Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2004

 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2004 konaného dne  20. 5. 2004

 

 

 

Přítomni:

Ing. František Dohnal

Pavel Maslák

JUDr. Simeona Zikmundová

pplk.Ing. Drahoslav Ryba

plk.Mgr. Roman Heinz

MUDr. Jan Sedlák

pplk.Ing. Dionýz Domiík  zástup za plk.Ing. Karela Kredbu

Ing. Ivo Kouklík

Ing. Jan Murárik, tajemník

 

 

 

Program:

 

1.      Projednání plánu součinnostního havarijního cvičení složek IZS Horizont 2004

2.      Různé

 

Jednání zahájil z pověření hejtmana kraje  Ing. Františka Dohnala Pavel Maslák, místopředseda BRK, přednesl navržený program, který byl schválen bez připomínek.. Představil pplk. Ing. Dionýze Domiíka NŠ 19. KVV. Omluvil 1. náměstka hejtmana RNDr. Miloše Vystrčila a  sdělil že BRK je usnášeníschopná.

 

 

 

1.      Projednání plánu součinnostního havarijního cvičení Horizont 2004

 

Ředitel HZS kraje pplk. Ing. Drahoslav Ryba seznámil členy BRK s důvodem provedení cvičení a procesem jeho tvorby. Popsal téma cvičení, jeho cíle, cvičící složky a orgány. Ředitel JE Dukovany požádal o změnu časového plánu cvičení z hlediska vývoje mimořádné události na JE. Tento posun nijak výrazně neovlivní celkově zpracovaný plán cvičení. Zpracovatelem byl tento požadavek akceptován a změny budou zapracovány do finální podoby plánu, která bude předložena hejtmanovi kraje ke schválení.

 

 

 

Usnesení 00011/02/04/BRK  ???????

Bezpečnostní rada kraje

doporučuje hejtmanovi kraje schválit

změněný??Plán provedení součinnostního cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004  dle přílohy UPR- 1

a

souhlasí

s provedením cvičení  dle  schváleného plánu

 

odpovědnost: členové bezpečnostní rady

termín: 23. června 2004

Zdrojové materiály: BRK- 02-2004 -01;  BRK- 02-2004- 01   UPR - 1.

 

 

 

Různé

1. 

 

 

2.      Různé

Pavel Maslák informoval členy BRK, že zastupitelstvo kraje schválilo na svém jednání 20. 4. usnesením 131/02/2004/ZK materiál Transformace zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Uložil tajemníkovi BRK zaslat materiály členům BRK se zápisem.

Pplk.Ing. Domik informoval, že v měsíci červnu proběhne cvičení aktivních dobrovolných záloh 191. strážní rota 19. KVV. Na dotaz Pavla Masláka kolik je naplněnost roty odpověděl pplk. Domik, že z plánovaného počtu 150 osob je naplněno 100 osob..

 

Pavel Maslák poděkoval všem za účast a ukončil jednání.

 

 

Pavel Maslák

místopředseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

         Ing. Jan Murárik                                                                             Pavel MaslákIng. František Dohnal

tajemník Bezpečnostní rady                                                            místopředseda předseda Bezpečnostní rady                          

          kraje Vysočina                                                                                 kraje Vysočina

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.6.2004 / 22.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kontakty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze