Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2004

15. březen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2004

ze dne 15. března 2004

 

Přítomni:

Sportovní komise:

-         Ing. Jiří Kozel

-         Stanislav Mastný

-         Bc. Pavel Pípal

-         Jindřich Skočdopole (předseda)

-         Ing. Petr Stoček

-         Mgr. Milan Šmíd

-         Ladislav Šnelly

-         Ing. Vilibald Prokop (tajemník)

 

 

Program jednání:

1.        Zahájení jednání a schválení programu;

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání;

3.        Vyhodnocení grantového programu „Sport pro všechny 2004“;

4.        Připomínky ke grantovému programu „Sportoviště 2004“;

5.        Diskuse a různé;

6.        Závěr.

 

1.        Zahájení jednání a schválení programu;

Předseda komise přivítal přítomné a zahájil jednání. Program jednání byl bez připomínek schválen.

 

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání

Předseda komise v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

3.        Vyhodnocení grantového programu „Sport pro všechny 2004“

M. Šmíd, jako místopředseda grantového programu „Sport pro všechny 2004“, informoval o průběhu jednání řídicího výboru grantového programu „Sport pro všechny 2004“. Závěrečné jednání se uskuteční dne 16. 3. 2004.

V. Prokop informoval o grantovém programu „Sport pro všechny 2004“:

-         doručeno 89 projektů;

-         9 projektů vyřazeno pro administrativní nesoulad;

-         66 projektů postoupilo ke schválení;

-         doposud bylo rozděleno 2.959.000,- Kč;

-         finanční rámec stanoven na 3.000.000,- Kč;

-         u některých projektů došlo ke krácení podpory.

Usnesení 004/03/2004/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o průběhu grantového programu „Sport pro všechny 2004“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

4.        Připomínky ke grantovému programu „Sportoviště 2004“

Členům komise byla s předstihem elektronicky zaslána pracovní verze Výzvy k předkládání projektů ke grantovému programu „Sportoviště 2004“ k připomínkování.

Tajemník upřesnil stav Fondu Vysočiny a pohovořil o finančním navýšení, od kterého se bude odvíjet stav grantového programu „Sportiště 2004“.

Závěry z diskuse:

-         termín odevzdání žádostí do 21. 5. 2004;

-         bod č. 14 – Povinné přílohy – 1) konkrétní stavební povolení či ohlášku, 3) doplnění o: „….neověřená kopie nájemní smlouvy minimálně na dobu 10ti let, na dobu určitou“;

-         bod č. 9 – Specifická kritéria – b) „využitelnost sportoviště pro organizovaný a rekreační sport“, c) „spoluúčast dalších zainteresovaných subjektů doložená potvrzením.“;

-         bod č. 8 – vypuštění poslední věty: „Tyto náklady není možno zahrnout do vlastního podílu žadatele.“;

 

Usnesení 005/03/2004/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina

schválit

grantový program „Sportoviště 2004“ dle předloženého návrhu.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 006/03/2004/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina

předložit

grantový program „Sportoviště 2004“ Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení dne 20. dubna 2004.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Úkol:

Předložit Výzvu k předkládání projektů ke grantovému programu „Sportoviště 2004“ na nejbližší jednání Radě kraje Vysočina ke schválení.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: do 23. 3. 2004

 

5.        Diskuse a různé

Sportovec kraje Vysočina 2003

Předseda komise vyzval přítomné členy, kteří se zúčastnili galavečera vyhlášení ankety „Sportovec kraje Vysočina 2003“ v KD Máj v Pelhřimově dne 11. 3. 2004, aby zhodnotili průběh vyhlášení.

Připomínky:

J. Skočdopole:

-         návrh představit v každé nominaci pouze 5 sportovců a vyhlásit 3 nejlepší;

-         hodnotil dobrý průběh akce.

M. Šmíd

-         celkově dobrý dojem, zlepšení oproti loňskému ročníku.

P. Pípal

-         opakující se zdlouhavý program.

 

6.        Závěr

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího jednání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2004 byl stanoven na 19. dubna 2004, ve 13:00 hodin v hale TJ Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c, 586 01  Jihlava.

 

 

 

Jindřich Skočdopole v. r.

předseda Sportovní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 15. 3. 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 17. 3. 2004. Zápis pořízen na základě záznamu.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.3.2004 / 18.3.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze