Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 2.zasedání komise volnočasových aktivit

Jednání dne 12.9.2001
 

 
 

Zápis z 2. zasedání komise volnočasových aktivit

Rady kraje Vysočina

konaného dne 12. září 2001

 

Přítomni:

-         8 členů komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Jana Škorpíková – pracovnice oddělení mimoškolních činností KrÚ

-         Bc. Jan Burda – tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení jednání a schválení programu
  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  3. Informace o změnách na oddělení mimoškolních činností
  4. Informace o jednání vedení komise volnočasových aktivit a komise sportovní
  5. Informace o práci na databázi občanských sdružení a internetových stránkách
  6. Možnost získání grantů a dotací MŠMT a EU
  7. Diskuse a různé
  8. Ukončení jednání

 

 

1. Zahájení jednání a schválení programu

            Předseda Ing. Josef Plucar přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program 2. zasedání komise volnočasových aktivit. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Kontrola usnesení z minulého jednání

            Předseda přistoupil ke kontrole usnesení z 1. zasedání komise.

 

Usnesení 001/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

jednací řád komisí, který byl schválen Radou kraje Vysočina na 14. zasedání dne 29. května 2001 (usnesení č. 078/14/01/RK).

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo splněno.

 

Usnesení 002/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

stanovuje,

že z každého zasedání komise bude pořizován zápis.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo splněno.

 

Usnesení 003/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

schvaluje

upravený návrh plánu činnosti (viz příloha zápisu) a

pověřuje

sekretariát hejtmana předložit tento dokument Radě kraje Vysočina ke schválení.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

První část usnesení byla splněna. K druhé části podala  vysvětlující komentář Kateřina Nedvědová, která sdělila přítomným rozhodnutí vedoucího sekretariátu hejtmana o postupu předkládání plánů činností komisí Radě kraje Vysočina.

 

Usnesení 004/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Mgr. Romana Křivánka o zajištění aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo splněno.

 

Usnesení 005/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Bc. Jana Burdy o záměru na vytvoření „Koncepce volnočasových aktivit v kraji Vysočina“ s tím, že členové komise budou tento materiál připomínkovat a své připomínky sdělí tajemníkovi komise Bc. Janu Burdovi.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo splněno, o průběhu připomínkování informoval Bc. Jan Burda.

 

Usnesení 006/06/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

schvaluje,

že zasedání komise se bude konat pravidelně vždy druhou středu v měsíci ve 13 hodin.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení je plněno průběžně.

 

 

3. Informace o změnách na oddělení mimoškolních činností

            Informace k tomuto bodu podal Bc. Jan Burda. Podal zprávu o přijetí dvou nových zaměstnanců na oddělení mimoškolních činností KrÚ, jmenovitě se jedná o Janu Škorpíkovou a Mgr. Pavlínu Zábranskou. Předal členům komise kontakty na výše zmíněné pracovnice.

            Tajemník zodpověděl všechny dotazy přítomných týkající se práce oddělení mimoškolních činností.

 

Usnesení 007/02/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Bc. Jana Burdy o změnách na oddělení mimoškolních činností.

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

4. Informace o jednání vedení komise volnočasových aktivit a komise sportovní

            K tématu pohovořil Ing. Josef Plucar. V úvodu vyzdvihl nutnost spolupráce komise volnočasových aktivit s komisí sportovní. Podal přítomným informace o schůzce předsedů, místopředsedů a tajemníků těchto dvou komisí, která se konala 30. srpna 2001. Tématem hovoru byla práce ve společné pracovní skupině v procesu aktualizace Programu rozvoje kraje. Informoval, že komise si vzájemně vyměnily plány činnosti. Ing. Josef Plucar zdůraznil nutnost koordinace postupu obou komisí, například při sestavování kalendáře akcí. Dále vyzdvihl možnost navázání zahraniční spolupráce. Tlumočil přítomným úkoly a termíny plynoucí z výše zmíněného jednání: do 10. 12. shromáždit co nejvíce materiálů o větších akcích organizovaných v kraji, 11. 12. se pak uskuteční společné jednání předsedů, místopředsedů a tajemníků komise volnočasových aktivit a komise sportovní a 12. 12. bude Ing. Josef Plucar tlumočit výsledky společného jednání obou komisí na zasedání komise volnočasových aktivit.

            Závěrem předseda komise vyslovil poděkování Bc. Janu Burdovi za dosavadní odvedenou práci.

 

Usnesení 008/02/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Ing. Josefa Plucara, předsedy komise, o jednání vedení komise volnočasových aktivit a komise sportovní.

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

5. Informace o práci na databázi občanských sdružení  a internetových stránkách

            Podrobné informace podal Bc. Jan Burda. Sdělil přítomným, že databáze občanských sdružení je již přístupná na internetových stránkách kraje Vysočina. V současné době tato databáze obsahuje více než 250 organizací. Uvedl, že oddělení mimoškolních činností chystá v nejbližší době uveřejnění přehledů projektů a grantů MŠMT a EU na internetových stránkách kraje.

 

Usnesení 009/02/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Bc. Jana Burdy o databázích na internetových stránkách kraje Vysočina připravovaných oddělením mimoškolních činností KrÚ.

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

6. Možnost získání grantů a dotací MŠMT a EU

            O této problematice pohovořila Jana Škorpíková. V úvodu se odvolala na materiál, který byl členům komise předán. Dále pohovořila o výhodách a nevýhodách získávání grantů a o administrativních úkonech spojených s touto oblastí. Zdůraznila fakt, že kraj Vysočina je zatím jediným krajem, který zaměstnává samostatného pracovníka zabývajícího se problematikou získávání grantů a dotací a vykonávajícího poradenskou činnost v této oblasti.

            Předseda otevřel diskusi k tomuto tématu. Hlavním tématem diskuse byla jazyková bariéra při administrativních pracích spojených se získáním dotací z EU. Jana Škorpíková zodpověděla přítomným všechny dotazy.

            Bc. Jan Burda tlumočil členům komise pozvání na úterý 18. září 2001 v 8 hodin, kdy se bude konat jednání zástupců kraje Vysočina ohledně prvního projektu na získání dotací vyhlašovaného krajem Vysočina.

 

Usnesení 010/02/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Jany Škorpíkové o možnostech získání grantů a dotací MŠMT a EU.

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

7. Diskuse a různé

            Předseda komise zdůraznil potřebu prevence kriminality mladistvých.

            Bc. Burda poskytl přítomným procentuální údaj počtu  dětí a mladistvých v zájmových organizacích. Dále vznesl návrh, aby zápis a materiály k jednání komise volnočasových aktivit byly všem členům zasílány pomocí e-mailové pošty, pouze pozvánka bude posílána fyzicky. Členové komise tento návrh přijali.

            Dále se diskutovalo o možnosti konání výjezdních zasedání komise.           

 

 

8. Ukončení jednání

           

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným  a termín 2. zasedání komise volnočasových aktivit určil na středu 10. října 2001 ve 13 hodin.

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Josef Plucar, v.r.

                                                                          předseda komise volnočasových aktivit

                                                                                            Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Zapsala dne 12. září 2001: Kateřina Nedvědová     

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.9.2001 / 13.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze