Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2004

19. duben 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2004

ze dne 19. dubna 2004

 

 

Přítomni:

Sportovní komise:

-         Roman Hejduk

-         Ing. Jiří Kozel

-         Bc. Pavel Pípal

-         Jindřich Skočdopole (předseda)

-         Ing. Petr Stoček

-         Ladislav Šnelly

-         Mgr. Miroslav Švihálek

-         Ing. Vilibald Prokop (tajemník)

 

 

Program jednání:

1.         Zahájení jednání a schválení programu;

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání;

3.        Informace tajemníka komise o vyhodnocení a přípravě grantového programu pro zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina;

4.        Prohlídka sportovního zařízení TJ Sokol Bedřichov;

5.        Diskuse a různé;

6.        Závěr.

 

 

1.        Zahájení jednání a schválení programu;

Předseda komise přivítal přítomné a zahájil jednání. Přednesl návrh programu jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání

Předseda komise v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

V úvodu informoval tajemník komise o vyhodnocení grantového programu „Sport pro všechny 2004“ – celkově podpořených projektů 62, pro nesoulad vyřazeny 3 projekty, celková výše přidělených finančních prostředků 2.818.000,- Kč. Dále upřesnil, že tento grantový program byl zaměřen na dlouhodobé aktivity.

 

Úkol:

Předložit členům komise statistický přehled jednorázových akcí (grantové programy – počet žádostí, objem finančních prostředků).

Odpovědnost: tajemník komise.

Termín: zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004.

3.        Informace tajemníka komise o vyhodnocení a přípravě grantového programu pro zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina

J. Skočdopole komentoval podkladový materiál „Výzva k předkládání projektů – Sportoviště 2004“, který byl členům komise předem rozeslán elektronicky. Na základě jednání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2004 (Usnesení 005/03/2004/SpK) zhodnotil zapracování připomínek.

„Výzva k předkládání projektů“ bude předložena dne 20. 4. 2004 Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Členové komise vyjádřili výhrady k minimálnímu podílu příjemce podpory, který byl Radou kraje Vysočina stanoven na 70%.

Po diskusi a na základě telefonické dohody s M. Šmídem (člen Sportovní komise Rady kraje Vysočina, člen Zastupitelstva kraje Vysočina), se přítomní shodli na projednání této problematiky s kluby politických stran, prostřednictvím předsedy komise a M. Šmída, před zasedáním Zastupitelstva kraje Vysočina dne 20. 4. 2004.

 

4.        Prohlídka sportovního zařízení TJ Sokol Bedřichov

J. Zezulka, starosta TJ Sokol Bedřichov, přivítal přítomné a stručně pohovořil o historii TJ Sokol Bedřichov. Následovala prohlídka sportovního areálu.

 

5.        Diskuse a různé

J. Skočdopole informoval o žádosti Ing. Zdeňka Tulise (ředitel FC Vysočina Jihlava, a. s.), zúčastnit se zasedání komise. Přítomní se dohodli na přizvání Z. Tulise na zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004.

V. Prokop pohovořil o Strukturálních fondech EU v souvislosti se sportovními aktivitami. Předložil podkladový materiál „SROP – Společný regionální operační program České republiky na léta 2004 – 2006“. Zdůraznil pro sport vhodná opatření 3.2, 4.2 a předpoklad minimální velikosti projektů (větší investiční akce). Dále informoval o tom, že odbor regionálního rozvoje proškolil sběrače projektových záměrů, kteří budou nápomocni při zpracování těchto projektů.

Dále uvedl kontakty na pověřené spolupracovníky, které jsou vyvěšeny na www.strukturalni-fondy.cz, www.mmr.cz, www.crr.cz.

 

Úkol:

Přizvat na jednání některého z vyškolených sběračů projektových záměrů.

Odpovědnost: tajemník komise.

Termín: červnové zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina.

 

Úkol:

Podat členům komise informace o otevření krajských školních sportovišť

Odpovědnost: tajemník komise.

Termín: zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004.

 

6.        Závěr

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího jednání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004 byl stanoven na 17. května 2004, ve 13:00 hodin na Zimním stadionu Kotlina v Havlíčkově Brodě.

 

 

Jindřich Skočdopole v. r.

předseda Sportovní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 19. 4. 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 21. 4. 2004. Zápis pořízen na základě záznamu.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.4.2004 / 22.4.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze