Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 28.srpna 2001

21. zasedání
 

 
 

 

 

Zápis z 21. zasedání rady kraje, konaného dne 28. srpna 2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze 20. zasedání

 

Přítomno 6 členů rady – viz prezenční listina ze dne 28. 8. 2001

Zasedání rady kraje zahájil první zástupce hejtman M. Vystrčil a omluvil neúčast T. Hermanna,

M. Matějkové a hejtmana F. Dohnala z důvodu čerpání řádné dovolené.

Ředitelka krajského úřadu vznesla návrh na rozšíření navrženého programu jednání o bod „Připomínkové řízení k usnesení vlády“. Návrh byl přijat počtem 6 hlasů a zařazen pod bodem 3b) takto:

3. Počet zaměstnanců kraje

3a) Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

3b) Informace o průběhu připomínkového řízení k usnesení vlády

M. Vystrčil přednesl upravený návrh programu jednání.

 

Upravený program jednání:

  1. Zahájení, připomínky k zápisu z 20. zasedání
  2. Výhled čerpání rozpočtu do konce roku 2001

(13.05-13.15, M. Vystrčil, RK-21-2001-02)

  1. Počet zaměstnanců kraje

·         3a) Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

·         3b) Informace o průběhu připomínkového řízení k usnesení vlády

(13.15-13.25, S. Zikmundová, RK-21-2001-03)

  1. Návrh na schválení zřizovacích listin

(13.25-13.35, Z. Ludvík, RK-21-2001-04)

  1. Smlouva o nájmu movitých věcí

(13.35-13.45, P. Pavlinec, RK-21-2001-05)

  1. Pilotní projekt informačního systému krajských živnostenských úřadů

(13.45-13.55, P. Pavlinec, RK-21-2001-06)

  1. Specifikace návrhu na uspořádání prezentací v zahraničních zastoupeních

(13.55-14.05, V. Jourová, RK-21-2001-07)

  1. Rozprava členů rady

 

Upravený program jednání byl schválen 6 hlasy.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Výhled čerpání rozpočtu do konce roku 2001

M. Vystrčil podrobně informoval o předloženém materiálu.

Po krátké diskusi byl přednesen návrh usnesení.

Usnesení 155/21/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

výhled čerpání rozpočtu dle příloh 2A a 2B materiálu RK-21-2001-02 a

ukládá

ředitelce úřadu a zástupcům hejtmana připravit na příští zasedání rady kraje návrhy na možnosti případného využití předpokládané úspory provozních prostředků.

 

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, první zástupce hejtmana

termín: do příštího zasedání RK

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

3. Počet zaměstnanců kraje

 

  • 3a) Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje

Ředitelka úřadu komentovala daný materiál.

Po krátké diskusi byl přednesen návrh usnesení.

Usnesení 156/21/01/RK

Rada kraje

stanovuje

počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2001 na 179 zaměstnanců.

 

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

  • 3b) Informace o průběhu připomínkového řízení k usnesení vlády

Ředitelka úřadu podrobně informovala o materiálu, který byl předložen přítomným radním na jednání rady kraje.

Po krátké diskusi byl přednesen upravený návrh usnesení.

Usnesení 157/21/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

připomínky krajského úřadu k Návrhu Usnesení vlády ČR ke Zprávě o zpřesněných běžných výdajích na zaměstnance krajských úřadů na rok 2002 uplatněné v rámci vnějšího připomínkového řízení a

ukládá

M. Vystrčilovi a S. Zikmundové vypracovat a do 29. 8. 2001 Ministerstvu vnitra ČR odeslat odpověď ve smyslu závěrů z diskuse na zasedání rady kraje.

 

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, první zástupce hejtmana

termín: 29. 8. 2001

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

4. Návrh na schválení zřizovacích listin

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, krátce pohovořil k předloženému návrhu. Následovala rozsáhlá diskuse.

Závěrem diskuse podal M. Vystrčil návrh na odložení bodu na příští zasedání RK. Rada kraje doporučila Z. Ludvíkovi, po konzultaci s odborem majetkovým, ekonomickým a sekretariátem ředitelky a zástupkyní hejtmana pro oblast školství, zapracovat do návrhu změny zřizovacích listin škol a školských zařízení okresu Havl. Brod a Třebíč. Zároveň doporučila přepracovat již schválené zřizovací listiny škol a školských zařízení okresu Jihlava a předložit na příští zasedání RK.

Návrh na odložení bodu byl schválen 6 hlasy.

 

 

5. Smlouva o nájmu movitých věcí

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, stručně pohovořil k předloženému materiálu.

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, přednesl návrh usnesení.

Usnesení 158/21/01/RK

Rada kraje

rozhodla

uzavřít Smlouvu o nájmu věcí movitých mezi pronajímatelem AutoCont CZ a.s., pobočka Jihlava a nájemcem Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě dle přílohy 1 materiálu RK-21-2001-05.

odpovědnost: odbor informatiky, ekonomický odbor

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

6. Pilotní projekt informačního systému krajských živnostenských úřadů

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, krátce informoval o podrobně vypracovaném materiálu.

Po krátké diskusi byl přednesen návrh usnesení.

Usnesení 159/21/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s přistoupením kraje Vysočina k pilotnímu projektu informačního systému krajských živnostenských úřadů řešeném na Okresním úřadě Třebíč.

 

odpovědnost: odbor informatiky

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

7. Specifikace návrhu na uspořádání prezentací v zahraničních zastoupeních

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila přítomným dopracovaný návrh projektu, který bude během měsíce září doplněn. Upřesněný projekt předloží na jednání rady kraje do konce měsíce října.

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, přednesla návrh usnesení.

Usnesení 160/21/01/RK

Rada kraje

schvaluje

projekt uspořádání prezentací v zahraničních zastoupeních Českých center dle přílohy 1 materiálu

RK-21-2001-07 a

ukládá

vedoucí odboru regionálního rozvoje zahájit realizaci projektu ve spolupráci s vedoucím sekretariátu hejtmana a vedoucím odboru kultury s tím, že rada kraje bude o postupu prací na projektu opět informována do konce října.

 

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: říjen 2001

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

9. Rozprava členů rady

S. Zikmundová –informovala o účasti na jednání, které se uskutečnilo dne 23. 8. 2001 ve Velké Bíteši za účasti náměstka Postráneckého, na kterém se mj. hovořilo o požadavku některých obcí na Bystřicku na odtržení od kraje Vysočina.

I. Rohovský – informoval o účasti na jednání regionální komise pro Region Jihovýchod.

P. Pospíchal – zdůraznil vhodnost obnovení výjezdních zasedání rady kraje, zejména do okrajových částí kraje Vysočina.

M. Vystrčil ukončil 21. jednání rady kraje s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 9. 01 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti Komerční banky Jihlava.

 

 

 

 

 

 

 

 RNDr. Miloš Vystrčil, v. r.

                                                                                  první zástupce hejtmana kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

Zapsala: M. Jakoubková, 30. 8. 2001

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.9.2001 / 3.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze