Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2004

17. červen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2004

konaného dne 17. června 2004

 

 

Přítomni:

Výbor regionálního rozvoje:

-         Ing. Marie Černá (předsedkyně)

-         Ing. Jaromír Černý

-         Mgr. Milan Havlíček

-         Ing. Tomáš Hermann

-         Jan Martinec

-         Ing. Jan Nekula

-         Zdeněk Novák

-         Ladislav Péťa

-         RNDr. Martin Černý (tajemník)

Hosté:

-         Mgr. Václav Novák (odbor regionálního rozvoje KrÚ)

-         Kršňáková Martina (odbor regionálního rozvoje KrÚ)

-         Ing. arch. Jan Strejček (vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ)

-         Ing. Petr Průža (odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ)

-         Ing. arch. Pavel Mackerle (Urbanistické středisko Brno, s. r. o.)

 

 

Navržený program jednání:

1.        Zahájení;

2.        Územní plán VÚC kraje Vysočina – Ing. arch. Strejček + zpracovatel;

3.        SWOT analýza Programu rozvoje kraje Vysočina – odbor regionálního rozvoje;

4.        Různé;

5.        Závěr.

 

1.        Zahájení

Předsedkyně uvítala členy a hosty výboru a zahájila zasedání. Přednesla program jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

2.        Územní plán VÚC kraje Vysočina – Ing. arch. Strejček + zpracovatel

M. Černá pohovořila o schvalování konceptu Územního plánu VÚC kraje Vysočina a o jeho připomínkování. K tomuto bodu byl přizván J. Strejček, P. Průža a zpracovatel konceptu.

P. Mackerle pohovořil o fázích schvalování Územního plánu VÚC kraje Vysočina a stručně uvedl priority a cíle Programu rozvoje kraje Vysočina. Zhodnotil podklady pro zpracování konceptu územního plánu kraje, kde byl kladen důraz především na vnitřní integritu regionu a napojení na evropské sítě (nadregionální i regionální), na základě cílů stanovených v Programu rozvoje kraje (cíl 3). Představil dvě varianty zpracování (endogenní – zaměřena na vnitřní integritu, exogenní – napojení na regiony a dálnici DI). Popsal hlavní rozvojové osy budoucího rozvoje kraje včetně os subregionálních, administrativní členění (3 zóny – obecná péče o území, zvýšená péče o území a vysoká péče o území) a okrajové prostory (Bystřicko, Moravskobudějovicko a Náměšťsko). Upozornil na zpracování Strategického posouzení vlivu na životní prostředí. Představil množství výkresů, které patří k dokumentaci a upozornil na fakt, že konečný návrh musí být invariantní.

P. Průža seznámil přítomné s nejdůležitějšími termíny a upřesnil, že Územní plán VÚC kraje Vysočina schvaluje Zastupitelstvo kraje Vysočina a tím dává právní rámec. Pohovořil o projednávání územního plánu ve třech etapách (návrh zadání, schválení zadání, projednávání konceptu řešení). Konec připomínkového řízení je dne 27. června 2004. Poté odbor zpracovává připomínky a vypracovává souborné stanovisko (suma podmínek k dopracování územního plánu, popř. doporučení určité varianty). Odbor pak komunikuje s ústředními orgány státní správy (ministerstva). Koncept Územního plánu VÚC kraje Vysočina bude předložen ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina dne 2. listopadu 2004.

Diskuse:

-         vysokorychlostní dráha;

-         problematika obce Velké Dářko;

-         problematika vodních nádrží – směrný vodohospodářský plán;

-         neexistence Územního plánu ČR;

M. Černá v této souvislosti vyzvala odbor regionálního rozvoje a územního plánu k přípravě podkladových materiálů pro další jednání výboru regionálního rozvoje a případné stanovení výstupů k této problematice.

J. Strejček dále pohovořil o schvalování nového stavebního zákona k 1. 1. 2006. A předložil první pracovní návrh urbanizačních oblastí a urbanizačních os v ČR.

 

3.        SWOT analýza Programu rozvoje kraje Vysočina – odbor regionálního rozvoje

V. Novák stručně pohovořil o úpravách SWOT analýzy. Přítomným bylo předloženo dvojí vyhotovení –  schválená verze  a nový návrh po aktualizaci v červnu 2004. Tyto změny je nutné projednat do konce června 2004.

M. Černá v této souvislosti vyzvala přítomné, aby zasílali písemné připomínky v nebližším možném termínu, nejpozději však před dalším jednáním výboru, kde se tyto budou projednávat.

 

4.        Různé

M. Černá pohovořila o výzvě k předkládání projektů ke grantovému programu „Bydlete na venkově“ – grantový program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně doprovodnou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích kraje, jehož celkový objem finančních prostředků je 1.605.360,- Kč.

Usnesení /012/04/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

grantový program „Bydlete na venkově 2004“ ke schválení

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

M. Kršňáková stručně představila návrhy nových grantových programů (viz. podkladový materiál), které by měly být předkládány ke schválení na mimořádném jednání Zastupitelstva kraje Vysočina, které je plánováno dne 27. 7. 2004. Jedná se o tyto grantové programy: Certifikace osvědčení, Rozvoj malých podnikatelů, Výzkum – vývoj – inovace.

M. Černý představil další grantové programy (viz. podkladový materiál), které budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina dne 27. 7. 2004 – Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu II (na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu), Vítejte u nás III (na podporu vzniku turistických balíčků služeb a turistických produktů).

T. Hermann vznesl připomínku ke stanovení finančního rámce projektů v návrhu na grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu II, který činí 700.000 Kč.

Usnesení /013/04/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje tyto záměry:

Certifikace osvědčení, Rozvoj malých podnikatelů, Výzkum – vývoj – inovace, Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu II, Vítejte u nás III.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Kompletní GP budou předloženy členům výboru na dalším jednání.

 

5.        Závěr

Předsedkyně komise poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání. Termín dalšího jednání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2004 bude upřesněn na pozvánce.

 

 

Ing. Marie Černá v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 17. června 2004

Zapsala Kateřina Kubová dne 18. června 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.7.2004 / 22.7.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze