Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 1. zasedání sportovní komise

20. srpen 2001
 

 
 

Zápis z 1. zasedání sportovní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 20. srpna 2001

 

Přítomni:

-         8 členů sportovní komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Mgr. Alena Štěrbová – zástupkyně hejtmana kraje Vysočina pro oblast školství

-         Bc. Jan Burda – vedoucí oddělení mimoškolních činností KrÚ

-         Mgr. Jaroslav Petřivý – tajemník sportovní komise

 

 

Navržený program jednání:

  1. Přivítání a vzájemné představení členů komise
  2. Projednání jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina
  3. Projednání a stanovení plánu činnosti sportovní komise do konce roku 2002
  4. Diskuse
  5. Závěr

 

 

1. Přivítání a vzájemné představení členů komise

            Předseda Jindřich Skočdopole přivítal všechny přítomné. Vyzval členy komise, tajemníka a přítomné hosty, aby se krátce představili. Dále přednesl program 1. zasedání sportovní komise. Tento program byl bez připomínek přijat.

            Předseda předal slovo Mgr. Aleně Štěrbové, zástupkyni hejtmana. Ta pohovořila o struktuře a činnosti odboru školství, mládeže a sportu KrÚ, tlumočila přítomným postoj rady kraje ke komisím. Zmínila též svoje dosavadní zkušenosti v oblasti sportu z pozice zástupkyně hejtmana. Dále hovořila o stavu majetku sportovních zařízení, o příjmech kraje. Vyjádřila ochotu kraje napomáhat činnosti sportovní komise.

            Bc. Jan Burda krátce pohovořil o činnosti oddělení mimoškolských činností KrÚ.

 

 

2. Projednání jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina

            Jednací řád komisí Rady kraje Vysočina byl již před 1. zasedáním sportovní komise rozeslán všem členům. Předseda vyzval přítomné, aby vznesli případné připomínky k tomuto dokumentu.

 

Usnesení 001/01/01/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

jednací řád komisí, který byl schválen Radou kraje Vysočina na 14.zasedání dne 29. května 2001 (usnesení č. 078/14/01/RK)

Pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0.

 

Usnesení 002/01/01/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

ustanovuje,

že z každého zasedání sportovní komise bude pořizován písemný záznam.

Pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0.

           

           

3. Projednání a stanovení plánu činnosti sportovní komise do konce roku 2002

                Výchozím materiálem k tomuto tématu byl návrh plánu činnosti, který byl s předstihem zaslán členům sportovní komise. Předseda podrobně pohovořil o jednotlivých bodech tohoto dokumentu. Poté vyzval členy komise k diskusi.

           

Po diskusi přistoupili členové komise ke schválení upraveného návrhu plánu činnosti:

 
Usnesení 003/01/01/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

upravený návrh plánu činnosti (viz příloha zápisu).

Pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

4. Diskuse

Předseda krátce pohovořil o organizačních záležitostech zasedání sportovní komise a navrhl do budoucna uskutečnit společné jednání sportovní komise a komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina.

Byl vnesen dotaz k cestovním náhradám pro členy komise.

 

 

5. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín zasedání komise určil na pondělí 17. září 2001 ve 14.00 v prostorách Komerční banky Jihlava,.

 

 

 

                                                                                                 Jindřich Skočdopole, v.r.

                                                                                                  předseda sportovní komise

                                                                                                            Rady kraje Vysočina

 

 

Zapsala dne 23. srpna 2001: Božena Šprynarová     

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.9.2001 / 27.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze