Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004

17. květen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004

ze dne 17. května 2004

 

Přítomni:

Členové sportovní komise:

-         Ing. Jiří Kozel

-         Bc. Pavel Pípal

-         Jindřich Skočdopole (předseda)

-         Ing. Petr Stoček

-         Mgr. Milan Šmíd

-         Ladislav Šnelly

-         Mgr. Miroslav Švihálek

-         Ing. Vilibald Prokop (tajemník)

Hosté:

-         Ing. Zdeněk Tulis

-         Ing. arch. Jaroslav Kruntorád

 

Program jednání:

1.         Zahájení jednání a schválení programu;

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání;

3.        Vystoupení ředitele FC Vysočina Jihlava Ing. Zdeňka Tulise;

4.        Informace tajemníka komise o průběhu grantových programů;

5.        Diskuse a různé;

6.        Prohlídka sportovních zařízení v Havlíčkově Brodě;

7.        Závěr.

 

1.        Zahájení jednání a schválení programu;

Předseda komise přivítal přítomné členy a hosty a zahájil jednání. Přednesl návrh programu jednání, který byl bez připomínek schválen. Poděkoval L. Šnellymu za přípravu výjezdního zasedání.

 

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání

Předseda komise v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.Upřesnil průběh zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 20. 4. 2004. Konstatoval, že úkoly stanovené na minulém jednání komise byly splněny.

 

3.        Vystoupení ředitele FC Vysočina Jihlava Ing. Zdeňka Tulise

Z. Tulis seznámil přítomné s projektem, který předkládá jednotlivým politickým klubům. Pohovořil o vzniku a současném působení FC Vysočina Jihlava. Představil rozpočet FC a zmínil se o spolupráci měst a soukromých subjektů.

Dále nastínil průběh dvou sportovních jednání, na kterých byla diskutována problematika fotbalu v ČR, především pak na Vysočině, a přednesl tři závěrečná stanoviska vyplývající z těchto jednání.

Vyslovil myšlenku obecně větší podpory fotbalu na Vysočině, zvláště pak v oblasti mládeže, s podporou kraje Vysočina, na Evropské úrovni. Za předpokladu získání potřebného kapitálu, podpořil vstup FC Vysočina Jihlava do 1. fotbalové ligy.

Dále pohovořil o výchově fotbalové mládeže na Vysočině a o aspektech pro rozvoj sportu.

Diskuse:

M. Švihálek – podpořil nabízenou variantu pro zlepšení úrovně fotbalu na Vysočině.

J. Skočdopole požádal M. Šmída, předsedy ODS, o názor politického klubu.

M. Šmíd pohovořil o hledání systémové podpory, kraje jako celku, pro veškerý sport na Vysočině. Podpora jediného odvětví, byť prestižního, není prioritou kraje. Doporučil systémovou podporu.

 

Usnesení 007/05/2004/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu ředitele FC Vysočina Jihlava, a. s. Ing. Zdeňka Tulise o předkládané vizi pro pomoc při vytváření podmínek pro vrcholovou kopanou a s tím souvisejícím výchovným procesem mládeže celého kraje Vysočina a to za podmínek odpovídajících době a obrovského sjednocujícího vlivu fotbalu  na obyvatelstvo nejmladšího regionu v ČR.

Usnesení přijato 7 hlasy.

 

4.        Informace tajemníka komise o průběhu grantových programů

Tajemník komise komentoval podkladový materiál – statistický přehled grantového programu „Jednorázové akce 2004“, jehož celkový objem finančních prostředků činil 1 mil. Kč, (podrobnější informace na www stránkách kraje). Celkem došlých 105 projektů (sportovních projektů – 57, nesportovních projektů – 48), počet celkově podpořených projektů – 58 (sportovní projekty 32, nesportovní 26). Pro formální nedostatky nebo administrativní nesoulad bylo vyřazeno 41 projektů. Celkový požadavek byl 2.435.333 Kč (uspokojených požadavků ‑ 1 mil. Kč).

Dále pohovořil o Metodice přidělování příspěvku na otevření krajských sportovišť. Maximální výše příspěvku byla stanovena na 100.000 Kč pro jednoho žadatele (dvě oblasti pro podporu – zaměstnanecké dohody pro výchovný dozor, opravy a udržování sportovišť). Z 10 došlých žádostí bylo podpořeno 9 v celkové výši 741.000 Kč.

Tajemník předložil částečně aktualizovanou SWOT analýzu kraje a vyzval přítomné k připomínkám. Upřesnil existenci Koncepce sportu.

 

Úkol:

Předložit členům Sportovní komise Rady kraje Vysočina Koncepci rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina.

Odpovědnost: tajemník komise.

Termín: členové SpK obdrží tuto koncepci elektronicky se zápisem ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004.

Po diskusi bylo přijato usnesení:

 

Usnesení 008/05/2004/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

schvaluje SWOT analýzu v předloženém znění a

doporučuje

Radě kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

5.        Diskuse a různé

J. Skočdopole přivítal starostu města Havlíčkův Brod Ing. arch. J. Kruntoráda. Ten pohovořil o vzniku a působení HC Rebel Havlíčkův Brod a seznámil s místní problematikou a rozpočtem HC.

Diskuse:

-         podíl Města H. Brod do sportovní činnosti;

-         Koncepce sportu a jeho financování na Havlíčkobrodsku;

-         problematika fotbalu v H. Brodě v souvislosti s firmou Isoline.

 

6.        Prohlídka sportovních zařízení v Havlíčkově Brodě

Ředitel technických služeb přivítal přítomné a představil Zimní stadion Kotlina a Plavecký bazén. Pohovořil o vzniku, provozu a nákladech na provoz stadionu.

Prohlídka sportovních zařízení v Havlíčkově Brodě byla, z časových důvodů, ponechána individuálnímu zájmu.

 

7.        Závěr

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího jednání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2004 byl stanoven na 21. června 2004, hodina a místo jednání budou upřesněny na pozvánce.

 

Jindřich Skočdopole v. r.

předseda Sportovní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 17. 5. 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 18. 5. 2004. Zápis pořízen na základě záznamu.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.6.2004 / 3.6.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze