Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 4.září 2001

22. zasedání
 

 
 

 

 

Zápis z 22. zasedání rady kraje, konaného dne 4. září 2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze 20. zasedání

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 4. 9. 2001

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal omluvil neúčast T. Hermanna

F. Dohnal přednesl návrh programu jednání.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 21. zasedání
 2. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

(13.05-13.15, M. Kalivoda, RK-22-2001-02)

 1. Návrh zřizovacích listin

(13.15-13.25, Z. Ludvík, RK-22-2001-03)

 1. Změny rozpočtu kraje

(13.25-13.35, A. Krištofová, RK-22-2001-04)

 1. Návrh pravidel o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací a organizačních složek zřizovaných krajem Vysočina

(13.35-13.45, P. Kolář, RK-22-2001-05)

 1. Návrh zřizovací listiny Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

(13.45-13.55, H. Kubíček, RK-22-2001-06)

 1. Návrh zřizovací listiny Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

(13.55-14.05, H. Kubíček, RK-22-2001-07)

 1. Návrh zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

(14.05-14.15, H. Kubíček, RK-22-2001-08)

 1. Informace o průběhu postupu a tvorby znaku a praporu kraje Vysočina

(14.15-14.25, M. Matějková, RK-22-2001-09)

 1. Návrh na jmenování člena komise Rady kraje Vysočina za ODS

(14.25-14.35, M. Vystrčil, RK-22-2001-10)

 1. Návrh na zrušení nařízení kraje č. 2/2001

(14.35-14.45, S. Zikmundová, RK-22-2001-11)

 1. Příprava 5. zasedání zastupitelstva kraje
 2. Rozprava členů rady

 

 

Upravený program jednání byl schválen 8 hlasy.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

 

2. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, krátce pohovořil k předloženému návrhu a přednesl návrh usnesení.

Usnesení 161/22/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí ve výši dle příloh 1 a 2 materiálu RK-22-2001-02 a

doporučuje,

aby tato odměna nebyla vyplácena členům zastupitelstva dlouhodobě uvolněným pro výkon funkce.

 

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 18. 9. 2001

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

3. Návrh zřizovacích listin

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil, na základě doporučení z 21. zasedání RK, změny zřizovacích listin škol a školských organizací.

Z. Ludvík přednesl návrh usnesení.

Usnesení 162/22/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zřizovací listiny dle příloh 1 – 80 materiálu RK-22-2001-03.

 

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: 18. 9. 2001

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

4. Změny rozpočtu kraje

A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, informovala o předloženém materiálu.

A. Krištofová přednesla návrh usnesení

Usnesení 163/22/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změny rozpočtu kraje dle přílohy 2 materiálu RK-22-2001-04.

 

odpovědnost: vedoucí odboru ekonomického

termín: 18. 9. 2001

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

 

5. Návrh pravidel o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací a organizačních složek zřizovaných krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podrobně hovořil o předloženém návrhu. Následovala diskuse, ve které rada kraje doporučila následující úpravy přílohy 1 předloženého návrhu:

Čl. II, bod 1. písm. h) zařadit do bodu 2.,

upravit znění bodu 2. takto: „Organizace je oprávněna se souhlasem zřizovatele“

a přednesla návrh usnesení.

Usnesení 164/22/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit „Pravidla Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“ dle přílohy 1 materiálu RK-22-2001-05 a „Pravidla Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností organizačních složek zřizovaných krajem Vysočina“ dle upravené přílohy 2 materiálu RK-22-2001-05.

 

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 18. 9. 2001

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

6. Návrh zřizovací listiny Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radním návrhy zřizovacích listin galerií vč. galerií uvedené pod bodem 7 a 8.

Po krátké diskusi byly postupně předloženy návrhy usnesení.

Usnesení 165/22/01/RK
Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zřizovací listinu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, příspěvkové organizace dle přílohy 1 materiálu RK-22-2001-06.

 

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 18. 9. 2001

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

7. Návrh zřizovací listiny Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Usnesení 166/22/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zřizovací listinu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizace dle přílohy 1 materiálu RK-22-2001-07.

 

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 18. 9. 2001

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

8. Návrh zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

Usnesení 167/22/01/RK

Rada kraj

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zřizovací listinu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, příspěvkové organizace dle přílohy 1 materiálu RK-22-2001-08.

 

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 18. 9. 2001

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

9. Informace o průběhu postupu a tvorby znaku a praporu kraje Vysočina

M. Matějková informovala přítomné radní o navrhovaném postupu veřejné ankety k tvorbě krajského znaku a praporu.

M. Matějková přednesla návrh usnesení.

Usnesení 168/22/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o průběhu postupu tvorby znaku a praporu kraje Vysočina a

schvaluje

další postup při tvorbě znaku a praporu kraje.

 

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: průběžně

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

10. Návrh na jmenování člena komise Rady kraje Vysočina za ODS

M. Vystrčil krátce informoval o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Usnesení 169/22/01/RK

Rada kraje

jmenuje

členkou komise volnočasových aktivit Mgr. Helenu Hinkovou, bytem Sládkova 44, 586 01 Jihlava.

 

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín : neprodleně

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

11. Návrh na zrušení nařízení kraje č. 2/2001

S. Zikmundová zdůvodnila přítomným záměr předloženého návrhu a přednesla návrh na usnesení.

Usnesení 170/22/01/RK

Rada kraje

ruší

nařízení kraje č. 2/2001, kterým se stanoví Statut bezpečnostní rady Jihlavského kraje.

 

odpovědnost: vedoucí sekretariátu ředitelky

termín: 18. 9. 2001

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

12. Příprava 5. zasedání zastupitelstva kraje

Po krátké rozpravě, kterou otevřel hejtman F. Dohnal byl sestaven  program 5. zasedání zastupitelstva kraje takto:

1.       Zpráva o činnosti Rady kraje Vysočina

2.       Informace o činnosti krajského úřadu

3.       Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

4.       Změny rozpočtu kraje

5.       Návrh zřizovacích listin škol a školských zařízení

6.       Návrh vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací a organizačních složek

7.       Návrh zřizovacích listin galerií

8.       Změna zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

9.       Návrh klubu SNK na změnu v kontrolním výboru zastupitelstva kraje Vysočina

10.   Program rozvoje kraje

11.   Informace o průběhu postupu tvorby znaku a praporu kraje Vysočina

12.   Plán činnosti kontrolního výboru

13.   Pravidla kontrolní činnosti výborů zastupitelstva kraje

14.   Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

15.   Rozprava

 

13. Rozprava členů rady

Hlavním tématem rozsáhlé rozpravy členů rady byla problematika soudržnosti obcí kraje Vysočina.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh usnesení

Usnesení 171/22/01/RK

Rada kraje

doporučuje

ministru vnitra zařadit do Návrhu sídel obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně) města Ledeč nad Sázavou, Pacov, Kamenice nad Lipou.

 

odpovědnost: hejtman kraje Vysočina

termín: neprodleně

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

P. Pospíchal informoval o návrhu Státního Fondu dopravy týkající se převodu majetku na kraj. Na příští jednání RK zpracuje a předloží zprávu.

Hejtman F. Dohnal podrobněji informoval o připraveném návrhu Ministerstva financí ČR k rozpočtu na rok 2002.

Hejtman F. Dohnal k říjnovému plánu zasedání RK stanovil termín zasedání na 2. 10. 2001. Další termíny RK by měly být ve 14ti denních intervalech.

Hejtman F. Dohnal ukončil zasedání RK s tím, že příští jednání RK se uskuteční dne 11. 9. 2001 v Pacově, zač. 9.00 hod, s tím že začátek jednání povede první zástupce, vzhledem k hejtmanově účasti na setkání s řediteli všech středních škol v Jihlavě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 František DOHNAL, v.r.

                                                                                                 hejtman kraje Vysočina

 

 

Zapsala: M. Jakoubková 5 .9. 2001

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.9.2001 / 7.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze