Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2004

18. únor 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2004

ze dne 18. února 2004

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        Vladimír Dolejš;

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Jiří Holub;

·        Ing. Bohumil Kotlán;

·        Rostislav Rakšány;

·        Ing. Oldřich Rambousek;

·        Bc. Jiří Vondráček;

·        Ing. Vratislav Výborný;

·        Ing. Anna Krištofová (tajemnice).

Hosté:

·        JUDr. Simeona Zikmundová (ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina);

·        Ing. Ivana Šmídová (OSŘKŽÚ);

·        Ing. Milan Palán (pracovník EO).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Rozpočtové změny od schválení rozpočtu na rok 2004;

4.      Činnost auditora, spolupráce s ekonomickým odborem;

5.      Hospodaření kapitoly Krajský úřad:

·        stav pracovníků 2003;

·        plán pracovníků rok 2004, současný stav;

·        mzdové čerpání – plán roku 2004;

(JUDr. Simeona Zikmundová, ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina);

6.      Kontrolní činnost;

7.      Diskuse a různé;

8.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Dále přednesl program jednání - ten byl 8 hlasy schválen. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Ing. Anna Krištofová informovala o průběhu prací na závěrečném účtu kraje, dokončuje se účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2003.

Předložila přítomným Zprávu o stavu a vývoji portfolia v roce 2004 (ocenění a struktura portfolia k 17. 2. 2004) Současný výsledek - oproti roku 2003, kdy správcem portfolia byla firma SI Asset Management - nezhodnotila příliš kladně – konstatovala však, že období leden a únor roku 2004 jsou krátkou dobou na komplexnější hodnocení současných správců portfolia (Komerční banka a Česká spořitelna).

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

·        srovnání zhodnocování za rok 2003 a 2004;

·        důvěryhodnost, flexibilita a přístup správců portfolia.

 

Usnesení 002/02/2004/FV

Finanční výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření a

vyslovuje

nespokojenost se zhodnocováním volných finančních prostředků v roce 2004.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

3. Rozpočtové změny od schválení rozpočtu na rok 2004

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina za období 1. 1. 2004 – 10. 2. 2004 se dvěma přílohami: Rozpis akcí z prostředků kraje a Rozpočet soutěží MŠMT v roce 2004.

Ing. Anna Krištofová podrobně komentovala 16 rozpočtových opatření, které byly radou kraje schváleny za období od 1. 1. 2004 do 10. 2. 2004 v kontextu s jednotlivými kapitolami rozpočtu (rezervy a posílení kapitol). Dále pohovořila o dotacích na soutěže a přehlídky MŠMT v roce 2004.

PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl požadavek na zpracování stavu na jednotlivých kapitolách rozpočtu pro provedených rozpočtových opatřeních.

 

Úkol:

Zpracovat přehled o stavu na jednotlivých kapitolách rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních.

Odpovědnost: tajemnice výboru

Termín: 24. března 2004 (zasedání finančního výboru č. 3/2004)

 

Bc. Jiří Vondráček vznesl návrh projednat na zasedání finančního výboru alokaci finančních prostředků Fondu Vysočiny a přehodnotit procentuelní nastavení. Všichni přítomní tento návrh kvitovali.

 

Usnesení 003/02/2004/FV

Finanční výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o rozpočtových změnách od schválení rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 a

požaduje,

aby tyto informace byly předkládány pravidelně na každém zasedání výboru.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

4. Činnost auditora, spolupráce s ekonomickým odborem

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový informační materiál o spolupráci s firmou TOP AUDITING, s. r. o., Brno, Kotlářská 53, za rok 2003.

Ing. Anna Krištofová konstatovala, že firma TOP AUDITING, s. r. o., prováděla v roce 2003 stejně jako v roce 2002 průběžné přezkoumávání hospodaření kraje. Následně proběhla kontrola položek rozpočtové skladby a v první polovině března 2004 se uskuteční závěrečná kontrola se Zprávou auditora o přezkoumání hospodaření kraje a ověření účetní závěrky kraje za rok 2003.

Dále sdělila, že firma průběžně poskytovala účetní a daňové poradenství i ve vztahu ke zřizovaným příspěvkovým organizacím. Vzájemná komunikace probíhala ve formě elektronických dotazů a písemných vyjádření. Proběhly také osobní konzultace za účasti zástupců firmy, ekonomického a majetkového odboru krajského úřadu.

Vyzdvihla, že v současné době se uzavírá smlouva s touto firmou na zpracování daňového přiznání kraje za rok 2003.

Spolupráci s firmou TOP AUDITING, s. r. o., zhodnotila kladně.

Ing. Milan Palán konkretizoval věci, které byly s firmou TOP AUDITING, s. r. o., konzultovány. Zmínil, že se jednalo především o dotazy v oblasti zdravotnictví (majetkoprávní záležitosti). Informoval přítomné, že na nejbližším zasedání rady kraje bude projednáván materiál k problematice oddlužení nemocnic – důvodem je to, že kraj obdržel druhou část dotace na oddlužení nemocnic.

Bc. Jiří Vondráček polemizoval o způsobu pomoci nemocnicím v kraji – navrhl myšlenku zřízení tzv. „Zdravotního fondu“. Rozvinula se diskuse k tomuto tématu (podmínky fondu, problematika záruky, možná rizika).

 

Usnesení 004/02/2004/FV

Finanční výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o činnosti firmy TOP AUDITING, s. r. o., a její spoluprácí s ekonomickým odborem KrÚ.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Hospodaření kapitoly Krajský úřad (stav pracovníků 2003; plán pracovníků rok 2004, současný stav; mzdové čerpání – plán roku 2004)

Členové výboru obdrželi přímo na zasedání podkladové materiály

·        Rozbor nákladů na platy v roce 2004;

·        Přehled za rok 2003;

·        Vývoj počtu zaměstnanců 2003;

·        Přehled nástupů a ukončení pracovního poměru 2003;

·        Plnění schválené struktury.

JUDr. Simeona Zikmundová komentovala obsah výše zmíněných podkladových materiálů. Uvedla, že se několikrát ročně provádí porovnání se srovnatelnými kraji (Hradec Králové, Pardubice, Olomouc). Vyjádřila se k nákladům na činnost krajského úřadu. Podrobně pohovořila k problematice přechodu kolegů z bývalých OkÚ. Konstatovala, že průměrný počet odchodu pracovníků je cca 7% z celkového počtu – ve srovnání s ostatními úřady je tento údaj průměrný, v žádném případě alarmující. Sdělila, že v roce 2003 bylo velké procento nemocnosti zaměstnanců, které bylo způsobeno pravděpodobně problémy nových kolegů s adaptabilitou na nové prostředí a pracovní nasazení. Informovala o nárůstu počtu zaměstnanců, procentu žen a můžu, procentu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Vyjádřila se rovněž k problematice třináctých a čtrnáctých platů (finanční prostředky jsou zatím v rezervě kapitoly Krajský úřad). Zmínila se o uvažovaném počtu kompetencí v oblasti přezkumu hospodaření obcí, dávek státní sociální podpory.

Vladimír Dolejš vznesl dotaz, zda požadavky vedoucích odborů na personální zabezpečení agend jsou reálné. V této souvislosti JUDr. Simeona Zikmundová popsala proces, který předchází navýšení personální struktury úřadu.

PhDr. Zdeněk Dobrý poukázal na problematiku morálního a etického kreditu úředníků na Krajském úřadě kraje Vysočina. Vznesl dotaz k náplním práce 21 zaměstnanců, kteří se zabývají veřejnosprávní kontrolou a jejich mzdovou kompenzaci. JUDr. Simeona Zikmundová informovala, že do 30. 6. je nutno uzavřít zprávy o přezkumu hospodaření obcí a vyhodnocení, zároveň je nutno začít s veřejnosprávními kontrolami (v příspěvkových organizacích kraje). Vznesla připomínky ke kompetentnosti lidí, kteří tuto agendu vykonávají.

Ing. Vratislav Výborný polemizoval o spolupráci mezi krajským úřadem a Magistrátem města Jihlavy. Konstatoval nedostatky ve vzájemné komunikaci (při požadavcích o konzultaci, poskytování metodické pomoci). JUDr. Simeona Zikmundová osvětlila, že v problematice správního řízení (z této oblasti je největší gró žádostí o konzultace) nemůže kraj jako druhoinstanční orgán poskytovat konzultace.

Ing. Bohumil Kotlán vznesl dotaz k prostorovému zabezpečení pro úřad, srovnání počtu úředníků se zahraničím, procentu pracovní neschopnosti, požadavcích EU na správu veřejných financí. JUDr. Simeona Zikmundová se vyjádřila k požadavkům EU na správu veřejných financí – finanční kontrole (evropské standardy na finanční kontrolu). Dále tlumočila zkušenosti z Holandska v souvislosti s veřejnou správou. Vyjádření k procentu pracovní neschopnosti přislíbila zaslat Ing. Bohumilu Kotlánovi na jeho elektronickou adresu.

Bc. Jiří Vondráček pohovořil o systému toku informací mezi odbory (s důrazem na smysl a opodstatnění činnosti). JUDr. Simeona Zikmundová kvitovala tento systém zejména ke zjištění efektivnost činnosti.

Ing. Jiří Holub vznesl dotaz k vzdělanosti úředníků. JUDr. Simeona Zikmundová sdělila, že je kladen velký důraz na vzdělávání a odbornost zaměstnanců.

Vladimír Dolejš se dotázal, kolik úředníků se zabývá problematikou Fondu Vysočiny. Rovněž vyslovil připomínku k morálnímu kreditu a etice úředníků krajského úřadu. JUDr. Simeona Zikmundová podala informaci, že byl odborem interního auditu proveden interní audit Fondu Vysočiny.

 

Usnesení 005/02/2004/FV

Finanční výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace JUDr. Simeony Zikmudové, ředitelky krajského úřadu, k hospodaření kapitoly Krajský úřad (stav pracovníků 2003; plán pracovníků rok 2004, současný stav; mzdové čerpání – plán roku 2004).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

6. Kontrolní činnost

Tento bod byl přeložen na příští zasedání finančního výboru.

 

7. Diskuse, různé

 

Úkol:

Připravit návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2004.

Odpovědnost: předseda výboru

Termín: 24. března 2004 (zasedání finančního výboru č. 3/2004)

 

8. Závěr

Byl stanoven termín zasedání finančního výboru č. 3/2004 na středu 24. března 2004 v 9:00 hodin v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zas. místnost 2.21). Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání finančního výboru č. 2/2003 dne 18. února 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 23. února 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.3.2004 / 11.3.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze