovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 27. 7. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-28, ZK-04-2004-28pr1

 

29. FOND VYSOČINY – Grantový program Integrace aplikačního vybavení ISVS

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh výše uvedeného grantového programu. K návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 277/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Integrace aplikačního vybavení ISVS“ dle materiálu ZK-04-2004-29, př. 1;

jmenuje

·   řídicí výbor grantového programu „Integrace aplikačního vybavení ISVS“ ve složení:

KSČM – Lecjaks Zdeněk (HB), Kalabus Pavel (JI)

ČSSD – Petr Kocián (ZR), Dušan Horváth (ZR)

SNK – Jiří Antonů (JI), Jiří Hort (TR)

ODS – Novotný Dušan (JI), Kopecký Pavel (HB)

4K – Stanislav Kropáček (PE),

·   Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „Integrace aplikačního vybavení ISVS“;

·   Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Integrace aplikačního vybavení ISVS“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 27. 7. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-29, ZK-04-2004-29pr1

 

25. FOND VYSOČINY – Grantový program ROZVOJ MALÝCH PODNIKATELŮ

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh výše uvedeného grantového programu.

Z. Dobrý vznesl dotaz, zda by neměla být k materiálu předložena povinná příloha Podnikatelský plán na základě formulace uvedené v příloze 1 odstavci 5 tohoto materiálu.

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, navrhl vypustit z odstavce 5 „Popis a rozsah programu“ větu: „Program je zaměřený na již existující malé podniky, které mají zpracované podnikatelské plány“. Z. Dobrý s navrženou úpravou odboru regionálního rozvoje souhlasil. M. Černá rovněž navrženou změnu akceptovala. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 278/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů“ dle materiálu ZK-04-2004-25, př. 1upr1;

jmenuje

·   řídicí výbor grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů“ ve složení:

KSČM – Oulehla Drahoslav (TR), Dobrý Zdeněk (HB)

ČSSD – Libor Joukl (HB), Vnislav Jelínek (PE)

SNK – Stanislav Hort (TR), Libor Honzárek (HB)

ODS – Krpálková Eva (JI)

4K – Pavel Hlaváč (HB), Pavel Maslák (JI)

·   Ivo Rohovského (ZR ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů“;

·   Martinu Kršňákovou (TR) s právem hlasovacím a Olgu Wiesnerovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru a grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-25, ZK-04-2004-25pr1

 

31. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku č. 2 zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 279/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2004-31, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci

Návrh byl schválen 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-31, ZK-04-2004-31pr1, ZK-04-2004-31pr2

 

32. Návrh na poskytnutí dotace

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu na poskytnutí věcných a finančních darů uvedeným obcím. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 280/04/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotací z kapitoly Zastupitelstvo kraje obcím Radostín,Mladoňovice, Horní Krupá, Bratřice a Nová Říše ve výši a struktuře dle materiálu ZK-04-2004-32, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 30. 8. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2004-32, ZK-04-2004-32pr1

 

33. Rozprava

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další zasedání se bude konat ve středu 29. 9. 2004.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ivo Rohovský                        ……...……………………………………

 

 

Václav Vacek                        …..………………………………….……

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2004.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2004 dne 27. 7. 2004.

Zapsala: M. Jakoubková dne 28. 7. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.8.2004 / 16.8.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2013

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze