Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 1. zasedání rozpočtové komise

30. srpna 2001
 

 
 

Zápis z 1. zasedání rozpočtové komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 30. srpna 2001

 

Přítomni:

-         11 členů rozpočtové komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ

-         Michal Šulc – tajemník komise

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení jednání, vzájemné představení členů komise
  2. Úkoly rozpočtové komise
  3. Projednání předložených materiálů
  4. Plán činnosti rozpočtové komise
  5. Rozprava
  6. Závěr

 

1. Zahájení jednání, vzájemné představení členů komise

            Předseda Miloš Vystrčil přivítal všechny přítomné. Vyzval členy komise, tajemníka a přítomné hosty, aby se krátce představili. Dále přednesl program 1. zasedání rozpočtové komise. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Úkoly rozpočtové komise

            Miloš Vystrčil nastínil hlavní úkoly komise, a to podílení se na přípravě rozpočtu kraje, sledování naplňování rozpočtu a práce na aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina.

 

 

3. Projednání předložených materiálů

            V úvodu předseda poukázal na pracovní materiály, které byly členům komise s předstihem rozeslány.

Prvním bodem projednávání byl jednací řád komisí. Předseda vyzval přítomné, aby vznesli případné připomínky k tomuto dokumentu.

 

Usnesení 001/01/01/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

jednací řád komisí, který byl schválen Radou kraje Vysočina na 14. zasedání dne 29. května 2001 (usnesení č. 078/14/01/RK)

Pro hlasovalo 11, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

Usnesení 002/01/01/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

stanovuje,

že z každého zasedání komise bude pořizován zápis.

Pro hlasovalo 11, proti 0, zdrželo se 0.

           

            Předseda předal slovo Anně Krištofové, vedoucí ekonomického odboru KrÚ. Ta podala podrobný výklad k ostatním pracovním materiálům. Doplňující komentář zajistili předseda a tajemník komise.

            Vedoucí ekonomického odboru hovořila o tvorbě a naplňování rozpočtu kraje. Zmínila dopis Eduarda Janaty ohledně úpravy vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje, dále pak problematiku zákona č. 243/200 Sb. Tlumočila přítomným postup jednání hejtmanů kraje Vysočina a kraje Moravskoslezského na Ministerstvu financí ČR.

            V rozsáhlé diskusi k tomuto tématu zástupci kraje zodpověděli členům komise všechny dotazy.

            Josef Toufar, člen rozpočtové komise a ředitel Finančního úřadu v Jihlavě, přislíbil přítomným zajištění kompletních informačních materiálů souvisejících s problematikou daní a daňové výtěžnosti v kraji Vysočina.

 

 

4. Plán činnosti rozpočtové komise              

            Problematika tohoto bodu z velké části kolidovala s tématem bodu č. 2 (úkoly rozpočtové komise). V diskusi se přítomní shodli na tom, že stěžejními body v plánu činnosti komise by měla být příprava rozpočtu v souladu s legislativním plánem vlády, posouzení investic a vypracování investičních plánů v jednotlivých odvětvích v souladu s aktualizovaným PRKem, sledování plnění rozpočtu kraje a rozpočtových změn, plnění úkolů rady kraje.

 

Úkol:

Zpracovat návrh plánu činnosti rozpočtové komise a předložit jej členům komise ke schválení.

odpovědnost: předseda komise

termín: 2. zasedání rozpočtové komise

 

 

5. Různé

            Diskutovalo se o organizačních záležitostech. Členové komise se vyslovili pro pravidelnost konání zasedání, a to vždy ve čtvrtek ve 14:30 každé dva až tři týdny dle momentální potřeby komise.

            Dále se hovořilo o pracovních skupinách zřízených k aktualizaci PRKu, o problematice cestovních náhrad a parkování. Členové komise vyjádřili nutnost vyslechnout na zasedáních komise zástupce kraje pro oblast školství, dopravy a kultury.

 

Úkol:

Pozvat na zasedání rozpočtové komise Alenu Štěrbovou, zástupkyni hejtmana pro oblast školství, a podílet se na přípravě materiálů v souvislosti s tímto jednáním.

odpovědnost: tajemník komise

termín: 2. zasedání rozpočtové komise

 

Úkol:

Vyřešit otázku parkování pro členy rozpočtové komise.

odpovědnost: zapisovatelka

termín: 2. zasedání rozpočtové komise

 

 

6. Závěr

           

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným. Termín 2. zasedání rozpočtové komise bude upřesněn na pozvánce.

 

 

 

 

                                                                                     RNDr. Miloš Vystrčil, v.r.

                                                                                      předseda rozpočtové komise

                                                                                                Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Zapsala dne 30. srpna 2001: Kateřina Nedvědová     

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.9.2001 / 10.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze