Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2004

3. květen 2004
 

 
 

Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2004

konaného dne 3. května 2004

 

Přítomno:

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

·        Ota Benc;

·        Josef Bulušek;

·        Antonín Daněk;

·        Mgr. Petr Kesl (místopředseda);

·        Mgr. Milan Šmíd (předseda);

·        Ing. Václav Štěpán;

·        Mgr. Alena Štěrbová.

 

Hosté:

·        Mgr. Zdeněk Ludvík;

·        RNDr. Kamil Ubr;

·        Ing. Alena Vlachová;

·        doc. Ing. Petr Kruliš, CSc. – rektor školy;

·        Ing. Radek Číhal – místostarosta Třebíče;

·        Ing. František Ryneš – Hospodářská komora Třebíč.

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Žádost Západomoravské vysoké školy Třebíč o poskytnutí dotace

3.      Stav rozpisu rozpočtu přímých nákladů škol a školských zařízení – aktuální informace

4.      Informace o udílení výjimek základním školám v kraji Vysočina

5.      Opatření 3.3 OP RLZ - projekt Adaptabilní školy

6.      Různé

7.      Závěr

 

1. Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Předseda dále přednesl program jednání - ten byl 7 hlasy schválen. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

Členům byl rozdán informační materiál Západomoravské vysoké školy Třebíč týkající se žádosti o poskytnutí dotace. Byl vznesen dotaz, zda by bylo možné zajistit podobný informační materiál o Vysoké škole polytechnické Jihlava.

 

Úkol: Na příští jednání předložit členům návrh zákona o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava + důvodovou zprávu k tomuto návrhu.

 

2. Žádost Západomoravské vysoké školy Třebíč o poskytnutí dotace

Alena Štěrbová krátce pohovořila o vzniku Západomoravské vysoké školy Třebíč a o finanční pomoci kraje Vysočina a města Třebíče při jejím založení. V roce 2003 kraj Vysočina poskytl ze svého rozpočtu 3 mil. Kč na rozjezd vysoké školy v Třebíči, což činilo 50 % finanční podpory z města Třebíče. V letošním roce zažádala vysoká škola o další finanční příspěvek na vytvoření tvůrčí vědecko výzkumné a vývojové základny školy. Tato žádost bude předložena na jednání Rady kraje Vysočina a je nutné k ní přiložit stanovisko výboru.

K tomuto bodu jednání byli přizváni zástupci zřizovatelů za město Třebíč a za Hospodářskou komoru Třebíč a zástupce Západomoravské vysoké školy. Předseda výboru přivítal hosty a požádal je, aby členy výboru informovali o fungování školy a vysvětlili svou žádost o finanční dotaci.

Pan rektor Kruliš seznámil členy výboru se vznikem školy a jejím chodem během prvního roku existence. Dále seznámil přítomné s obsahem žádosti o finanční dotaci na vytvoření tvůrčí vědecko výzkumné a vývojové základny školy, na kterou potřebují celkem 3,2 miliony korun, tj. na každý výzkumný vědecko-pedagogický kabinet 800 tisíc korun.

Po vyslechnutí zástupců školy, předseda poděkoval za poskytnuté informace a rozloučil se s nimi. Poté proběhla mezi členy výboru rozsáhlá diskuse, zda škole poskytnout dotace na její záměr či ne. Pan předseda navrhl zamítavé usnesení, o kterém se hlasovalo.

 

Návrh usnesení

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

nedoporučuje

poskytnutí dotace Západomoravské vysoké škole Třebíč na vytvoření tvůrčí vědecko výzkumné a vývojové základny školy.

Usnesení nebylo přijato (pro 3, proti 2, zdrželo se 2).

 

3. Stav rozpisu rozpočtu přímých nákladů škol a školských zařízení – aktuální informace

Alena Vlachová pohovořila k předloženému materiálu – Souhrnná zpráva o úrovni zabezpečení rozpočtu regionálního školství v roce 2004, která byla zasílána na MŠMT.

MŠMT stanovilo kraji Vysočina rozpočet přímých výdajů na školství na rok 2004 3 260 624 tis. Kč. Bylo rozepsáno 3 234 988 tis. Kč, z toho pro obecní školy 2 011 604 tis. Kč a pro krajské školy 1 223 384 tis. Kč. Zbylá rezerva je určena na řešení případných disproporcí.

Dále zdůraznila problémy ve financování regionálního školství, kterými jsou především úbytek žáků zejména na základních školách, avšak stále stejný počet pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. K problematice financování proběhla obsáhlá diskuse, v jejímž závěru přijali členové usnesení.

 

V průběhu odešel Petr Kesl.

 

Usnesení 022/05/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

souhrnnou zprávu o úrovni zabezpečení rozpočtu regionálního školství v roce 2004.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

4. Informace o udílení výjimek základním školám v kraji Vysočina

Zdeněk Ludvík informoval o aktuálním stavu základního školství v kraji Vysočina a o udílení výjimek z počtu žáků na základních školách ministerstvem školství. Aktualizovaný stav je k 30. dubnu 2004. K tomuto datu zažádalo MŠMT o výjimku 67 škol, z toho 52 malotřídních a 15 plně organizovaných škol. Výjimka nebyla udělena 5 plně organizovaným školám, 8 žádostí je stále v jednání, ostatním výjimka udělena byla.

Zdeněk Ludvík se v současné době účastní jednání zastupitelstev obcí a snaží se zřizovatele obecních škol informovat o aktuálním stavu a jedná s nimi o všech možných řešeních.

Členové výboru vyslechli informace a přijali usnesení.

 

V průběhu jednání přišel Kamil Ubr a odešla Alena Vlachová.

 

Usnesení 023/05/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o udílení výjimek v počtu žáků základním školám v kraji Vysočina ve školním roce 2004/2005.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

5. Opatření 3.3 OP RLZ – projekt Adaptabilní školy

Kamil Ubr představil projekt Adaptabilní školy. Jde především o posílení dalšího vzdělávání v kraji, a to v tom rozsahu, který má kraj přímo ve své kompetenci. Týká se tedy především SOU a SOŠ. Jednalo by se o významnou změnu v současném pojetí středního školství, došlo by k propojení počátečního vzdělávání se vzděláváním dospělých. V současné době je projekt ve fázi posuzování a technické asistence pro dopracování. V této souvislosti probíhá spolupráce s firmou Ecorys, kterou zastupuje zahraniční expert Michael Bolton. V rámci podpory z ESF pak bude možno využití prostředků i ze SROP na technickou podporu ve školách, tzn. na technické vybavení.

Byl vznesen dotaz, zda nedojde k duplicitě mezi projektem Adaptabilní škola a Centrem dalšího vzdělávání nebo k přebírání si zájemců o další vzdělávání. Kamil Ubr oponoval, že naopak se tyto dva projekty mohou doplňovat a navazovat na sebe. V současné době se tento problém také řeší a vymezuje se pole působnosti.

Opatření 3.3 OP RLZ je zaměřeno na podporu vzdělavatelů a vzdělávacích subjektů sloužících k dalšímu vzdělávání dospělých.

Opatření 3.2 SROP je určeno pro obce, organizace zřizované obcemi, kraji, nestátní neziskové organizace.

 

Výbor vyslechl informace o projektu Adaptabilní školy v rámci Opatření 3.3 Operačního programu RLZ a Opatření 3.2 SROP.

 

6. Různé

Kamil Ubr avizoval projednávání Aktualizace programu rozvoje kraje Vysočina – aktualizace swot analýzy na další jednání výboru.

 

Ota Benc závěrem pozval všechny přítomné na Běh Terryho Foxe do Přibyslavi, který se uskuteční 25. června 2004.

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání výboru č. 6/2004 byl stanoven na pondělí 7. června 2004 ve 13:30 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost 2.21).

 

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání výboru zastupitelstva kraje dne 3. 5. 2004.

Zapsala Markéta Nováková dne 7. 5. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.5.2004 / 20.5.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze