Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 1. zasedání komise volnočasových aktivit

28. spren 2001
 

 
 

Zápis z 1. zasedání komise volnočasových aktivit

Rady kraje Vysočina

konaného dne 28. srpna 2001

 

Přítomni:

-         10 členů komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Mgr. Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KrÚ

-         Bc. Jan Burda – tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

  1. Přivítání a vzájemné představení členů komise, schválení programu
  2. Seznámení s jednacím řádem komisí Rady kraje Vysočina
  3. Projednání a schválení plánu činnosti komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina na období 2001 - 2002
  4. Seznámení s Programem rozvoje kraje Vysočina (PRK) a procesem zajištění jeho aktualizace
  5. Seznámení se záměrem na vytvoření „Koncepce volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina“
  6. Diskuse a různé
  7. Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise
  8. Ukončení jednání

 

 

1. Přivítání a vzájemné představení členů komise

            Předseda Ing. Josef Plucar přivítal všechny přítomné. Vyzval členy komise, tajemníka a přítomné hosty, aby se krátce představili. Dále přednesl program 1. zasedání komise volnočasových aktivit. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Seznámení s jednacím řádem komisí Rady kraje Vysočina

            Všichni členové komise byli seznámeni s jednacím řádem. Předseda vyzval přítomné, aby vznesli případné připomínky k tomuto dokumentu.

 

Usnesení 001/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

jednací řád komisí, který byl schválen Radou kraje Vysočina na 14. zasedání dne 29. května 2001 (usnesení č. 078/14/01/RK)

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

Usnesení 002/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

stanovuje,

že z každého zasedání komise bude pořizován zápis.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

           

 

3. Projednání a schválení plánu činnosti komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina na období 2001 - 2002

                Výchozím materiálem k tomuto tématu byl návrh plánu činnosti, který členům komise předložil Bc. Jan Burda. Tajemník podrobně pohovořil o jednotlivých bodech tohoto dokumentu. Předseda komise vyzval přítomné k diskusi.

            Po diskusi schválili členové komise upravený plán činnosti.

 

Usnesení 003/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

schvaluje

upravený návrh plánu činnosti (viz příloha zápisu) a

pověřuje

sekretariát hejtmana předložit tento dokument Radě kraje Vysočina ke schválení.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

4. Seznámení s programem rozvoje kraje Vysočina (PRK) a procesem zajištění jeho aktualizace

            K tomuto bodu pohovořil Mgr. Roman Křivánek, místopředseda komise. Informoval přítomné o schůzce předsedů, místopředsedů a tajemníků komisí a výborů s firmou GaREP Brno k problematice aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina, která se konala 22. srpna 2001. Definoval smysl, činnost a cíl pracovních skupin, které se budou podílet na aktualizaci PRKu. Vyjádřil nutnost diskuse s ostatními komisemi zapojenými rovněž ve výše zmíněném procesu aktualizace.

 

Usnesení 004/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Mgr. Romana Křivánka o zajištění aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

5. Seznámení se záměrem na vytvoření „Koncepce volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina“

            Bc. Jan Burda podal výklad k předloženému materiálu. Vyzval členy komise, aby předložili své připomínky.

 

Usnesení 005/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Bc. Jana Burdy o záměru na vytvoření „Koncepce volnočasových aktivit v kraji Vysočina“ s tím, že členové komise budou tento materiál připomínkovat a své připomínky sdělí tajemníkovi komise Bc. Janu Burdovi.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

6. Diskuse a různé

            Předseda předal slovo Mgr. Zdeňku Ludvíkovi. Ten přiblížil členům komise práci a strukturu odboru školství, mládeže a sportu. Dále pohovořil o školské problematice na úrovni kraje.

            Mgr. Zdeněk Ludvík i Bc. Jan Burda zodpověděli členům komise všechny dotazy.

 

 

7. Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

            Po kratší diskusi byl zvolen harmonogram pro konání zasedání komise.

 

Usnesení 006/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

schvaluje,

že zasedání komise se bude konat pravidelně vždy druhou středu v měsíci ve  13 hodin.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

8. Ukončení jednání

Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín zasedání komise určil dle harmonogramu, který byl schválen usnesením 006/01/01/VčaK, na středu 12. září 2001 ve 13.00 s tím, že místo konání bude upřesněno na pozvánce.

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Josef Plucar, v.r.

                                                                                      předseda komise volnočasových aktivit

                                                                                                          Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Zapsala dne 29. srpna 2001: Kateřina Nedvědová     

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.9.2001 / 3.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze