Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2004

30. leden 2004
 

 
 

Zápis ze  zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2004

konaného dne 30. ledna 2004

 

 

Přítomno:

-         8 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz

-         prezenční listina

-         Mgr. Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje

-         Mgr. Václav Novák, odbor regionálního rozvoje

 

 

Navržený program jednání:

 

1.      Zahájení

2.      Programový doplněk PRKu pro rok 2004

3.      Zásady Programu obnovy venkova

4.      Aktualizace profilu kraje a SWOT

5.      Různé

6.      Diskuse, závěr

 

1. Zahájení

 

            Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 2. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2004 a přivítala všechny přítomné členy a hosty. Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 1/2004 ze 7.ledna 2004. Ing. Černá přednesla program 2. zasedání výboru regionálního rozvoje.

 

2. Programový doplněk PRKu pro rok 2004

 

            Ing. Černá podala všem přítomným nejaktuálnější informaci, týkající se závěrů z jednání rady kraje k Programovému doplňku PRKu pro rok 2004. Radou kraje bylo z Programového doplňku vyřazeno opatření 3.1.1., týkající se „Dobudování a modernizace nadřazené silniční sítě v kraji“ a naopak doplněno o dvě aktivity týkající se „Zlepšení přístupnosti veřejných budov postiženým osobám“ a „Prevence bezpečnosti silničního provozu“. Takto upravený programový doplněk PRKu pro rok 2004 byl Radou kraje přijat a doporučen ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

Poté byla otevřena diskuse. Z diskuse vyplynul požadavek na změnu zavádějícího názvu Programového PRKu pro rok 2004. Zazněl zde návrh na „Akční plán Programu rozvoje kraje Vysočina pro rok 2004“ nebo „Dodatek pro rok 2004 k Programu rozvoje kraje Vysočina.

RNDr. Vystrčil dále upozornil na důležitost průběžného vyhodnocení jednotlivých aktivit programového doplňku PRKu, členy Výboru regionálního rozvoje. Ing. Černá souhlasila a tento požadavek bude zařazen do Plánu práce VRR pro rok 2004.

Z. Novák upozornil např.na potřebu obcí pořídit bezdrátový rozhlas v rámci IZS.. Ing. Černá odpověděla, že tento problém jde řešit i podporou z rozpočtu kraje a je nutné tento návrh projednat s předsedou bezpečnostní komise Pavlem Maslákem.

 

USNESENÍ 004/02/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

doporučuje

upravený Programový doplněk PRKu pro rok 2004 ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

USNESENÍ 005/02/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

doporučuje

změnit název Programového doplňku PRKu,  tak, aby lépe vystihoval obsah materiálu .

 

3. Zásady Programu obnovy venkova

                Ing. Černá upozornila, že Rada kraje navrhuje poskytnout dotace obcím v roce 2004 v rámci POV přiměřeně dle původních Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova. a to vzhledem k tomu, že rok 2004 je nutné brát jako přechodné období, na které již byly žádosti podány podle těchto „pravidel“ a není tedy vhodné ani účelné tato „pravidla“ pro rok 2004 radikálně měnit. Mgr.Vichr upozornil na skutečnost, že vzhledem k tomu dochází ke změně poskytovatele dotace z MMR na kraj, se navrhuje, aby o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina obci rozhodlo, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích. Zastupitelstvo kraje na základě návrhu Výběrového výboru Vysočiny Programu obnovy venkova / dále jen VVV POV/, který posoudí žádosti a připraví podklady pro jednání. Závěry jednání VVV POV – seznam projektů navržených k dotaci z tohoto Programu, budou projednány radou kraje a následně schváleny zastupitelstvem kraje.

 

USNESENÍ/006/02/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

doporučuje

 schválit způsob rozdělování dotací POV dle přiloženého materiálu.

 

4. Aktualizace profilu kraje a SWOT

            Ing. Černá předala všem členům informaci, že usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina /dále jen ZK/ byl schválen způsob aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina. V rámci aktualizace PRKu, kterou prováděla firma GaREP s.r.o., byl aktualizován Profil PRKu /dále jen „profil“/. Profil byl předložen k projednání Radě kraje č. 29/2003 dne 9.9.2003. Na základě připomínek RK bylo odboru regionálního rozvoje zadáno tento materiál dopracovat. ORR provedl úpravy, které se týkaly aktuálních dat a ve spolupráci s odborem životního prostředí a odborem lesního a vodního hospodářství kompletně přepracoval kapitolu č.9 Životního prostředí. Po těchto úpravách byl profil předložen k dalšímu projednání na RK. RK vzala profil na vědomí a uložila Ing. Černé a ředitelce Krajského úřadu kraje Vysočina předložit RK návrh na průběžné provádění aktualizace Profilu programu rozvoje kraje Vysočina. Návrh na další aktualizaci je takový, že všechny odbory, které zasahují jednotlivé oblasti profilu, budou sledovat aktuální změny včetně statistických dat a budou je v pravidelných intervalech předávat na ORR, oddělení strategického plánování, kde bude probíhat koordinace celého procesu. Vždy na jarním a podzimním zasedání zastupitelstva kraje bude dávána aktuální verze profilu zastupitelstvu na vědomí.

 

USNESENÍ/007/02/2004/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

bere na vědomí

proces aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

 

5. Různé

            V tomto bodě jednání Ing. Nekula upozornil na nabídku ze strany firmy z kraje Vysočina v oblasti propagace města. Zazněl zde návrh na vytvoření krajské publikace ze strany Krajského úřadu kraje Vysočina.

 

6. Diskuse, závěr

Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje za aktivní účast.. Termín dalšího jednání bude včas upřesněn e-mailem.

 

Ing. Marie Černá v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 30. ledna 2004

Zapsala: Lucie Tůmová dne 7. února /zápis pořízen na základě záznamu/

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.4.2004 / 7.4.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze