Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2004

16. červen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2004

ze dne 16. června 2004

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        Vladimír Dolejš;

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Jiří Holub;

·        Ing. Bohumil Kotlán;

·        Ing. arch. Jaroslav Kruntorád;

·        Bc. Jiří Vondráček;

·        Ing. Anna Krištofová (tajemnice).

Hosté:

·        RNDr. Miloš Vystrčil (1. náměstek hejtmana);

·        PaedDr. Martina Matějková (radní kraje Vysočina);

·        JUDr. Věra Švarcová (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ);

·        Ing. Josef Pejchl (ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.        Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Výdajová a příjmová část rozpočtu kraje za 1-5/2004;

4.      Seznámení s činností Městského úřadu Havlíčkův Brod

·        rozpočet;

·        investice;

·        spolupráce s KrÚ;

5.      Hospodaření nemocnic 1-5/2004

(PaedDr. Martina Matějková);

6.      Oběd;

7.      Diskuse a různé;

8.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš přivítal všechny přítomné v Havlíčkově Brodě a zahájil zasedání. Dále přednesl program jednání - ten byl 5 hlasy schválen. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Seznámení s činností Městského úřadu Havlíčkův Brod (rozpočet; investice; spolupráce s KrÚ)

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, z titulu své funkce starosty města, rovněž přivítal přítomné v Havlíčkově Brodě.

Dále hovořil o:

·        rozpočet města Havlíčkův Brod (podrobně popisuje rozpočtovou skladbu);

·        strategie městského zastupitelstva;

·        investice města, jaký podíl z rozpočtu tyto investice tvoří;

·        územní rozvoj města, rozvojové aktivity;

·        kladně zhodnotil rozjezd průmyslové zóny (zejména firma japonského investora);

·        problematika nemocnice a knihovny;

·        kladně zhodnotil spolupráci města s krajem.

Vladimír Dolejš se dotázal, jak se Městský úřad v Havlíčkově Brodě vyrovnal s nárůstem agend a počtu úředníků po zániku okresního úřadu. Ing. arch Jaroslav Kruntorád konstatoval, že s nárůstem počtu úředníků neměl městský úřad problém se vyrovnat, komplikace nastaly pouze u předávání agend.

Ing. Bohumil Kotlán a PhDr. Zdeněk Dobrý vznesli konkrétnější dotazy k rozpočtové skladbě.

V této souvislosti se rozvinula diskuse k investicím města, problematice bytového fondu, využití nepotřebného vojenského majetku.

 

Usnesení č. 014/06/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda o činnosti města Havlíčkův Brod se zaměřením na rozpočet, investice a spolupráci s KrÚ.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

4. Výdajová a příjmová část rozpočtu kraje za 1-5/2004

Členové výboru s předstihem obdrželi materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-5/2004“.

RNDr. Miloš Vystrčil tento materiál komentoval. Pohovořil o daňovém vývoji. Informoval o plánovaném prodeji zámku v Herálci, bytových domů v Jihlavě a bytů v Černovicích. Zmínil se o chystaných investicích a výdajích.

            RNDr. Miloš Vystrčil dále informoval o aktuálních problémech, které budou projednávány na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2004 dne 29. června 2004:

·        Návrh na provedení rozpočtového opatření – financování IT

Navrhuje se přesun prostředků v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z Nespecifikované rezervy do položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 10 mil. Kč na vybavení škol IT dle Metodiky poskytování finančních prostředků na rozvoj IT organizacím zřizovaným krajem.

·        Návrh k provádění rozpočtových opatření s prostředky rozpočtu kraje

Navrhuje se rozšířit stávající okruh delegovaných pravomocí k provádění rozpočtových opatření na radu kraje o schvalování rozpočtových změn při zajišťování výkonu zřizovatelské funkce, a to v souvislosti s řešením:

a)      vnitřního zadlužení příspěvkových organizací z minulých let;

b)      předpokládané ztráty při sestavování návrhu finančního plánu na nový kalendářní rok.

·        Informace o změnách v odměňování členů zastupitelstva kraje

Navrhuje se poskytnutí rozdílu mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy (nařízení č. 37/2003) a výší odměn dle nového nařízení od začátku roku.

 

RNDr. Miloš Vystrčil informoval přítomné, že do konce měsíce června bude stanoven harmonogram projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005.

 

Rozpočtový výhled na roky 2005 a 2006

Ing. Anna Krištofová uvedla, že kraj podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, sestavuje rozpočtový výhled. Jedná se o pomocný nástroj hospodaření, který by měl sloužit pro střednědobé finanční plánování.

Ekonomický odbor ve spolupráci s ostatními správci kapitol sestavil rozpočtový výhled na roky 2005 a 2006. V době zpracování rozpočtového výhledu nebyla (a dosud není) přijata novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která by měla do kompetence krajů převést některé dotační tituly z jednotlivých ministerstev a zvýšit tak míru samofinancování krajů. Vzhledem k nepřijetí této novely není možné přesně určit výši a složení příjmů a výdajů kraje Vysočina v následujících letech.

Předkládaný návrh rozpočtového výhledu kraje byl sestaven za následujících předpokladů:

·        Celkový procentní podíl krajů na sdílených daních je uvažován ve výši 16,07 %. Uvažovaný procentní podíl kraje Vysočina je 6,4165 %.

·        V příjmech z dotací je zahrnuta dotace na úhradu přímých výdajů obecních škol, příspěvek na výkon státní správy (včetně dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů) a dotace na výkon zřizovatelských funkcí v oblasti sociálních služeb (včetně dotace pro NNO). S jinými dotacemi není uvažováno.

·        Příjmy z pronájmů zůstanou na úrovni roku 2004 tj. movitý majetek užívaný nemocnicemi bude nadále řešen formou nájemních smluv. Abstrahuje se od vlivu DPH.

·        Rozpočtový výhled ve výdajích odráží přechod kompetencí ze státu na kraj v souvislosti s uvažovanou novelou zákona č. 243/2000 Sb.

·        Rozpočtový výhled s ohledem na objem zdrojů nezahrnuje tvorbu žádných rezerv.

·        Rozpočtový výhled nepočítá se zdroji na krytí kofinancování programů z EU, tyto potřeby bude třeba řešit zapojením volných prostředků ve fondech kraje nebo úvěrovým financováním.

 

Zpráva o stavu portfolia

Členové výboru obdrželi materiál o stavu portfolia v období 1-5/2004.

Ing. Anna Krištofová podrobněji komentovala zhodnocování prováděné Komerční bankou a Českou spořitelnou. Konstatovala, že toto zhodnocování není nijak vysoké, je téměř shodné se zhodnocováním na běžném účtu.

 

Rozvinula se diskuse. Hovořilo se o těchto tématech:

·        prodej zámku v Herálci;

·        návrh na rozšíření pravomocí rad kraje k provádění rozpočtových opatření na schvalování rozpočtových změn při zajišťování výkonu zřizovatelské funkce – výbor nevznesl připomínku k tomuto návrhu;

·        rozpočtový výhled na roky 2005 a 2006;

·        dotazy k čerpání konkrétních položek výdajové části rozpočtu;

·        alokace daní;

·        sociální fond.

Diskutovala se rovněž problematika zhodnocování volných finančních prostředků. Na základě aktuální situace se rozhodl finanční výbor tuto problematiku zařadit jako bod programu na zasedání výboru č. 7/2004.

 

Usnesení č. 015/06/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

5. Hospodaření nemocnic 1-5/2004

Vladimír Dolejš zopakoval závěr z minulého jednání, kde se finanční výbor rozhodl zabývat se problematikou potřeby zvýšení finančních prostředků (pokrytí potřeb) na investice ve zdravotnictví.

PaedDr. Martina Matějková v úvodu informovala o aktuální situaci v jednotlivých nemocnicích kraje Vysočina, výsledcích jejich hospodaření za období 1-4/2004, úsporných opatřeních, která v nemocnicích probíhají.

PaedDr. Martina Matějková dále uvedla, že zastupitelstvo kraje schválilo usnesením 132/02/2004/ZK použití prostředků v celkové výši 100 000 tis. Kč na financování nezbytných havarijních oprav, minulých splátek a pořízení investic krajských nemocnic. Výše uvedené přidělené finanční prostředky u žádné nemocnice neporývají plně všechny vybrané priority. Je proto nezbytné zbývající prostředky pokrýt ze strany každé nemocnice, ať již změnou finančního plánu pozastavením financování méně prioritních akcí, změnou rozdělení prostředků z dotace z nájemného, či půjčkou od zřizovatele či bankovního ústavu. Od projednávání návrhu v zastupitelstvu 02/2004 dne 20. 4. 2004 na základě veřejných soutěží a výběru dodavatelů (stav k 15. 6. 2004) byly již aktualizovány náklady na většinu zastupitelstvem schválených akcí (komentovala podrobně změny).

            K tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse.

            Předseda předal slovo Ing. Josefu Pejchlovi, řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, aby informoval o aktuální situaci.

            Ing. Josef Pejchl vyzdvihl především havarijní stav přístrojového vybavení (vyjmenoval konkrétní příklady). Uvedl, že 30% obložnosti tvoří pacienti z jiných krajů. Komentoval návrh na strojní investice (nové CT). Sdělil, že dluh nemocnice vůči dodavatelům je 92 milionů Kč – zdůraznil, že nemocnice není schopná tento dluh vlastními silami splatit. Dále pohovořil o kumulované ztrátě, snaze o vytváření společného lůžkového fondu.

            K tématu se rozvinula diskuse. Hovořilo se o řešení problematiky nemocnic v ostatních krajích, problematice přístrojového vybavení, Finanční výbor kvitoval snahu o vytváření společného lůžkového fondu (je to trend v Evropě). Diskutovala se možnosti pomoci jednotlivým nemocnicím při uhrazení dluhů.

            JUDr. Věra Švarcová prezentovala aktuální výsledky hospodaření nemocnic v kraji Vysočina za měsíc květen 2004.

            Na základě vyslechnutých příspěvků se rozhodl finanční výbor za účelem vyššího finančního pokrytí nezbytných havarijních oprav, minulých splátek a pořízení investic doporučit zastupitelstvu kraje zvýšení příspěvku zřizovatele s ohledem na vyšší finanční náročnost pořízení investic v roce 2004 a přijal k tomuto usnesení.

 

Usnesení č. 016/06/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2004 o investiční prostředky ve výši 9 mil. Kč na pořízení investic krajských nemocnic dle příslušného materiálu, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejném objemu 9 mil. Kč.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

6. Diskuse a různé

Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu.

 

7. Závěr

Termín a program zasedání finančního výboru č. 7/2004 budou stanoveny a včas rozeslány na pozvánce. Pravděpodobný termín bude v druhé polovině srpna 2004.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání finančního výboru č. 6/2004 dne 16. června 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 22. června 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.6.2004 / 24.6.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze