Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2004

21. červen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2004

ze dne 21. června 2004

 

Přítomni:

Členové sportovní komise:

-         Ing. Jiří Kozel

-         Stanislav Mastný

-         Jindřich Skočdopole (předseda)

-         Ing. Petr Stoček

-         Ladislav Šnelly

-         Ing. Vilibald Prokop (tajemník)

Hosté:

-         Ing. Josef Novotný (starosta města Bystřice nad Pernštejnem)

 

Program jednání:

1.        Zahájení jednání a schválení programu;

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání;

3.        Informace tajemníka komise o grantových programech;

4.        Prohlídka sportovního zařízení Bystřice nad Pernštejnem;

5.        Diskuse a různé;

6.        Závěr.

 

1.        Zahájení jednání a schválení programu;

Předseda spolu s P. Stočkem, který zajistil výjezdní zasedání komise, přivítali přítomné a zahájili jednání. Předseda dle počtu přítomných členů konstatoval, že komise není usnášeníschopná. Poté přednesl návrh programu jednání, který byl bez připomínek schválen.

V úvodu přivítal přítomné i starosta města J. Novotný a vyzval je k prohlídce sportovního areálu. Pohovořil o historii, současnosti i budoucnosti celého areálu.

 

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání

Předseda komise v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

3.        Informace tajemníka komise o grantových programech

Tajemník komise, na základě podkladového materiálu, informoval o grantovém programu „Sportoviště 2004“:

-         počet projektů celkem – 131 (podprogram A – 54, podprogram B – 77);

-         požadovaná výše finanční podpory celkem v Kč – 7.387.652,- (podprogram A ‑ 1.233.160,-, podprogram B – 6.154.492,-);

-         počet formálně špatných žádostí celkem – 18 (podprogram A – 6, podprogram B ‑ 12);

-         počet podpořených žádostí celkem – 76 (podprogram A – 48, podprogram B – 28);

-         rozdělená výše finanční podpory celkem v Kč – 3.000.000,- (A – 1.000.000,-, B ‑ 2.000.000,-).

Diskuse:

-         výše procentuální spoluúčasti žadatele o finanční příspěvek;

-         možnosti založení sportovního kolegia v kraji Vysočina;

-         grantový program „Sportoviště 2004“.

Stanovisko komise:

Přítomní se shodli, že by bylo vhodné další kolo grantového programu „Sportoviště 2005“ vyhlásit koncem září 2004.

Úkol:

S A. Štěrbovou (náměstkyně hejtmana pro oblast školství) projednat přípravu grantového programu „Sport pro všechny 2005“ tak, aby bylo možné předložit tento grantový program ke schválení na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina v listopadu 2004.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: zasedání Sportovní komise Rady kraje vysočina č. 7/2004.

 

4.        Prohlídka sportovního zařízení Bystřice nad Pernštejnem

P. Mašík podal výklad o vzniku a provozu sportovního areálu v Bystřici nad Pernštejnem a provedl přítomné celým komplexem.

 

5.        Diskuse a různé

Tajemník komise informoval o možnostech čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, především o oblasti sportu, která spadá do opatření č. 4 pod cestovní ruch. Grantové schéma zaměřené na sportoviště by mělo být vyhlášeno v roce 2005. Žadatelé v databázi projektových záměrů, dostávají od odboru regionálního rozvoje veškeré dostupné informace. Další, podrobné informace je možno získat na ORR, nebo na www.strukturalni-fondy.cz.

 

6.        Závěr

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího jednání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2004 byl stanoven na 30. srpna 2004, ve 13:00 v Třebíči. Místo jednání bude upřesněno na pozvánce.

 

 

Jindřich Skočdopole v. r.

předseda Sportovní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 21. 6 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 23. 6. 2004. Zápis pořízen na základě záznamu.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.6.2004 / 18.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze