Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2004

5. duben 2004
 

 
 

Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2004

konaného dne 5. dubna 2004

 

 

Přítomno:

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

·        Ota Benc;

·        Josef Bulušek;

·        Antonín Daněk;

·        PaedDr. Ladislav Jirků;

·        Mgr. Petr Kesl (místopředseda);

·        Mgr. Milan Šmíd (předseda);

·        Ing. Václav Štěpán;

·        Mgr. Alena Štěrbová.

 

Hosté:

·        Ing. Alena Vlachová

·        Mgr. Dana Svobodová

·        Albín Loula

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání;

2.      Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení v roce 2003 (Ing. Alena Vlachová);

3.      Výroční zpráva (Albín Loula);

4.      Informace o projednávání výjimek z počtu žáků na základních školách v kraji Vysočina - aktuální stav (Mgr. Dana Svobodová);

5.      Grantové programy Lidské zdroje ve firmách, Cizí jazyky – brána k novému poznání;

6.      Různé;

7.      Závěr

 

 

1. Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda výboru, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Předseda dále přednesl program jednání - ten byl 8 hlasy schválen. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

 

2. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení v roce 2003 (Ing. Alena Vlachová)

Alena Vlachová seznámila členy výboru s hospodařením škol a školských zařízení v kraji Vysočina za rok 2003. Informovala o projednávání tohoto materiálu v radě kraje dne 23. 3. 2004, kde byl vzat na vědomí. Rada kraje schválila rozdělení hospodářského výsledku a úhradu ztrát. Hospodaření školských organizací za rok 2003 skončilo ztrátou ve výši 3 824 tis. Kč. Ztráta byla způsobena hospodařením pěti školních statků, OA Třebíč a SOU Pelhřimov.

 

Alena Štěrbová podala informaci o stavu školních statků v kraji Vysočina. Ke školnímu statku Telč kraj ukončil k 31. 3. 2004 zřizovatelskou funkci. Školní statky Třebíč, Havlíčkův Brod a Jihlava jsou ztrátové a k 1. 1. 2005 bude k nim rovněž ukončena zřizovatelská funkce ze strany kraje. U Školního statku Bystřice nad Pernštejnem dochází k revitalizaci, Školní statek Humpolec zůstane zachován, je prosperující.

 

Usnesení 017/04/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o hospodaření škol a školských zařízení v kraji Vysočina za rok 2003.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

3. Výroční zpráva (Albín Loula)

Podkladový materiál k tomuto bodu je již konečnou verzí, která byla již odeslána na MŠMT ke schválení a v úterý 6. dubna 2004 bude předložena na jednání rady kraje a 20. dubna 2004 na jednání zastupitelstva kraje. Albín Loula podal informace o proběhlých pracích na tomto materiálu. Informace byly čerpány ze škol, statistických údajů a z účetních výkazů. Letošní výroční zpráva obsahuje oproti předešlým více přehledných tabulek a grafů, je již obsáhlejší.

Závěrem Alena Štěrbová poděkovala celému týmu, který se na výroční zprávě podílel za dobré zvládnutí této náročné práce.

 

 

Usnesení 018/04/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o Výroční zprávě o stavu koncepce a rozvoji sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003

a doporučuje

její schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

4. Informace o projednávání výjimek z počtu žáků na základních školách v kraji Vysočina – aktuální stav (Mgr. Dana Svobodová)

Dana Svobodová podala aktuální informace o stavu sítě základních škol. Od 1. 12. 2003 platí Pokyn ministryně školství o udělování výjimek školám podle § 6 zákona č. 29/1984 Sb o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon). Metodicky komentář k tomuto pokynu byl vydán až v únoru tohoto roku.

50 malotřídních škol požádalo o udělení výjimky, MŠMT vyhovělo všem. Všechny tyto žádosti byly schváleny, žádná nebyla zamítnuta.

Proběhla rozsáhlá debata k této problematice.

 

 

Usnesení 019/04/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o projednávání výjimek v počtu žáků na základních školách v kraji Vysočina podané Mgr. Danou Svobodovou.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

5. Grantové programy Lidské zdroje ve firmách, Cizí jazyky – brána k novému poznání

Alena Štěrbová informovala o projednávání těchto grantových programů na zasedání Rady kraje Vysočina č. 12 dne 30. 3. 2004. Oba programy byly zúženy a přepracovány, radou kraje byly schváleny. V Zastupitelstvu kraje Vysočina budou projednávány dne 20. dubna 2004.

 

 

Usnesení 020/04/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

úpravy provedené v grantových programech Lidské zdroje ve firmách a Cizí jazyky – brána k novému poznání

a doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

6. Různé

Západomoravská vysoká škola Třebíč

Alena Štěrbová předložila žádost Západomoravské vysoké školy Třebíč o poskytnutí finančních prostředků ve výši cca 1 mil. Kč na vytvoření tvůrčí vědecko výzkumné a vývojové základny školy. Proběhla obsáhlá diskuse, tento bod bude projednáván znovu na dalším jednání výboru.

Škola má v současné době 10 studentů studijního oboru informační technologie. Obor právo a autorská práva nebyl doposud akreditační komisí schválen.

 

Pedagogické centrum Jihlava

Dále Alena Štěrbová předložila dopis ministryně školství s nabídkou zabezpečení činnosti pedagogického centra do 31. 12. 2004, pokud kraje převezmou funkci zřizovatele a zabezpečí jeho činnost. Dále MŠMT nabízí převod akreditací z pedagogického centra na nově vzniklý krajský subjekt, současně nabízí do dalších let řešení převodu nemovitého i movitého majetku na kraje. Pokud dojde k této dohodě mezi krajem a ministerstvem školství, navrhne MŠMT, aby kraje obdržely finance z rozpočtu 2004 na zabezpečení činnosti převzatých pedagogických center přímo do svých rozpočtů.

Na jednání Rady kraje Vysočina č. 12 dne 30. 3. 2004 byl návrh převzetí Pedagogického centra Jihlava schválen a v této věci se dále jedná.

 

Centrum dalšího vzdělávání

Alena Štěrbová informovala o stavu pilotního projektu MPSV „Centrum dalšího vzdělávání“. Tento projekt zpracovával Národní vzdělávací fond v roce 2001. Kraje nebyly zapojeny do vypracování projektu, zatím nebylo nic konkrétního s krajem Vysočina projednáváno. Očekává se společná diskuse nad realizací tohoto projektu.

 

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Zastupitelstvo kraje Vysočina se zavázalo k tomu, že po vzniku vysoké školy převede do dvou měsíců majetek stávající Vyšší odborné školy Jihlava na Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Návrh zákona o vzniku Vysoké školy polytechnické Jihlava byl na jednání vlády 24. 3. 2004 schválen. V současné době bude nutné akreditovat nové studijní programy.

V nejbližší době bude zákon předložen na jednání Poslanecké sněmovny.

 

Usnesení 021/04/2004/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o Pedagogickém centru Jihlava, Centru dalšího vzdělávání a Vysoké škole polytechnické Jihlava.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání výboru č. 5/2004 byl stanoven na pondělí 3. května 2004 ve 13:30 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost 2.21).

 

 

 

 

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru zastupitelstva kraje dne 5. 4. 2004.

Zapsala Markéta Nováková dne 13. 4. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.4.2004 / 22.4.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze