Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 25/2004

20. červenec 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2004, které se konalo dne 20. 7. 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2004

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 20. 7. 2004.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil nepřítomnost M. Matějkové.

K navrženému programu jednání byly radě kraje předloženy návrhy na zařazení bodů do programu jednání:

36.   Návrh na pověření řízením Vysoké školy polytechnické Jihlava

37.   Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální věci na rok 2004

38.   Žádost obce Hojovice o finanční příspěvek na projektovou dokumentaci

39.   Nominace dvou zástupců kraje Vysočina do hodnotitelských komisí pro OPPP pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů

40.   Nájemní smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina

41.   Výběr zhotovitele stavby „Přístavba tělocvičny s učebnami pro VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou“ formou veřejné zakázky na stavební práce

42.   Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavebních prací na akci „III/01831 Ledeč nad Sázavou – odstranění škod po přívalových deštích“

43.   Návrh postupu předprojektové a projektové přípravy stavby budovy „D“ Krajského úřadu kraje Vysočina

44.   Návrh na poskytnutí finančního daru

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2004
 2. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 3. Prodej pozemku v k. ú. a obci Doubravník
 4. Schválení rozpočtového opatření - programové financování ze SFDI, změny v příloze M4 rozpočtu
 5. Stavba chodníku v k. ú. a obci Břevnice
 6. Stavba autobusové zastávky v k. ú. a obci Dolní Město
 7. Souhlas s pokácením dřevin a zbudováním sjezdu v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež
 8. Uspořádání silniční sítě v obci Trnava
 9. Výkup pozemků v k. ú. Velká Losenice
 10. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava mezi Vysočinou a Statutárním městem Jihlava
 11. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 12. Školní statek Třebíč prodej
 13. Návrh na vyřazení, likvidaci a prodej nepotřebného majetku
 14. Změna závazných ukazatelů slučovaných organizací kapitoly Školství
 15. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004
 16. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2004
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci programového financování ze státního rozpočtu
 18. Rozšíření činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, včetně návrhu na rozpočtové opatření na provoz pobočky
 19. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-červen 2004
 20. První etapa výstavby datového skladu kraje Vysočina – organizace projektu, finance, zakázka kraje
 21. Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - VII
 22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod
 23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
 24. Žádost obce Strážek o poskytnutí finanční pomoci
 25. Žádost obce Vyskytná o zajištění zimní údržby místní komunikace
 26. Návrh na schválení mimořádné odměny
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření
 28. Návrh na odepsání pohledávek u Správy a údržby silnic Pelhřimov
 29. Stanovisko k žádosti o dotaci pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na investiční záměr „Rekonstrukce pavilonu gynekologie a porodnice“ v Nemocnici Třebíč
 30. Úprava závazného ukazatele „Investiční dotace“ u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina na rok 2004
 31. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - úprava závazného ukazatele „příspěvku na provoz“ pro organizace zdravotnické záchranné služby
 32. Podpora reprezentanta kraje Vysočina na Mistrovství Evropy v bezmotorovém létání
 33. Návrh na rozpočtové opatření - výmalba chodby
 34. Informace o vyhlášení programu Evropské komise „Iniciativa Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko pro období 2004 – 2006“
 35. Nominace nezávislých expertů do národní databáze expertů v rámci Společného regionálního operačního programu
 36. Návrh na pověření řízením Vysoké školy polytechnické Jihlava
 37. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální věci na rok 2004
 38. Žádost obce Hojovice o finanční příspěvek na projektovou dokumentaci
 39. Nominace dvou zástupců kraje Vysočina do hodnotitelských komisí pro OPPP pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
 40. Nájemní smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 41. Výběr zhotovitele stavby „Přístavba tělocvičny s učebnami pro VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou“ formou veřejné zakázky na stavební práce
 42. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavebních prací na akci „III/01831 Ledeč nad Sázavou – odstranění škod po přívalových deštích“
 43. Návrh postupu předprojektové a projektové přípravy stavby budovy „D“ Krajského úřadu kraje Vysočina
 44. Návrh na poskytnutí finančního daru
 45. Rozprava členů rady

Upravený program jednání byl schválen 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2004 bude ověřen na příštím zasedání rady kraje.

 

2. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, podala radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a schválení zveřejnění záměru darovat část pozemku městu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0909/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darování pozemků par. č. 3902 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 85 m2 (dle GPL č. 4688-35/2004) a par. č. 752/95 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod, na úřední desce krajského úřadu kraje Vysočina a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků par. č. 3902 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 85 m2 (dle GPL č. 4688-35/2004) a par. č. 752/95 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-02

 

3. Prodej pozemku v k. ú. a obci Doubravník

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh na prodej uvedeného pozemku v k. ú. a obci Doubravník. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0910/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat geometrickým plánem č. 450-42/2004 ze dne 26. 5. 2004 nově odměřený pozemek par. č. st. 574/2 – zastavěná plocha o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Doubravník.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-03

 

4. Schválení rozpočtového opatření - programové financování ze SFDI, změny v příloze M4 rozpočtu

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, informovala radu kraje o navržené změně rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0911/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         povýšení rozpočtu příjmů a výdajů kraje Vysočina o celkovou částku 26 000 000,- Kč na jmenovité akce „III/36035 Domanín – Lísek, oprava krytu“ ve výši 13 200 000,- Kč, „III/01831 Ledeč nad Sázavou – odstranění škod po přívalových deštích“ ve výši 5 000 000,- Kč a “II/387 Koroužné – Švařec, rekonstrukce“ ve výši 7 800 000,- Kč zařazené do programového financování určené k realizaci, příp. dokončení v roce 2004;

·         doplnění přílohy M4 Investice v dopravě dle materiálu RK-25-2004-04, př. 1.

odpovědnost: majetkový odbor, ekonomický odbor

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-04

 

5. Stavba chodníku v k. ú. a obci Břevnice

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, podala radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou v k. ú. a obci Břevnice a schválení zveřejnění záměru darovat část pozemku obci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0912/25/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku na pozemku par. č. 359 v k. ú. a obci Břevnice;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Břevnice zastavěnou část pozemku par. č. 359 v k. ú. a obci Břevnice a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 359 v k. ú. a obci Břevnice do vlastnictví obce Břevnice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-05

 

6. Stavba autobusové zastávky v k. ú. a obci Dolní Město

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, informovala radu kraje o předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou v k. ú. a obci Dolní Město a schválení zveřejnění záměru darovat část pozemku obci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0913/25/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou autobusové čekárny na pozemku par. č. 727/5 v k. ú. a obci Dolní Město;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Dolní Město zastavěnou část pozemku par. č. 727/5 v k. ú. a obci Dolní Město a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování autobusovou čekárnou zastavěné části pozemku par. č. 727/5 v k. ú. a obci Dolní Město do vlastnictví obce Dolní Město.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-06

 

7. Souhlas s pokácením dřevin a zbudováním sjezdu v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s podáním žádosti o pokácení 17 ks dřevin rostoucích na pozemku v k. ú. a obci Střítež u Třebíče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0914/25/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

·   s podáním žádosti o souhlas s pokácením 17 ks dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. 1134/2 v k. ú. Střítež a obci Střítež, za podmínky uzavření smlouvy, v níž se žadatel zaváže uhradit veškerá náklady a zabezpečit všechny povinnosti související s pokácením dřevin;

·   se zbudováním sjezdu částečně zasahujícího na pozemek par. č. 1134/2 v k. ú. Střítež a obci Střítež, za podmínky, že po realizaci bude sjezd na náklady žadatele geometricky zaměřen a část zasahující do pozemku par. č. 1134/2 v k. ú. Střítež a obci Střítež bude úplatně převedena žadateli za cenu dle cenových předpisů, platných v den podpisu kupní smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-07

 

8. Uspořádání silniční sítě v obci Trnava

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh na pověření náměstka hejtmana pro oblast dopravy RNDr. Petra Pospíchala k jednání s představiteli obce o revokaci usnesení zastupitelstva obce týkající se uspořádání silniční sítě v obci Trnava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0915/25/2004/RK

Rada kraje

pověřuje

Petra Pospíchala k jednání s představiteli obce Trnava o revokaci usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 1. 2004 v bodu 3 – Majetkoprávní rozdělení silnice v obci.

odpovědnost: RNDr.Petr Pospíchal

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-08, RK-25-2004-08pr1, RK-25-2004-08pr2

 

9. Výkup pozemků v k. ú. Velká Losenice

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, seznámila radu kraje s žádostí Emericha Čejky, bytem , o majetkoprávní vypořádání jeho pozemků v k. ú. Velká Losenice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0916/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s Emerichem Čejkou o výkupu nově odměřených pozemků par. č. 2966/9 o výměře 770 m2, par. č. 2318/10 o výměře 25 m2, par. č. 2966/22 o výměře 57 m2, par. č. 2966/11 o výměře 198 m2, par. č. 2318/11 o výměře 56 m2, par. č. 2966/10 o výměře 145 m2, par. č. 2966/12 o výměře 72 m2, par. č. 2966/13 o výměře 272 m2 a par. č. 2318/13 o výměře 15 m2 a par. č. 2318/12 o výměře 11 m2, vše v k. ú. a obci Velká Losenice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-09

 

10. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava mezi Vysočinou a Statutárním městem Jihlava

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh na bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví kraje do vlastnictví Statutárního města Jihlavy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0917/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darování nemovitostí dle materiálu RK-25-2004-10, př. 1, do vlastnictví Statutárního města Jihlava;

ukládá

odboru sociálních věcí a zdravotnictví a řediteli Nemocnice Jihlava předložit radě kraje koncepci organizace servisních činností Nemocnice Jihlava v souvislosti s převodem nemovitostí v areálu staré nemocnice do vlastnictví Statutárního města Jihlava a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   darování nemovitostí dle materiálu RK-25-2004-10, př. 1, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlava;

·   přijetí daru nemovitostí dle materiálu RK-25-2004-10, př. 3, od Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava

termín: 21. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-10, RK-25-2004-10pr1

 

11. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, seznámila radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0918/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-25-2004-11, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-11, RK-25-2004-11pr1

 

40. Nájemní smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, podala radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0919/25/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-25-2004-40.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-40

 

41. Výběr zhotovitele stavby „Přístavba tělocvičny s učebnami pro VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou“ formou veřejné zakázky na stavební práce

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, seznámila radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0920/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Přístavba tělocvičny s učebnami pro VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou“, formou podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a

ukládá

odboru majetkovému, zajistit realizaci veřejné zakázky „Přístavba tělocvičny s učebnami pro VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou“ na základě schváleného zadání v navržených termínech dle materiálů RK-25-2004-41, př. 1upr1 a př. 2upr1 „Oznámení zadávacího řízení“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-41, RK-25-2004-41pr1, RK-25-2004-41pr2

 

43. Návrh postupu předprojektové a projektové přípravy stavby budovy „D“ Krajského úřadu kraje Vysočina

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, seznámila radu kraje s návrhem předprojektové a projektové přípravy stavby budovy „D“ Krajského úřadu kraje Vysočina. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0921/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·   návrh postupu předprojektové a projektové přípravy stavby budovy „D“ Krajského úřadu kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2004-43;

·   zadání zakázky kraje Vysočina na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě, formou výzvy pěti vyzvaným zpracovatelům dle materiálů RK-25-2004-43, př. 1upr1 a 2upr1;

·   seznam vyzvaných zájemců o zakázku kraje – zpracovatelů studie dle materiálu RK-25-2004-43, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 27. 7. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-43

 

13. Návrh na vyřazení, likvidaci a prodej nepotřebného majetku

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na prodej uvedeného nepotřebného majetku. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0922/25/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

·   s vyřazením a likvidací hmotného majetku Střední průmyslové školy Pelhřimov dle materiálu RK-25-2004-13;

·   s vyřazením a prodejem hmotného majetku Dětského domova Rovečné dle materiálu RK-25-2004-13.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé Střední průmyslové školy Pelhřimov a Dětského domova Rovečné

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-13

 

14. Změna závazných ukazatelů slučovaných organizací kapitoly Školství

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem změny závazných ukazatelů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0923/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední odborné školy, nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč, o 50 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy, Hradecká 235, Telč, o 50 tis. Kč dle materiálu RK-25-2004-14.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel příspěvkové organizace

termín: červenec2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-14

 

15. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k navrhovanému rozpočtovému opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0924/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství o účelovou dotaci MŠMT ČR pro soukromé školy na 3. čtvrtletí 2004 ve výši 29 381 tis. Kč;

·         rozpis účelově určené dotace na 3. čtvrtletí pro soukromé školy dle materiálu RK-25-2004-15, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-15, RK-25-2004-15pr1

 

36. Návrh na pověření řízením Vysoké školy polytechnické Jihlava

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky a rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0925/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

Návrh osoby, která bude pověřena řízením Vysoké školy polytechnické Jihlava dle materiálu RK-25-2004-36, př. 1.

odpovědnost: A. Štěrbová

termín: 20. 7. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-36, RK-25-2004-36pr1, RK-25-2004-36pr2

 

16. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2004

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0926/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Kultura,§ 3311 – Divadelní činnost, ORJ 4000) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 560 tis. Kč pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;

·         změnu závazného ukazatele - příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2004 o 560 tis. Kč na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2004“.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-16

 

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci programového financování ze státního rozpočtu

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podal radě kraje informace k uvedenému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0927/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, ORJ 4000) o přijatou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 42 tis. Kč v rámci programového financování akcí „Restaurování cechovních praporců - 2. část, „ISO - Ochrana před nepříznivými vlivy (Repreparace vybraných druhů Dalbergovy sbírky uložených v Muzeu Vysočiny - 5. část);

·         změnu závazného ukazatele – příspěvek na provoz Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2004 o částku 42 tis. Kč.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-17

 

18. Rozšíření činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, včetně návrhu na rozpočtové opatření na provoz pobočky

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podal radě kraje informaci k rozšíření činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0928/25/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o rozšíření činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná a

schvaluje

·   zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií o částku 250 tis. Kč pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejném objemu 250 tis. Kč;

·   změnu závazného ukazatele - příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2004 o 250 tis. Kč s určením na úhradu nákladů spojených s rozšířením činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický a ředitel Muzea Vysočiny Jihlava

termín: 31. 7. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-18, RK-25-2004-18pr1

 

19. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-červen 2004

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje zprávu o čerpání rozpočtu za období leden až červen 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0929/25/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden – červen 2004 dle materiálu RK-25-2004-19, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-19, RK-25-2004-19pr1

 

20. První etapa výstavby datového skladu kraje Vysočina – organizace projektu, finance, zakázka kraje

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s navrženou organizací uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil J. Krotký, pracovník oddělení správy databází a aplikací odboru informatiky. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0930/25/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s navrženou organizací projektu První etapy realizace datového skladu kraje Vysočina dle varianty 1 materiálu RK-25-2004-20, př. 1 a

schvaluje

vyhlášení výzvy zájemcům k podání nabídky dle materiálu RK-25-2004-20, př. 2upr1.

odpovědnost: odbor informatikya ekonomický odbor

termín: únor 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-20, RK-25-2004-20pr1, RK-25-2004-20pr2, RK-25-2004-20pr3, RK-25-2004-20pr4

 

21. Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - VII

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0931/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

vyplacení odměn za sběr projektových záměrů jednotlivým zpracovatelům projektových záměrů z kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 – Územní rozvoj, dle materiálů RK-25-2004-21, př. 1 a př. 2 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zpracovat jednotlivé platební příkazy.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-21, RK-25-2004-21pr1, RK-25-2004-21pr2

 

39. Nominace dvou zástupců kraje Vysočina do hodnotitelských komisí pro OPPP pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0932/25/2004/RK

Rada kraje

jmenuje

jako zástupce kraje Vysočina do komise:

·   pro Opatření 2.1 – Zakládání a rozvoj MSP, Ing. Tomáše Čiháka, Oddělení regionálního rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina;

·   pro Opatření 2.3 – Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie, Mgr. Václava Nováka, Oddělení strategického plánování Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 20. 7. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-39, RK-25-2004-39pr1

 

44. Návrh na poskytnutí finančního daru

M. Černá předložila radě kraje návrh na poskytnutí věcných a finančních darů uvedeným obcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0933/25/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit v souladu s § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotací obcím Radostín,Mladoňovice, Horní Krupá, Bratřice a Nová Říše ve výši a struktuře dle materiálu RK-25-2004-44, př. 1 a

schvaluje

v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, věcné dary obcím Radostín, Mladoňovice, Horní Krupá, Bratřice a Nová Říše ve výši a struktuře dle materiálu RK-25-2004-44, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 30. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-44, RK-25-2004-44pr1

 

22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0934/25/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením, prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-25-2004-22.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 31. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-22

 

23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0935/25/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením, prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-25-2004-23.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 31. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-23

 

24. Žádost obce Strážek o poskytnutí finanční pomoci

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s žádostí obce Strážek o poskytnutí finanční pomoci na dokončení výstavby „Autobusové zastávky s točnou v Moraveckých Janovicích“. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0936/25/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Strážek o poskytnutí dotace nebo půjčky na řešení dokončení výstavby „Autobusové zastávky s točnou v Moraveckých Janovicích“.

odpovědnost: vedoucíodboru dopravy a silničního hospodářství

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-24

 

25. Žádost obce Vyskytná o zajištění zimní údržby místní komunikace

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s žádostí obce Vyskytná o zajištění zimní údržby místních komunikací. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0937/25/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost Obce Vyskytná o zajištění zimní údržby místních komunikací.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 30. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-25

 

26. Návrh na schválení mimořádné odměny 

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na poskytnutí mimořádných odměn ředitelům Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina, za zajištění zimní údržby silniční sítě kraje v období 2003/2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0938/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 10 písm.a) nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí mimořádných odměn ve výši dle materiálu RK-25-2004-26, př. 1.

odpovědnost: Z. Šálek

termín: 31. 7. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-26, RK-25-2004-26pr1

 

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření 

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s navrženým rozpočtovým opatřením. Závěrem diskuse rada kraje hlasovala o návrhu usnesení.

Rada kraje

schvaluje

·          zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Doprava § 2212 – Silnice o částku 75 000,- Kč pro Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod při současném snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejném objemu 75 000,- Kč;

·          zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2004 u Správa a údržby silnic Havlíčkův Brod o částku 75 000,- Kč s určením na rekultivaci plochy.

odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, ekonomický odbor a ředitel SÚS Havlíčkův Brod

termín: srpen 2004

Usnesení nebylo přijato, pro 0 hlasy, proti 6, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-27

 

28. Návrh na odepsání pohledávek u Správy a údržby silnic Pelhřimov

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na odepsání pohledávek výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0939/25/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s odepsáním zůstatku nedobytných pohledávek u Správy a údržby silnic Pelhřimov k subjektům:

a) Stavební práce Baště J.H. ve výši 32 433,- Kč;

b) Unifespoj Semily, s. r. o., ve výši 107 223,75 Kč.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel Správy a údržby silnic Pelhřimov

termín: do 30. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-28

 

29. Stanovisko k žádosti o dotaci pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na investiční záměr „Rekonstrukce pavilonu gynekologie a porodnice“ v Nemocnici Třebíč

S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem na vyslovení souhlasného stanoviska s žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2005 na investiční záměr „Rekonstrukce pavilonu gynekologie a porodnice„ v Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0940/25/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s žádostí o dotaci ze státního rozpočtu na investiční záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč, dle materiálu RK-25-2004-29, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nemocnice Třebíč, p. o.

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-29, RK-25-2004-29pr1, RK-25-2004-29pr2

 

30. Úprava závazného ukazatele „Investiční dotace“ u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina na rok 2004

S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0941/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         úpravu závazného ukazatele „Investiční dotace“ u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina na rok 2004 dle materiálu RK-25-2004-30, př. 1;

·         rozpis jmenovitých investičních akcí v objemu 9 mil. Kč na rok 2004 k zajištění investičního rozvoje nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-25-2004-30, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelé nemocnic Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov a Nové Město na Moravě

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-30, RK-25-2004-30pr1, RK-25-2004-30pr2

 

31. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - úprava závazného ukazatele „příspěvku na provoz“ pro organizace zdravotnické záchranné služby

S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0942/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         v rámci kapitoly Zdravotnictví snížení výdajové části rozpočtu u § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5331 - Příspěvek na provoz o částku 7 500 tis. Kč dle materiálu RK-25-2004-31, př.1, v souvislosti s převodem pracoviště zdravotnické záchranné služby Nemocnice Pelhřimov pod Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina k 1. 7. 2004;

·         snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2004 u Nemocnice Pelhřimov o částku 7 500 tis. Kč v souvislosti s převodem pracoviště zdravotnické záchranné služby Nemocnice Pelhřimov pod Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina k 1. 7. 2004;

·         v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení výdajové části rozpočtu u § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položka 5331 – Příspěvek na provoz o částku 7 500 tis. Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2004-31, př. 1;

·         zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2004 u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina o částku 7 500 Kč s určením na zajištění činnosti výjezdového stanoviště záchranné služby v Pelhřimově a výjezdového stanoviště v Humpolci, provozovaného Zdravotní službou města Humpolec;

stanovuje

u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina účelové použití příspěvku na provoz pro 2. pololetí 2004 ve výši 1 260 tis. Kč na pokrytí nákladů pro výjezdové stanoviště v Humpolci provozované Zdravotní službou města Humpolec a

ukládá

ředitelům Nemocnice Pelhřimov a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina zapracovat uvedenou změnu do finančních plánů pro rok 2004.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Pelhřimov a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina

termín: 31. 7. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-31, RK-25-2004-31pr1

 

37. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální věci na rok 2004

S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na úpravu investičního plánu uvedených příspěvkových organizací na rok 2004. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0943/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu použití investičního fondu u Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou a Domova důchodců Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2004 dle materiálu RK-25-2004-37, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelé Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou, Domov důchodců Havlíčkův Brod

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-37, RK-25-2004-37pr1

 

32. Podpora reprezentanta kraje Vysočina na Mistrovství Evropy v bezmotorovém létání

T. Hermann informoval radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0944/25/2004/RK

Rada kraje

rozhodla

v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč Aeroklubu Přibyslav, Letiště 422, 582 22 Přibyslav, za účelem zajištění účasti reprezentanta Pavla Loužeckého na 12. Mistrovství Evropy v bezmotorovém létání 2004 v Litvě a

schvaluje

změnu v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, ORJ 1800, příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem, snížení rezervy na paragrafu 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 20.000,- Kč a povýšení paragrafu 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 20.000,- Kč.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický

termín: 30. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-32, RK-25-2004-32pr1, RK-25-2004-32pr2

 

33. Výmalba spojovací chodby z garáží do budovy „A“

T. Hermann seznámil radu kraje s návrhem provést výmalbu stěn v prostorách spojovací chodby z garáží do budovy „A“. Projednávání se zúčastnil J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Na základě a návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje předložený návrh odložila s tím, že bude hledán vhodnější způsob k provedení uvedených prací.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-33, RK-25-2004-33pr1

 

34. Informace o vyhlášení programu Evropské komise „Iniciativa Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko pro období 2004 – 2006“

J. Šedová, vedoucí oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, podala radě kraje informace k výše uvedenému programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0945/25/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o vyhlášení programu Evropské komise „Iniciativa Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko pro období 2004-2006“.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 20. 7. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-34, RK-25-2004-34pr1

 

35. Nominace nezávislých expertů do národní databáze expertů v rámci Společného regionálního operačního programu

J. Šedová, vedoucí oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, seznámila radu kraje s předloženým návrhem. Závěrem diskuse rada kraje materiál odložila a doporučila předkladateli doplnit údaje o nominovaných expertech a kompletní materiál předložit na příští jednání rady kraje dne 3. 8. 2004. Předkladatel s doporučením rady kraje souhlasil.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-35, RK-25-2004-35pr1

 

38. Žádost obce Hojovice o finanční příspěvek na projektovou dokumentaci

I. Rohovský seznámil radu kraje s žádostí obce Hojovice o finanční příspěvek na projektovou dokumentacipro výstavbu nového zdroje pitné vody. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0946/25/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Hojovice o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci  pro výstavbu nového zdroje pitné vody.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 21. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-38

 

12. Školní statek Třebíč prodej

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, P. Dvořák, pracovník oddělení majetkoprávního odboru majetkového, seznámili radu kraje s předloženým návrhem na prodej Školního statku Třebíč. Projednávání se zúčastnil Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešli T. Hermann, M. Černá. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0947/25/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·   prodej majetku dle materiálu RK-25-2004-12 výběr zájemce obálkovou metodou ve smyslu článku V. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina;

·   závazný obsah nabídky odprodeje veškerého majetku (nemovitého i movitého), postoupení pohledávek z obchodních vztahů, převzetí pracovně právních závazků zaměstnanců Školního statku Třebíč, Račerovická 920, užívání pronajatých pozemků dle materiálu RK-25-2004-12, př. 1upr1;

·   zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku dle materiálu RK-25-2004-12, př. 2upr1;

·   předložení nabídky na převod spoluvlastnického podílu 2/16 parc. č. 342/41, kat. území Podklášteří dle materiálu RK-25-2004-12;

·   zahájení jednání a zveřejnění záměru darování vodovodního přivaděče dle materiálu RK-25-2004-12 a

jmenuje

komisi pro otevření a vyhodnocení nabídek dle doplněného materiálu RK-25-2004-12, př. 5.

odpovědnost: odbor majetkový,odbor školství, mládeže a sportu, ředitel ŠS Třebíč

termín: 20. 7. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-12, RK-25-2004-12pr1, RK-25-2004-12pr2, RK-25-2004-12pr4, RK-25-2004-12pr5

 

42. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavebních prací na akci „III/01831 Ledeč nad Sázavou – odstranění škod po přívalových deštích“

H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru majetkového, informovala radu kraje o předloženém návrhu veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací výše uvedené akce. V průběhu jednání přišel T. Hermann. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0948/25/2004/RK

Rada kraje

rozhodla,

že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavebních prací na akci „III/01831 Ledeč nad Sázavou – odstranění škod po přívalových deštích“, je nabídka podaná uchazečem Silnice Hradec Králové a. s., středisko Havlíčkův Brod, Žižkova 1619, 580 01 Havlíčkův Brod;

schvaluje

zprávu o průběhu jednacího řízení dle materiálu RK-25-2004-42, př. 1upr1 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: do 22. 7. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-25-2004-42

 

45. Rozprava členů rady

V rámci diskuse se rada kraje shodla na upravených termínech zasedání zastupitelstev kraje č. 5/2004 a 6/2004. Vzhledem ke státnímu svátku dne 28. 9. 2004 se bude zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2004 konat ve středu dne 29. 9. 2004. Termín konání zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2004 byl stanoven na den 26. 10. 2004.

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 25/2004 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 7. 2004, ve 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2004 dne 20. 7. 2004.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 22. 7. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.8.2004 / 27.1.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze