Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2004

20. duben 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2004 konaného dne 20. 4. 2004 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 44 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 20. 4. 2004;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2004

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byla omluvena J. Bambasová a z úvodu jednání M. Matějková.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: J. Kruntorád a A. Štěrbová.

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

M. Vystrčil navrhl zařazení následujících bodů do programu jednání:

85) Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Herálec

86) Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-březen 2004

87) Peněžitý dar České republice – Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu

88) Poskytnutí dotace kraje na podporu domovů důchodců a azylových domů

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2004
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO
 5. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 6. Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2004
 7. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
 8. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 9. Darování plynové regulační stanice v k. ú. Telč
 10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jihlava mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
 11. Darování části kanalizačního sběrače městu Telč
 12. Výkup pozemku v k. ú. Křepiny a obci Řečice
 13. Prodej pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov
 14. Výkupy a přijetí daru pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
 15. Darování pozemků pod chodníky a místními komunikacemi
 16. Prodej pozemků v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec
 17. Prodej pozemků v k. ú. a obci Kojčice
 18. Nabytí nemovitostí v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova a v k. ú. Částkovice
 19. Darování pozemků v k. ú. Stanovice u Nové Cerekve a obci Nová Cerkev
 20. Výkup pozemků v k. ú. Slavice, obec Třebíč
 21. Výkup pozemku v k. ú. a obci Okříšky
 22. Návrh na revokaci usnesení 026/01/2004/ZK
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou a obci Sázava
 24. Prodej pozemku a stavby v k. ú. a obci Dolní Rožínka
 25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rožná
 26. Koupě silničních vpustí v obci Újezd
 27. Majetkoprávní příprava stavby „II/353 Velký Beranov obchvat“
 28. Návrh na zmocnění rady kraje
 29. Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 30. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 31. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč
 32. Dětská odborná léčebna Počátky - převod majetku užívaného organizací, práv a závazků organizace
 33. Návrh na rozpočtové opatření a přijetí daru nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč
 34. Žádost obce Strážek o poskytnutí dotací
 35. Žádost obce Unčín o poskytnutí dotace
 36. Žádost obce Obrataň o poskytnutí dotace
 37. Vzdání se odměny člena Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
 38. Návrh na poskytnutí finanční půjčky pro nemocnice zřizované krajem Vysočina
 39. Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2003 – závěrečný účet kraje
 40. Návrh Zásad pro poskytování příspěvků obcím, Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2004
 41. Žádost obce Stáj o příspěvek na pořízení hasičské stříkačky PS12
 42. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
 43. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2003
 44. Žádost obce Mohelno o finanční výpomoc na odstranění škod po výbuchu lihovaru
 45. Žádost obce Unčín o finanční výpomoc na odstranění povodňových škod
 46. Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina
 47. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004
 48. Podpora krajských a celostátních soutěží a přehlídek z rozpočtu kraje
 49. Dotace obcím na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání
 50. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie, Velké Meziříčí, U Světlé 36
 51. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79
 52. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel, Třebíč, Demlova 890
 53. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště stavební, Třebíč, Kubišova 1214/9
 54. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547
 55. Kompenzace provozních nákladů SPC Jihlava
 56. Poskytnutí příspěvku (dotace) na provoz školního autobusu
 57. Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003
 58. Modelové ověření územně analytických podkladů na území ORP města Chotěboř
 59. Profil Programu rozvoje kraje Vysočina
 60. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační tituly 1-6
 61. Zdravotnická záchranná služba v kraji Vysočina
 62. Návrh rozdělení prostředků na havarijní opravy a investice pro nemocnice v roce 2004
 63. Žádost obce Tasov o poskytnutí dotace na podporu aktivit spojených s realizací Mezinárodního výukového centra hmatového modelování v Tasově
 64. Zdravotnická záchranná služba v kraji Vysočina – změna zřizovacích listin Nemocnice Pelhřimov a Územního střediska záchranné služby Jihlava
 65. Podpora sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004
 66. Darování movitého majetku Diakonii Českobratrské církve evangelické
 67. Převod dopravní zdravotní služby Nové Město na Moravě
 68. Plán činnosti finančního výboru na rok 2004
 69. Návrh na úpravu základních dokumentů Fondu Vysočiny
 70. Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003
 71. Poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2004
 72. FOND VYSOČINY – Grantový program WEBOVÉ STRÁNKY MĚST A OBCÍ – II
 73. FOND VYSOČINY – Grantový program OBCE NA SÍTI – IV
 74. FOND VYSOČINY – Grantový program GIS – III
 75. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2004
 76. FOND VYSOČINY - Grantový program TÁBORY 2004
 77. FOND VYSOČINY - Grantový program CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ
 78. FOND VYSOČINY - Grantový program LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMÁCH
 79. FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny – ROZVOJ VESNICE 2004
 80. FOND VYSOČINY – Grantový program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2004
 81. FOND VYSOČINY - Grantový program ČISTÁ VODA 2004 na podporu projektů v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod
 82. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti zemědělství ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY 2004 II
 83. FOND VYSOČINY – Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2004
 84. FOND VYSOČINY – Grantový program VYSOČINA BEZ BARIÉR
 85. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Herálec
 86. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-březen 2004
 87. Peněžitý dar České republice – Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu
 88. Poskytnutí dotace kraje na podporu domovů důchodců a azylových domů
 89. Rozprava

Upravený návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

2. Zpráva o činnosti rady kraje

F. Dohnal krátce seznámil přítomné o předložených zápisech ze zasedání rady kraje. Dále informoval zastupitele o novém návrhu zákona o rozpočtovém určení daní.

I. Denčevová požádala o aktuální informace v souvislosti s převodem a dalším využitím nemovitostí areálu staré nemocnice.

F. Dohnal podal I. Denčevové požadované informace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 070/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovědnost:

termín:

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-02

 

3. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, seznámila přítomné s dosavadní činností krajského úřadu a s personálními změnami. Informovala zastupitele o úspěšném umístění krajského úřadu v evropské soutěži o nejlepší webové stránky samospráv „EuroCrest“ a v soutěži firemních publikací „Zlatý středník“ a otevřela rozpravu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 071/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-03, ZK-02-2004-03pr1, ZK-02-2004-03pr2, ZK-02-2004-03pr3

 

4. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem na uvolnění dotace z rozpočtu kraje Vysočina městům s památkami zařazenými na seznam kulturního dědictví UNESCO.

M. Bišof požádal o zdůvodnění, proč je materiál předkládán zastupitelům ke schválení. M. Vystrčil uvedl, že tuto podporu je nutno zastupitelstvem kraje schválit a jmenovitě poskytnout dotaci jednotlivým městům přidělit dle zákona o krajích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 072/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

poskytuje

na základě usnesení Rady kraje Vysočina 0211/07/2004/RK finanční dotaci obcím Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na pomoc s ochranou světového kulturního dědictví ve výši 1 mil. Kč. Celkovou částku ve výši 3 mil. Kč uvolnit z kapitoly Kultura (§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek) a

ukládá

krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní náležitosti.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: 30. 4. 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-04

 

5. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o žádosti předsedy Krajského soudu v Brně o projednání návrhu na zvolení přísedícího Krajského soudu v Brně. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 073/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Ing. Petra Kociána přísedícím Krajského soudu v Brně.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-05

 

6. Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2004

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje ke schválení seznam organizátorů akcí, včetně výše finanční dotace na konkrétní akce jimi pořádané. Současně vznesl návrh na úpravu usnesení.

D. Oulehla doporučil upřesnit v návrhu řešení předloženého materiálu formulaci kritérií pro přidělení finanční podpory a vznesl dotaz na kontrolu registrace občanského sdružení JSAF Jihlava u ministerstva vnitra pod uvedeným identifikačním číslem.

F. Dohnal vysvětlil formulaci kritérií v návrhu řešení a sdělil, že v případě zjištění nedostatků při dodatečné kontrole IČ žadatelů bude hledáno řešení.

M. Bišof doporučil doplnit do návrhu usnesení kapitolu, ze které budou dotace čerpány.

F. Dohnal doporučení M. Bišofa akceptoval. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 074/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dotace organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí dle materiálu ZK-02-2004-06, př. 1, z kapitoly Zastupitelstvo kraje, pol. kulturní, společenské a sportovní akce.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-06, ZK-02-2004-06pr1

 

7. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na prodej dílů pozemků v k. ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou do vlastnictví uvedeným žadatelům. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 075/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej dílů „b“ o výměře 178 m2, a „d“ o výměře 59 m2 oddělených geometrickým plánem č. 106-50/2003 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr par. č. 292 a sloučených do pozemků par. č. 51/6 a st. par. č. 27 v k. ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou, manželům Iloně a Zdeňkovi Novákovým, bytem Dolní Bohušice čp. 831, za kupní cenu 41 475,- Kč;

·         dodatek č. 33 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2004-07, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-07, ZK-02-2004-07pr1

 

9. Darování plynové regulační stanice v k. ú. Telč

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí ředitele Střední odborné školy v Telči o zajištění převodu plynové regulační stanice, včetně přívodu VTL, z majetku kraje na společnost Jihomoravská plynárenská, a. s., Brno. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 076/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování regulační stanici na části pozemku par. č. 7305/1 v k. ú. a obci Telč včetně průmyslového rozvodu v délce cca 12 m společnosti Jihomoravská plynárenská, a. s. Brno;

·         dodatek č. 3 Zřizovací listiny Střední odborné školy v Telči, nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč, dle materiálu ZK-02-2004-09, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-09, ZK-02-2004-09pr1

 

10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jihlava mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 077/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 3397-481/2003 ze dne 13. 1. 2004 nově odměřeného pozemku par. č. 4085/57 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 161 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím v k. ú. a obci Jihlava Statutárnímu městu Jihlava;

·         přijetí daru geometrickým plánem č. 3397-481/2003 ze dne 13. 1. 2004 nově odměřeného pozemku par. č. 4085/53 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 210 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím v k. ú. a obci Jihlava od Statutárního města Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-10

 

11. Darování části kanalizačního sběrače městu Telč

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost Gymnázia Otokara Březiny v Telči o zajištění bezúplatného převodu části kanalizačního sběrače na město Telč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 078/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování části kanalizačního sběrače v areálu Gymnázia Otokara Březiny v Telči městu Telč;

·         dodatek č. 6 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235, dle materiálu ZK-02-2004-11, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-11, ZK-02-2004-11pr1

 

12. Výkup pozemku v k. ú. Křepiny a obci Řečice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost Dětského domova Humpolec o výkup pozemku v k. ú. Křepiny a obci Řečice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 079/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemku par. č. 40 – lesní pozemek o výměře 126 m2, včetně lesního porostu v k. ú. Křepiny a obci Řečice od Josefa Kostince, bytem Křepiny 21, za cenu 59 525,- Kč;

·         dodatek č. 1 Dětského domova Humpolec dle materiálu ZK-02-2004-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-12, ZK-02-2004-12pr1

 

13. Prodej pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na prodej pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov žadatelce Tamaře Veselé. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 080/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   dle geometrického plánu č. 134-355/2003 prodej pozemků par. č. 803/38 – ostatní plocha, silnice o výměře 92 m2 a par. č. 803/39 – ostatní plocha, silnice o výměře 93 m2 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov Tamaře Veselé, bytem Jihlava, Vrchlického 39, za cenu 11 100,- Kč plus úhradu částky ve výši předpokládané daně z převodu nemovitostí;

·   dodatek č. 12 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-13, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-13, ZK-02-2004-13pr1

 

14. Výkupy a přijetí daru pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na vykoupení nemovitosti a přijetí daru pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 081/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemků a přijetí daru pozemků dle materiálu ZK-02-2004-14, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina;

·   dodatek č. 13 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-14, př. 2;

·   dodatek č. 14 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-14, př. 3;

·   dodatek č. 15 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-14, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-14, ZK-02-2004-14pr1, ZK-02-2004-14pr2, ZK-02-2004-14pr3, ZK-02-2004-14pr4

 

15. Darování pozemků pod chodníky a místními komunikacemi

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemků žadatelům ke schválení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 082/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemků žadatelům dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 1;

·   dodatek č. 16 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 2;

·   dodatek č. 17 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 3;

·   dodatek č. 18 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 4;

·   dodatek č. 19 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 5;

·   dodatek č. 20 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 6;

·   dodatek č. 21 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 7;

·   dodatek č. 22 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 8;

·   dodatek č. 23 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 9;

·   dodatek č. 24 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 10;

·   dodatek č. 25 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-15, př. 11.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-15, ZK-02-2004-15pr1, ZK-02-2004-15pr2, ZK-02-2004-15pr3, ZK-02-2004-15pr4, ZK-02-2004-15pr5, ZK-02-2004-15pr6, ZK-02-2004-15pr7, ZK-02-2004-15pr8, ZK-02-2004-15pr9, ZK-02-2004-15pr10, ZK-02-2004-15pr11

 

16. Prodej pozemků v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na prodej pozemků v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec do vlastnictví uvedenému žadateli. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 083/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   dle geometrického plánu č. 369-377/2001 prodej pozemku par. č. 2682/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 412 m2 a dílu „j“ o výměře 694 m2 , odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ PK par. č. 268 díl 3 a sloučeného do pozemku par. č. 2682/20 v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec do vlastnictví Dřevozpracujícího družstva Lukavec za cenu 84 240,- Kč plus úhradu částky odpovídající dani z převodu nemovitostí a znaleckého posudku;

·   Dodatek č. 26 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov, dle materiálu ZK-02-2004-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-16, ZK-02-2004-16pr1

 

17. Prodej pozemků v k. ú. a obci Kojčice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Kojčice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 084/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej pozemků žadatelům dle materiálu ZK-02-2004-17, př. 1, plus úhradu částky ve výši předpokládané daně z převodu nemovitostí;

·   dodatek č. 27 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-17, př. 2;

·   dodatek č. 28 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-17, př. 3;

·   dodatek č. 29 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-17, př. 4;

·   dodatek č. 30 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-17, př. 5.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-17, ZK-02-2004-17pr1, ZK-02-2004-17pr2, ZK-02-2004-17pr3, ZK-02-2004-17pr4, ZK-02-2004-17pr5

 

18. Nabytí nemovitostí v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova a v k. ú. Částkovice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Nová Cerekev o uzavření darovací smlouvy, kterou do majetku kraje přejdou pozemky v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova a v k. ú. Částkovice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 085/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         uzavření darovací smlouvy, kterou do majetku kraje přejdou pozemky par. č. 1210/1 o výměře 1987 m2, par. č. 1210/2 o výměře 520 m2 v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova, obec Pelhřimov a pozemek par. č. 797 o výměře 7 012 m2 v k. ú. Částkovice, obec Nová Cerekev, silniční těleso vedoucí po těchto pozemcích, včetně všech součástí a příslušenství;

·         dodatek č. 31 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-18, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-18, ZK-02-2004-18pr1

 

19. Darování pozemků v k. ú. Stanovice u Nové Cerekve a obci Nová Cerkev

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Nová Cerekev o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Stanovice u Nové Cerekve. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 086/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č.1029/1 o výměře 773 m2 a par. č. 1029/4 o výměře 3 818 m2 v k. ú. Stanovice u Nové Cerekve a obci Nová Cerekev obci Nová Cerkev;

·         dodatek č. 32 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2004-19, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-19, ZK-02-2004-19pr1

 

20. Výkup pozemků v k. ú. Slavice, obec Třebíč

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na uzavření kupní smlouvy s žadatelem Milošem Pokorným ohledně výkupu pozemků v k. ú. Slavice, obec Třebíč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 087/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemků par. č. 532/14 – ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2, par. č. 532/23 – ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2, par. č. 532/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2, par. č. 533/42 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2 a par. č. 22/2 – zahrada o výměře 2 m2 v k. ú Slavice, obec Třebíč, okres Třebíč, od Miloše Pokorného za dohodnutou kupní cenu 26.640,- Kč;

·         dodatek č. 45 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-2004-20, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-20, ZK-02-2004-20pr1

 

21. Výkup pozemku v k. ú. a obci Okříšky

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti firmy GELSO GROUP, a. s., Třebíč, o majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Okříšky. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 088/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi dle geometrického plánu č. 644-86/2002 pozemku par. č. 1331/13 – ostatní plocha, silnice o výměře 1009 m2 v k. ú. a obci Okříšky za kupní cenu 50 450,- Kč od firmy GELSO GROUP, a. s., se sídlem v Třebíči, Luční 832;

·   dodatek č. 46 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-2004-21, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-21, ZK-02-2004-21pr1

 

23. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou a obci Sázava

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí manželů Rymešových, o směnu pozemků v k. ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 089/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   dle geometrického plánu č. 422-138/2003 koupi pozemků par. č. 1056/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 94 m2 a par. č. 1056/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 432 m2 v k. ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou a obci Sázava od Ludvíka Rymeše a Emilie Rymešové, oba bytem Sázava 4, za cenu 26 300,- Kč;

·   prodej pozemku par. č. 1057/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 56 m2 v k. ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou a obci Sázava Ludvíku Rymešovi a Emilii Rymešové, oba bytem Sázava 4, za cenu 2 800,- Kč;

·   dodatek č. 69 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic ve Žďáru nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2004-23, př. 1;

·   dodatek č. 70 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic ve Žďáru nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2004-23, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-23, ZK-02-2004-23pr1, ZK-02-2004-23pr2

 

24. Prodej pozemku a stavby v k. ú. a obci Dolní Rožínka

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost o odprodej pozemku a stavby v k. ú. a obci Dolní Rožínka. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 090/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej pozemku par. č. st. 147 – zastavěná plocha o výměře 439 m2 a stavbu objektu bydlení č. p. 61 na pozemku par. č. st. 147 v k. ú. a obci Dolní Rožínka, Aloisu Crhákovi, bytem Brno, Hejrovského 9, č. p. 609, za cenu 650 000,- Kč;

·   dodatek č. 4 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště lesnického, dopravního a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295, dle materiálu ZK-02-2004-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-24, ZK-02-2004-24pr1

 

25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rožná

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vzájemného bezúplatného vypořádání uvedených pozemků mezi krajem Vysočina a obcí Rožná. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 091/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 297-181/2003 ze dne 10. 11. 2003 nově oddělených pozemků par. č. 1525/26 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2, par. č. 1525/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 a par. č. 1525/29 – ostatní plocha, silnice o výměře 63 m2, vše v k. ú. a obci Rožná obci Rožná;

·   přijetí daru geometrickým plánem č. 297-181/2003 ze dne 10. 11. 2003 odděleného pozemku par. č. 1525/27 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k. ú. a obci Rožná od obce Rožná;

·   dodatky č. 71 a 72 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálů ZK-02-2004-25, př. 1 a př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-25, ZK-02-2004-25pr1, ZK-02-2004-25pr2

 

26. Koupě silničních vpustí v obci Újezd

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na koupi silničních vpustí v obci Újezd. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 092/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi 21 ks dešťových vpustí na silnici III/3559 v průjezdním úseku obce Újezd od obce Újezd za cenu 326 517,- Kč;

·         dodatek č. 73 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2004-26, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-26, ZK-02-2004-26pr1

 

27. Majetkoprávní příprava stavby „II/353 Velký Beranov obchvat“

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace o majetkoprávním vypořádání pozemků dotčených stavbou „II/353 Velký Beranov obchvat“. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 093/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků pro stavbu „II/353 Velký Beranov obchvat“ v rozsahu dle materiálu ZK-02-2004-27, př. 1, za ceny pro pozemky pod silnicemi stanovené podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu nebo bezúplatným převodem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2004, 2005

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-27, ZK-02-2004-27pr1

 

29. Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

M. Vystrčil seznámil radu kraje s návrhem darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 094/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přijetí daru pozemku par. č. 2259/195 - ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod od města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 1 Zřizovací listiny Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě dle materiálu ZK-02-2004-29, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-29, ZK-02-2004-29pr1

 

30. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na bezúplatný převod nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 095/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2004-30, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-30, ZK-02-2004-30pr1

 

8. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost o odprodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.

Z. Dobrý vyjádřil svůj názor na vhodnost prodeje stavby parkoviště v areálu dětského hřiště a upozornil na to, že materiál neobsahuje stanovisko obce.

P. Kolář uvedl, že prodej byl projednáván se zástupci obce, nebyly zaznamenány žádné výhrady a uvedený pozemek nemá jiný veřejně prospěšný účel využití.

Na základě vznesené připomínky Z. Dobrého M. Vystrčil navrhl stažení tohoto bodu z programu jednání s tím, že bude vyžádáno písemné stanovisko obce.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-08, ZK-02-2004-08pr1

 

22. Návrh na revokaci usnesení 026/01/2004/ZK

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na revokaci usnesení a schválení nového dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace.

Z. Dobrý vznesl dotaz k důvodu neschválení původního geometrického plánu katastrálním úřadem.

P. Kolář uvedl, že důvodem bylo špatné parcelní číslo, které bylo nutno přečíslovat.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 096/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

revokuje

usnesení č. 026/01/2004/ZK ze dne 17. 2. 2004 a

schvaluje

dodatek č. 3 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35, dle materiálu ZK-02-2004-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-22, ZK-02-2004-22pr1

 

28. Návrh na zmocnění rady kraje

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 097/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zmocňuje

radu kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí pro silniční stavby silnic II. a III. třídy v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené zastupitelstvem kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 5, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-28

 

31. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost o nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 098/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej budovy občanské vybavenosti čp. 764 na pozemku st. par. č. 1996 a pozemků st. par. č. 1996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m2a par. č. 909/15 zahrada o výměře 164 m2 v k. ú. a obci Třebíč JUDr. Evě Hrbáčkové, advokátce v Třebíči, za kupní cenu 3 510 000,- Kč;

·         prodej budovy technické vybavenosti čp. 989 na pozemku st. par. č. 5782 a pozemků st. par. č. 5782 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m2, par. č. 1805/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 571 m2, par. č. 1805/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 541 m2 a par. č. 1805/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Třebíč společnosti Třebíčská tepelná společnost, s. r. o., se sídlem v Třebíči za kupní cenu 4 520 000,-Kč. V případě neuzavření kupní smlouvy s uvedeným zájemcem, nastupuje na jeho místo druhý v pořadí vzešlý z výběrového řízení, tj. firma VELAX, spol. s r. o., se sídlem v Třebíči s nabídnutou cenou 4 500 000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-31

 

85. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Herálec

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.

M. Plodík vznesl dotaz na způsob, jakým byl navrhován prodej uvedeného majetku, zda byl vypracován znalecký posudek, kdo byl jeho autorem a jaká byla doporučená cena nemovitosti. Závěrem svých připomínek a dotazů vznesl protinávrh, o kterém zastupitelé hlasovali.

Zastupitelstvo kraje

odkládá

návrh prodeje nemovitosti po vstupu do EU a po příštích krajských volbách.

Protinávrh nebyl schválen: pro 9 hlasů, proti 24, zdrželo se 6.

Z. Dobrý vznesl dotaz k dalšímu využití nemovitosti, uvedl, že projednávání se zástupci obce nebylo potvrzeno obcí a doporučil vyžádání stanoviska obce.

D. Oulehla podpořil požadavek Z. Dobrého na doplnění stanoviska obce do materiálu.

F. Dohnal namítl, že postup prodeje této nemovitosti je v souladu se Zásadami zastupitelstva kraje pro převod nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina.

M. Vystrčil dodal, že záměr prodeje byl radou kraje schválen již v červenci 2003.

P. Kolář uvedl, že při nabídce této nemovitosti k prodeji bylo postupováno standardně a cena je stanovena znaleckým posudkem, který vyhovil Ing. Jiří Masný z Jihlavy. O návrhu prodeje krajský úřad se zástupci obce jednal a stanovisko obce si vyžádal. Obec tuto záležitost projednala na svém zastupitelstvu a kraj neobdržel od obce žádné negativní stanovisko.

J. Vondráček navrhl Zásady zastupitelstva kraje pro převod nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina dodatečně přehodnotit a provést případnou úpravu těchto pravidel.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 099/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej budovy občanské vybavenosti č. p. 1 na pozemku st. par. č. 1 a pozemků st. par. č. 1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3532 m2 a par. č. 9 ostatní plocha, zeleň o výměře 45735 m2 vše v k. ú. a obci Herálec za kupní cenu 20 000 000,- Kč společnosti Futura Investment, a. s., Litomyšl, M. Kuděje 321, IČ 26721520; v případě neuzavření kupní smlouvy s uvedeným zájemcem nastupuje na jeho místo druhý v pořadí vzešlý z výběrového řízení, tj. podílový spoluvlastník s podílem každý ideální ½ - p. Jaroslav Konvalina, bytem Havlíčkův Brod, Trocnovská 1633 a společnost URTIKA CR, s. r. o., Chelčického 8, Praha, IČ 25932284 s nabídnutou cenou 19 950 000,- Kč;

·         zřízení předkupního práva k prodávaným nemovitostem jako práva věcného zapisující se do katastru nemovitostí pro jakékoli zcizení prodávaných nemovitostech po dobu 3 let ode dne právních účinků vkladu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2004

Návrh byl schválen 30 hlasy, proti 7, zdržel se 6.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-85

 

32. Dětská odborná léčebna Počátky - převod majetku užívaného organizací, práv a závazků organizace

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým záměrem převodu majetku, práv a závazků Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace, do vlastnictví města.

P. Kesl vznesl dotaz, jakým způsobem bude řešena vzniklá ztráta, pokud město nebude souhlasit s převodem uvedené organizace do vlastnictví města.

Z. Dobrý vyjádřil svůj názor k předloženému návrhu na převod majetku.

M. Vystrčil sdělil, že navrhovaný převod je nutno vyřešit co nejdříve, aby vzniklý propad nebyl ještě větší.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 100/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměr převodu věcí ve vlastnictví kraje Vysočina, které jsou svěřeny zřizovací listinou do správy příspěvkové organizaci kraje s názvem Dětská odborná léčebna Počátky, nebo je organizace užívá na základě nájemní smlouvy, práv a závazků této organizace do vlastnictví města Počátky.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 3, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-32

 

33. Návrh na rozpočtové opatření a přijetí daru nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 101/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   přijetí daru budovy občanské vybavenosti bez čp./če. postavené na pozemku par. č. st. 4569, pozemku par. č. st. 4569, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3676 m2, budovy bydlení bez čp./če. postavené na pozemku par. č. st. 4570, pozemku par. č. st. 4570, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2 a pozemku par. č. 2390 ostatní plocha o výměře 17 246 m2, vše v k. ú. a obci Třebíč, od města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;

·   rozpočtové opatření spočívající v použití části dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji v důsledku situace vzniklé neschválením novely zákona o rozpočtovém určení daní z rezervy Kapitoly Nemovitý majetek ve výši 21 000 tis. Kč na realizaci akce SPŠ, SOU stavební a OU Třebíč - rekonstrukce ZŠ Kubišova, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-33

 

34. Žádost obce Strážek o poskytnutí dotací

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Strážek o poskytnutí dotace na řešení finanční újmy vzniklé únikem upravené vody z veřejného vodovodu provozovaného obcí a na řešení situace kolem plynofikace místní části Mitrov. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvili: V. Výborný, K. Tvrdý, V. Vacek. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 102/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Strážek o poskytnutí dotace na úhradu odebrané upravené vody od Vodárenské společnosti, a. s., Žďár nad Sázavou a dotace na řešení situace kolem plynofikace místní části Mitrov a

ukládá

krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 27. 4. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-34

 

35. Žádost obce Unčín o poskytnutí dotace

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Unčín o poskytnutí příspěvku na koupi nemovitosti. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 103/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Unčín o poskytnutí finančního příspěvku na koupi nemovitosti a

ukládá

krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět a informovat jí o možnostech využití dotací z Programu obnovy vesnice.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje

termín: duben 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-35

 

36. Žádost obce Obrataň o poskytnutí dotace

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Obrataň o finanční dotaci na dofinancování stavby obecní budovy. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 104/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Obrataň o poskytnutí dotace ve výši 3 mil. Kč na dofinancování stavby obecní budovy a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 4. 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-36

 

37. Vzdání se odměny člena Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje k předloženému materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 105/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

vzdání se odměny Jiřího Pospíšila, bytem Tomáškova 4664/16, Jihlava, za výkon funkce člena Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2004-37, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-37

 

38. Návrh na poskytnutí finanční půjčky pro nemocnice zřizované krajem Vysočina

Na jednání zastupitelstva kraje se dostavila M. Matějková. M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí finanční půjčky pro nejvíce zadlužené nemocnice zřizované krajem.

J. Černý vznesl dotaz, jakým způsobem dohlédne zřizovatel, aby se nové dodavatelsko-odběratelské vztahy uzavíraly korektně, tzn. výběrovým řízením.

M. Bišof namítl, zda by dotace nebyla vhodnější formou poskytnutí finančních prostředků než půjčka.

D. Oulehla vznesl dotaz, v jakém stavu je vypořádání dluhu státu vůči nemocnicím.

F. Dohnal na námitku M. Bišofa uvedl, že navrhovanou výši půjčky jsou nemocnice dle rozboru jejich finančních plánů schopny splatit. Na dotaz D. Oulehly sdělil, že Ministerstvo financí přislíbilo kraji Vysočina hledání způsobu finančního vyrovnání.

M. Vystrčil na dotaz J. Černého odpověděl, že kraj dohlíží pouze na kontrolu finančních plánů, samotný způsob hospodaření je v rukou nemocnice.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 106/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí finanční půjčky ve výši 50 mil. Kč z prostředků Fondu strategických rezerv kraje pro nejvíce zadlužené nemocnice zřizované krajem k řešení neuhrazených závazků po lhůtě splatnosti nad 180 dnů (360 dnů);

·         rozdělení finanční půjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Jihlavu a Nemocnici Třebíč dle materiálu ZK-02-2004-38, př. 1 a

ukládá

ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava a Nemocnice Třebíč:

1.       finanční půjčku přednostně použít k mimosoudnímu vyrovnání v případech, kdy věřitel uplatňuje ručení po státu nebo kraji nebo k úhradě závazků po lhůtě splatnosti, které jsou předmětem žalob nebo návrhů na konkurzy a dále k úhradě závazků po lhůtě splatnosti nad 180 dnů (u Nemocnice Jihlava nad 360 dnů);

2.       finanční půjčku splácet na účet kraje ve formě 12 pravidelných měsíčních splátek ve výši dle materiálu ZK-02-2004-38, př. 1, s úhradou první splátky nejpozději do 31. 7. 2004.

odpovědnost: ředitelé nemocnic Havlíčkův Brod, Jihlava a Třebíč

termín: do 30. 6. 2005

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-38, ZK-02-2004-38pr1, ZK-02-2004-38pr2

 

39. Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2003 – závěrečný účet kraje

M. Vystrčil podrobně seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na rozdělení přebytku hospodaření za rok 2003.

V. Dolejš sdělil přítomným stanovisko finančního výboru a doporučil materiál se schválení.

K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 107/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         závěrečný účet kraje za rok 2003, včetně návrhu na rozdělení přebytku hospodaření, dle materiálu ZK-02-2004-39, př. 1;

·         povýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 o částku 61 747,6 tis. Kč a současně použití prostředků z Nespecifikované rezervy v celkové výši 63 150 tis. Kč ve dle materiálu ZK-02-2004-39, př. 1 a

vyjadřuje

souhlas s hospodařením kraje za rok 2003 bez výhrad.

odpovědnost: rada kraje

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-39, ZK-02-2004-39pr1

 

86. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-březen 2004

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o čerpání rozpočtu kraje za uplynulé období. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 108/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden-březen 2004 dle materiálu ZK-02-2004-86, př. 1

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-86, ZK-02-2004-86pr1

 

87. Peněžitý dar České republice – Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnutí peněžitého daru. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 109/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí peněžitého daru České republice – Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu ve výši 1,5 mil. Kč za účelem vybudování skladovacích prostor v sídle obdarovaného; peněžitý dar bude obdarovanému poskytnut po zpětvzetí žádosti o převod příslušnosti hospodaření k části pozemku par. č. 3937 – zastavěná plocha a nádvoří a k budově – jiné stavbě bez č.p./č.e. na pozemku par. č. 3937 v k. ú. a obci Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-87

 

40. Návrh Zásad pro poskytování příspěvků obcím, Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2004

P. Maslák informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu Zásad. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 110/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Zásady dle materiálu ZK-02-2004-40, př. 1;

·          poskytnutí příspěvku Krajskému sdružení hasičů ČMS ve výši 904 tis. Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512) na okrskové a okresní soutěže a krajské soutěže dle Přílohy č. 2 Zásad, v souladu s ustanovením § 36, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění;

·          příspěvky obcím v celkové výši 4 296 tis. Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512) na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina, schváleného Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím HZS ČR dle přílohy č. 1 Zásad, v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-40, ZK-02-2004-40pr1

 

41. Žádost obce Stáj o příspěvek na pořízení hasičské stříkačky PS12

P. Maslák předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Stáj o poskytnutí finanční příspěvku na pořízení hasičské stříkačky PS12. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 111/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Stáj o příspěvek na pořízení hasičské stříkačky PS12.

odpovědnost: P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise rady kraje

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-41, ZK-02-2004-41pr1

 

42. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II

P. Maslák seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 112/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením § 27, odst. 1. písmene e) zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje a akceschopnost v celkové fin. částce 1.125.000,- Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, ORJ 1500, § 5512 na pohotovost JPO II na rok 2004 dle materiálu ZK-02-2004-42, př. 1.

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-42, ZK-02-2004-42pr1

 

43. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2003

P. Maslák předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2003. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 113/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2003 dle materiálu ZK-02-2004-43, př. 1, kterou projednalo v souladu s usnesením § 27, odst. 2, písm. a) zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Pavel Maslák; HZS kraje Vysočina

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-43, ZK-02-2004-43pr1

 

44. Žádost obce Mohelno o finanční výpomoc na odstranění škod po výbuchu lihovaru

P. Maslák informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Mohelno o finanční podporu na odstranění škod vzniklých výbuchem lihovaru v obci.

D. Oulehla – sdělil, že se nezúčastní hlasování k předloženému materiálu z důvodu podjatosti k uvedenému případu.

K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 114/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí finančního příspěvku obci Mohelno ve výši 50 tis. Kč;

·         povýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5299 o částku 50 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, ekonomický odbor

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-44, ZK-02-2004-44pr1, ZK-02-2004-44pr2

 

45. Žádost obce Unčín o finanční výpomoc na odstranění povodňových škod

P. Maslák předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Unčín o finanční výpomoc na odstranění následků povodňových škod. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 115/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku obci Unčín ve výši 350 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva) do kapitoly Požární ochrana a IZS, ORJ 1500, § 5299, na financování odstraňování následků povodňových škod.

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, ekonomický odbor

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-45, ZK-02-2004-45pr1

 

46. Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina

P. Maslák seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Pravidel pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina.

D. Oulehla vznesl dotaz na možnost zařazení uvedených dotací do grantových programů.

T. Hermann sdělil, že tento materiál byl radě kraje předložen k projednání ve dvou variantách a rada kraje se po dlouhých diskuzích přiklonila k variantě systémové dotace.

Z. Dobrý navrhl vyřazení obcí s obyvateli nad 10000 ze seznamu žadatelů.

P. Maslák na návrh Z. Dobrého uvedl, že i větší města a obce nemají většinou jiný příjem podpory pro zajištění ochrany obecního nemovitého majetku a doporučil je proto v seznamu žadatelů ponechat.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 116/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení „Pravidel pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-02-2004-46, př. 1 a

bere na vědomí

Vstupní analýzu prevence kriminality v kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2004-46, př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: duben 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-46, ZK-02-2004-46pr1, ZK-02-2004-46pr2

 

47. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 117/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení dotace městu Třebíč, určené ZUŠ Třebíč, Masarykovo nám. 12, ve výši 6 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, na realizaci krajského kola soutěže vyhlašované MŠMT „Evropa ve škole“.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: duben - květen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-47

 

48. Podpora krajských a celostátních soutěží a přehlídek z rozpočtu kraje

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 118/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení dotace městu Jihlava určené pro ZŠ Jihlava, Demlova 32, ve výši 40 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, na realizaci soutěže „Hrátky“ dle tabulky 2 materiálu ZK-02-2004-48, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: duben – květen 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-48, ZK-02-2004-48pr1

 

49. Dotace obcím na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem změny závazných ukazatelů pro školy a školská zařízení zřizované krajem. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 119/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dotaci obcím určenou na krytí přímých neinvestičních výdajů pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované dle materiálu ZK-02-2004-49, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-49, ZK-02-2004-49pr1

 

50. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie, Velké Meziříčí, U Světlé 36

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 120/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie, Velké Meziříčí, U Světlé 36, dle materiálu ZK-02-2004-50, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-50, ZK-02-2004-50pr1

 

51. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 121/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, dle materiálu ZK-02-2004-51, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-51, ZK-02-2004-51pr1

 

52. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel, Třebíč, Demlova 890

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 122/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel, Třebíč, Demlova 890, dle materiálu ZK-02-2004-52, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-52, ZK-02-2004-52pr1

 

53. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště stavební, Třebíč, Kubišova 1214/9

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 123/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště stavební, Třebíč, Kubišova 1214/9, dle materiálu ZK-02-2004-53, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-53, ZK-02-2004-53pr1

 

54. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 124/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, dle materiálu ZK-02-2004-54, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-54, ZK-02-2004-54pr1

 

55. Kompenzace provozních nákladů SPC Jihlava

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí města Jihlava o poskytnutí dotace na úhradu provozních nákladů Speciálního pedagogického centra Jihlava. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 125/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         účelovou dotaci městu Jihlava na úhradu provozních nákladů SPC při Speciální mateřské škole pro děti s více vadami Jihlava, Demlova 28, ve výši 183 tis. Kč;

·         navýšení rozpočtu kapitoly Školství, § 3112 o částku 183 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, nespecifikovaná rezerva, § 6409, za účelem dotace na úhradu provozních nákladů SPC při Speciální mateřské škole pro děti s více vadami Jihlava, Demlova 28.

odpovědnost: OŠMS

termín: do konce dubna odeslat dotaci městu

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-55, ZK-02-2004-55pr1

 

56. Poskytnutí příspěvku (dotace) na provoz školního autobusu

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje žádost Města Moravské Budějovice o poskytnutí finančního příspěvku na provoz školního autobusu. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvili M. Zrůst a J. Svoboda.

J. Nekula podal zastupitelům doplňující informace k předloženému materiálu.

I. Denčevová podpořila myšlenku zavádění školních autobusů a vznesla protinávrh předloženého návrhu usnesení.

D. Oulehla a J. Jež podpořil návrh I. Denčevové. Zastupitelé hlasovali o protinávrhu usnesení.

Zastupitelstvo kraje

ukládá

radě kraje zpracování záměrů a možností rozvoje dopravní obslužnosti pro žáky školních a předškolních zařízení v kraji Vysočina.

Protinávrh nebyl schválen: pro 16 hlasů, proti 7, zdrželo se 14.

P. Pospíchal upozornil na skutečnost, že uvedený dopravce nevlastní na provoz této linky licenci a nemůže proto odbor dopravy žádat o dotaci.

J. Novotný vyjádřil své stanovisko na protinávrh I. Denčevové a upozornil na nedostatek krajských finančních prostředků pro podobné účely.

F. Dohnal a A. Štěrbová doplnili informace o způsobu financování v oblasti dopravy a školství.

J. Vondráček vznesl návrh na ukončení diskuze k předloženému materiálu.

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Závěrem rozsáhlé diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 126/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost Města Moravské Budějovice o poskytnutí finančního příspěvku na školní autobus určený pro svoz a rozvoz dětí ze zrušené MŠ Vesce do Moravských Budějovic a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: duben 2004

Návrh byl schválen 26 hlasy, proti 5, zdrželo se 8.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-56, ZK-02-2004-56pr1, ZK-02-2004-56pr2

 

57. Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003

A. Štěrbová podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předložené výroční zprávě. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 127/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Výroční zprávu o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 dle materiálů ZK‑02-2004-57, př. 1, př. 2, př. 3, př. 4 a př. 5.

odpovědnost: OŠMS

termín: do konce dubna zveřejnit výroční zprávu na webových stránkách kraje

Návrh byl schválen 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-57, ZK-02-2004-57pr1, ZK-02-2004-57pr2, ZK-02-2004-57pr3a, ZK-02-2004-57pr3b, ZK-02-2004-57pr3c, ZK-02-2004-57pr3d, ZK-02-2004-57pr3e, ZK-02-2004-57pr4, ZK-02-2004-57pr5

 

58. Modelové ověření územně analytických podkladů na území ORP města Chotěboř

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje k předloženému materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 128/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí dotace městu Chotěboř ve výši 200 tis. Kč na pořízení územně plánovacích podkladů pro území obce s rozšířenou působností z kapitoly Územní plánování, v rámci modelového prověřování podoby územně analytických podkladů podle nového stavebního zákona.

odpovědnost: odbor ÚPSŘ

termín: do 31. 12. 2004

Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-58

 

59. Profil Programu rozvoje kraje Vysočina

M. Černá podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému aktualizovanému Profilu Programu rozvoje kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 129/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

aktualizovaný Profil Programu rozvoje kraje Vysočina a

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložení další aktualizace Profilu Programu rozvoje kraje Vysočina na zasedání zastupitelstva kraje v říjnu 2004.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: říjen 2004

Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-59, ZK-02-2004-59pr1

 

60. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační tituly 1-6

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 a v předloženém materiálu navrhla dvě úpravy – změnu předmětu podpory u obce Střítež a změnu dotačního titulu u Nové Vsi u Světlé. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvila I. Denčevová. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 130/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 – dotační titul 1-6 - dle materiálu ZK-02-2004-60, př. 1upr1, za podmínky, že u žadatele ukazatel dluhové služby nepřesáhl 15 % k 31. 12. 2003;

·          vzor smlouvy o poskytnutí podpory v rámci Programu obnovy venkova 2004 dle materiálu ZK-02-2004-60, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-60, ZK-02-2004-60pr1, ZK-02-2004-60pr2

 

61. Zdravotnická záchranná služba v kraji Vysočina

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem a navrhla doplnit do přílohy 2 předloženého materiálu vypsání termínu konání výběrového řízení 27. 4. 2004. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvili V. Štěpán, A. Daněk a J. Novotný.

V. Novotný přednesl zastupitelům doporučení zdravotní komise.

M. Plodík vyjádřil nespokojenost s předloženým materiálem, upozornil na neúplnost a nepřesnost některých údajů v materiálu.

Z. Dobrý a D. Oulehla podpořili názor M. Plodíka.

P. Maslák zodpověděl některé dotazy M. Plodíka a vyjádřil podporu předloženému materiálu.

S. Mastný vyjádřil pochybnost nad splnitelností časového limitu pro příjezd záchranné služby v některých okrajových částech kraje.

M. Matějková doplnila, že uvedené údaje, včetně dojezdových limitů, vycházejí z odborných podkladů od ředitelů záchranných služeb.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví potvrdila slova M. Matějkové a sdělila, že časový limit pro příjezd záchranné služby je dán zákonem.

J. Slámečka zmínil v souvislosti s transformací zdravotnické záchranné služby problematiku nových stanovišť a vyjádřil názor, že o umístění těchto stanovišť by mělo systémově rozhodnout zastupitelstvo kraje.

M. Matějková uvedla, že otázku nových výjezdních stanovišť bude potřeba řešit až po ukončení transformace.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 131/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

transformaci zdravotnické záchranné služby dle materiálu ZK-02-2004-61, př. 1 a

bere na vědomí

harmonogram etap transformace dle materiálu ZK-02-2004-61, př. 2upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: v průběhu roku 2004 - 2005

Návrh byl schválen 24 hlasy, proti 1, zdržel se 8.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-61, ZK-02-2004-61pr1, ZK-02-2004-61pr2, ZK-02-2004-61pr3, ZK-02-2004-61pr4, ZK-02-2004-61pr5, ZK-02-2004-61pr6, ZK-02-2004-61pr7, ZK-02-2004-61pr8

 

62. Návrh rozdělení prostředků na havarijní opravy a investice pro nemocnice v roce 2004

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na rozdělení finančních prostředků na havarijní opravy a investice pro nemocnice v roce 2004.

V. Novotný vznesl protinávrh na poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 109 000 tis. Kč.

J. Jež podpořil názor V. Novotného a současně vyjádřil nespokojenost nad způsobem rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivými nemocnicemi.

A. Štěrbová a V. Kodet podpořili vzhledem k možnostem krajského rozpočtu původně navrhovanou částku 100 000 tis. Kč.

M. Šmíd požádal o přerušení jednání před hlasováním. F. Dohnal akceptoval návrh M. Šmída a přerušil jednání zastupitelstva na 5 minut.

Zastupitelstvo kraje hlasovalo o protinávrhu V. Novotného.

Protinávrh nebyl schválen: pro 20 hlasů, proti 9, zdrželi se 4.

M. Vystrčil přednesl návrh na doplnění usnesení o ukládací textovou část.

Zastupitelstvo kraje hlasovalo o protinávrhu M. Vystrčila.

Usnesení 132/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

použití finančních prostředků v celkové výši 100 000 tis. Kč na financování nezbytných havarijních oprav, minulých splátek a pořízení investic krajských nemocnic a

ukládá

radě kraje zabezpečit změnu závazných ukazatelů příspěvků na provoz a dotace na investice krajem zřizovaných nemocnic v souladu s návrhem vyjmenovaných strojních a stavebních investic a splátek uvedených ve 3. a 5. sloupci materiálu ZK-02-2004-62, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 4. 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-62, ZK-02-2004-62pr1

 

63. Žádost obce Tasov o poskytnutí dotace na podporu aktivit spojených s realizací Mezinárodního výukového centra hmatového modelování v Tasově

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o žádosti občanského sdružení „Slepíši“ - Sdružení vidících a nevidících v Tasově o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu Mezinárodní výukové centrum hmatového modelování v Tasově. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 133/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace obci Tasov na podporu realizace projektu Mezinárodní výukové centrum hmatového modelování v Tasově ve výši 50 % skutečných nákladů hrazených z rozpočtu obce Tasov na realizaci tohoto projektu, maximálně do výše 340 tisíc Kč, dle materiálu ZK-02-2004-63;

·          zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 340 000 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Tasov na podporu realizace projektu Mezinárodní výukové centrum hmatového modelování v Tasově dle materiálu ZK-02-2004-63, snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče a ekonomický odbor

termín: duben 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-63

 

64. Zdravotnická záchranná služba v kraji Vysočina – změna zřizovacích listin Nemocnice Pelhřimov a Územního střediska záchranné služby Jihlava

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem záměru postupné transformace zdravotnické záchranné služby v průběhu roku 2004 – 2005. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 134/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          převod činnosti střediska zdravotnické záchranné služby v Pelhřimově z Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, k 1. 7. 2004 s tím, že dle ustanovení § 249 zákoníku práce dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Nemocnice Pelhřimov, pracujících ve středisku zdravotnické záchranné služby;

·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2004-64, př. 1;

·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny Územního střediska záchranné služby Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2004-64, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 6. 2004

Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 4.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-64, ZK-02-2004-64pr1, ZK-02-2004-64pr2

 

65. Podpora sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004 a požádala o výměnu upraveného materiálu ZK-02-2004-65upr1, ve kterém byl opraven návrh usnesení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 135/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Pravidla podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004 dle materiálu ZK-02-2004-65upr1, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: červen 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-65, ZK-02-2004-65pr1, ZK-02-2004-65pr2

 

88. Poskytnutí dotace kraje na podporu domovů důchodců a azylových domů

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem na poskytnutí dotace azylovým domům a domovům důchodců.K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 136/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí dotací na provozování azylových domů a domovů důchodců dle materiálu ZK-02-2004-88, př. 1;

·         snížení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5901, UZ 98357 o částku 4 241 196 Kč;

·         zvýšení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, UZ 98357 o částku 670 000 Kč, § 4333 Domovy-penziony pro matky s dětmi, UZ 98357 o částku 870 000 Kč, § 4316 Domovy důchodců, UZ 98357 o částku 2 701 196 Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-88, ZK-02-2004-88pr1

 

66. Darování movitého majetku Diakonii Českobratrské církve evangelické

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu darování movitého majetku ve správě uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 137/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, darování movitého majetku ve správě Domova důchodců Třebíč, manž. Curierových, příspěvková organizace, do vlastnictví Diakonie ČCE – středisko Myslibořice, dle materiálu ZK-02-2004-66, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-66

 

67. Převod dopravní zdravotní služby Nové Město na Moravě

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem převodu dopravní zdravotní služby a souvisejících práv a závazků mezi zmiňovanými příspěvkovými organizacemi. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 138/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          převod dopravní zdravotní služby z činnosti Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, k 1. 7. 2004 s tím, že dle ustanovení § 249 zákoníku práce dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, vykonávajících tuto činnost u Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě;

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2004-67, př. 1.

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2004-67, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 6. 2004

Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-67, ZK-02-2004-67pr1, ZK-02-2004-67pr1a, ZK-02-2004-67pr2, ZK-02-2004-67pr2a

 

68. Plán činnosti finančního výboru na rok 2004

V. Dolejš předložil zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti finančního výboru na rok 2004. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 139/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

plán činnosti finančního výboru na rok 2004 dle materiálu ZK-02-2004-68, př. 1.

odpovědnost: předseda finančního výboru

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-68, ZK-02-2004-68pr1

 

69. Návrh na úpravu základních dokumentů Fondu Vysočiny

T. Hermann podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu a seznámil zastupitele se změnami údajů v příloze 2 uvedeného materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 140/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

úpravu Statutu Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-02-2004-69, př. 1 a úpravu Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-02-2004-69, př. 2upr1.

odpovědnost: T. Hermann

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 26 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-69, ZK-02-2004-69pr1, ZK-02-2004-69pr2

 

70. Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003

T. Hermann předložil zastupitelstvu kraje ke schválení závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2003. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 141/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-02-2004-70, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, T. Hermann

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-70, ZK-02-2004-70pr1, ZK-02-2004-70pr1a, ZK-02-2004-70pr2a, ZK-02-2004-70pr3a, ZK-02-2004-70pr4a, ZK-02-2004-70pr5a, ZK-02-2004-70pr6a, ZK-02-2004-70pr7a, ZK-02-2004-70pr8a, ZK-02-2004-70pr9a1, ZK-02-2004-70pr9a2, ZK-02-2004-70pr9a3, ZK-02-2004-70pr10a, ZK-02-2004-70pr11a, ZK-02-2004-70pr12a, ZK-02-2004-70pr13a, ZK-02-2004-70pr14a

 

71. Poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2004

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem a požádala zastupitele o výměnu přílohy 2. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 142/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny v roce 2004 dle materiálu ZK-02-2004-71, př. 2upr1.

odpovědnost: T. Hermann, garanti GP

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-71, ZK-02-2004-71pr1, ZK-02-2004-71pr2, ZK-02-2004-71pr3, ZK-02-2004-71pr4

 

72. FOND VYSOČINY – Grantový program WEBOVÉ STRÁNKY MĚST A OBCÍ – II

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu „Webové stránky měst a obcí II“. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 143/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Webové stránky měst a obcí II“ dle materiálu ZK-02-2004-72, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Webové stránky měst a obcí II“ ve složení:

KSČM – Pavel Kalabus (JI), František Náhončík (HB);

ČSSD – Dušan Horváth (ZR), Petr Kocián (ZR);

SNK – Zbyněk Grepl (ZR), Jiří Antonů (JI);

ODS – Jaroslav Makovec (PE), Dušan Novotný (JI);

4K – Stanislav Kropáček (PE);

·          Františka Dohnala (JI, 4K), předsedou řídicího výboru grantového programu „Webové stránky měst a obcí II“;

·          Petra Pavlince s právem poradním a Martinu Rojkovou s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „Webové stránky měst a obcí II“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-72, ZK-02-2004-72pr1

 

73. FOND VYSOČINY – Grantový program OBCE NA SÍTI – IV

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje komunikační infrastruktury. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 144/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Obce na síti IV“ dle materiálu ZK-02-2004-73, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Obce na síti IV“ ve složení:

KSČM – Jarmila Bambasová (PE), Vlastimila Kašíková (JI);

ČSSD – Dušan Horváth (ZR), Petr Kocián (ZR);

SNK – Zbyněk Grepl (ZR), Jiří Antonů (JI);

ODS – Jaroslav Makovec (PE), Dušan Novotný (JI);

4K – Stanislav Kropáček (PE);

·          Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „Obce na síti IV“;

·          Petra Pavlince s právem poradním a Martinu Rojkovou s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „Obce na síti IV“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-73, ZK-02-2004-73pr1

 

74. FOND VYSOČINY – Grantový program GIS – III

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu „GIS III“. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 145/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „GIS III“ dle materiálu ZK-02-2004-74, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „GIS III“ ve složení:

KSČM – Zdeněk Lecjaks (HB), Vladimír Hrabal (TR);

ČSSD – Dušan Horváth (ZR), Petr Kocián (ZR);

SNK – Zbyněk Grepl (ZR), Jiří Antonů (JI);

ODS – Jaroslav Makovec (PE), Dušan Novotný (JI);

4K – Stanislav Kropáček (PE);

·          Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „GIS III“;

·          Petra Pavlince s právem poradním a Jiřího Hiesse s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „GIS III“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-74, ZK-02-2004-74pr1

 

75. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2004

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina.

Z. Dobrý navrhl snížit minimální podíl příjemce podpory na 60 % celkových nákladů projektu.

F. Dohnal na dotaz Z. Dobrého uvedl, že u tohoto grantového programu vnikl v loňském roce velký převis žadatelů, kteří nebyli podpořeni. Pro uspokojení většího počtu žadatelů byl proto navržen nižší podíl kraje.

J. Skočdopole doplnil informace z jednání sportovní komise.

Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 146/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programuna podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina s názvem „SPORTOVIŠTĚ 2004“ dle materiálu ZK-02-2004-75, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2004“ ve složení:

KSČM – Milan Havlíček (TR), Jan Slámečka (ZR);

ČSSD – Miroslav Švihálek (JI);

SNK – Miloš Jelínek (JI), Josef Krška (ZR);

ODS – Stanislav Mastný (TR), Jaroslav Ptáček (ZR);

4K – Jiří Vondráček (HB), Roman Hejduk (JI);

·         Ladislava Péťu (TR, ČSSD), předsedou řídicího výboru grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2004“;

·         Vilibalda Prokopa (JI) s právem hlasovacím a Petra Horkého (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-75, ZK-02-2004-75pr1

 

76. FOND VYSOČINY - Grantový program TÁBORY 2004

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu obnovy vybavení letních táborů. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 147/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programuna podporu obnovy vybavení letních táborů s názvem „TÁBORY 2004“ dle materiálu ZK-02-2004-76, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „TÁBORY 2004“ ve složení:

KSČM – Jiří Němec (HB), Ladislav Nováček (PE);

ČSSD – Petr Krčál (ZR), Dagmar Zvěřinová (ZR);

SNK – Václav Hrobský (PE), Ivana Štrossová (HB);

ODS – Miloš Vystrčil (JI), Petr Tomáš (ZR);

4K – Pavel Pípal (PE);

·         Jaroslava Sochora (JI, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „TÁBORY 2004“;

·         Jana Burdu (TR) s právem hlasovacím a Kláru Sotonovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „TÁBORY 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-76, ZK-02-2004-76pr1

 

77. FOND VYSOČINY - Grantový program CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu výuky cizích jazyků. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 148/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ“ na podporu výuky cizích jazyků dle materiálu ZK-02-2004-77, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ“ ve složení:

KSČM – Blanka Vyhnalíková (HB), Milan Plodík (HB);

ČSSD – Dagmar Nejedlá (ZR), Jindřiška Zápotočná (JI);

SNK – Vladimír Nahodil (TR), Otto Ondráček (ZR);

ODS – Otakar Benc (HB);

4K – Klára Keslová (PE), Barbora Bohdálková (JI);

·         Milana Šmída (PE, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ“;

·         Miroslava Pecha s právem hlasovacím a Albína Loulu s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: OŠMS

termín: do konce dubna zveřejnit výzvu

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-77, ZK-02-2004-77pr1

 

78. FOND VYSOČINY - Grantový program LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMÁCH

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu rozvoje struktur celoživotního vzdělávání. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 149/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMÁCH“ na podporu rozvoje struktur celoživotního vzdělávání dle materiálu ZK-02-2004-78, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMÁCH“ ve složení:

KSČM – Miroslav Bišof (JI), Bohumil Kotlán (ZR);

ČSSD – Josef Mička (ZR), Libor Joukl (HB);

SNK – Viktor Wölfl (JI), Jiří Černý (TR);

ODS – Jaroslav Doležal (TR), Vladislav Nechvátal (JI);

4K – Petr Kesl (PE);

·         Tomáše Hermanna (HB, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMÁCH“;

·         Zdeňka Navrátila s právem hlasovacím a Albína Loulu právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMÁCH“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: OŠMS

termín: zveřejnit výzvu do konce dubna

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-78, ZK-02-2004-78pr1

 

79. FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny – ROZVOJ VESNICE 2004

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 150/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2004“ na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny dle materiálu ZK-02-2004-79, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2004“ ve složení:

KSČM – Zdeněk Dobrý (HB), Josef Zahradník (TR);

ČSSD – Petr Pospíchal (JI), Petr Piňos (TR);

SNK – Zdeněk Jirsa (JI);

ODS – Vladimír Šmerda (ZR), Jan Nekula (TR);

4K – Jaromír Černý (ZR), Jiří Holub (TR);

·        Marii Černou (TR, SNK) předsedou řídicího výboru grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2004“;

·        Mgr. Dušana Vichra (JI) s právem hlasovacím a Luďka Hrůzu (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „ROZVOJ VESNICE 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-79, ZK-02-2004-79pr1

 

80. FOND VYSOČINY – Grantový program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2004

I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

T. Hermann přednesl návrh na snížení celkového objemu finančních prostředků z důvodu alokace finančních prostředků Fondu Vysočiny ze 2 mil. Kč na 1,9 mil. Kč. I. Rohovský návrh T. Hermanna akceptoval. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 151/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2004“ na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, dle materiálu ZK-02-2004-80, př. 1upr1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2004“ ve složení:

KSČM – Václav Štěpán (PE), Ivo Novotný (TR);

ČSSD – Zdeněk Smutný (JI);

SNK – Pavel Vosátka (TR), Pavel Gregor (TR);

ODS – Jiří Jež ml. (ZR), Vítězslav Jonáš (TR);

4K – Václav Kodet (JI), Michal Zrůst (ZR);

·         Vladimíra Dolejše (HB, ČSSD) předsedou řídícího výboru grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2004“;

·         Pavla Hájka (PE) s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (PE) s právem poradním, jako garanty řídícího výboru grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-80, ZK-02-2004-80pr1

 

81. FOND VYSOČINY - Grantový program ČISTÁ VODA 2004 na podporu projektů v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod

I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu projektů v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod.

T. Hermann přednesl návrh na snížení celkového objemu finančních prostředků z důvodu alokace finančních prostředků Fondu Vysočiny ze 4 mil. Kč na 3,8 mil. Kč. I. Rohovský návrh T. Hermanna akceptoval. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 152/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Čistá voda 2004“ na podporu projektů v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod dle materiálu ZK-02-2004-81, př. 1upr1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Čistá voda 2004“ ve složení:

KSČM – Zdeněk Dobrý (HB), Jan Musil (HB);

ČSSD – Jaroslav Trnka (ZR), Václav Rychnovský (JI);

SNK – Jan Kadlec (HB), Jan Lapeš (JI);

ODS – Jan Štefáček (HB);

4K – Josef Kodet (JI), Petr Škarabela (TR);

·          Iva Rohovského (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Čistá voda 2004“;

·          Jaroslava Mikynu (TR) s právem hlasovacím a Petra Bureše (TR) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Čistá voda 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-81, ZK-02-2004-81pr1

 

82. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti zemědělství ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY 2004 II

I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu projektů v oblasti zemědělství. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 153/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programuna podporu projektů v oblasti zemědělství s názvem „Zemědělské projekty 2004 II“ dle materiálu ZK-02-2004-82, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu ve složení:

KSČM – Bohumil Kotlán (ZR), Karel Moravec (HB);

ČSSD – Vladimír Dolejš (HB), Josef Macek (ZR);

SNK – Květuše Hejátková (TR), Pavel Kapoun (PE);

ODS – Václav Vacek (HB);

4K – Jiří Blažek (PE), Tomáš Hrabálek (ZR);

·   Martina Čížka (PE, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Zemědělské projekty 2004 II“;

·   Jitku Merunkovou (HB) s právem hlasovacím a Petra Bureše (TR) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Zemědělské projekty 2004 II“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 20. 4. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-82, ZK-02-2004-82pr1

 

83. FOND VYSOČINY – Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2004

P. Maslák předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu specifických programů prevence kriminality. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 154/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2004“ dle materiálu ZK-02-2004-83, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2004“ ve složení:

KSČM – Jan Slámečka (ZR), Drahoslav Oulehla (TR);

ČSSD – Pavel Koutenský (ZR), Dagmar Zvěřinová (ZR);

SNK – Renata Plachtová (HB), Dana Forýtková (ZR);

ODS – Stanislav Mastný (TR), Jiří Pospíšil (JI);

4K – Antonín Holub (JI);

·         Pavla Masláka (JI, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2004“;

·         Alenu Beranovou (ZR) s právem hlasovacím a Martina Kalivodu (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2004“a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: duben 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-83, ZK-02-2004-83pr1

 

84. FOND VYSOČINY – Grantový program VYSOČINA BEZ BARIÉR

M. Černá a T. Hermann seznámili zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu odstraňování bariér z veřejných budov a prostranství. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 155/02/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „VYSOČINA BEZ BARIÉR“ dle materiálu ZK-02-2004-84, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „VYSOČINA BEZ BARIÉR“ ve složení:

KSČM – Věra Stočková (ZR), Květoslava Růžičková (ZR);

ČSSD – Vladimír Novotný (ZR), Antonín Daněk (PE);

SNK – Soňa Pokorná (HB);

ODS – Hana Műllerová (JI), Jaromír Brychta (ZR);

4K – Marie Ostatnická (HB), Pavel Klempíř (HB);

·         Zdeňku Markovou (ZR, SNK), předsedkyní řídicího výboru grantového programu „VYSOČINA BEZ BARIÉR“;

·         Jiřího Bínu (JI) s právem hlasovacím a Alenu Řehořovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „VYSOČINA BEZ BARIÉR“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: duben 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2004-84, ZK-02-2004-84pr1

 

89. Rozprava

M. Matějková předala přítomným pracovní verzi zdravotního plánu kraje Vysočina, kterou se bude zastupitelstvo kraje zabývat na pracovním semináři, který se uskuteční v květnu 2004.

 

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další zasedání se bude konat v úterý 29. 6. 2004.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Alena Štěrbová                                                           ……...……………………………………

 

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád                                             …..………………………………….……

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2004.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2004 dne 20. 4. 2004.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 26. 4. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.4.2004 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2013

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze