Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2004

29. červen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2004 konaného dne 29. 6. 2004 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 29. 6. 2004;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2004

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje. Omluvil S. Zikmundovou ze zasedání zastupitelstva kraje z důvodu čerpání dovolené.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: M. Zrůst, J. Slámečka a M. Matějková.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: A. Daněk a B. Kotlán.

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

F. Dohnal předložil návrh na zařazení bodu 99) Dětská odborná léčebna Počátky, příspěvkové organizace – informace o stávající situaci a dalším záměru do programu jednání.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2004
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
 5. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 6. Realizace projektového záměru regionální páteřní sítě ROWANet
 7. Návrh na založení zájmového sdružení právnických osob EPMA - Agentura pro evropské projekty & management
 8. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-květen 2004
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2003
 10. Návrh k provádění rozpočtových opatření s prostředky rozpočtu kraje
 11. Žádost obce Strážek o poskytnutí přechodné finanční výpomoci
 12. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2005 a 2006
 13. Návrh na poskytnutí finanční dotace obcím na oslavy spojené se vstupem ČR do EU
 14. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 15. Informace o změnách v odměňování členů zastupitelstva kraje
 16. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Kamenná Lhota
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Rozsochatec
 18. Darování pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
 19. Darování pozemku v k. ú. a obci Pohled
 20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, k. ú. Klášter u Vilémova a obci Vilémov
 21. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vepříkov
 22. Darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř
 23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
 24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Martinice u Onšova
 25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
 26. Darování stavby silničního tělesa v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec
 27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
 28. Přijetí daru nemovitého majetku od města Pacov
 29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Horní Cerkev
 30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Žirovnice
 31. Darování pozemků v k. ú. a obci Čechočovice a v k. ú. a obci Stařeč
 32. Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 33. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov
 34. Výkup pozemků v k. ú. Pernštejn, obec Nedvědice
 35. Darování pozemků v k. ú. a obci Rozsochy
 36. Bezúplatné nabytí stavby silničního tělesa v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 37. Výkupy a přijetí daru pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
 38. Bezúplatné nabytí majetku do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. a obci Božejov
 39. Bezúplatné nabytí majetku do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Jihlava a k. ú. Sasov v obci Jihlava a v k. ú. a obci Rančířov
 40. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace - obchvat obce Oslavička“
 41. Majetkoprávní příprava stavby „III/36066 - Petrůvky – Ostašov“
 42. Změna kupní ceny u výkupu pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 43. Bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví kraje Vysočina
 44. Prodej trafostanice, venkovního vedení VN včetně příslušenství k hradu Roštejn
 45. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 46. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 47. Prodej pozemku v k. ú. a obci Herálec
 48. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 49. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Černovice
 50. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
 51. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
 52. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
 53. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
 54. Návrh rozpočtového opatření – kapitola Nemovitý majetek
 55. Návrh na schválení rozpočtového opatření v rámci Kapitoly Nemovitý majetek, stavba „SPŠ, SOU stavební a OU Třebíč, rekonstrukce ZŠ Kubišova“
 56. Žádost města Brtnice o mimořádný finanční příspěvek
 57. Žádost obce Čechočovice o poskytnutí finanční výpomoci
 58. Žádost obce Vlachovice o finanční pomoc
 59. Žádost města Třebíč o dotaci
 60. Státní informační politika ve vzdělávání - dotace na realizaci Projektu P I – Informační gramotnost pro rok 2004
 61. Podpora reprezentace kraje Vysočina na celostátních a mezinárodních soutěžích
 62. Dodatek č. 1 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí k základním uměleckým školám, domům dětí a mládeže a střediskům pro volný čas a speciálním školám z kraje na města
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření – SPŠ, SOU a OU stavební Třebíč
 64. Změna názvu uvedeného ve zřizovací listině Střední zdravotnické, zemědělské a ekonomické školy, Vyšší zdravotnické a vyšší odborné školy, Třebíč, Žižkova 505
 65. Záměr na převedení vzdělávacích činností
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření – financování IT
 67. Změna dotace obcím na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání
 68. Financování „Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2004“ vyhlášených MŠMT
 69. Schválení smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou
 70. Dofinancování evropských projektů v roce 2004
 71. Rozhodnutí o zrušení příspěvkových organizací
 72. Žádost o finanční podporu investiční a rozvojové aktivity Statutárního města Jihlava
 73. Dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
 74. Převod lékařské služby první pomoci na Nemocnici Nové Město na Moravě
 75. Sloučení Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
 76. Návrh rozpočtového opatření - radiová technologie a informační systém pro ZZS kraje Vysočina
 77. Návrh rozpočtového opatření a návrh finančních plánů zdravotních záchranných služeb
 78. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace
 79. Darování movitých věcí Městu Velké Meziříčí
 80. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, Havlíčkův Brod
 81. Poskytnutí dotace kraje na podporu pečovatelské služby a ostatních kategorií
 82. POV – žádost obce Kaly o poskytnutí výjimky při přidělování dotace
 83. POV – žádost obce Markvartice o poskytnutí výjimky při přidělování dotace
 84. Změna textu Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
 85. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 7
 86. Program obnovy venkova 2004 – žádosti obcí o převod dotace
 87. Přidělení dotací zadluženým obcím v rámci Programu obnovy venkova v roce 2004
 88. Návrh pro poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 89. Žádost obce Opatov
 90. Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina
 91. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 92. FOND VYSOČINY – Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ – II
 93. FOND VYSOČINY – Grantový program PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROGRAMU SROP
 94. FOND VYSOČINY – Grantový program BYDLETE NA VENKOVĚ 2004
 95. FOND VYSOČINY - Grantový program EDICE VYSOČINY II.
 96. FOND VYSOČINY - Grantový program SYSTÉM SBĚRU A TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 2004 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
 97. FOND VYSOČINY - Grantový program DOPRAVNÍ VÝCHOVA 2004
 98. Dodatečný příspěvek na investice v roce 2004 pro nemocnice zřizované krajem Vysočina
 99. Dětská odborná léčebna Počátky, příspěvkové organizace – informace o stávající situaci a dalším záměru do programu jednání
 100. Rozprava

Upravený návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

2. Zpráva o činnosti rady kraje

F. Dohnal seznámil přítomné s předloženými zápisy ze zasedání rady kraje. Dále informoval zastupitele o:

·           potřebě svolání příštího zasedání zastupitelstva kraje v mimořádném termínu 27. 7. 2004 z důvodu nutného projednání grantových schémat strukturálních fondů;

·           otázce rozdělení kompetencí mezi zastupitelstvo a radu kraje při řešení způsobu budoucího financování projektů evropských strukturálních fondů;

·           dofinancování ztráty zdravotnických zařízení hrazené státem.

Na jednání se dostavil V. Vacek.

M. Bišof vznesl dotaz ke způsobu plnění usnesení 132/02/2004/ZK, kde bylo zastupitelstvem kraje schváleno použití finančních prostředků ve výši 100 000 tis. Kč na financování nezbytných havarijních oprav, minulých splátek a pořízení investic krajských nemocnic a uloženo radě kraje zabezpečit změnu závazných ukazatelů příspěvků na provoz a dotace na investice krajem zřizovaných nemocnic v souladu s návrhem vyjmenovaných strojních a stavebních investic a splátek uvedených v materiálu ZK-02-2004-62, př. 1. Dále vznesl dotaz ke konečné verzi zdravotního plánu kraje Vysočina a k současné situaci ohledně změny hranice kraje.

F. Dohnal sdělil M. Bišofovi, že otázka dalších finančních prostředků na investice krajských nemocnic byla již vyřešena - M. Bišofovi přislíbil písemné vyjádření, zdravotní plán kraje by se měl objevit na jednání některého z příštích zasedání zastupitelstva kraje. K otázce změny hranic krajů podal všem přítomným aktuální informace.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 156/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovědnost:

termín:

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-02

 

3. Informace o činnosti krajského úřadu

F. Dohnal krátce přítomné seznámil s předloženým materiálem, zpracovaným odborem sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu a otevřel rozpravu. J. Sochor vznesl dotaz, zda kraj nepočítá s provedením personálního auditu, který by posoudil důvodnost změn počtu zaměstnanců krajského úřadu. F. Dohnal podal J. Sochorovi vysvětlení k dosavadním personálním změnám na úřadu a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 157/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-03, ZK-03-2004-03pr1, ZK-03-2004-03pr2, ZK-03-2004-03pr3

 

4. Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu finanční výpomoci.

D. Oulehla navrhl zdvojnásobit navrhovanou výši dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství na 1 104 tis. Kč.

M. Vystrčil navrhl, aby z důvodu zachování výše dotace vůči minulým rokům i současné konstrukci schváleného rozpočtu byla zachována s tím, že by navýšení mohlo být zahrnuto do rozpočtu kraje pro rok 2005.

D. Oulehla přijal zdůvodnění M. Vystrčila a svůj protinávrh stáhl.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 158/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí finanční dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-03-2004-04, př. 1;

·          přesunutí částky ve výši 552 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) do kapitoly Školství (§ 3113 Základní školy) za účelem poskytnutí výše uvedené dotace a

ukládá

krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní náležitosti.

odpovědnost: ředitelka KrÚ

termín: 30. 6. 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-04, ZK-03-2004-04pr1

 

5. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.

D. Oulehla vyjádřil politování nad nepřítomností voleného kandidáta na zasedání krajského zastupitelstva, který by měl být, dle jeho názoru, přítomen pro zodpovězení případných otázek zastupitelů.

F. Dohnal podpořil námitku D. Oulehly. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 159/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Bc. Michala Huberta Zrůsta přísedícím Krajského soudu v Brně.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 28 hlasy, proti 3, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-05

 

6. Realizace projektového záměru regionální páteřní sítě ROWANet

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s průběhem přípravných prací na projektové dokumentaci projektu ROWANet. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 160/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

s pokračování přípravných prací na projektu ROWANet, etapa I. a

schvaluje

uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje Vysočina v roce 2004 a 2005 na realizaci projektového záměru regionální páteřní sítě ROWANet, etapa I., za předpokladu schválení podpory ze SROP v roce 2004.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-06, ZK-03-2004-06pr1, ZK-03-2004-06pr2

 

7. Návrh na založení zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management - EPMA

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k předloženému návrhu.

D. Oulehla vznesl dotaz na smysl a důvod vzniku tohoto Sdružení.

F. Dohnal zodpověděl dotazy D. Oulehly a přiblížil všem přítomným dosavadní hledání nejvhodnějšího způsobu řešení pro posuzování žádostí do fondů a inciativ EU. M. Vystrčil doplnil další informace k předloženému materiálu ohledně budoucí činnosti zakládaného Sdružení.

Zastupitelstvo kraje jmenovalo zástupce politických stran do Sdružení a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 161/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           Zakladatelskou smlouvu zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management (zkrácený název „EPMA“) dle materiálu ZK-03-2004-07, př. 1;

·           Stanovy zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management (zkrácený název „EPMA“) dle materiálu ZK-03-2004-07, př. 2;

jmenuje

jako zástupce kraje Vysočina do Valného shromáždění Sdružení:

KSČM - Drahoslava Oulehlu

ČSSD - Vladimíra Novotného

SNK - Zdeňku Markovou

ODS - Miloše Vystrčila

4K - Františka Dohnala

a

navrhuje

Valnému shromáždění Sdružení jmenovat:

·           do Předsednictva Sdružení: Františka Dohnala (4K) a Zdeňku Markovou (SNK)

·           do kontrolní komise Sdružení: Vladimíra Dolejše (ČSSD) a Vratislava Výborného (ODS).

odpovědnost: odbor informatiky a odbor regionálního rozvoje

termín: do 30. 6. 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 3, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-07, ZK-03-2004-07pr1, ZK-03-2004-07pr2

 

8. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-květen 2004

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden až květen 2004.

K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 162/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - květen 2004 dle materiálu ZK-03-2004-08, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-08, ZK-03-2004-08pr1

 

9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2003

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem výše uvedeného rozpočtového opatření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 163/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

povýšení příjmové části rozpočtu (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajové části rozpočtu (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní finanční operace) o předpokládanou částku vypočtené daně z příjmu právnických osob za rok 2003 za kraj ve výši 50 000 tis. Kč

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: červen 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-09

 

77. Návrh rozpočtového opatření a návrh finančních plánů zdravotních záchranných služeb

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření a návrhu finančních plánů zdravotních záchranných služeb. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 164/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Zdravotnictví, § 3533, položka 2122) o odvody z investičního fondu zdravotnických záchranných služeb v celkové částce 25.382 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2004-77, př. 1; operace bude provedena nepeněžně;

·          zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Zdravotnictví, § 3533, položka 5909) v celkové částce 25.382 tis. Kč k úhradě kumulovaných ztrát z minulých let u zdravotnických záchranných služeb dle materiálu ZK-03-2004-77, př. 1; operace bude provedena nepeněžně;

·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Zdravotnictví, § 3533, položka 2122) o odvody z investičního fondu Územního střediska záchranné služby Jihlava a Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě v celkové částce 7.386 tis. Kč;

·          zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 na příspěvek na provoz (kapitola Zdravotnictví, § 3533, položka 5331) v celkové částce 7.386 tis. Kč k pokrytí plánované ztráty podle předložených finančních plánů, z toho Územní středisko záchranné služby Jihlava 5.705 tis. Kč a Zdravotnická záchranná služba Nové Město na Moravě v celkové částce 1.681 tis. Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický a majetkový odbor a ředitelé zdravotnických záchranných služeb zřizovaných krajem Vysočina

termín: do 31. 12. 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-77, ZK-03-2004-77pr1, ZK-03-2004-77pr2

 

10. Návrh k provádění rozpočtových opatření s prostředky rozpočtu kraje

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 165/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

svěřuje

radě kraje provádění rozpočtových opatření týkajících se rozpočtu kraje nad 2 mil. Kč v případech, kdy prostředky získané nařízením odvodu fondů příspěvkové organizace do rozpočtu kraje (zvýšení rozpočtu kraje) jsou této organizaci zpětně poskytnuty ve formě příspěvku na provoz nebo na úhradu ztráty z minulých let (snížení rozpočtu kraje).

odpovědnost: rada kraje

termín: 31. 12. 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-10

 

11. Žádost obce Strážek o poskytnutí přechodné finanční výpomoci

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Strážek o poskytnutí přechodné finanční výpomoci. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 166/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Strážek o poskytnutí přechodné finanční výpomoci a

ukládá

krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: červen 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-11

 

12. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2005 a 2006

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s informativním materiálem ohledně rozpočtového výhledu na roky 2005 a 2006, který zpracoval odbor ekonomický a byl projednán finančním výborem. Zastupitelstvo kraje vzalo předložený materiál na vědomí.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-12, ZK-03-2004-12pr1

 

13. Návrh na poskytnutí finanční dotace obcím na oslavy spojené se vstupem ČR do EU

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí finanční dotace obcím na oslavy spojené se vstupem ČR do EU.

M. Havlíček vyjádřil nesouhlas s poskytnutím uvedených dotací.

M. Bišof podpořil názor M. Havlíčka.

Zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                                                   poskytnutí dotace městům dle materiálu ZK-03-2004-13, př. 2, za účelem financování nákladů vzniklých s organizací oslav vstupu České republiky do Evropské unie;

·                                                   povýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 102 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 29. 6. 2004

Návrh nebyl schválen: pro 21 hlasů, proti 9, zdrželo se 5.

Z důvodu technické závady na hlasovacím zařízení rozhodlo zastupitelstvo kraje o opakovaném hlasování k tomuto bodu.

Návrh usnesení nebyl schválen ani při opakovaném hlasování: pro 22 hlasů, proti 10, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-13, ZK-03-2004-13pr1, ZK-03-2004-13pr2

 

14. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 167/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle materiálu ZK-03-2004-14, př. 1 a př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-14, ZK-03-2004-14pr1

 

15. Informace o změnách v odměňování členů zastupitelstva kraje

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 168/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí rozdílu mezi výší měsíčních odměn dle nařízení č. 37/2003 Sb. a výší měsíčních odměn podle nařízení č. 337/2004 Sb. neuvolněným členům zastupitelstva za období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 15. 7. 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-15, ZK-03-2004-15pr1

 

16. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Kamenná Lhota

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou v k. ú. a obci Kamenná Lhota a schválení zveřejnění záměru darovat část pozemku obci. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 169/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 1023/1 v k. ú. a obci Kamenná Lhota obci Kamenná Lhota.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-16

 

17. Darování pozemků v k. ú. a obci Rozsochatec

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Rozsochatec do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 170/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       darování dle geometrických plánů č. 233-680/2002, 236-121/2003 a 239-315/2003 pozemků par. č. 1183/1-ost. pl., ost. kom. o výměře 318 m2, 1183/2-ost. pl., ost. kom. o výměře 58 m2, 1183/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 272 m2, 1183/7-ost. pl., ost. kom. o výměře 7 m2, 1183/8-ost. pl., ost. kom. o výměře 106 m2, 1184/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 28 m2 a 603/12-ost. pl., ost. kom. o výměře 1m2, vše v k. ú. a obci Rozsochatec, obci Rozsochatec;

·                       dodatek č. 34 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2004-17, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-17, ZK-03-2004-17pr1

 

18. Darování pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 171/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování dle geometrického plánu č. 190-495/2003 pozemku par. č. 2015/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis obci Tis;

·          dodatek č. 35 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2004-18, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-18, ZK-03-2004-18pr1

 

19. Darování pozemku v k. ú. a obci Pohled

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Pohled do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 172/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 700 – ostatní plocha, silnice o výměře 6 592 m2 v k. ú. a obci Pohled obci Pohled;

·          dodatek č. 36 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2004-19, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-19, ZK-03-2004-19pr1

 

20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, k. ú. Klášter u Vilémova a obci Vilémov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Vilémov o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov a požádal o opravu části textu návrhu usnesení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 173/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       darování dle geometrického plánu č. 199-1223/2003 pozemku par. č. 1532/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 139 m2 a dále dílu „b“ o výměře 59 m2 odděleného z pozemku par. č. 1533/1 a nově sloučeného do pozemku par. č. 1523/1 a dílu „c“ o výměře 1 150 m2 odděleného z pozemku par. č. 1532 a nově sloučeného do pozemku par. č. 1523/1, vše v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov, do vlastnictví obce Vilémov;

·                       darování dle geometrického plánu č. 84-1223/2003 pozemků par. č. 610/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 787 m2, par. č. 610/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m2 a par. č. 610/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2 v k. ú. Klášter u Vilémova a obci Vilémov, od kraje Vysočina do vlastnictví obce Vilémov;

·                       přijetí daru dle geometrického plánu č. 199-1223/2003 dílu „a“ o výměře 1 m2 odděleného z pozemku par. č. 1523/1 a nově sloučeného do pozemku par. č. 1533/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov do vlastnictví kraje Vysočina;

·                       dodatek č. 37 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2004-20, př. 1;

·                       dodatek č. 38 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2004-20, př. 2;

·                       dodatek č. 39 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2004-20, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-20, ZK-03-2004-20pr1, ZK-03-2004-20pr2, ZK-03-2004-20pr3

 

21. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vepříkov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. a obci Vepříkov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 174/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       darování dílu „p“ o výměře 6 m2 sloučeného do pozemku par. č. 9/2, dílu „k“ o výměře 21 m2 sloučeného do pozemku par. č. 1280/20, dílu „d“ o výměře 60 m2 sloučeného do pozemku par. č. 1337/15, dílu „i“ o výměře 94 m2 sloučeného do pozemku par. č. 1337/23 a celých pozemků par. č. 1337/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2 a par. č. 1337/20 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 802 m2, vše dle geometrického plánu č. 130-1199/2003, vše v k. ú. a obci Vepříkov, do vlastnictví obce Vepříkov;

·                       přijetí daru dílu „o“ odděleného z pozemku par. č. 1 a nově sloučeného do pozemku par. č. 1337/22 a dále pozemků par. č. 1337/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 152 m2 a par. č. 1337/17 – ostatní plocha, silnice o výměře 242 m2, vše dle geometrického plánu č. 130-1199/2003, vše v k. ú. a obci Vepříkov, od obce Vepříkov do vlastnictví kraje Vysočina;

·                       dodatek č. 41 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2004-21, př. 1;

·                       dodatek č. 42 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2004-21, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-21, ZK-03-2004-21pr1, ZK-03-2004-21pr2

 

22. Darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř do vlastnictví města Chotěboř. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 175/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 257/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 588 m2 v k. ú. Bílek, obec Chotěboř, odděleného geometrickým plánem č. 152-588/2003 z pozemku par. č. 257/1 městu Chotěboř;

·          dodatek č. 45 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2004-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-22, ZK-03-2004-22pr1

 

23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vzájemného majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. a obci Hojovice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 176/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 855/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 40 m2 a par. č. 81/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 60 m2 v k. ú. a obci Hojovice do vlastnictví obce Hojovice;

·          přijetí daru pozemků par. č. 836/40 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 948 m2, par. č. 836/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 271 m2, par. č. 836/38 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 176 m2, par. č. 837/4 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 400 m2, par. č. 74/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 725 m2, par. č. 836/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, par. č. 836/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 920 m2, par. č. 836/33 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 73 m2 v k. ú. a obci Hojovice od obce Hojovice do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 33 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-23, př. 1;

·          dodatek č. 34 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-23, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-23, ZK-03-2004-23pr1, ZK-03-2004-23pr2

 

24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Martinice u Onšova

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na prodej pozemku v k. ú. a obci Martinice u Onšova. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 177/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       prodej pozemku par. č. 462/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 107 m2 v k. ú. a obci Martinice u Onšova do vlastnictví Pavla Jelínka za cenu 1 873,- Kč;

·                       dodatek č. 35 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov, dle materiálu ZK-03-2004-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-24, ZK-03-2004-24pr1

 

25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na prodej pozemku uvedeným žadatelům v k. ú. a obci Humpolec. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 178/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       prodej pozemku par. č. st. 3515/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 v k. ú. a obci Humpolec Zdeňku Dominovi, Milanu Dominovi a Martinu Dominovi za cenu 4 200,- Kč plus úhradu částky ve výši odpovídající dani z převodu nemovitostí;

·                       dodatek č. 36 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov, dle materiálu ZK-03-2004-25, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-25, ZK-03-2004-25pr1

 

26. Darování stavby silničního tělesa v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na bezúplatný převod stavby v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 179/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       darování stavby silničního tělesa na pozemku par. č. 2682/17 v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec obci Lukavec;

·                       dodatek č. 37 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-26, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-26, ZK-03-2004-26pr1

 

27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Počátky. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 180/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování dle geometrického plánu č. 637-486/2001 pozemku par. č. 4524/56 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 474 m2, dílu „d“ o výměře 12 m2 a dílu „h“ o výměře 362 m2, dle geometrického plánu č. 685-285/2003 pozemků par. č. 4479/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 231 m2, par. č. 4524/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 4 144 m2, par. č. 4524/61 – ostatní plocha, silnice o výměře 27 m2 a par. č. 4524/62 – ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2, vše v k. ú. a obci Počátky, do vlastnictví města Počátky;

·          přijetí daru dle geometrického plánu č. 637-486/2001 pozemku par. č. 4474/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 278 m2, dle geometrického plánu č. 685-285/2003 pozemku par. č. 2268/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře 40 m2, dle geometrického plánu č. 618-91/2001 pozemků par. č. 4465/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 674 m2, par. č. 4465/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 3 041 m2 a par. č. 4465/34 – ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, vše v k. ú. a obci Počátky, od města Počátky do vlastnictví kraje Vysočina;

·          Dodatek č. 40 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-27, př. 1;

·          Dodatek č. 41 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-27, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-27, ZK-03-2004-27pr1, ZK-03-2004-27pr2

 

28. Přijetí daru nemovitého majetku od města Pacov

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Pacov, od města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina. Dále požádal o úpravu a doplnění přílohy tohoto materiálu o hodnotu darovaných pozemků. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 181/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přijetí daru pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ PK par. č. 862 o výměře 4 829 m2, par. č. 864 o výměře 2 171 m2, pozemku st. par. č. 2060/1 o výměře 135 m2, odděleného z pozemku ZE-původ PK par. č. 864, pozemku st. par. č.2060/2 o výměře 3 m2 a pozemku st. par. č. 2061 o výměře 126 m2 odděleného geometrickým plánem č. 829-65-98 z pozemku ZE-původ PK par. č. 862, vše v k. ú. a obci Pacov, od města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 42 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-28, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-28, ZK-03-2004-28pr1

 

29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Horní Cerekev

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Cerkev. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 182/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 2600/20 o výměře 206 m2, par. č. 2600/21 o výměře 88 m2 a par. č. 2600/22 o výměře 293 m2 v k. ú. a obci Horní Cerkev, vzniklých na základě geometrického plánu GP č. 569-275/2002, do vlastnictví města Horní Cerkev;

·          přijetí daru pozemků par. č. 2173/4 o výměře 4 m2 , par. č. 2616/11 o výměře 1 m2, par. č. 2600/24 o výměře 1498 m2 v k. ú. a obci Horní Cerkev, vzniklých na základě geometrického plánu GP; č. 569-275/2002, od města Horní Cerekev do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 43 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-29, př. 1;

·          dodatek č. 44 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-29, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-29, ZK-03-2004-29pr1, ZK-03-2004-29pr2

 

30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Žirovnice

M. Vystrčil sdělil zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 183/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       darování dle geometrického plánu č. 827-284/2003 pozemků par. č. 3724/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 105 m2, par. č. 3724/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 41 m2 a par. č. 3724/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 59 m2 v k. ú. a obci Žirovnice do vlastnictví města Žirovnice;

·                       přijetí daru dle geometrického plánu č. 742-91/2001 pozemků par. č. 3676/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 708 m2, par. č. 3676/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 46 m2, par. č. 3676/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2, par. č. 3676/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 35 m2, par. č. 3676/17 – ostatní plocha, silnice o výměře 48 m2 a par. č. 3676/21 – ostatní plocha, silnice o výměře 476 m2 v k. ú. a obci Žirovnice od města Žirovnice do vlastnictví kraje Vysočina;

·                       Dodatek č. 45 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-30, př. 1;

·                       Dodatek č. 46 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-30, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-30, ZK-03-2004-30pr1, ZK-03-2004-30pr2

 

31. Darování pozemků v k. ú. a obci Čechočovice a v k. ú. a obci Stařeč

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků v k. ú. a obci Stařeč a Čechočovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čechočovice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 184/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemku par. č. 1337/2 v k. ú. a obci Stařeč a části pozemku par. č. 958/2 v k. ú. a obci Čechočovice, zastavěných chodníky a zastávkami, do vlastnictví obce Čechočovice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-31

 

32. Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Třebíč.

K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 185/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       darování dle geometrických plánů č. 3821-20/2004 a č. 3846-20/2004 pozemků par. č. 1521/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 571 m2 a par. č. 1521/37 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 163 m2, vše v k. ú. a obci Třebíč městu Třebíč;

·                       dodatek č. 47 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2004-32, př. 1;

·                       dodatek č. 48 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2004-32, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-32, ZK-03-2004-32pr1, ZK-03-2004-32pr2

 

33. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vzájemného darování pozemků v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov a požádal o opravu chybně uvedeného čísla dodatku v příloze 1 tohoto materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 186/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       darování pozemku par. č. 835/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 710 m2 v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov do vlastnictví obce Lukov;

·                       přijetí daru pozemku par. č. 835/13 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 721 m2 v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov od obce Lukov do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 49 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-04-2003-33, př. 1upr1;

·          dodatek č. 50 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-04-2003-33, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-33, ZK-03-2004-33pr1, ZK-03-2004-33pr2

 

34. Výkup pozemků v k. ú. Pernštejn, obec Nedvědice

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na výkup pozemků v k. ú. Pernštejn, obec Nedvědice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 187/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       koupi geometrickým plánem č. 67-125/2003 ze dne 4. 8. 2003 nově vzniklého pozemku par. č. 255/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 754 m2 a geometrickým plánem č. 70-198/2003 ze dne 15. 1. 2004 nově odměřených pozemků par. č. 271/2 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 207 m2, par. č. 94/4 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 44 m2 a par. č. 94/5 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 85 m2, vše v k. ú. Pernštejn, obec Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou od S.R.C. a. s. za dohodnutou kupní cenu 54 500,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 74 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2004-34, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-34, ZK-03-2004-34pr1

 

35. Darování pozemků v k. ú. a obci Rozsochy

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu darovat pozemky v k. ú. a obci Rozsochy obci Rozsochy. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 188/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       darování, dle geometrického plánu č. 268-198/2003, pozemků par. č. 807/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 463 m2, par. č. 807/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 439 m2, par. č. 807/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2, par. č. 807/42 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m2, par. č. 807/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 393 m2, par. č. 807/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, par. č. 807/46 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 136 m2, par. č. 807/47 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, par. č. 807/48 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2, par. č. 807/49 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 215 m2, par. č. 807/50 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 415 m2, par. č. 807/51 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 77 m2, par. č. 807/52 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2, par. č. 807/53 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 93 m2, par. č. 807/54 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 175 m2, par. č. 807/74 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 209 m2, vše v k. ú. a obci Rozsochy do vlastnictví obce Rozsochy;

·                       dodatek č. 75 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2004-35, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-35, ZK-03-2004-35pr1

 

36. Bezúplatné nabytí stavby silničního tělesa v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na bezúplatný převod stavby silničního tělesa v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 189/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          bezúplatné nabytí stavby komunikace na pozemcích par. č. 3085/20, par. č. 169/4, par. č. 3084/1, par. č. 169/1 a par. č. 3106/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v celkové hodnotě 1 764 787,50 Kč od K + R Projekt s. r. o., Praha 1, Národní 973/41, do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 76 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2004-36, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-36, ZK-03-2004-36pr1

 

37. Výkupy a přijetí daru pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o navrženém majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi II. třídy a III. třídy. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 190/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       koupi pozemků a přijetí daru pozemků dle materiálu ZK-03-2004-37, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina;

·                       dodatek č. 38 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-37, př. 2;

·                       dodatek č. 39 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-37, př. 3;

·                       dodatek č. 40 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2004-37, př. 4;

·                       dodatek č. 51 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2004-37, př. 5;

·                       dodatek č. 52 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2004-37, př. 6;

·                       dodatek č. 47 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2004-37, př. 7.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-37, ZK-03-2004-37pr1, ZK-03-2004-37pr2, ZK-03-2004-37pr3, ZK-03-2004-37pr4, ZK-03-2004-37pr5, ZK-03-2004-37pr6, ZK-03-2004-37pr7

 

38. Bezúplatné nabytí majetku do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. a obci Božejov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na bezúplatný převod majetku v k. ú. a obci Božejov do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 191/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

bezúplatné nabytí části silnice I/34 v k. ú. a obci Božejov v úseku od křižovatky se silnicí III/11254 (uzlový bod 2332A025) po křižovatku se silnicí III/03410 (uzlový bod 2332A024) do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: do tří měsíců od výzvy ŘSD k převzetí majetku

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-38

 

39. Bezúplatné nabytí majetku do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Jihlava a k. ú. Sasov v obci Jihlava a v k. ú. a obci Rančířov

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k majetkoprávnímu vypořádání uvedeného majetku. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 192/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

bezúplatné nabytí části silnice I/38 v k. ú. Jihlava a Sasov v obci Jihlava a v k. ú. a obci Rančířov úseku od křižovatky se silnicí II/352 (uzlový bod 2323A005) po budoucí napojení na novou trasu obchvatu jih na výjezdu z města směrem na Znojmo před obcí Rančířov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: do tří měsíců od výzvy ŘSD k převzetí majetku

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-39

 

40. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace - obchvat obce Oslavička“

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na uzavření budoucích kupních smluv a nabytí pozemků do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 193/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí darovací smlouvy na pozemky pro stavbu „II/360 – Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace - obchvat obce Oslavička“ za cenu stanovenou podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků pro pozemky pod silnicemi a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu v případě budoucí kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2004-40, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-40, ZK-03-2004-40pr1

 

41. Majetkoprávní příprava stavby „III/36066 - Petrůvky – Ostašov“

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí darovací smlouvy na pozemky pro stavbu úprava silnice „II/360 –Petrůvky – Ostašov“. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 194/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí darovací smlouvy na pozemky pro stavbu úprava silnice „III/36066 – Petrůvky – Ostašov“ za cenu stanovenou podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků pro pozemky pod silnicemi a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu v případě budoucí kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2004-41, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-41, ZK-03-2004-41pr1

 

43. Bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví kraje Vysočina

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 195/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

prohlašuje,

že pozemky parcela č. st. 1937/12 o výměře 125 m2, parc č. 1937/22 o výměře 210 m2, zapsaných na LV č. 1002 pro obec a k. ú. Kamenice nad Lipou, užívané Středním odborným učilištěm zemědělským, Masarykova 410, 394 84 Kamenice nad Lipou, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost této školy, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, nezbytné a že převod nemovitostí je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-43, ZK-03-2004-43pr1

 

44. Prodej trafostanice, venkovního vedení VN včetně příslušenství k hradu Roštejn

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu prodeje věcí sloužících k napájení hradu Roštejn a distribuci dalším odběratelům v k. ú. Růžená. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 196/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej trafostanice 250 kVA, transformátoru 100 kVA, venkovního vedení VN – přípojka na hrad Roštejn, včetně 13 ks podpěrných bodů v délce 878 m a zemního kabelu NN v délce 909 m, včetně 2 ks rozvodných skříní, sloužících k napájení hradu Roštejn a dalším odběratelům v k. ú. Růžená, Jihomoravské energetice, a. s. Brno za kupní cenu 320 000,- Kč;

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny, Jihlava dle materiálu ZK-03-2004-44, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-44, ZK-03-2004-44pr1

 

45. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 197/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       prodej pozemku par. č. 3901 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 493 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle geometrického plánu č. 4688-35/2004 firmě AUTOCENTRUM ŠPINAR, a. s., Havlíčkův Brod, Jihlavská 3278, za cenu 246 500,- Kč plus úhradu částky ve výši předpokládané daně z převodu nemovitostí;

·                       dodatek č. 1 Zřizovací listiny Střední zemědělské školy, Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2004-45, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-45, ZK-03-2004-45pr1

 

47. Prodej pozemku v k. ú. a obci Herálec

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obchodní společnosti Východočeská plynárenská, a. s., se sídlem Hradec Králové, o odkoupení části pozemku v k. ú. a obci Herálec. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 198/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej geometrickým plánem č. 255-177/1998 ze dne 29. 1. 1999 nově odměřeného pozemku par. č. 1100/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Herálec obchodní společnosti Východočeská plynárenská, a. s., se sídlem Hradec Králové, Pražská 702, za dohodnutou kupní cenu 500,- Kč;

·          dodatek č. 43 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2004-47, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-47, ZK-03-2004-47pr1

 

48. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obchodní společnosti T.M.V., spol. s r. o., se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, o odkoupení části pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 199/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej geometrickým plánem č. 1444-84/2004 ze dne 3. 5. 2004 nově odměřeného pozemku par. č. 2861/7 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 544 m2 v k .ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem obchodní společnosti T.M.V. spol. s r. o., se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem, Nádražní 1400, za kupní cenu 65 280,- Kč;

·          dodatek č. 5 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště opravárenského Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, dle materiálu ZK-03-2004-48, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-48, ZK-03-2004-48pr1

 

49. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Černovice

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na odprodej nemovitostí ve vlastnictví kraje Vysočina a správě Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace a předložil zastupitelům upravené materiály ZK-03-2004-49, př. 1upr1 a př. 8upr1. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 200/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       prodej nemovitostí v k. ú. a obci Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 1upr1;

·                       dodatek č. 5 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 2;

·                       dodatek č. 6 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 3;

·                       dodatek č. 7 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 4;

·                       dodatek č. 8 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 5;

·                       dodatek č. 9 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 6;

·                       dodatek č. 10 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 7;

·                       dodatek č. 11 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 8upr1;

·                       dodatek č. 12 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 9;

·                       dodatek č. 13 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 10;

·                       dodatek č. 14 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 11;

·                       dodatek č. 15 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-03-2004-49, př. 12.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-49, ZK-03-2004-49pr1, ZK-03-2004-49pr2, ZK-03-2004-49pr3, ZK-03-2004-49pr4, ZK-03-2004-49pr5, ZK-03-2004-49pr6, ZK-03-2004-49pr7, ZK-03-2004-49pr8, ZK-03-2004-49pr9, ZK-03-2004-49pr10, ZK-03-2004-49pr11, ZK-03-2004-49pr12, ZK-03-2004-49pr13

 

50. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na koupi nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 201/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi budovy – jiné stavby bez č.p./č.e na pozemku st. par. č. 4177/2, budovy – průmyslový objekt bez č.p./č.e. na pozemku st. par. č. 4178, pozemku vzniklého na základě geometrického plánu č. 3618/5628/202/ ze dne 3. 7. 2002 st. par. č. 4177/2 o výměře 583 m2, pozemku st. par. č. 4178 o výměře 388 m2 a dále pozemku st. par. č. 2691/21 o výměře 3942 m2 vzniklého výše citovaným geometrickým plánem od PSJ Holding, a. s. Jihlava za dohodnutou cenu 5,5 mil. Kč;

·          zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 5,5 mil. Kč za účelem nákupu budov a pozemků v k. ú. a obci Třebíč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku;

·          dodatek č. 4 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště stavebního a Odborného učiliště, Třebíč dle materiálu ZK-03-2004-50, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-50, ZK-03-2004-50pr1

 

51. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na převod pozemků v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 202/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků par. č. 235/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 a par. č. 235/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m2 v k. ú. a obci Jihlava za kupní cenu 30 000,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 3 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jihlava dle materiálu ZK-03-2004-51, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-51, ZK-03-2004-51pr1

 

52. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na koupi nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 203/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi dvou plechových skladů na pozemcích par.č. 6177/34, par. č. 6177/33 a par. č. 465/2 a budovu bez č.p./č.e. na pozemku 461/2, budovu garáže na pozemku par. č. 461/3 a pozemky par. č. 461/1 o výměře 914 m2, par. č. 461/2 o výměře 179 m2, par. č. 461/3 o výměře 66 m2 a par. č. 461/7 o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Jihlava od a. s. Motorpal Jihlava za dohodnutou cenu 2 000 000,- Kč;

·          zvýšení závazného ukazatele odvodu z investičního fondu vůči Střední odborné škole technické, Střednímu odbornému učilišti a Učilišti, Polenská 2, Jihlava o částku 250 tis. Kč;

·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) a současně zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje (§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) o částku 250 000 Kč na částečné krytí výdajů spojených s nákupem budov a pozemků v k. ú. a obci Jihlava;

·          zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, (§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) o částku 1 750 tis. Kč na dofinancování výdajů spojených s nákupem budov a pozemků v k. ú. a obci Jihlava a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku;

·          dodatek č. 4 Zřizovací listiny Střední odborné školy technické, Středního odborného učiliště a Učiliště, Jihlava dle materiálu ZK-03-2004-52, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-52, ZK-03-2004-52pr1

 

53. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu vzájemného darování nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 204/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování objektu bydlení čp. 682 Jihlava postaveného na pozemcích par. č. 1603/1 a par. č. 1603/4, průmyslového objektu bez čp./če. postaveného na pozemku par. č. 1603/3, budovy občanské vybavenosti bez čp./če. postavené na pozemku par. č. 1604, jiné stavby bez čp./če. postavené na pozemku par. č. 1606, jiné stavby bez čp./če. postavené na pozemku par. č. 1607, jiné stavby bez čp./če. postavené na pozemku par. č. 1608 a pozemků par. č. 1603/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1145 m2 , par. č. 1603/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2, par. č. 1603/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 350 m2, par. č. 1604 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1177 m2, par. č. 1605 zastavěná plocha, společný dvůr o výměře 1484 m2, par. č. 1606 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1138 m2, par. č. 1607 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1057 m2, par. č. 1608 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 315 m2 vše v k. ú. a obci Jihlava Statutárnímu městu Jihlava;

·          přijetí daru budovy občanské vybavenosti č. p. 1573 Jihlava postavené na pozemku par. č. 3267 a pozemku par. č. 3267 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 955 m2 v k. ú. a obci Jihlava od Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 3 Zřizovací listiny Střední odborné školy technické, Středního odborného učiliště a Učiliště, se sídlem v Jihlavě, Polenská 2, PSČ 586 01, dle materiálu ZK-03-2004-53, př. 1;

·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy, se sídlem v Jihlavě, tř. Legionářů 3, dle materiálu ZK-03-2004-53, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-53, ZK-03-2004-53pr1, ZK-03-2004-53pr2

 

42. Změna kupní ceny u výkupu pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvu kraje s návrhem na změnu kupní ceny u výkupu pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě.

M. Plodík zdůraznil, že se jedná o profesní chybu znalce.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 205/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření dodatku kupní smlouvy uzavřené mezi krajem Vysočina jako kupujícím a Marií Šmerhovskou, Pavlem Puttnerem a Janem Puttnerem jako prodávajícími, kterým se kupní cena za pozemky par. č. 3408/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 1412 m2, par. č. 3408/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 178 m2 a par. č. 3408/8 – trvalý travní porost o výměře 390 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě mění ze 101 090,- Kč na 201 240,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-42

 

46. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.

Z. Dobrý vyjádřil pochybnosti nad souhlasem města Havlíčkův Brod s prodejem pozemků a upozornil na to, že materiál neobsahuje stanovisko města.

M. Vystrčil uvedl, že situace je prověřená a dostatečně prodiskutována s orgány města.

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, doplnil, že jednání s městem ohledně prodeje uvedených pozemků probíhají již od září roku 2003.

Na základě připomínky Z. Dobrého doporučil J. Kruntorád stažení materiálu z programu jednání s tím, že pro příští zasedání zastupitelstva bude stanovisko města doplněno.

J. Vondráček podal zastupitelům doplňující informace a přiblížil přítomným vzniklou situaci.

M. Vystrčil návrh J. Kruntoráda na stažení materiálu z programu jednání neakceptoval.

Závěrem diskuse zastupitelstvo hlasovalo o návrhu usnesení.

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemků par. č. st. 5433 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m2, par. č. 2327/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 97 m2 a par. č. 2327/5 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 697 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod Lubomíru Vaňkátovi, bytem Pražská 3654, Havlíčkův Brod, za kupní cenu 653 100,- Kč;

·          dodatek č. 44 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2004-46, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Návrh nebyl schválen: pro 18 hlasů, proti 8, zdrželo se 11.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-46, ZK-03-2004-46pr1

 

54. Návrh rozpočtového opatření – kapitola Nemovitý majetek

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s navrženou změnou rozpočtového opatření. Na jednání zastupitelstva se dostavil L. Péťa. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil K. Tvrdý. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 206/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

snížení rozpočtu příjmů (pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 2212, Investice v dopravě - Příloha M4) kraje Vysočina na rok 2004 o částku 8 979 000,- Kč z důvodu nerealizace akce „SÚS Žďár nad Sázavou - výstavba skladu posypové soli“ v letošním roce.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: červen 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-54

 

55. Návrh na schválení rozpočtového opatření v rámci Kapitoly Nemovitý majetek, stavba „SPŠ, SOU stavební a OU Třebíč, rekonstrukce ZŠ Kubišova“

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozpočtového opatření na realizaci akce SPŠ, SOU stavební a OU Třebíč rekonstrukce ZŠ Kubišova a předložil zastupitelům upravený materiál ZK-03-2004-55, př. 1upr1. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 207/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          rozpočtové opatření spočívající v použití části dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji na financování běžného a investičního rozvoje (rezerva v rámci kapitoly Nemovitý majetek) ve výši 8 000 tis. Kč na realizaci akce SPŠ, SOU stavební a OU Třebíč rekonstrukce ZŠ Kubišova;

·          dodatek č. 5 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště stavebního, Třebíč Kubišova 1214/9 dle materiálu ZK-03-2004-55, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-55, ZK-03-2004-55pr1

 

56. Žádost města Brtnice o mimořádný finanční příspěvek

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí města Brtnice o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z rozpočtu kraje na rekonstrukci mostu na místní komunikaci. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 208/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace městu Brtnici ve výši 50 % prokazatelných nákladů vynaložených na rekonstrukci mostu na místní komunikaci 4c, ulice Za pivovarem v Brtnici, maximálně však 700 tis. Kč;

·          schválit povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o částku 700 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-56

 

57. Žádost obce Čechočovice o poskytnutí finanční výpomoci

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Čechočovice o poskytnutí finanční výpomoci na zabezpečení místní komunikace proti sesuvu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 209/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Čechočovice o poskytnutí finanční výpomoci na zabezpečení místní komunikace proti sesuvu a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 7. 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-57

 

58. Žádost obce Vlachovice o finanční pomoc

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Vlachovice o poskytnutí finanční pomoci na opravy místních komunikací. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 210/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Vlachovice o poskytnutí finanční pomoci na opravy místních komunikací a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 7. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-58

 

59. Žádost města Třebíč o dotaci

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí města Třebíč o poskytnutí dotace na úhradu nákladů vynaložených v roce 2004 na rekonstrukci silnice II/360 v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Brněnská“. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 211/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost města Třebíč o poskytnutí dotace na úhradu nákladů vynaložených v roce 2004 na rekonstrukci silnice II/360 v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Brněnská“ a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12. 7. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-59

 

60. Státní informační politika ve vzdělávání - dotace na realizaci Projektu P I – Informační gramotnost pro rok 2004

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření.

M. Bišof vznesl dotaz na zbývající část dotace z Ministerstva školství ČR.

A. Štěrbová uvedla, že v tomto materiálu se jedná o dotaci školám zřizovaným obcemi. Zbývající část byla určena na dotaci školám zřizovaným krajem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 212/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

účelovou dotaci obcím pro jimi zřizované školy na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání – Projekt P I – Informační gramotnost ve výši 6 452 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2004-60, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-60, ZK-03-2004-60pr1

 

61. Podpora reprezentace kraje Vysočina na celostátních a mezinárodních soutěžích

A. Štěrbová informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 213/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                      přidělení účelové dotace městu Velké Meziříčí určené pro ZŠ Velké Meziříčí, Školní 2055, ve výši 4 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům „Přeboru škol ČR v šachu“;

·                      přidělení účelové dotace městu Černovice určené pro ZŠ Černovice, Bělohrobského 367, ve výši 2 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům „Pohár AŠSK ČR v pohybových skladbách 2004“;

·                      přidělení účelové dotace městu Nové Město na Moravě určené pro ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 121, ve výši 4,5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, jako příspěvek účastníkům „Ústředního kola soutěže literárně-dramatického oboru ZUŠ“.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-61

 

62. Dodatek č. 1 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí k základním uměleckým školám, domům dětí a mládeže a střediskům pro volný čas a speciálním školám z kraje na města

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh výše uvedeného dodatku.

Z. Dobrý požádal o upřesnění počtu převáděných zařízení. A. Štěrbová podala Z. Dobrému doplňující informace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 214/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí k základním uměleckým školám, domům dětí a mládeže a střediskům pro volný čas a speciálním školám z kraje na města dle materiálu ZK-03-2004-62, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: červen 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-62, ZK-03-2004-62pr1, ZK-03-2004-62pr2

 

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření – SPŠ, SOU a OU stavební Třebíč

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 215/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          navýšení rozpočtu kapitoly Školství (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 4 125 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) o tuto částku za účelem vybavení Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště stavebního, Kubišova 1214/9, Třebíč, movitým majetkem dle materiálu ZK-03-2004-63, př. 1;

·          změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 1 945 tis Kč a investiční dotace o částku 2 180 tis. Kč Střední průmyslové škole, Střednímu odbornému učilišti a Odbornému učilišti stavebnímu Třebíč dle materiálu ZK-03-2004-63.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště stavebního Třebíč

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-63, ZK-03-2004-63pr1

 

64. Změna názvu uvedeného ve zřizovací listině Střední zdravotnické, zemědělské a ekonomické školy, Vyšší zdravotnické a vyšší odborné školy, Třebíč, Žižkova 505

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje dodatek Zřizovací listiny Střední zemědělské a ekonomické školy, Třebíč, ke schválení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 216/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Střední zemědělské a ekonomické školy, Třebíč, Žižkova 505, dle materiálu ZK-03-2004-64, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: červen 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-64, ZK-03-2004-64pr1, ZK-03-2004-64pr2

 

65. Záměr na převedení vzdělávacích činností

A. Štěrbová informovala zastupitelstvo kraje o předloženém záměru převodu vzdělávacích činností uvedených příspěvkových organizací. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 217/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměr převést v plném rozsahu vzdělávací činnosti příspěvkových organizací Základní umělecká škola, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, Dům dětí a mládeže, Pelhřimov, Pražská 1542 a Speciální školy, Pelhřimov, Komenského 1326, na příspěvkové organizace se stejným předmětem činnosti, zřízené městem Pelhřimov.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: do konce ledna 2005

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-65

 

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření – financování IT

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření za účelem poskytnutí dotace školám na pořízení výpočetní techniky. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 218/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přesun prostředků v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z Nespecifikované rezervy do položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 10 mil. Kč na vybavení škol IT dle Metodiky poskytování finančních prostředků na rozvoj IT organizacím zřizovaným krajem.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-66

 

67. Změna dotace obcím na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání

A. Štěrbová informovala zastupitelstvo kraje o návrhu na úpravu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 219/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu dotace obcím určenou na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované dle materiálu ZK-03-2004-67, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-67, ZK-03-2004-67pr1

 

68. Financování „Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2004“ vyhlášených MŠMT

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 220/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dotaci obcím, které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty „Preventivní programy 2004“ bude poskytnuta účelově vázaná dotace z MŠMT v celkové výši 335 000 Kč dle materiálu ZK-03-2004-68, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-68, ZK-03-2004-68pr1

 

69. Schválení smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou

A. Štěrbová podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 221/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

smlouvu o spolupráci mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2004-69, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-69, ZK-03-2004-69pr1

 

70. Dofinancování evropských projektů v roce 2004

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje seznam žadatelů navržených k poskytnutí příspěvku na dofinancování evropských projektů. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 222/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení finančního příspěvku z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, městu Moravské Budějovice pro Základní školu T. G. Masaryka, Moravské Budějovice, Nám. Svobody 903, ve výši 66 tis. Kč a městu Jihlava pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava - odloučenému pracovišti MŠ Erbenova 37, ve výši 45 tis. Kč na dofinancování evropských projektů v roce 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-70, ZK-03-2004-70pr1

 

71. Rozhodnutí o zrušení příspěvkových organizací

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem na ukončení činností zmíněných příspěvkových organizací.

J. Vondráček podal zastupitelům doplňující informace ohledně privatizace Školního statku v Havlíčkově Brodě.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 223/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

vydává

·                       Rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek, Třebíč, Račerovická 920, dle materiálu ZK-03-2004-71, př. 1;

·                       Rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek, Jihlava, Sasov 15, dle materiálu ZK-03-2004-71, př. 2;

·                       Rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek, Havlíčkův Brod, Novotný Dvůr 169, dle materiálu ZK-03-2004-71, př. 3.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 12. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-71, ZK-03-2004-71pr1, ZK-03-2004-71pr2, ZK-03-2004-71pr3, ZK-03-2004-71pr4

 

72. Žádost o finanční podporu investiční a rozvojové aktivity Statutárního města Jihlava

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí o finanční podporu investiční a rozvojové aktivity Statutárního města Jihlava.

J. Bulušek doporučil systémové řešení dotací na podobné účely, vypracovat dlouhodobý plán rozvoje sportu v kraji Vysočina a umožnit tak lepší sportovní podmínky i v dalších městech.

J. Skočdopole podal všem přítomným doplňující informace z uskutečněných jednání.

S. Mastný doplnil stanovisko sportovní komise.

V. Výborný upřesnil účel poskytované dotace a doplnil informace z jednání zastupitelstva města.

Z. Dobrý vyjádřil souhlasné stanovisko s předkládaným materiálem.

Na dotaz J. Vondráčka F. Dohnal upřesnil kritéria žádosti o finanční podporu investiční a rozvojové aktivity. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 224/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                         poskytnutí dotace Statutárnímu městu Jihlava na výstavbu Atletického stadionu Na Stoupách ve výši do 50 % skutečných investičních nákladů hrazených z rozpočtu města Jihlava v roce 2004 na vybudování tohoto stadionu, maximálně však ve výši 6,5 mil. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení realizace stavebních prací plánovaných pro tento rok na základě předložených dokladů; do 15 dnů po jejich předložení;

·                         zvýšit kapitolu Nemovitý majetek, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 6,5 mil. Kč a snížit položku Nespecifikovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 6,5 mil. Kč za účelem poskytnutí investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava na výstavbu atletického stadionu.

odpovědnost: ekonomický a majetkový odbor

termín: 31. 12. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-72, ZK-03-2004-72pr1, ZK-03-2004-72pr2

 

73. Dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v kraji.

M. Bišof vyjádřil nesouhlas s předloženým návrhem.

I. Denčevová, J. Bulušek, M. Černá, P. Kesl a A. Štěrbová předložený návrh podpořili.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 225/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 13 391 535,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku;

·                       poskytnutí dotací vlastníkům kulturních památek v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina dle materiálu ZK-03-2004-73, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: červen 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-73, ZK-03-2004-73pr1

 

74. Převod lékařské služby první pomoci na Nemocnici Nové Město na Moravě

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na převod lékařské služby první pomoci na Nemocnici Nové Město na Moravě. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 226/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           dodatek č. 2 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2004-74, př. 1;

·           dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2004-74, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatky příspěvkovým organizacím

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-74, ZK-03-2004-74pr1, ZK-03-2004-74pr2

 

75. Sloučení Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem sloučení ZZS Nové Město na Moravě se ZZS kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 227/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

vydává

rozhodnutí o sloučení Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu ZK-03-2004-75, př. 1 a

schvaluje

dodatek č. 3 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2004-75, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 9. 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-75, ZK-03-2004-75pr1, ZK-03-2004-75pr2

 

76. Návrh rozpočtového opatření - radiová technologie a informační systém pro ZZS kraje Vysočina

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh výše uvedeného rozpočtového opatření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 228/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2004, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba o investiční prostředky ve výši 2 430 tis. Kč pro Územní středisko záchranné služby Jihlava při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejném objemu 2 430 tis. Kč;

·           zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ na rok 2004 pro Územní středisko záchranné služby Jihlava o 2 430 tis. Kč s určením na dobudování centrálního zdravotního operačního střediska, telekomunikačního a radiového spojení, propojení stanovišť a vybudování geografického informačního systému dle materiálu ZK-03-2004-76, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomický a ředitel ÚSZS Jihlava

termín: 31. 7. 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-76, ZK-03-2004-76pr1

 

78. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 229/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2004-78, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-78, ZK-03-2004-78pr1

 

79. Darování movitých věcí Městu Velké Meziříčí

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na převod movitého majetku do vlastnictví Města Velké Meziříčí. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvila I. Denčevová. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 230/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, darování movitého majetku dle materiálu ZK-03-2004-79, př. 1, Městu Velké Meziříčí.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-79, ZK-03-2004-79pr1

 

80. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, Havlíčkův Brod

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na změnu zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 231/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2004-80, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 30. 6. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-80, ZK-03-2004-80pr1

 

81. Poskytnutí dotace kraje na podporu pečovatelské služby a ostatních kategorií

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb a předložil upravené materiály ZK-03-2004-81upr1 a ZK-03-2004-81, př. 1upr1. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 232/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Dodatek č. 1 Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004 dle materiálu ZK-03-2004-81, př. 2;

·          poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2004-81, př. 1upr1 v celkovém objemu 30.033.021,- Kč, z toho 13.826.804,- Kč s UZ 98357.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-81, ZK-03-2004-81pr1, ZK-03-2004-81pr2, ZK-03-2004-81pr3

 

87. Přidělení dotací zadluženým obcím v rámci Programu obnovy venkova v roce 2004

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na přidělení dotací zadluženým obcím v rámci Programu obnovy venkova v roce 2004. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 233/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zvyšuje

hranici zadluženosti rozhodnou pro přidělení dotace v rámci POV 2004 (DT 1-6) na 30 % k 31. 12. 2003 a

toleruje

eventuální vyšší zadluženost obce vzniklou z důvodu realizace projektu v rámci některého z předvstupních programů EU.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-87, ZK-03-2004-87pr1

 

82. POV – žádost obce Kaly o poskytnutí výjimky při přidělování dotace

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí obce Kaly o poskytnutí výjimky při přidělování dotací v rámci Programu rozvoje venkova. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 234/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Kaly o poskytnutí výjimky při přidělování dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 a

ukládá

krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-82, ZK-03-2004-82pr1

 

83. POV – žádost obce Markvartice o poskytnutí výjimky při přidělování dotace

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí obce Markvartice o poskytnutí výjimky při přidělování dotací v rámci Programu rozvoje venkova. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 235/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Markvartice o poskytnutí výjimky při přidělování dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 a

ukládá

krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-83, ZK-03-2004-83pr1, ZK-03-2004-83pr2

 

84. Změna textu Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu změny Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 236/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu textu Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2004-84, př. 1.

odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu

termín: trvale

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-84, ZK-03-2004-84pr1

 

85. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 7

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem žádostí vybraných k podpoře v rámci dotačního titulu 7 – integrované projekty venkovských mikroregionů a předložila upravenou přílohu 1 materiálu ZK-03-2004-85. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 237/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 – dotační titul 7 - dle materiálu ZK-03-2004-85, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-85, ZK-03-2004-85pr1

 

86. Program obnovy venkova 2004 – žádosti obcí o převod dotace

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na změnu v přidělení dotací jednotlivým obcím na jejich prioritní akce v rámci Programu obnovy venkova. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 238/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změny v přidělení dotací v rámci POV 2004 dle materiálu ZK-03-2004-86, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-86, ZK-03-2004-86pr1

 

88. Návrh pro poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce

I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 239/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce ve variantě č. 1 dle materiálu ZK-03-2004-88, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-88, ZK-03-2004-88pr1, ZK-03-2004-88pr2

 

89. Žádost obce Opatov

P. Maslák předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Opatov o finanční dotaci na odstranění povodňových škod. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvila A. Štěrbová. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 240/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí finanční dotace obci Opatov na odstranění povodňových škod ve výši 1 000 000,- Kč;

·          povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 1 000 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku a

ukládá

krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní náležitosti.

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise, ekonomický odbor

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-89, ZK-03-2004-89pr1, ZK-03-2004-89pr2

 

90. Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina

P. Maslák seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 241/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·                       žádosti obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina ve výši 2.863.250,-Kč. Finanční prostředky budou uvolněny v souladu s Pravidly, tj. do jednoho měsíce po dokončení projektu a schválení vyúčtování odborem sekretariátu hejtmana dle materiálu ZK-03-2004-90, př. 1;

·                       zvýšení kapitoly ORJ 1500, § 5319 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 2.863.250,-Kč a snížení položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 2.863.250,-Kč za účelem poskytnutí dotací obcím dle materiálu ZK-03-2004-90, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-90, ZK-03-2004-90pr1

 

91. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny

T. Hermann předložil zastupitelstvu kraje návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 242/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2003 – 31. 5. 2004 dle materiálu ZK-03-2004-91, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-91, ZK-03-2004-91pr1

 

92. FOND VYSOČINY – Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ - II

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh výše uvedeného grantového programu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 243/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Metropolitní sítě - II“ dle materiálu ZK-03-2004-92, př. 1;

jmenuje

·           řídicí výbor grantového programu „Metropolitní sítě - II“ ve složení:

KSČM – František Náhončík (HB), Pavel Kalabus (JI);

ČSSD – Dušan Horváth (ZR), Petr Kocián (ZR);

SNK – Jiří Hort (TR), Jiří Antonů (JI);

ODS – Dušan Novotný (JI), Jaroslav Makovec (PE);

4K – Stanislav Kropáček (PE);

·           Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě - II“;

·           Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě - II“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-92, ZK-03-2004-92pr1

 

93. FOND VYSOČINY – Grantový program PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROGRAMU SROP

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu vzniku projektové dokumentace k programu SROP. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 244/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Projektová dokumentace k programu SROP“ dle materiálů ZK-03-2004-93, př. 1 a př. 2;

jmenuje

·           řídicí výbor grantového programu „Projektová dokumentace k programu SROP“ ve složení:

KSČM – Ivo Novotný (TR), Milan Havlíček (TR);

ČSSD – Jiří Svoboda (ZR), Zdeněk Ryšavý (TR);

SNK – Lukáš Vlček (PE);

ODS – Jan Nekula (TR), Zdeněk Blažek (ZR);

4K – Miroslav Zima (TR), Jiří Vondráček (HB);

·           Marii Černou (TR, SNK) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Projektová dokumentace k programu SROP“;

·           Tomáše Čiháka (HB) s právem hlasovacím a Magdalénu Svatoňovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Projektová dokumentace k programu SROP“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-93, ZK-03-2004-93pr1, ZK-03-2004-93pr2

 

94. FOND VYSOČINY – Grantový program BYDLETE NA VENKOVĚ 2004

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně doprovodnou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v místních částech měst a obcích kraje Vysočina. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 245/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Bydlete na venkově 2004“ dle materiálu ZK-03-2004-94, př. 1;

jmenuje

·           řídicí výbor grantového programu „Bydlete na venkově 2004“ ve složení:

KSČM – Drahoslav Oulehla (TR), Zdeněk Dobrý (HB);

ČSSD – Ladislav Péťa (TR), Emil Dračka (TR);

SNK – Zdeněk Jirsa (JI);

ODS – Milan Šmíd (PE), Václav Vacek (HB);

4K – Martin Bohdálek (JI), Jaroslav Poborský (HB);

·           Marii Černou (TR, SNK) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Bydlete na venkově 2004“;

·           Dušana Vichra s právem poradním a Luďka Hrůzu s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „Bydlete na venkově 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-94, ZK-03-2004-94pr1

 

95. FOND VYSOČINY - Grantový program EDICE VYSOČINY II.

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 246/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „EDICE VYSOČINY II.“ dle materiálu ZK-03-2004-95, př.1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „EDICE VYSOČINY II.“ ve složení:

KSČM – Blanka Vyhnalíková (HB), Bohumil Kotlán (ZR);

ČSSD – Antonín Daněk (PE), Zdeněk Chlád (HB);

SNK – Marek Buš (TR), Božena Kabelíková (TR);

ODS – Hana Müllerová (JI), Jaromír Brychta (ZR);

4K – Tomáš Hermann (HB);

·                       Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „EDICE VYSOČINY II.“

·                       Mgr. Horymíra Kubíčka (PE) s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „EDICE VYSOČINY II.“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: červen 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-95, ZK-03-2004-95pr1

 

96. FOND VYSOČINY - Grantový program SYSTÉM SBĚRU A TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 2004 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 247/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

„Smlouvu o řešení pilotního projektu“ se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálu ZK-03-2004-96, př. 2 a souhlasí s převodem příjmů kraje Vysočina vyplývajících z plnění této smlouvy ve výši 950 tis. Kč do kapitoly Životní prostředí a finančních prostředků ve výši 3.050.000,- Kč do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva);

schvaluje

·           povýšení položky Převody vlastním fondům o 3 050 000,- Kč snížením položky Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva) v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na převod prostředků do Fondu Vysočiny, dílčího cíle 4.2 „Podpora ekologicky a ekonomicky efektivního nakládání s odpady“;

·           vyhlášení grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2004“ na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu ZK-03-2004-96, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2004“ ve složení:

KSČM – Václav Štěpán (PE), Jan Musil (HB);

ČSSD – Zdeněk Smutný (JI), Vladimír Dolejš (HB);

SNK – Pavel Gregor (TR), Miloš Odvárka (ZR);

ODS – Stanislav Mastný (TR);

4K – Petr Škarabela (TR), Josef Kodet (JI);

·                       Iva Rohovského (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2004“;

·                       Pavla Hájka (PE) s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (PE) s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-96, ZK-03-2004-96pr1, ZK-03-2004-96pr2, ZK-03-2004-96pr3, ZK-03-2004-96pr4

 

97. FOND VYSOČINY - Grantový program DOPRAVNÍ VÝCHOVA 2004

P. Pospíchal předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 248/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu na podporu projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu s názvem „Dopravní výchova 2004“ dle materiálu ZK-03-2004-97, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Dopravní výchova 2004“ ve složení:

KSČM – Ladislav Nováček (PE), Jaroslava Bambasová (PE);

ČSSD – Dagmar Nejedlá (ZR);

SNK – Jiří Aujezdský (TR), Ivana Štrossová (HB);

ODS – Jaroslav Doležal (TR), Jaroslava Dvořáková (HB);

4K – Jaroslav Sochor (JI), Pavel Maslák (JI);

·                                                   Petra Pospíchala (JI, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Dopravní výchova 2004“;

·                                                   Miroslava Olšana s právem hlasovacím a Otu Balcárka s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Dopravní výchova 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 29. 6. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-97, ZK-03-2004-97pr1

 

98. Dodatečný příspěvek na investice pro nemocnice zřizované krajem v roce 2004

V. Dolejš seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem finančního příspěvku na investice pro nemocnice zřizované krajem v roce 2004 a předložil zastupitelům upravený materiál ZK-03-2004-98upr1. M. Vystrčil podal zastupitelům doplňující informace k předloženému materiálu a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 249/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2004 o částku 9 mil. Kč pro nemocnice zřizované krajem v rozdělení dle materiálu ZK-03-2004-98, př. 1, s použitím v pořadí:

1.                    Úhrada investičních závazků po lhůtě splatnosti;

2.                    Pořízení dlouhodobého investičního majetku v roce 2004

při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejném objemu 9 mil. Kč.

odpovědnost: rada kraje

termín: 31. 7. 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-98, ZK-03-2004-98pr1

 

99. „Dětská odborná léčebna Počátky, příspěvkové organizace – informace o stávající situaci a dalším záměru“

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace o stávající situaci a dalším záměru uvedené příspěvkové organizace. Z jednání se omluvila J. Bambasová.

Z. Dobrý požádal o upřesnění návrhů možných řešení. Požádal o specifikaci závazků v případě bezúplatného převodu majetku bez práv a závazků na město Počátky.

F. Dohnal a M. Vystrčil předali Z. Dobrému požadované informace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 250/03/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·                       možnosti řešení situace Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace;

·                       kroky, které je DOL Počátky povinna činit při vypořádání práv a závazků v souvislosti s hromadným propouštěním v souladu s ust. zák. č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, v platném znění, a to při zvolení varianty, při které by veškerá práva a závazky nebyly převedeny na Město Počátky ani na jiný subjekt (viz materiál ZK-03-2004-99, př. 7).

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, majetkový odbor

termín: 31. 12. 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Zdrojové materiály: ZK-03-2004-99, ZK-03-2004-99pr1, ZK-03-2004-99pr2, ZK-03-2004-99pr3, ZK-03-2004-99pr4, ZK-03-2004-99pr5, ZK-03-2004-99pr6, ZK-03-2004-99pr7

 

100. Rozprava

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další zasedání se bude konat v úterý 27. 7. 2004.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Antonín Daněk                                                  ……...……………………………………

 

 

Ing. Bohumil Kotlán                                           …..………………………………….……

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2004.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2004 dne 29. 6. 2004.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 1. 7. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.7.2004 / 20.7.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2009

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze