Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004

23. únor 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004

konaného dne 23. února 2004

 

Přítomni:

Členové komise:

-         PhDr. Josef Chalupa (předseda)

-         Pavel Kalabus

-         Jaroslav Makovec

-         PhDr. Žofie Řádková

-         Vladimír Stejskal

-         Vlasta Vrbová

-         Mgr. Horymír Kubíček (tajemník komise)

 

 

Program:

1.       Zahájení jednání;

2.       Zhodnocení činnosti Kulturní komise Rady kraje Vysočina v roce 2003, včetně účasti členů na zasedáních;

3.       Aktuální informace z odboru kultury a památkové péče v oblasti kultury;

4.       Projednání plánu činnosti kulturní komise na rok 2004;

5.       Mapování kulturních akcí a aktivit – nejvýznamnější kulturní akce v roce 2004;

6.       Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise;

7.       Diskuse a různé;

8.       Závěr;

9.       Prohlídka Galerie Vysočiny v Jihlavě – expozice, výstavy.

 

 

1.       Zahájení jednání

J. Chalupa, předseda kulturní komise, přivítal přítomné a zahájil jednání Přednesl body programu, ten byl bez připomínek schválen. Přítomní se dohodli na přesunutí bodu č. 2 „Zhodnocení činnosti Kulturní komise Rady kraje Vysočina v roce 2003, včetně účasti členů na zasedáních“ za bod č. 3 „Aktuální informace“.

 

2.       Aktuální informace z odboru kultury a památkové péče v oblasti kultury

H. Kubíček informoval o vyhlášení grantového programů na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2004 „Klenotnice Vysočiny“, .a zdůraznil výstup z jednání komise pro kulturu a památkovou péči Asociace krajů, podle kterého kraj Vysočina poskytuje spolu s kraji Středočeským a Královéhradeckým nejvíce finančních prostředků na opravu kulturních památek.

Dále představil konečnou podobu Pravidel poskytování dotací na obnovu kulturních památek. Upřesnil problematiku procentuální finanční spoluúčasti obce při obnově kulturních památek a pohovořil prioritních akcích, jejichž výběr bude prováděn ve spolupráci s úřady s rozšířenou působností.

Diskuse k tomuto tématu:

-         časová souslednost vydání nových pravidel a schvalování rozpočtu obcí;

-         problematika fyzických osob a malých obcí;

-         užití pravidel v minulém roce;

-         stálost nových pravidel.

H. Kubíček informoval o 19 žádostech, které byly uspokojeny v minulém roce, na základě tohoto klíče. Obce III. stupně byly již v průběhu září 2003 o těchto pravidlech informovány, materiál byl obecně znám. Problém nastal po neschválení návrhu o rozpočtovém určení daní.

Z důvodu souběžného zasedání řídicího výboru grantového programu „Regionální kultura III“ se z dalšího jednání komise omluvily Ž. Řádková a V. Vrbová, které jsou členkami tohoto řídicího výboru.

Tajemník komise dále pohovořil o problematice Krajské knihovny kraje Vysočina (viz. žádost o stanovisko ze dne 12. prosince 2003). Z tohoto důvodu bylo v prosinci elektronicky žádáno o stanovisko členů komise. Zastupitelstvo kraje Vysočina na tomto základě přijalo usnesení k vybudování knihovny.

Předložil rámcový Plán činnosti Odboru kultury a památkové péče. Podal informace o postupech aktualizace PRKu a o stanovení ročních plánů.

Diskuse na téma grantové politiky:

-         problematika GP;

-         finanční rámce jednotlivých GP;

-         systémovost;

-         výhledy do budoucna.

Na návrh J. Makovce byl tajemník požádán o zpracování podkladového materiálu pro další jednání.

Úkol: Předložit pravidla pro poskytování prostředků a tituly vyhlášených grantových programů. Členové kulturní komise budou poté informovat své politické strany.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004 (příloha zápisu č. 1/2004).

Dále informoval o metodické poradě s 15 obcemi III. stupně, která se koná dne 24. 2. 2004. Odpoledne se uskuteční představení grantových programů. Od 13:00 hodin proběhne přednáška akademického sochaře Andreje Šumbery na téma restaurování českých korunovačních klenotů a relikviáře svatého Maura s názvem „Jedinečná cesta do detailů nejvzácnějších pokladů“, kde mimo jiné představí metodiku památkové péče a restaurátorských zpráv.

 

3.       Zhodnocení činnosti Kulturní komise Rady kraje Vysočina v roce 2003, včetně účasti členů na zasedáních

Předseda komise zhodnotil uplynulou činnost Kulturní komise Rady kraje Vysočina včetně účasti členů na zasedáních komise.

 

4.       Projednání plánu činnosti kulturní komise na rok 2004

Předseda přednesl Návrh plánu činnosti komise na rok 2004, který by měl korespondovat s Plánem činnosti odboru kultury a památkové péče. Vyzval přítomné k připomínkování předloženého návrhu.

Bylo stanoveno přesnější pořadí projednávání naplánovaných bodů Návrhu plánu činnosti kulturní komise, které bude přizpůsobeno časovému harmonogramu některých důležitých kulturních akcí.

Předseda dále zhodnotil komunikaci s Radou kraje Vysočina.

 

5.       Mapování kulturních akcí a aktivit – nejvýznamnější kulturní akce v roce 2004

Tajemník informoval o průběhu zajímavých kulturních akcí:

-         Vydání Mapy památek a muzeí (11. 3. 2004), která je určena pro ty, kteří se hlouběji zabývají kulturními památky v kraji.

-         Výstava kovaných plastik Leopolda Habermanna na nádvoří KrU.

-         10. února 2004 – vernisáž k výstavě plastik „Hmatové modelování nevidících“, připravilo sdružení Slepíši ve spolupráci s krajem Vysočina.

-         Galerie Jána Šmoka – avandgardní akce, vernisáže.

-         Galerie Vysočiny v Jihlavě – mapování a podpora mladých začínajících tvůrců ‑ expozice k 50tiletému výročí galerie.

 

6.       Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

Další jednání Kulturní komise Rady kraje Vysočina bylo stanoveno na pondělí 22. března 2004, v 9:30, v zasedací místnosti A 2.21. Program bude upřesněn na pozvánce ‑ viz. „Návrh plánu činnosti Kulturní komise Rady kraje Vysočina na rok 2004“.

 

7.       Diskuse a různé

Webové stránky kraje:

-         nesystémovost některých výstupů;

-         chyby v textech;

-         nevhodné členění památek.

Závěry z diskuse:

Kulturní komise Rady kraje Vysočina ve schodě s  odborem kultury a památkové péče dává podnět k přepracování www stránek kraje s důrazem na příspěvkové organizace kraje Vysočina.

Filmový festival:

-         snaha o zapojení do koncepce kraje Vysočina;

-         možnost zahrnutí k některé z příspěvkových organizací (muzeum, galerie).

Přítomní navrhli společné zasedání s Komisí volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina.

Grantový program „Pamětihodnosti kraje Vysočina“ – tajemník komise vyzval přítomné k podání návrhů na obsah tohoto grantového programu, který by se nejvíce přiblížil potřebám obcí.

-         Památníky válečných hrdinů.

-         Boží muka – kamenná, zděná apod.

-         Kapličky.

Úkol: Zacílení tématu grantového programu „Pamětihodnosti Vysočiny“.

Odpovědnost: členové komise

Termín: zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004.

 

Úkol: Přepracovat Návrh plánu činnosti Kulturní komise Rady kraje Vysočina na rok 2004 dle aktuálních připomínek.

Odpovědnost: koordinátor komise

Termín: zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004 (příloha zápisu č. 1/2004).

 

8.       Závěr

Předseda shrnul nejdůležitější body a úkoly vyplývající z jednání, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004.

 

9.       Prohlídka Galerie Vysočiny v Jihlavě – expozice, výstavy

Z časových důvodů byla prohlídka ponechána individuálnímu přístupu.

 

 

 

PhDr. Josef Chalupa v. r.

předseda Kulturní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004 dne 23. 2. 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 26. 2. 2004 na základě záznamu.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.3.2004 / 11.3.2004

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze