Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2004

7. duben 2004
 

 
 

Zápis ze  zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2004

konaného dne 7. dubna 2004

 

Přítomno:      

-         7 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje

-         Mgr. Václav Novák, odbor regionálního rozvoje

-         Ing. Zdena Škarková, ředitelka RRAV

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Fond Vysočiny – alokace prostředků 2004

3.      Grantový program „Rozvoj vesnice“

4.      POV – informace o výběru projektů

5.      Informace – smlouva o spolupráci s pověřenými obcemi

6.      Informace o stavu databáze projektových záměrů

7.      Aktualizace profilu – zpráva, změny oproti verzi 2003

8.      Informace o činnosti RRAV a spolupráce s krajem

9.      Různé

10.  Diskuse, závěr

 

1. Zahájení

            Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 3. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2004 a přivítala všechny přítomné členy a hosty. Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 2/2004 z 30.ledna 2004. Ing. Černá přednesla program 3. zasedání výboru regionálního rozvoje. Následně byla projednána a schválena změna pořadí bodů navrženého programu a jako bod číslo 2 byl předřazen bod č. 8.

 

2. Informace o činnosti RRAV a spolupráce s krajem Vysočina

            Ing. Černá předala slovo Ing. Škarkové, která podala všem přítomným informaci, týkající se Výroční zprávy RRAV za rok 2003. Zhodnotila výsledky hospodaření - vývoj tržeb, vývoj produktivity práce a zaměstnanosti, vývoj nákladů na provoz RRAV a dotací od regionu. Dále hovořila o přípravě RRAV na pomoc subjektům v území s přípravou na čerpání  strukturálních fondů, zejména o posílení týmu a regionální manažery.

Ing. Černá poděkovala Ing. Škarkové za spolupráci RRAV s krajem Vysočina.

 

USNESENÍ 008/03/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o činnosti RRAV

 

3. Fond Vysočiny – alokace prostředků 2004

            Ing. Černá na základě jednání Rady Fondu ze dne 6.dubna 2004 všechny přítomné informovala o pěti možných variantách alokace prostředků do FV, které byly předloženy právě na již zmíněném jednání. Podrobně rozebrala všechny navržené varianty:

Varianta č.1 – rozdělení prostředků dle Programového doplňku 2004

Varianta č.2 – rozdělení prostředků dle Programového doplňku 2004 + 2 GP předložené na ZK – 01 – 2004

Varianta č. 3 – 66,8 mil. Kč rozděleno dle Programového doplňku 2004, 20 mil. Kč. dle % klíče pro rok 2004

Varianta č.4 – 56,8 mil. Kč rozděleno dle Programového doplňku 2004, 30 mil. Kč dle % klíče pro rok 2004

Varianta č.5 – rozdělení prostředků dle % klíče pro rok 2004

Po krátké diskusi se všichni přítomní dle doporučení Rady Fondu přiklonili k variantě č. 4, která zohledňuje na jedné straně významněji roli programového doplňku pro rok 2004 a respektuje kontinuitu minulých let.

 

USNESENÍ 009/03/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje Zastupitelstvu kraje

schválit alokaci finančních prostředků do FV pro rok 2004 dle varianty č.4

 

4. Grantový program „Rozvoj vesnice“

            Ing. Černá předala informaci, že odbor regionálního rozvoje /dále jen ORR/ zpracoval návrh na opětovné vyhlášení GP na obnovu a rozvoj místních částí měst a obcí Vysočiny ve smyslu Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny, tentokrát se zaměřením na opravy a rekonstrukce místních komunikací, úpravy veřejného prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně. Ing. Černá upozornila, že alokace finančních. prostředků do tohoto GP byla snížena z původních 5.000.000,-Kč na 3.500.000,-Kč. Po krátké diskusi se přítomní shodli na opětovnou realokaci na původních 5.000.000,-Kč.

 

USNESENÍ/010/03/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

vrácení alokace 5.000.000,-Kč do Grantového programu „Rozvoj vesnice“

 

5. POV – informace o výběru projektů

            L. Hrůza informoval o tom, že usnesením zastupitelstva kraje 053/01/2004/ZK byl jmenován Hodnotící výbor pro Program obnovy venkova Vysočiny 2004 /dále jen POV/, jako poradní orgán samosprávy kraje pro rozhodování o dotacích obcím, poskytovaných v rámci POV. K datu jednání rady kraje rozhodl výbor o rozdělení dotací v rámci dotačních titulů /dále jen DT/ 1 až 6, DT 7 a 8 budou předmětem dalších jednání výboru, které proběhnou ve II. čtvrtletí roku 2004.

 

6. Informace – smlouva o spolupráci s pověřenými obcemi III.stupně

            Ing. Černá vysvětlila, že jde o smlouvu, která je uzavíraná mezi obcí a krajem a vymezuje spolupráci mezi krajem a 15 pověřenými obcemi na administraci Programu obnovy venkova a je zde zahrnuta i odměna podle počtu zpracovaných projektů. L. Hrůza doplnil, že smlouva bude projednána na jednání ZK, předána na podpis pana hejtmana a poté rozeslána k podpisu na obce.

 

7. Informace o stavu databáze projektových záměrů

            Ing. Černá předala informaci o sběru projektových záměrů. V rámci kraje byly nashromážděny projekty za 6,2 miliardy Kč. Dodala, že velmi málo předložených projektů bylo z oblasti zemědělství /5% z celkového množství/.Nejvíce projektů bylo předloženo do Společného regionálního operačního programu – více než za 2,8 mld, přičemž alokace prostředků do tohoto programu pro kraj Vysočina bude max.. do 1 mld Kč.Objevily se i velké regionální disparity v předložených projektech – ORR se nyní na tato území cíleně zaměří. Počítá se s tím, že nejúspěšnější sběrači budou pokračovat ve své práci – bez omezení regionu a příjemce podpory.

 

8. Aktualizace profilu – zpráva, změny oproti verzi 2003

            Ing. Černá předala informaci, že na předchozích jednáních bylo dohodnuto, že profil nebude aktualizován externí firmou, ale bude zpracován jednotlivými odbory. Slovo dostal V. Novák, ten doplnil, že původní profil byl zpracován firmou GAREP, byl vzat za základ a předložená verze profilu je výsledkem práce odborů krajského úřadu, ORR – oddělení strategického plánování plnilo roli koordinátora. Dále bude aktualizace údajů probíhat kontinuálně a další verze profilu bude předložena ZK na podzim letošního roku

 

.9. Různé

            Ing. Černá otevřela otázku minulého jednání z bodu různé, týkající se reprezentativní publikace. Kraj Vysočina  se rozhodl k odkoupení 1500 kusů výtisků této publikace.

            Ing. Hermann podal stručnou informaci o Závěrečné zprávě o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003. Po té byla otevřena diskuse.

 

USNESENÍ/011/03/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

projednal a bere na vědomí

závěrečnou zprávu o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003

 

10. Diskuse, závěr

Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje za aktivní účast.. Termín dalšího jednání bude včas upřesněn e-mailem.

 

Ing. Marie Černá v. r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 7. dubna 2004

Zapsala: Lucie Tůmová dne 13. dubna 2004 /zápis pořízen na základě záznamu/

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.4.2004 / 27.4.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze