Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2004

14. duben 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2004

ze dne 14. dubna 2004

 

 

Přítomni:

Finanční výbor:

-         PhDr. Zdeněk Dobrý

-         Vladimír Dolejš (předseda)

-         Ing. Jiří Holub

-         Ing. Bohumil Kotlán

-         Ing., arch. Jaroslav Kruntorád

-         Bc. Jiří Vondráček

-         Ing. Vratislav Výborný

-         Ing. Anna Krištofová (tajemnice)

Hosté:

-         RNDr. Petr Pospíchal

-         Ing. Petr Kolář

 

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Rozbor závad zjištěných externím auditorem na úseku finančního hospodaření;

4.      Závěrečná zpráva o hospodaření kraje za rok 2003;

5.      Hospodaření na úseku majetkového odboru

·        technické zhodnocení, opravy na úseku kultury, sociální oblasti, zdravotnictví

(Ing. Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru KrÚ);

6.      Rozdělení finančních prostředků na opravy komunikací

(RNDr. Petr Pospíchal, náměstek hejtmana pro oblast dopravy);

7.      Zhodnocení volných finančních prostředků;

8.      Diskuse a různé;

9.      Závěr.

 

 

1.        Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

V. Dolejš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přednesl program jednání, který byl 7 hlasy schválen. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. Přítomní se shodli na zařazení bodu č. 5 „Hospodaření na úseku majetkového odboru“ za bod č. 1 „Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení“.

 

2.        Hospodaření na úseku majetkového odboru

V. Dolejš se stručně zmínil o problematice výběrových řízení, která byla již diskutována na minulém zasedání, a upřesnil schválení nových pravidel Radou kraje Vysočina.

P. Kolář komentoval podkladový materiál – technická zhodnocení a opravy na úseku kultury, sociální oblasti a zdravotnictví, v rámci položky v kapitole nemovitý majetek (rozepsáno na konkrétní akce). Schváleno Zastupitelstvem kraje Vysočina v rozpočtu na rok 2004.

Sociální oblast

V závěru roku 2003 schválena zastupitelstvem kraje částka 41.500.000,- Kč, v lednu 2004 doplněny další tři akce (DD Havlíčkův Brod – vestavba podkroví, ÚSP Křižanov ‑ rekonstrukce zdravotechniky a Psychocentrum Jihlava – oprava omítek a kanalizace). Současný stav v této oblasti je 55.500.000,- Kč, 24 akcí, bez větších komplikací.

Dále pohovořil o nových akcích:

-         Ústav sociální péče Křižanov (č. 2013) – na jednání Rady kraje Vysočina č. 14/2004 schválena oprava střechy, konečný finanční rámec 5.700 tis. Kč, krytí z rezervy na jiné akce nebo přebytku hospodaření.

-         U ostatních nových akcí jde především o rekonstrukce a zlepšování podmínek klientů a technicko – stavebního zázemí.

Kultura

V závěru roku 2003 schválena zastupitelstvem kraje částka 13.850.000,- Kč, v lednu 2004 přidány dvě akce (Muzeum Vysočiny Třebíč – oprava vnějšího pláště, oprava Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – rekonstrukce sociálního zařízení a úpravy partenů). Celkový rozpočet je 22.450.000,- Kč. Kvůli rozporům v oblasti kultury a památkové péče nebyla realizována rekonstrukce kanalizace Zámku v Třebíči.

Zdravotnictví (příloha M2 rozpočtu)

V prosinci 2003 zařazeny čtyři akce v objemu 3.000.000,- Kč. Dochází ke změnám a redukcím v některých akcích (př. Dětská odborná léčebna Počátky, která se potýká s ekonomickými problémy – oprava schodiště a oken v celkovém objemu cca 1.200 tis. Kč). Dále zhodnotil proběhlé akce jako dobré.

Spolu s tajemnicí komise P. Kolář upřesnil stav v Nemocnici Třebíč – rekonstrukce stravovacích zařízení 40.000.000,- Kč.

Diskuse:

B. Kotlán

-         nutnost koncepčního jednání ve školství (regulační systémy, topení);

-         kapacita ústavu sociální péče Křižanov;

P. Kolář

-         celkové zlepšování situace v této problematice.

Z. Dobrý

-         krytí nákladů v oblasti sociálních služeb;

-         objemové pokrytí akcemi v kraji;

-         Zastupitelstvu kraje Vysočina dne 20. 4. 2004 bude předložen návrh prodeje a způsob převodu Zámku Herálec, který schválila Rady kraje Vysočina.

J. Vondráček

-         problematika přebírání škol kraji;

-         problematika provozních nákladů v sociální oblasti – výše příspěvku nezohledňuje finanční dotace.

J. Kruntorád

-         nutnost včasného vyjasnění majetkových vztahů.

 

Usnesení 008/04/2004/FV

Finanční výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace P. Koláře o hospodaření na úseku majetkového odboru.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

3.        Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

A. Krištofová informovala o:

-         schvalování výsledku hospodaření za rok 2003 a rozpočtového výhledu na rok 2004 Zastupitelstvem kraje Vysočina, které proběhne dne 20. 4. 2004;

-         problematice v souvislosti s návrhem novely zákona o rozpočtovém určení daní.

 

4.        Rozbor závad zjištěných externím auditorem na úseku finančního hospodaření

A. Krištofová předložila „Zprávu auditora“ a „Protokol“. Zde jsou obsaženy shrnutí a návod na zlepšení. I přes výrok auditora, který zní „bez výhrad“ se jeví jako problematičtější dvě oblasti: účetní odpisy majetku svěřeného do správy (doporučení – na počátku roku odhadnout výši pohledávky a tu pak snižovat) a smlouvy o sdružení (účet 918 – doporučení vést analytickou evidenci).

Dále se zmínila o zákonu o DPH a o jeho změnách, které se dotknou nejen krajů, ale i obcí (př. prodej nemovitostí, služby školního stravování).

 

5.        Závěrečná zpráva o hospodaření kraje za rok 2003

A. Krištofová komentovala Závěrečný účet rozboru hospodaření kraje Vysočina za rok 2003. Tento materiál byl již projednán na zasedání finančního výboru č. 3/2004 a v nezměněné podobě bude předložen dne 20. 4. 2004 Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

V. Výborný předložil přítomným „Rozbor hospodaření statutárního Města Jihlavy“.

 

6.        Rozdělení finančních prostředků na opravy komunikací

P. Pospíchal komentoval podkladový materiál „Způsob rozdělování finančních prostředků SÚS v kraji Vysočina“ a „Přehled rozepsaných jmenovitých investičních akcí“.

Pohovořil o problematice v oblasti rozdělování finančních prostředků SÚS v kraji. Snaha o zvolení nejobjektivnějších hledisek – pro zatím zvoleno 11 kriterií (př. počet km silniční sítě, dopravní značení, kanalizace, vegetace, propustky, směrové sloupky apod.).

Představil rozpočet k financování dopravní infrastruktury v kraji Vysočina, který se skládá ze dvou částí (finanční prostředky ze SFDI a z rozpočtu kraje). Finanční prostředky SFDI v roce 2004 činí, pro kraj Vysočina 139.100 tis. Kč. Kraj také obdrží od SFDI dotaci ve výši cca 25 mil. Kč, na pokrytí meziroční ztráty po zimním období. Pokud by Rada kraje Vysočina rozhodla o dofinancovaání zbylých 16 mil. Kč na pokrytí meziroční ztráty, hlavním požadavkem by byla konkrétnost akce, na kterou by byly finanční prostředky užity.

Dále představil přehled rozepsaných jmenovitých investičních akcí v rámci částky 56.250 tis. Kč (rozestavěné akce se smluvními závazky, bodové závady, evidované havárie a návrhy akcí řešících stížnosti vlastníků pozemků sousedících se silnicemi ve vlastnictví kraje, akce v intravilánech měst jenž navazují na investice plánované měst, nebo města budou investovat do svého majetku v souvislosti s akcí kraje, akce zařazené v rozpočtu 2003, nerealizované).

Diskuse:

Z. Dobrý podpořil 11 zvolených kriterií a systém řešení finanční situace SÚS v kraji.

V. Výborný zmínil důležitost komunikace se správci sítí.

J. Vondráček

-         požádal o předložení „Plánu přípravy a realizace silničních staveb kraje Vysočina pro rok 2005“;

-         vznesl dotaz na stav projektové dokumentace silnice Ledečská v Havlíčkově Brodě.

Plán přípravy a realizace silničních staveb kraje Vysočina pro rok 2005 bude členům komise zaslán elektronicky.

P. Pospíchal informoval o stavu silnice Ledečská a ujistil přítomné, že problematika řešena je. V současné době se tato akce projektuje.

Dále informoval o:

-         realizaci nového silničního propojení Havlíčkův Brod – Chotěboř, ke kterému by mělo dojít v letošním roce;

-         jednáních se správci sítí;

-         finanční náročnosti projektové dokumentace odchvatu D. Krupé – v současné době probíhají jednání;

-         stanovení finančního rámce na opravu komunikace I/19 Bystřice nad Pernštejnem ‑ Nové Město na Moravě.

B. Kotlán se zmínil o problematice financování komunikací ve třech rovinách, dle vlastnictví komunikace – město, kraj, stát.

J. Vondráček vznesl dotaz na strukturální fondy EU. P. Pospíchal, jako reakci na dotaz J. Vondráčka ujistil přítomné, že se v etapách připravuje realizace takovéhoto projektu.

Usnesení 009/04/2004/FV

Finanční výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace P. Pospíchala a

podporuje

systém rozdělování finančních prostředků SÚS v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

7.        Zhodnocení volných finančních prostředků

A. Krištofová komentovala podkladový materiál – stav portfolia (k datu vypořádání) 31. 3. 2004. V současné době vykazuje KB zhodnocení 6,60 % p. a., ČS a. s.3,797 % p. a.

 

8.        Diskuse a různé

Usnesení 010/04/2004/FV

Finanční výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace tajemnice komise: „Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření“, „Rozbor závad zjištěných externím auditorem na úseku finančního hospodaření“, „Závěrečnou zprávu rozboru hospodaření kraje Vysočina za rok 2003“ a „Zhodnocení volných finančních prostředků“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

9.        Závěr

V závěru byl stanoven termín zasedání finančního výboru č. 5/2004 na středu 19. května 2004 v 9:00 hodin v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zas. místnost 2.21). Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zápis pořízen na jednání finančního výboru č. 4/2003 dne 14. dubna 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 16. dubna 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.4.2004 / 20.4.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze