Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 11.září 2001

23. zasedání
 

 
 

 

Zápis z 23. zasedání rady kraje, konaného dne 11. září 2001

v kanceláři starosty Městského úřadu v Pacově

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze 20. zasedání

 

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 11. 9. 2001

Josef Bulušek, starosta Městského úřadu v Pacově, přivítal radu kraje a krátce pohovořil o historii a zajímavostech Města Pacov. M. Vystrčil poděkoval J. Buluškovi za srdečné přijetí a zahájil 20. zasedání rady kraje. Omluvil neúčast hejtmana F. Dohnala z důvodu účasti na poradě ředitelů středních škol kraje Vysočina, neúčast T. Hermanna, A. Štěrbové, z důvodu čerpání řádné dovolené.

M. Matějková požádala o zařazení bodu 5) programu jednání před bod 11).

M. Vystrčil tento požadavek akceptoval a přednesl navržený program jednání.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 22. zasedání
 2. Transformace Správ a údržeb silnic

(09.05 - 09.15, P. Pospíchal, RK-23-2001-02)

 1. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden až srpen 2001

(09.15 - 09.25, M. Vystrčil, RK-23-2001-03)

 1. Přehled plateb nad 300 000,- Kč

(09.25 - 09.35, M. Vystrčil, RK-23-2001-04)

 1. Návrh na schválení žádosti Diagnostického ústavu sociální péče Černovice o poskytnutí investiční dotace ze státních prostředků pro rok 2002 – 2003

(09.35 - 09.45, S. Zikmundová, RK-23-2001-05)

 1. Návrh na dodatečné schválení investičního záměru na stavbu silnice II/360 Velké Meziříčí - Oslavice

(09.45 - 09.55, P. Pospíchal, RK-23-2001-06)

 1. Návrh jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Gymnázia Chotěboř a Gymnázia Moravské Budějovice

(09.55 - 10.05, M. Vystrčil, RK-23-2001-07)

 1. Návrh platového výměru ředitele Obchodní akademie Havlíčkův Brod pana Mgr. Jiřího Formana

(10.05 - 10.15, M. Vystrčil, RK-23-2001-08)

 1. Návrh na dodatečné schválení investičního záměru na přeložku silnice II/405 v Okříškách

(10.15 - 10.25, P. Pospíchal, RK-23-2001-09)

 1. Návrh na schválení investičního záměru na opravu mostu s rozšířením komunikace do průmyslové zóny ve Velkém Meziříčí

(10.15 - 10.25, P. Pospíchal, RK-23-2001-10)

 1. Rozprava členů rady

 

Navřený program jednání byl schválen 6 hlasy.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Transformace Správ a údržeb silnic

 

P. Pospíchal sdělil, že materiál  Transformace správ a údržeb silnic bude připraven do 31. 12. 2001 a v příštím roce předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Bylo domluveno, že součástí ve variantách předloženého materiálu bude i informace o existujících návrzích postupu při transformaci SÚS v jiných krajích.

P. Pospíchal potom přednesl návrh usnesení.

Usnesení 172/23/01/RK

Rada kraje

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zpracovat variantní řešení transformace Správ a údržeb silnic v kraji Vysočina.

odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

termín: 31. 12. 2001

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Usnesení 173/23/01/RK

Rada kraje

ukládá

ředitelce krajského úřadu předložit do konce října na jednání rady kraje návrh pravidel pro nakládání s majetkem kraje Vysočina v oblasti silničního hospodářství.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 30. 10. 2001

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

3. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden až srpen 2001

 

M. Vystrčil podal podrobné informace k jednotlivým položkám předloženého materiálu. Komentář k jednotlivým položkám bude zpracován a dne 12. 9. 2001 zaslán všem členům zastupitelstva kraje.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Usnesení 174/23/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až srpen 2001 dle příloh 1, 2 a 3 materiálu RK-23-2001-03.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

4. Přehled plateb nad 300 000 Kč

 

M. Vystrčil předložil přehled plateb zpracovaný A. Krištofovou, vedoucí ekonomického odboru, a přednesl návrh usnesení.

Usnesení 175/23/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

přehled o provedených platbách nad 300 000,- Kč za období od počátku roku do 31. 8. 2001 dle přílohy 1 materiálu RK-23-2001-04.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

6. Návrh na dodatečné schválení investičního záměru na stavbu silnice II/360 Velké Meziříčí – Oslavice

 

P. Pospíchal předložil materiál zpracovaný odborem dopravy a silničního hospodářství s podrobným komentářem.

Po rozsáhlejší diskusi přijala rada kraje upravený návrh usnesení.

Usnesení 176/23/01/RK

Rada kraje

schvaluje

investiční záměr na  stavbu silnice II/360 Velké Meziříčí – Oslavice,

konstatuje,

že nebylo respektováno pořadí priorit, schválené radou kraje dne 5. 6. 2001 usnesením

095/15/01/RK a

zmocňuje

vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství ing. Rostislava Šibora k podpisu tohoto investičního záměru.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

7. Návrh jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Gymnázia Chotěboř a Gymnázia Moravské Budějovice

 

V návrhu, zpracovaném odborem školství, mládeže a sportu, rada kraje upravila složení členů konkurzní komise dle přílohy 1 a 2 materiálu RK-23-2001-07 takto:

Zástupce zřizovatele – PaedDr. Martina Matějková (náhradník Mgr. Alena Štěrbová)

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 177/23/01/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů:

·         konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele Gymnázia, Chotěboř, Jiráskova 637, ve složení dle upravené přílohy 1 materiálu RK-23-2001-07.

·         konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele Gymnázia, Moravské Budějovice, Tyršova 365, ve složení dle upravené přílohy 2 materiálu RK-23-2001-07.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

8. Návrh platového výměru ředitele Obchodní akademie Havlíčkův Brod pana Mgr. Jiřího Formana

 

M. Vystrčil předložil návrh platového výměru zpracovaný odborem školství, mládeže a sportu.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 178/23/01/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, plat pana Mgr. Jiřího Formana, ředitele Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 dle přílohy 1 materiálu RK-23-2001-08.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

9. Návrh na dodatečné schválení investičního záměru na přeložku silnice II/405 v Okříškách

 

M. Vystrčil otevřel rozpravu k předloženému návrhu. Během rozpravy odešla M. Černá. Rada kraje po krátké diskusi rozhodla o odložení investičního záměru z důvodu nepřipravenosti akce a přijala návrh usnesení.

Usnesení 179/23/01/RK

Rada kraje

odkládá

projednání investičního záměr na stavbu přeložky silnice II/405 v Okříškách z důvodu nepřipravenosti akce.

odpovědnost:odbor majetkový

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

10. Návrh na schválení investičního záměru na opravu mostu s rozšířením komunikace do průmyslové zóny ve Velkém Meziříčí

 

P. Pospíchal předložil materiál zpracovaný odborem dopravy a silničního hospodářství s podrobným komentářem. V průběhu projednávaného bodu přišli M. Černá a hejtman F. Dohnal.

Po rozsáhlejší diskusi přijala rada kraje upravený návrh usnesení.

Usnesení 180/23/01/RK

Rada kraje

schvaluje

investiční záměr na opravu mostu ev. č. 602 – 024 s rozšířením komunikace o řadící pruh do průmyslové zóny „Jidášky“,

konstatuje,

že nebylo respektováno pořadí priorit, schválených radou kraje dne 5. 6. 2001 usnesením 095/15/01/RK a

zmocňuje

vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství ing. Rostislava Šibora k podpisu tohoto investičního záměru.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 1.

 

 

5. Návrh na schválení žádosti Diagnostického ústavu sociální péče Černovice o poskytnutí investiční dotace ze státních prostředků pro rok 2002 – 2003

M. Matějková informovala přítomné o předloženém materiálu.

Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 181/23/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s žádostí Diagnostického ústavu sociální péče Černovice o investiční dotaci ze státních prostředků na rok 2002-2003 podanou na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rozsahu přílohy 1 materiálu RK-23-2001-05.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

11. Rozprava členů rady

M. Vystrčil informoval přítomné radní o výsledcích jednání na MV ČR ve věci plánované transformace okresních státních archivů, které proběhlo 10. září s náměstkem MV JUDr. Zářeckým a vysvětlil záměry MV ČR v této věci, které jsou v rozporu se záměry krajů.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

Usnesení 182/23/01/RK

Rada kraje

podporuje

vznik státních krajských archivů a

pověřuje

prvního zástupce hejtmana M. Vystrčila, aby v tomto duchu jednal se zástupci ostatních krajů a Ministerstva vnitra ČR.

odpovědnost: první zástupce hejtmana

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Dále byly v rozpravě projednávány tyto body:

-          návštěva předsedy ODS Václava Klause v kraji Vysočina dne 12. září 2001

-          zpráva z jednání politických klubů

-          informace z jednání na státním fondu dopravy.

Na základě předchozí dohody, navštíví rada kraje ve 14 hod. Diagnostický ústav sociální péče v Černovicích.

M. Vystrčil ukončil zasedání s tím, že termín dalšího jednání rady kraje byl stanoven na 2. 10. 2001.

 

 

 

 

 

RNDr. Miloš Vystrčil, v. r.

                                                                                  první zástupce hejtmana kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zapsala: M. Jakoubková 14 .9. 2001

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.9.2001 / 17.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze