Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2004

19. květen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2004

ze dne 19. května 2004

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        Vladimír Dolejš;

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Jiří Holub;

·        Ing. Bohumil Kotlán;

·        Rostislav Rakšány;

·        Ing. Oldřich Rambousek;

·        Bc. Jiří Vondráček;

·        Ing. Vratislav Výborný;

·        Ing. Anna Krištofová (tajemnice).

Hosté:

·        RNDr. Miloš Vystrčil (1. náměstek hejtmana);

·        Ing. Marie Černá (náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje);

·        RNDr. Martin Černý (vedoucí odboru regionálního rozvoje);

·        Mgr. Martin Kalivoda (vedoucí odboru sekretariátu hejtmana).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.        Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Výdajová a příjmová část rozpočtu kraje za I. čtvrtletí 2004;

4.      Hospodaření na úseku kapitoly Zastupitelstva kraje

(Mgr. Martin Kalivoda);

5.      Hospodaření na úseku odboru regionálního rozvoje

·        použití finančních prostředků na prezentace kraje Vysočina;

·        informace o využití finančního příspěvku RRAV za rok 2003;

·        návrh na využití finančního příspěvku RRAV na rok 2004;

(Ing. Marie Černá, RNDr. Martin Černý);

6.      Diskuse a různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Dále přednesl program jednání - ten byl 8 hlasy schválen. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

RNDr. Miloš Vystrčil podal informace o:

Aktuální vývoj novely zákona o DPH

·        jednání na MF ČR o připomínkách – přínos a změny pro kraje – Vysočina poslala připomínky;

·        systém přerozdělování mezi kraje dle konstruování příjmů krajů;

·        kraj Vysočina připomínkoval tyto oblasti: školství, dopravu, zdravotnictví, sociální oblast, regionální rozvoj;

·        valorizace – požadováno 7% – ponechána původní verze 3%;

·        25. května 2004 se uskuteční zasedání komise pro veřejné rozpočty – tato problematika zde bude zde diskutována;

·        dopad pro Zastupitelstvo kraje Vysočina – v případě schválení novely, bude zastupitelstvo muset schvalovat a nastavit jiné přerozdělovací mechanismy.

Zasedání Regionální rady soudržnosti

·        diskuse o přerozdělení peněz v rámci společného operačního programu - 45% kraj Vysočina a 55% kraj Jihomoravský;

·        tyto finanční prostředky budou přerozděleny do prioritních os – v rámci grantového schématu budou dávány výzvy.

Návštěva zástupců parlamentu EU

·        kraj Vysočina navštívili zástupci Parlamentu EU – zástupci kraje s nimi vedli diskusi o cestě, kterou by se měl kraj vydat v souvislosti se vstupem do EU;

Jmenování nového ředitele Nemocnice Jihlava

·        rada kraje na svém jednání č. 17/2004 odvolala z funkce ředitele Nemocnice Jihlava Ing. Pavla Hralu a jmenovala do této funkce MUDr. Jiřího Madara s účinností od 14. června 2004 (usnesení 0623/17/2004/RK).

 

Úkol:

Zaslat členům výboru připomínky kraje Vysočina k novele zákona o DPH.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: společně se zápisem

 

Úkol:

Zaslat členům výboru prioritní osy pro přerozdělování finančních prostředků v rámci společného operačního programu.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: společně se zápisem

 

Ing. Bohumil Kotlán se dotázal, zda-li z hlediska rozpočtu kraje je počítáno s přijetím novely zákona o DPH. RNDr. Miloš Vystrčil odpověděl kladně. Rozvinula se diskuse o dopadech novely na kraj a obce.

Ing. Vratislav Výborný informoval přítomné o průběhu a závěrech jednání s ministrem financí.

 

Usnesení 011/05/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu RNDr. Miloše Vystrčila o aktuálních informacích na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

3. Výdajová a příjmová část rozpočtu kraje za I. čtvrtletí 2004

Členové výboru s předstihem obdrželi materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-3/2004“.

 

4. Hospodaření na úseku kapitoly Zastupitelstva kraje

Mgr. Martin Kalivoda uvedl, že kapitola Zastupitelstvo má výrazně provozní charakter, investice jsou tedy minimální. V souvislosti s objemem finančních prostředků zdůraznil snahu o efektivní nakládání s prostředky a využití vnitřních rezerv. Uvedl, že vítá jakékoliv podněty z výborů i politických klubů pro hospodaření na úseku této kapitoly.

PhDr.Zdeněk Dobrý vznesl tyto připomínky:

·        v čerpání výdajů kapitoly Zastupitelstvo 2 položky (pohoštění, opravy a udržování) převyšují předpokládané čerpání;

·        doporučuje užší spolupráce se zastupiteli;

·        členové zastupitelstva by měli být automaticky zváni na akce zaštiťované zastupitelstvem kraje;

·        nové propagační materiály by měly být automaticky k dispozici i členům zastupitelstva;

·        nevyžádaná reklamní pošta pro členy zastupitelstva.

Mgr. Martin Kalivoda reagoval takto:

·        zvýšení čerpání 2 zmíněných položek osvětlil tím, že položky pohoštění, opravy a udržování jsou dopředu těžko odhadnutelné, stejně jako faktory, které tyto položky ovlivňují;

·        vzal na vědomí připomínku k automatickému přizvávání členů zastupitelstva na příslušné akce, ve většině případu je však omezené možnosti lístků od pořadatelů akcí;

·        v souvislosti s propagačními materiály by měl by být pro každého zastupitele vždy k dispozici balíček – na základě připomínky PhDr. Zdeňka Dobrého provede kontrolu, zda-li tento systém správně funguje;

·        v souvislosti s nevyžádanou korespondencí uvedl, že pokud je dopis adresován přímo na jméno, není kromě adresované osoby nikdo kompetentní jej otevírat a třídit.

Mgr. Martin Kalivoda informoval členy výboru, že nyní probíhá testování sledování čerpání rozpočtu v reálném čase on-line. Vyzdvihl návaznost na veřejné zakázky.

 

Usnesení 012/05/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Mgr. Martina Kalivody o hospodaření na úseku kapitoly Zastupitelstvo.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Hospodaření na úseku odboru regionálního rozvoje (použití finančních prostředků na prezentace kraje Vysočina; informace o využití finančního příspěvku RRAV za rok 2003; návrh na využití finančního příspěvku RRAV na rok 2004)

Ing. Marie Černá informovala o tom, že byly vyhlášeny výzvy pro předkládání projektů do společného operačního programu, kraj se bude podílet na kofinancování projektů. Popsala, jak bude probíhat financování projektů, vyzdvihla finanční a pracovní nároky plynoucí z výše zmíněného pro KrÚ. Zdůraznila, že i jeden špatně vyúčtovaný projekt může ohrozit ostatní projekty. I přes řadu rizik kvitovala vstup kraje, protože by si velká řada subjektů vůbec nedosáhla na peníze EU – zde se projeví úloha kraje, zdůraznila i úloha zastupitelstva v tomto procesu.

Sdělila, že v pondělí 17. května 2004 se uskutečnila schůzka Regionální rady soudržnosti, která jednala o alokaci finančních prostředků v rámci společného operačního programu – od toho se budou odvíjet alokace na jednotlivá opatření. Uvedla, že v tuto chvíli zatím nejsou známy konkrétní částky.

Bc. Jiří Vondráček se dotázal na praktickou pomoc se zpracováním projektu ze strany kraje.

Ing. Marie Černá uvedla, že se uskuteční seminář zastupitelstva kraje, kde bude vysvětlen celý postup implementace programu. Sdělila, že přímo na KrÚ není personální kapacita na pomoc při přípravě projektů – budou využiti externí pracovníci (např. RRAV). Uvedla, že projekty se budou předkládat na sekretariát regionální rady soudržnosti – při zpracování budou přísnější pravidla než u Fondu Vysočiny. Dále bude následovat bodové hodnocení projektu – dle předem daných měřitelných kritérií (na obou stranách – Vysočina i Jihomoravský kraj). Obodované projekty budou projednávány na zasedání Regionální rady soudržnosti a ta rozhodne o podpoře (bude respektovat bodové ohodnocení). Grantová schémata bude schvalovat zastupitelstvo kraje a Regionální rada soudržnosti – poté bude vyhlášena výzva – projekty bude vybírat výběrová komise (opět na základě bodového hodnocení).

Bc. Jiří Vondráček vznesl dotaz, na jak dlouhé období budou finanční prostředky a jak budou v jednotlivých letech rozděleny.

Ing. Marie Černá sdělila, že finanční prostředky jsou na 3 roky, otázka rozdělení v jednotlivých letech je dosud otevřená.

PhDr. Zdeněk Dobrý otevřel diskusi k problematice využití služeb RRAV.

Předseda výboru konstatoval, že finanční výbor se k projednávání této problematiky znovu vrátí poté, co budou známy konkrétnější finanční údaje.

 

RNDr. Martin Černý uvedl, že kraj bude konečným příjemcem prostředků ze strukturálních fondů, pohovořil o metodice ministerstva – řídí se evropskými pravidly (jsou nadřazené našim orgánům), bude fungovat 6 kontrolních mechanismů. Vyzdvihl problematiku uznatelnosti a neuznatelnosti některých nákladů, problematiku archivace. Informoval o databázi projektových záměrů. Sdělil, že sběrači budou při sběru projektů fungovat do 30. června 2004 – po ukončení jejich činnosti bude kontinuální návaznost zajištěna projektovými manažery působícími v rámci RRAV. Uvedl, že bude zpracována souhrnná tabulka všech částí operačního programu a jednotlivých opatření včetně kontaktů na zodpovědné osoby.

RNDr. Martin Černý dále podrobně pohovořil o činnosti RRAV, využití příspěvku RRAV od kraje Vysočina za rok 2003 (podkladové materiály budou dodatečně elektronicky zaslány všem členům finančního výboru). Informoval o závěrech z jednání předsednictva RRAV. Uvedl, že zastupitelstvo kraje schválilo na rok 2004 příspěvek pro RRAV ve výši 2 miliony Kč. RRAV chce použít povýšené finanční prostředky na mzdové náklady projektových manažerů v jednotlivých okresech. Otevřel diskusi k využití výše zmíněného příspěvku RRAV a požádal členy výboru o stanovisko.

 

Usnesení 013/05/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu RNDr. Martina Černého o hospodaření na úseku kapitoly Regionálního rozvoje;

souhlasí

s předloženým návrhem na využití příspěvku pro RRAV na rok 2004;

doporučuje

pravidelně sledovat pracovní výkony RRAV;

požaduje

aby byl finanční výbor na svých jednání pravidelně informován o spolupráci kraje s RRAV.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

6. Diskuse a různé

PhDr. Zdeněk Dobrý uvedl, že finanční výbor by měl obdržet protokol se závěry z kontroly na užití dotací z roku 2001. Ing. Anna Krištofová sdělila, že kontrola dosud není uzavřena – tedy protokol není ještě vyhotoven – ihned po jeho vyhotovení s ním budou seznámeni rovněž členové finančního výboru. Komentovala věci, které byly zatím při této kontrole připomínkovány.

Bc. Jiří Vondráček vznesl připomínku, že by bylo dobré se na některém z příštích zasedání finančního výboru seznámit s tím, jak kraj pracuje s energetickým auditem (vývoj, dopad na kraj).

Vladimír Dolejš informoval o potřebě zvýšení finančních prostředků (pokrytí potřeb) na investice ve zdravotnictví. Navrhl, aby se finanční výbor na svém příštím zasedání touto problematikou zabýval a vydal doporučující usnesení zastupitelstvu, byla přizvána příslušná resortní radní PaedDr. Martina Matějková a s předstihem zaslány podkladové materiály.

Rozvinula se diskuse k investiční politice v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Členové výboru kvitovali návrh předsedy.

 

Úkol:

Přizvat na zasedání finančního výboru č. 6/2004 PaedDr. Martinu Matějkovou, vyžádat si od ní podkladové materiály a zaslat je s předstihem členům výboru.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 16. června 2004

 

7. Závěr

Byl stanoven termín zasedání finančního výboru č. 6/2004 na středu 16. června 2004 v 9:00 hodin na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě. Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání finančního výboru č. 5/2003 dne 19. května 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 24. května 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.6.2004 / 11.6.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze