Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Základní legislativní vymezení v oblasti krizového řízení

 

 
 

Základní a související legislativní vymezení

v oblasti krizového řízení

Základní legislativa

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ústavní zákon č. 23/1991 Sb., LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (IZS) a o změně některých zákonů 

Související legislativa

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (kompetenční zákon)
zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, - zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemický přípravky
zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči (veterinární zákon)
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze (zákon o nouzových zásobách ropy)
zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizací pro veřejnou potřebu

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR
zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu

nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

 

vyhláška č. 75/2001 Sb., Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol

vyhláška č. 80/2010 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu, o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

vyhláška č. 102/2005 Sb., Ministerstva obrany, o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů

vyhláška č. 103/2006 Sb., Ministerstva vnitra, o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

vyhláška č. 186/2002 Sb., Ministerstva financí, o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

vyhláška č. 225/2001 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství

vyhláška č. 247/2001 Sb., Ministerstva vnitra, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

vyhláška č. 280/1999 Sb., Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

vyhláška č. 281/2001 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

vyhláška č. 328/2001 Sb., Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

vyhláška č. 344/2009 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu, o stavech nouze v plynárenství

vyhláška č. 380/2002 Sb., Ministerstva vnitra, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech nakládání s odpady

vyhláška č. 388/2002 Sb., Ministerstva vnitra, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

vyhláška č. 428/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

vyhláška č. 450/2005 Sb., Ministerstva životního prostředí, o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

vyhláška č. 498/2000 Sb., Správy státních hmotných rezerv, o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

vyhláška č. 528/2005 Sb., Národního bezpečnostního úřadu, o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

vyhláška č. 529/2005 Sb., Národního bezpečnostního úřadu, o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

 

 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Dvořák
Vytvořeno / změněno: 18.5.2004 / 18.5.2004
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze