Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 14.srpna 2001

19. zasedání rady
 

 
 

KRAJ  VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD 

Sekretariát hejtmana, Palackého 53, 587 33 Jihlava

tel: 066/7119209, fax: 066/7308081, sekretariat.hejtman@ku.ji.cz, www.kr-vysocina.cz

 

Zápis z 19. zasedání rady kraje, konaného dne 14. srpna 2001

v zasedací místnosti Komerční banky v Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze 18. zasedání

Přítomno 9 členů rady – viz. prezenční listina ze dne 14. 8. 2001.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a přednesl návrh programu jednání.

 

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 18. zasedání
 2. Návrh na jmenování do funkce ředitele Obchodní akademie Havlíčkův Brod

(13.05-13.15, A. Štěrbová, RK-19-2001-02)

 1. Návrh na postup do vyššího platového stupně

(13.15-13.25, A. Štěrbová, RK-19-2001-03)

 1. Regionální surovinové studie

(13.25-13.35, P. Hájek RK-19-2001-04)

 1. Rekonstrukce objektu střediska EVVO Chaloupky

(13.35-13.45, P. Hájek, RK-19-2001-05)

 1. Jmenování komise odborníků pro posouzení návrhů znaku a praporu kraje

(13.45-13.55, M. Matějková, RK-19-2001-06)

 1. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden až červenec 2001

(13.55-14.05, A. Krištofová RK-19-2001-07)

 1. Přehled plateb nad 300 000,- Kč

(14.05-14.15, A. Krištofová, RK-19-2001-08)

 1. Návrh na chválení výsledku poptávkového řízení na zprostředkování bankovních služeb

(14.15-14.25, A. Krištofová RK-19-2001-09)

 1. Směrnice o poskytování cestovních náhrad

(14.25-14.35, A. Krištofová RK-19-2001-10)

 1. Informace o aktuální situaci výstavby areálu krajského úřadu

(14.35-14.45, P. Kolář RK-19-2001-11)

 1. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek(14.45-14.55, P. Kolář RK-19-2001-12)
 2. Návrh na potvrzení jmenování ředitele Horácké galerie v Novém městě na Moravě

(15.55-15.05, H. Kubíček RK-19-2001-13)

 1. Návrh na potvrzení jmenování ředitele Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

(15.05-15.15, H. Kubíček RK-19-2001-14)

 1. Návrh na potvrzení jmenování ředitelky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

(15.15-15.25, H. Kubíček RK-19-2001-15)

 1. Návrh na převod zřizovatelských kompetencí OkÚ k zařízením sociálních služeb

(15.25-15.55, M. Matějková, V. Švarcová RK-19-2001-16)

 1. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za první pololetí roku 2001

(15.55-16.05, M. Kalivoda RK-19-2001-17)

 1. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

(16.05-16.15, M. Kalivoda RK-19-2001-18)

 1. Rozprava členů rady

 

Navřený program jednání byl schválen 8 hlasy.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Návrh na jmenování do funkce ředitele Obchodní akademie Havlíčkův Brod

K danému bodu pohovořila Alena Štěrbová, zástupkyně hejtmana pro oblast školství.

 

Usnesení 134/19/01/RK

Rada kraje

odvolává

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů:

paní Ing. Květuši Boudovou, rodné číslo 446006/098, z funkce ředitelky Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 ke dni 10. 8. 2001.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu

termín: do 28. 8. 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Usnesení 135/19/01/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů:

pana Mgr. Jiřího Formana, rodné číslo 620621/1759, do funkce ředitele Obchodní akademie, U Trojice 2005, Havlíčkův Brod, s účinností od 1. 9. 2001.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu

termín: do 28. 8. 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

3. Návrh na postup do vyššího platového stupně

Tento návrh předložila a komentovala Alena Štěrbová.

 

Usnesení 136/19/01/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením § 12 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 8. 2001 platové zařazení:

ředitele SOU služeb, Jihlava, Karolíny Světlé 2, pana Mgr. Františka Číhala, do 10. třídy 8. stupně;

ředitelky Domova mládeže, Jihlava, Žižkova 58, paní PhDr. Ivany Mrvkové do 10. třídy 11. stupně.

Odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Termín: do 21. 7. 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

4. Regionální surovinové studie

O tomto bodu stručně pohovořil Pavel Hájek, vedoucí odboru životního prostředí.

Usnesení 137/19/01/RK

Rada kraje

rozhodla

v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) uzavřít licenční smlouvu s Ministerstvem životního prostředí, na užívání databáze „Regionální surovinové studie“ dle přílohy 2 materiálu RK-19-2001-04 a

ukládá

krajskému úřadu, odboru životního prostředí, zajistit převzetí materiálu od Ministerstva životního prostředí.

odpovědnost: vedoucí odboru životního prostředí

termín: do 30. 9. 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Rekonstrukce objektu střediska EVVO Chaloupky

Danou problematiku popsal Pavel Hájek. Marie Černá, zástupkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, vznesla připomínky k formulaci návrhu usnesení. Na základě věcných připomínek byl přednesen upravený návrh usnesení.

 

Usnesení 138/19/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o připravované rekonstrukci objektu č. p. 109 Chaloupky - středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s. a

doporučuje

vyhovět žádosti střediska o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na rekonstrukci objektu.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

6. Jmenování komise odborníků pro posouzení návrhů znaku a praporu kraje

Martina Matějková, podala informace o soutěži a představila navržené členy odborné komise.

Usnesení 139/19/01/RK

Rada kraje

jmenuje

odbornou komisi k posouzení návrhů ve výtvarné soutěži o znak a prapor kraje ve složení:

Stanislav Kasík, U Hřiště 1995,  Roudnice nad Labem

Mgr. Karel Maráz, Ústav PVH a archivnictví, FF MU v Brně

Mgr. Jan Tejkal, Záblatská 25,  Ostrava – Heřmanice

Zdeněk Kubík, Sídliště II 953,  Bystřice nad Perštejnem

Martina Matějková – radní pro oblast kultury kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

7. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden až červenec 2001

K tomuto bodu pohovořil hejtman František Dohnal. Miloš Vystrčil, první zástupce hejtmana, podal přítomným další podrobné údaje.

Usnesení 140/19/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden až červenec 2001 dle příloh 1, 2 a 3 materiálu RK-19-2001-07.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

8. Přehled plateb nad 300 000,- Kč

K tématu se vyjádřil František Dohnal.

Usnesení 141/19/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

přehled o provedených platbách nad 300 000,- Kč za období od počátku roku do 31. 7. 2001 dle přílohy 1 materiálu RK-19-2001-08.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

9. Návrh na schválení výsledku poptávkového řízení na zprostředkování bankovních služeb

O předloženém materiálu podrobněji informoval hejtman.

Usnesení 142/19/01/RK

Rada kraje

rozhodla

uzavřít příslušné smlouvy o zprostředkování platebního styku a dalších bankovních služeb pro kraj Vysočina s Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava, a

ukládá

ekonomickému odboru zajistit změnu bankovního ústavu dle výsledku poptávkového řízení.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: 30. 9. 2001

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

10. Směrnice o poskytování cestovních náhrad

František Dohnal podal informace o dané problematice. Po kratší diskusi bylo přijato usnesení.

Usnesení 143/19/01/RK

Rada kraje

schvaluje

směrnici o poskytování cestovních náhrad dle přílohy 1 materiálu RK-19-2001-10.

odpovědnost: ekonomický odbor, sekretariát hejtmana, sekretariát ředitelky

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

11. Informace o aktuální situaci výstavby areálu krajského úřadu

Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru, poskytl přítomným aktuální informace o výstavbě areálu krajského úřadu. Hejtman tlumočil členům rady stanovisko MV ČR k financování a průběhu budování krajských úřadů.

Usnesení 144/19/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o aktuální situaci výstavby areálu krajského úřadu v Žižkově ulici v Jihlavě a

ukládá

stavebnímu koordinátorovi sledovat průběh výstavby a průběžně informovat radu kraje o jejím vývoji.

odpovědnost: stavební koordinátor, majetkový odbor, sekretariát ředitelky

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

12. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Úvodní komentář pronesl Petr Kolář. Následovala rozsáhlá diskuse. Rada kraje pověřila vedoucího majetkového odboru přepracovat a upravit přílohu č. 1 materiálu RK-19-2001-12 na základě věcných připomínek vznesených v diskusi. Hejtman doporučil Petru Kolářovi vypracovat podrobný a přehledný metodický pokyn k zadávání veřejných zakázek.

Usnesení 145/19/01/RK

Rada kraje

schvaluje

pravidla o zadávání veřejných zakázek dle upravené přílohy 1 materiálu RK-19-2001-12.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, vedoucí odborů krajského úřadu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

13. Návrh na potvrzení jmenování ředitele Horácké galerie v Novém městě na Moravě

Horymír Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podal informace k předloženým třem návrhům.

Usnesení 146/19/01/RK

Rada kraje

potvrzuje

v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jmenování PhDr. Josefa Chalupy, r. č. 520209/179, Jamborova 776, 592 31 Nové Město na Moravě,  ředitelem Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, příspěvkové organizace.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 


14. Návrh na potvrzení jmenování ředitele Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Usnesení 147/19/01/RK

Rada kraje

potvrzuje

v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jmenování PhDr. Jiřího Hyliše, r. č. 531005/009, Trocnovská 520, 580 01  Havlíčkův Brod, ředitelem Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizace.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

15. Návrh na potvrzení jmenování ředitelky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Usnesení 148/19/01/RK

Rada kraje

potvrzuje

v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jmenování Hany Novákové, r. č. 586027/0438, Sídliště Pražská 2892, 580 01 Havlíčkův Brod, ředitelkou Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, příspěvkové organizace.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

16. Návrh na převod zřizovatelských kompetencí OkÚ k zařízením sociálních služeb

Věra Švarcová, vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví, spolu s Martinou Matějkovou podaly k dané problematice podrobné informace. Poté pohovořily o návštěvách jednotlivých zařízení sociálních služeb. Členům rady byla předložena k nahlédnutí fotodokumentace a popisný materiál z výše zmíněných zařízení. Hejtman uložil odboru soc. věcí a zdravotnictví sdělit stanovisko rady kraje MPSV ČR.

Usnesení 149/19/01/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh na převod zřizovatelských kompetencí okresních úřadů v kraji Vysočina k zařízením sociálních služeb dle přílohy 1 materiálu RK-19-2001-16.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

17. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za první pololetí roku 2001

K tématu pohovořil Martin Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana. Hejtman podrobně komentoval přiložený materiál. Návrh usnesení byl pozměněn a dále byla přijata dvě nová usnesení.

Usnesení 150/19/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za první pololetí roku 2001.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Usnesení 151/19/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informace o obsazování bytů pro přechodné ubytování pracovníků krajského úřadu a

ukládá

ředitelce úřadu nadále informovat radu o obsazování jednotlivých bytů jedenkrát za pololetí.

odpovědnost: ředitelka úřadu

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Usnesení 152/19/01/RK

Rada kraje

ruší

usnesení 019/06/01/RK.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

18. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

Vedoucí sekretariátu hejtmana podal informace k dané problematice. Po kratší diskusi byl schválen upravený návrh usnesení.

Usnesení 153/19/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí ve výši dle příloh 1 a 2 materiálu RK-19-2001-18 a

doporučuje,

aby tato odměna nebyla vyplácena členům zastupitelstva dlouhodobě uvolněným pro výkon funkce.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 18. září 2001

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

19. Rozprava členů rady

Tomáš Hermann vznesl dotaz k problematice změny hranic kraje Jihomoravského a Vysočiny.

 

 

 

 

 

 

František DOHNAL, v.r.

 hejtman kraje Vysočina

 

 

Zapsala dne 15. 8. 2001 Kateřina Nedvědová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.8.2001 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze