Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 4/2004

 

 
 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 4/2004, konaného dne 15. července 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina (A 3.15), Žižkova 57, Jihlava

 

Přitomni:

F. Dohnal, M. Vystrčil, M. Černá, A. Štěrbová, T. Hermann, V. Kodet, I. Rohovský, S. Zikmundová

 

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil M. Vystrčil a přednesl návrh programu jednání. Rada Fondu Vysočiny přijala navržený program jednání.

 

Navržený program jednání:

1.      Úprava dokumentů Fondu Vysočiny.

 

1. Úprava dokumentů Fondu Vysočiny

T. Hermann konstatoval, že na základě praktické zkušenosti s hodnocením projektů podaných do Fondu Vysočiny (dále jen FV) a s přípravou smluv vyplynula potřeba upravit tyto dokumenty FV:

·        Podklady pro hodnocení projektů - navrhuje se posílení důležitosti specifických kritérií, stanovení jejich váhy (= maximálního bodového zisku příslušného kritéria), a to přímo ve Výzvě; dále se navrhuje změna rozsahu bodového hodnocení u dvou neměnných oddílů hodnotitelských tabulek (základní kritéria“ (0-2 body) + „hodnocení projektu“ (0-3 body)), navrhuje se doplnit hodnocení celkové úrovně zpracování projektu.

·        Výzva k předkládání projektů - navrhuje se doplnit váhu u specifických kritérií, v platebních podmínkách způsob úhrady podpory žadateli, povinnou přílohu, která stručně popisuje naplnění specifických kritérií, jako vodítko jak pro hodnotitele, tak pro žadatele.

·        Smlouva o poskytnutí podpory - navrhuje se doplnit odstavec týkající se prezentace FV (žadatelé si financují sami), dále pak připojení pokynů pro garanty u dvou bodů smlouvy.

T. Hermann uvedl, že šablony dokumentů budou po schválení zveřejněny na webu a dány k dispozici garantům grantových programů FV. Příslušně bude upravena Metodická příručka pro garanty. Součástí návrhů grantových programů bude do budoucna i návrh váhy příslušných specifických kritérií.

K tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse. Členové Rady Fondu Vysočiny se během diskuse dohodli na definitivním znění úprav dokumentů:

·        Podklady pro hodnocení projektů – váhy specifických kritérií budou stanoveny dopředu, a to přímo ve Výzvě – součet jejich vah bude právě 20 a maximální váhu vyjádřenou bodovým hodnocením určí Výzva; změní se rozsah bodového hodnocení u dvou neměnných oddílů hodnotitelských tabulek (základní kritéria“ (0-2 body) + „hodnocení projektu“ (0-2 body) – bodový součet každého z těchto oddílů bude tedy nejvýše 10 bodů), bude doplněno hodnocení úrovně zpracování projektu (0-2 body); kolonku „komentář“ ponechat bez bližší specifikace uvedené v závorce; celkový počet bodů, které může hodnocený projekt získat = max. 42.

·        Výzva k předkládání projektů - bude doplněna váha u specifických kritérií, v platebních podmínkách způsob úhrady podpory žadateli, doporučená příloha, která stručně popisuje naplnění specifických kritérií, jako vodítko jak pro hodnotitele, tak pro žadatele.

·        Smlouva o poskytnutí podpory – nebyly vzneseny připomínky k návrhu T. Hermanna doplnit odstavec týkající se prezentace FV (žadatelé si financují sami), dále pak připojení pokynů pro garanty u dvou bodů smlouvy.

·        Upravené hodnotitelské tabulky se začnou používat až po vyhlášení nových grantových programů na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina v září 2004.

·        Garanti budou s provedenými změnami a úpravami seznámeni na semináři.

V průběhu diskuse přišel F. Dohnal a odešla A. Štěrbová.

Rada fondu přijala usnesení.

 

Usnesení 006/04/2004/RF

Rada Fondu Vysočiny

schvaluje

úpravu Podkladů pro hodnocení projektů dle materiálu RF-04-2004-01, př. 1A upr.1, šablony Výzvy pro předkládání projektů dle materiálu RF-04-2004-01, př. 2 upr.1 a šablony Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RF-04-2004-01, př. 3.

odpovědnost: T. Hermann

termín: 15. 7. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály:

 

František DOHNAL

Hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 4/2004 dne 15. července 2004.

Zapsala: K. Nedvědová, dne 19. července 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 3.8.2004 / 3.8.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze